Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Výměna technologie plynové kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Součástí veřejné zakázky je rovněž demontáž ...
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT
Predmetom zákazky je výmena nadzemných teplovodných rozvodov z objektu kotolne v priemyselnom parku na jestvujúce potrubie, ktoré vstupuje do podzemného rozvodu v Kysuckom Novom Meste. Súbežne s nadzemným rozvodom bude do spoločnej trasy na potrubný most uložená optická sieť pre prenos dát a informácií z OST do dispečerského strediska v centrálnej ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Záměna vybraných páteřních rozvodů TVN za korozivzdorné
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících uhlíkových páteřních potrubních tras technické vody nedůležité v příslušných místnostech hlavních výrobních bloků Jaderné elektrárny Temelín za potrubní trasy z korozivzdorné oceli, včetně zpracování příslušné projektové a technické dokumentace.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla K - 2
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K - 2 podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávka materiálu pro sušárnu čistírenských kalů a její příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci sušárny čistírenských kalů a jejího příslušenství. Sušárna čistírenských kalů slouží k redukci obsahu vody obsažené v původních surových kalech na výstupu z odstředivky nebo kalolisu.
Rekonstrukce strojovny technologie bazénu TJ TESLA BRNO
Předmětem zakázky je dodávka a montáž nové technologie úpravy vody pro krytý bazén TJ TESLA BRNO a související stavební úpravy strojovny.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování specializovaných prací preventivní údržby a drobných oprav a odstraňování poruch na vodohospodářském majetku včetně zajištění pohotovosti a revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru.
Rekonštrukcia kotolne - Základná škola Sirk
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy, ktorá sa nachádza v obci Sirk, k. ú. Sirk. Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu zdroja tepla z pôvodnej uholnej kotolne na vykurovanie biomasou (drevenou štiepkou ). Umiestnenie kotolne je dané pôvodným riešením, ktoré sa upraví a to ponechaním pôvodnej kotolne s umiestnením nového ...
Výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů bloku A,B,C,D
Předmětem veřejné zakázky je výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů A, B, C a D. Nedílnou součástí je zpracování požadované dokumentace, úspěšné odzkoušení zařízení, uvedení zařízení do provozu a likvidace odpadů.
Rekonstrukce potrubních rozvodů oxidačního vzduchu absorborů J a K
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřního potrubního rozvodu oxidačního vzduchu absorbéru J a K (změna provedení a materiálu). Jedná se o zavedení potrubí před vrtule míchadel absorbéru J a K. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování požadované dokumentace a likvidace odpadů.
Kotle, Rakousko
Poptávám kotle o výkonu 60 kw nebo 70 kw. Kotle na pelety nebo kusový náklad. Prosím cenovou nabídku.
Vyprázdnění a zpětné zprovoznění vybraných úseků ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je vyprázdnění a zpětné zprovoznění vybraných úseků potrubí ropovodu Družba a provedení výřezů potrubí v určených lokalitách.
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ“ podle PROJEKTU. Jedná se o instalaci nových středotlakých parních kotlů o tepelném výkonu 2x 35 MW, s výstupní teplotou přehřáté páry 220 °C a tlakem 0,9-1,0 MPa(a), jako náhrada stávajících kotlů s dožitou technologií. Realizace stavby bude ...
E922 - Zodolnění systému TVN proti poruchám
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v odstranění stávajících heterogenních svarových spojů na systému technické vody nedůležité (TVN) a přetrasování drenážního uzlu páteřních potrubí TVN na mezistrojovně obou HVB JE Temelín.
SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy kotolne, ktorá sa nachádza v areáli SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám teplovodní kotel pro ústřední vytápění
Poptávám litinový teplovodní kotel pro ústřední vytápění, pro uzavřený okruh a požadovaný výkon 25 kW, na dřevo, uhlí.
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace, Kroměříž, innogy Energie, s.r.o.“, zpracované v srpnu 2019 společností Lidařík, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
OZE Podlesí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení staveb „OZE Podlesí“ spočívajících v přístavbě a stavebních úpravách stávající kotelny. Záměrem investora je vytvoření nové kotelny na dřevní štěpku, která bude plně automatická a bude odpovídat standardům dnešní doby. Součástí stavby je i kotle na biomasu.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá ...