Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře. Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu ...
Akce 7296 - Odtlakování I.O. při těžké havárii + akce 8316 - Rekonstrukce potrubní trasy od Ko k HPV
Předmětem veřejné zakázky je v případě části díla označené jako „7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii“ instalace nové potrubní trasy systému odtlakování I.O. Tato potrubní trasa bude napojena T-kusem na stávající potrubní trasu vedoucí z KO k PV KO s vyústěním trasy do boxu PG. V trase odtlakování budou sériově řazeny dvě elektroarmatury s ...
Poptávám dodávku plastového bazénu
Poptávám plastový bazén 6x3x1,2. Nedakonice, okr. Uh. Hradiště.
Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba
Predmetom zákazky je stavba zázemia školskej telocvične v obci Cífer. Zázemie na prízemí sa delí na dve základné časti. Delenie na prevádzku po prezutí a pred prezutím. Uvedené členenie je riešené na základe hygienických a prevádzkových požiadaviek, ktoré sú stanovené v príslušných technických predpisoch a odborných usmerneniach. Dispozičné ...
Prístavba MŠ Obchodná 26 Sečovce
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt: SO - 01 Architotechnické stavebné riešenie, Zdravotechnika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt: SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt: SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt: SO - 04 Teplovodná prípojka, Objekt: SO - ...
Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz“. Jedná se o křižovatku silnic III/3086 a III/3087 v úseku mezi prostorem kostela (severní část obce) a hřbitova (jižní část obce) v obci Číbuz. Související stavbou je záměr Obce Skalice na zajištění bezpečného pohybu pěších v dané oblasti, řešení ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a v k.ú. Radošice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/280 o celkové délce 4 942 m. Začátek rekonstruovaného úseku navazuje na I. etapu provedenou v roce 2019 v provozním staničení km 13,729 na začátku obce Osenice a končí v provozním staničení km 18,671 v obci Libáň v místě křížení s II/501. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území ...
Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín
Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh, zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci ...
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, ...
Poptávám sanaci vlhkého zdiva
Poptávám dodavatele sanace vlhkého zdiva. Dům je řadový, stáří odhadnuto na cca 120 let. Zdivo je smíšené, základy kamenné. Tloušťka základového zdiva cca 100cm, zdivo nad úrovní terénu venkovní a část vnitřního cca 60-70cm, část vnitřního zdiva cca 40cm. Termín předpokládané realizace do konce července 2020, nebo dle dohody.
Profylaxe klimatizačních zařízení a vzduchotechniky v objektech VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provádění profylaktických prohlídek, revizí chladiva, a servisu chladící techniky a revizí systémů vzduchotechniky v objektech VZP ČR po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem.
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy
Předmětem je vybudování nové kanalizace a objektů na ní v obci Prusinovice. Nová kanalizace je navrhována jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace. V nejnižších místech, kde není možné zajistit gravitační odvedení odpadní vody, budou na kanalizační síti osazeny čerpací stanice. Veškeré odpadní vody z obce Prusinovice budou přivedeny do ...
Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba pôvodného objektu materskej škôlky. Objekt je momentálne využívaný na prevádzku kuchyne a práčovne pre materské škôlky v areáli. Cieľom rekonštrukcie a dostavby je postaviť zariadenie starostlivosti o deti do veku troch rokov. V novom objekte bude umiestnená aj nová kuchyňa a práčovňa slúžiaca objektu ...
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky je realizace nové vrchní stavby jednopodlažního přístřešku obdélníkového půdorysu vedle objektu skladu (původně vrátnice) u vjezdu do areálu „Na Jamách“ Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. Přístřešek bude otevřený, ani jedna z obvodových stran nebude opláštěna. Objekt tvarově odpovídá ...
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1  TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci rekonstrukce a dostavby budov FF UK na ulici Opletalova 47, 49, Praha 1.
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
Realizace díla řeší vybudování nových ploch, tj. chodníků, komunikace vč. okružní křižovatky, parkovací stání, plochy pro dodávku cykloboxů, veřejného osvětlení, mobiliáře a výsadbu zeleně a okružní křižovatky před budovou českých drah a výstavbu nových parkovacích stání na ul. Masarykové, včetně veřejného osvětlení a dalších souvisejících ...
Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu - Energeticky úsporná opatření
Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140, v rozsahu: a)architektonická studie stavby b)vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení c)vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby d)položkový rozpočet ...
II/339 Červené Janovice - Štipoklasy
Předmětem je rekonstrukce silnice II/339 od křiž se silnicí II/126
Projektová dokumentace - rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „Projektová dokumentace-rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru.
Betonové pražce - 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonových pražců pro opravy kolejí a odstraňování závad
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Svätý Jur
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SVÄTÝ JUR
Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského
Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 ...
Obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú. Roudné
Předmětem veřejné zakázky je vyčištění, rozšíření a prohloubení stávajícího původního meandru a tůní a odstranění deponií na březích z předchozího odtěžování. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace.