Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...
Zateplenie Materskej školy a výmena vykurovacieho systému
Materská škola v Mužli sa nachádza na parcele č.p.310/4, 313/4 vedľa objektu telocvične. Jestvujúci objekt MŠ je s časti dvojpodlažný bez podpivničenia, zastrešený plochou strechou. Objekt je napojený na inžinierske siete, verejný vodovod , plynovod a elektrickú NN sieť. Splašky súukladané do žumpy. Navrhované zateplenie objektu MŠ nezasahuje do ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla – mesto Nováky
Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch pre zásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky: Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená SO ...
Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom v Košiciach
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné ...
Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov – Štvrť SNP – okruh K12, okruhy 5A, 5B, 5E
Zákazka rieši čiastočnú rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania (ÚK), rozvodu ohriatej pitnej vody (OPV) a cirkulácie OPV (CIR) na okruhu SNP K12, OKRUHY 5A, 5B, 5E spoločnosti BYSPRAV s.r.o. Stavebné práce budú zamerané na odkrytie zeminy nad energokanálom, v ktorom sú uložené existujúce potrubia, odstránenie krycích betónových ...
Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3. Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o Priemyselných emisiách ...
Poptávám bojler k ohřevu vody
Poptávám ohřívač vody Dražice OKCV 180 pravý. Případně jiný výrobek podobných parametrů. Děkují.
Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Městě Mnichovice, části Myšlín v celkové délce 7624,7 m – jedná se o novou oddílnou kanalizaci, která bude převážně gravitační doplněná o tlakové části (součástí stavby jsou i veřejné části přípojek včetně šachet, 2 čerpací stanice odpadních vod a výtlak z nich v délce 801,6 m), která ...
Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac
Předmětem veřejné zakázky je dodávka trubního materiálu, šachtového materiálu a technologie čerpacích stanic pro město Gradačac v Bosně a Hercegovině. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem dodán v takovém technickém a uživatelském standardu a v ...
Bobrovník – rekonštrukcia prívodu a ČS, rošírenie akumulácie
Predmet zákazky je výstavba ČS Vlašky s jednokomorovou akumulačnou vyrovnávacou nádržou s predsadenou armatúrnou komorou. Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia výtlačného potrubia z ČS Vlašky do VDJ Bobrovník.
Poptáváme PVC trubku
Sháníme PVC trubku o vnějším průměru od 212 do 220mm a tloušťka stěny minimálně 5mm. Délka trubky minimálně 1350mm nebo 2700mm. Bude sloužit k ochranně vidlice ještěrky při manipulaci s oválnými břemeny.
Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.
Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina
Veřejná zakázka je vypisována v rámci programu „Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost – návazný projekt“. Realizace programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury. Předmět veřejné zakázky spočívá v modernizaci otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina. ...
Zmena média v parných rozvodoch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...
Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda
Předmětem veřejné zakázky je realizace předmětného Díla dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o Dílo, tzn. realizace stavby: „Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda” spočívající v provedení bezpečnostních propojů mezi liniemi stávajících plynovodů. Předmětem stavby „Úpravy TU Mladotice“ je vybudování bezpečnostních propojů mezi ...
Řádové a rozvodné potrubí pro Hora Svaté Kateřiny, Jirkov, Přimda a Mladotice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 6 km staničních a liniových ocelových trubek o dimenzi DN300 - DN1400, ve třech dílčích plněních. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.
Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.
ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.
Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.
Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.
Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a související technologie včetně projektové dokumentace, montážních a stavebních prací v objektu kotelen CZT KH TEBIS s. r. o. v Kutné Hoře dle stávající projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované ...
Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa
budova kotelny pro druhý kotel včetně její technologie
Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým Město Kutná Hora uzavře Rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je upravení jednotlivých práv a povinností pro sjednání dílčích realizačních smluv na dodávku, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a ...
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část
Předmětem veřejné sektorové zakázky je rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní, a to napojení páteřního rozvodu horkovodu z areálu Teplárny České Budějovice do ulice Dvořákova, kde se u VS Zelenina napojí na páteřní trasu horkovodu vybudovanou v rámci akce „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I. ...
Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě
Přeložka částí dálkovodů benzinu/motorové nafty D101 Litvínov – Hněvice o dimenzi DN300 a D102 Litvínov – Třemošná o dimenzi DN300 provozovaných společností ČEPRO, a.s., části VTL plynovodu 4,0 MPa o dimenzi DN 500 a části VTL plynovodu 2,5 MPa o dimenzi DN 300 provozovaných společností GasNet, s.r.o., části ropovodu o dimenzi DN 500 provozovaného ...