EMĚ1 R110KV - nová BSP a výměna vypínačů
EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ. Stavba spočívá v realizaci výstavby, údržby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV Zadavatele uvnitř oploceného areálu Elektrárny Mělník 1.
Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2
Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 – Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy – dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení) SO 02 – Požární schodiště (nová stavba) SO 03 – Spojovací ...
Studánecký les - III. etapa
Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, interiérového vybavení a truhlářských prvků do prostor podnikatelského inkubátoru, který vznikne v rekonstruované budově „D“. Součástí plnění bude také realizace kompletních interiérů včetně atypických truhlářských výrobků, zámečnických výrobků, čalounických prací, elektroinstalací, dokončovacích ...
Desky, prkna, Německo
Vážené dámy a pánové, poptávám desky a prkna: -prkna ze smrkového dřeva A/B jakosti vysušená a hoblovaná o rozměrech 80cm x 20cm x 1,8cm, 4x podélná hrana zkosená 2x45 ° -dřevotřískové desky FPY s 4x hranou v bílé RAL 9010 o rozměrech 80 cm x 20 cm x 1,6 cm Můžete mi prosím poslat cenovou nabídku od 200 kusů včetně dopravy s dodací ...
Dodanie a inštalácia chladiaceho roštu s technickým príslušenstvom a mantinelmi
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu ku každej ...
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko – Hořínský kanál
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + ...
Centrum Koruna Radotin - stavba
Jedná se o částečnou demolici některých objektů, a následně o výstavbu nové trvalé polyfunkční stavby, kde jsou navrženy čtyři samostatné funkční celky. A - Komunitní centrum B - Dům na půli cesty C - Policie ČR D - Základní umělecká škola
Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote
Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už do existujúcej haly, t.j. jedná sa o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Blansko – opravy chodníků
Předmětem veřejné zakázky označené „Rámcová smlouva – opravy chodníků“ je provedení oprav chodníků na území města Blanska spočívající v rozebrání dlažby, výměně nebo doplnění podkladní vrstvy, položení dlažby, zpět, res. výměna poškozené nebo doplnění chybějící dlažby, vyrovnání obrubníků a odvoz přebytečného materiálu a uložení na skládce.
Vodovod Zbudovice - Schořov
Vodovod Zbudovice - Schořov bude napojen na stávající vodovodní systém Březí - Štrampouch - Žáky, v obci Březí. Stavba zahrnuje realizaci přívodních a výtlačných vodovodů v exravilánu ø 90 v délce 1 741 m, rozvodné řady v lokalitách Zbudovice a Schořov ø 90 v délce 3 366,5 m a automatickou tlakovou stanici pro Q = 4 l/s.
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk – Sebnitz
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)“, jejímž cílem je celková rekonstrukce mostního objektu v km 21,502 trati Rumburk - Sebnitz přes údolí Vilémovského potoka (Karolinino údolí) v obci Vilémov (u Šluknova), která povede k udržení sjízdnosti trati a odstranění lokálního omezení ...
Kanalizácia Ižop
Navrhovaná stavba rieši výstavbu verejnej kanalizácie v meste Veľký Meder v mestskej časti Ižop.. Jedná sa o vybudovanie kanalizačných stôk, kanalizačných prečerpávacích staníc s výtlakmi a kanalizačných prípojok pre jednotlivé nehnuteľnosti. Gravitačné stoky budú vybudované z korugovaného PVC DN 315, 250 mm v celkovej dĺžke 3311,8 m. Výtlačné ...
Dodávky materiálů pro TSB 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia objektov Nemocnice sv. Michala a.s., pracovisko Košice
Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu.
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Blansko – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací
Předmětem veřejné zakázky označené „Rámcová smlouva – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací“ je provedení oprav místních komunikací na území města Blanska spočívající ve vyspravení výtluků – vyrovnání recyklovaným asfaltobetonem, velkoplošné opravě místních komunikací, výškové úpravě poklopů armatur, výškové úpravě kanalizačních ...
Modlíkov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Modlíkov v délce cca 2461 m, z toho cca 2023 m kanalizačních stok, cca 438 m odboček pro domovní přípojky a výstavba nové ČOV pro 176 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové části ZD na profilu zadavatele.
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy hlavy koľajníc koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti a miestnych porúch na hlave koľajníc za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technického stavu koľajové zvršku a električiek a odstránenie hlučnosti.. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním
Predmetom zákazky je oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častí reprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajúceho prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.
Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vnějších ploch věže Daliborky a přiléhající parkánové hradby. Práce budou spočívat zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní výčet) v opravě omítek, restaurování sgrafit, opravě kamenného a cihelného režného zdiva, repasi a částečné výměně oken, repasi dveří, repasi kamenických prvků, ...
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice ...
Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke
Výstavba nadstavby materskej školy v obci Liptovská Teplička. Nadstavba predmetného objektu z objemového hľadiska pozostáva z nadstavby štvrtého nadzemného podlažia. Zastavaná plocha objektu sa však nemení. Dispozičné riešenie tohto navrhovaného objektu je zrejmé z výkresovej časti PD. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží ostane dispozičné ...