Provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba. 1) Provedení běhu ultrazvukového úbytkového inteligentního ježka v roce 2021. 2) Provedení běhu trhlinového úbytkového inteligentního ježka v roce 2022. 3) Vyhodnocení obou běhů a předání závěrečných zpráv v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ...
Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících ...
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary
Predmetom zákazky je dodanie strojného zariadenia a parného kotla pre výrobu pary v podniku podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v kompletní výměně dvou větví výpustného potrubí DN1000 vedeného ve štole spodních výpustí a strojovně regulačních uzávěrů. Délka štoly je 145.6m, půdorys strojovny má vnitřní rozměr 7,5x25,8m. Práce musí být prováděny tak, že nebude omezena manipulace vždy na jedné větvi hlavních výpustí a bude ...
Chemické čištění zařízení pro topné a chladící medium
Provedení chemického čištění zařízení pro distribuci a přenos topného media s cílem snížit energetickou náročnost na vytápění a chlazení určených prostor v areálu Pražského hradu, včetně provedení následného energetického auditu.
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
8453 - Kvalifikace systému SAOZ na vyšší teplotu H3BO3 v sání
Předmětem veřejné zakázky je zodolnění potrubních tras doplněním nových a úpravou stávajících uložení pomocných ocelových konstrukcí systémů SAOZ. Dále budou provedeny úpravy na čerpadlech systémů SAOZ. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou ...
Komponenty kompresního šroubení a armatur Swagelok pro experimentální zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky komponent kompresního šroubení a armatur Swagelok.
Dodávky předizolovaného potrubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek účastníka, resp. dodavatele dodávat zadavateli topné a ohebné potrubí v předizolovaném provedení včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí a poskytovat služby v souvislosti s montáží a provozováním potrubí včetně stavebních dílů a komponentů potrubí dle jednotlivých ...
Kombinovaný hořák
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kombinovaného hořáku včetně příslušenství a souvisejících komponent. Kombinovaný hořák teplovodního kotle slouží ke spalování pyrolýzních produktů - pyrolýzního oleje a plynu. Vyprodukovaným teplem pak ohřívá teplosměnné plochy kotle pro ohřev teplé vody. Regulovaný ...
Poptáváme dodávku a montáž systémů plynovodů
Dobrý deň, Prosím pošlite mi cenník opráv na dodávku a montáž systémov plynovodov DN 300, DN 500, DN 700 na báze kompozitnej uhlíkovej bandáže. Prosím o dve ceny: 1. Cena za dodávku komponentov s kompletnou montážou. 2. Cena za dodávku komponentov a nevyhnutného vybavenia na opravu bez montáže. Pri tejto alternatíve by sme ...
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Stavba spočívá v rekonstrukci Jiřínského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena na stávajícím betonovém potrubí DN 600 a ocelovém potrubí DN 400. Součástí stavby bude i demolice některých šachet a umístění monitorovacího zařízení ...
Poptávám výměnu bojleru
Poptávám výměnu dosavadního starého velkého bojleru v koupelně za nový menší, resp. jiný vhodný ohřev vody, zjm. pro osprchování. Jedná se o chalupu k rekreačním účelům v obci Sběř (část Hrobičany) na Jičínsku (cca 12 km od Nového Bydžova), kterou využívají občas 2 osoby.
Oprava a prepoj vonkajších potrubných rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad
Predmetom zákazky je oprava vonkajších vykurovacích rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad (E1/VI) a prepojenie vonkajších vykurovacích potrubných rozvodov v novej trase medzi bytovými domami Patria a Labe na okruhu plynovej kotolne E3/VI v Poprade.
Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť v obci Branjevo
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce na zákazke CZT Nitra - Klokočina a Diely - kombinovaná výroba elektriny a tepla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s demontážou starých kotolní na plyn a s inštaláciou zariadení pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch súčasných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Klokočina a Diely v Nitre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Obsluha tepelno-technických zariadení
Jedná sa o obsluhu tepelno-technických zariadení (7 kotolní) na pevné palivo a plyn v období od 01.09.2020 do 31.08.2024
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorej bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, týchto súťažných podkladov vrátane ich príloh (najmä Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie), iných informácii poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk (ako napríklad prípadné vysvetlenia, redakčné ...
Rekonstrukce části potrubní trasy DN400 napájecí vody s HSS uvnitř PG
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v provedení demontáže části stávajícího potrubí DN400 napájecí vody uvnitř PG 2YB10(20,30,40)W01 HVB2 JE Temelín včetně nevyhovujícího HSS a následné montáži nových částí potrubí napájecí vody DN400 napájecí vody uvnitř PG ...
LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce
Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Brníkov. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám zpětné ventily
Poptávám 4 ks - zpětný ventil V-CVG12.
Komponenty pro rozvod stlačeného plynu a chladicí vody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka průmyslově standardizovaných, spolehlivých, nerezových komponentů pro vlastní instalaci specializovaných technologických chladicích systémů a distribuce stlačených plynů. Cílem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu trvání ...