Poptávám kartáč hranatý ocel
Poptávám: - 10 ks kartáč hranatý ocel 0,4 30x50 á 36,- Kč bez DPH katalogové číslo 15318 - 10 ks dtto 30x80 á 41,30,- Kč bez DPH katalogové číslo 15325 Novotná Miroslava.
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), kdy jedna KoPÚ bude v katastrálním území Libáň a v druhá KoPÚ bude v katastrálním území Zliv u Libáně, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Revitalizace lokality Vchynice - Tetov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Vchynice-Tetov. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Rekonstrukce operačních sálů a dodávka stropních stativů do nemocnice Přerov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést rekonstrukci operačních sálů vč. dodávky, instalace a uvedení do provozu požadovaných zdravotnických prostředků pevně spojených s konstrukci budovy.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt Modernizace Nemocnice Frýdlant - I.etapa
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace všech stupňů potřebných pro povolení realizace, výběr zhotovitele a vlastní realizaci stavby "Modernizace Nemocnice Frýdlant - I. etapa", jejíž cílem je modernizace stávajícího objektu Nemocnice Frýdlant, na adrese V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant. Předmět zakázky zahrnuje i související ...
Černá 10 - byty - rekonstrukce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě k objektu Černá 10, Praha. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce celého objektu Černá 10, Praha včetně využití půdních prostor pro nové byty. Zadavatel požaduje ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie obvodových stien a sokla, -zateplenie strechy, -výmena výplní otvorov, -ASR ostatné, -ústredné ...
Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce budovy P, včetně dalších souvisejících úprav, souhrnně označené jako „Stavební úpravy v objektu P“ dle jednostupňové projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 29220785 (dále LT Projekt a.s.). Předmětem díla jsou ...
I/13, I/63 oplocení silnic
Výstavba nového oplocení silnic I. třídy č. I/13 a I/63 (doplnění chybějícího oplocení).
Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace územní bývalých kasáren Vysoké Mýto. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován ve stejnojmenné projektové dokumentaci vypracované firmou Mgr. art. Martinem Lukáčem a Ing. arch. Barborou Srpkovou z měsíce července 2020 a ve výkazu výměr.
Projektová dokumentace na výměnu a renovaci otvorových výplní a na zateplení a rekonstrukci prostor
Předmětem zakázky je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace (PD) vybraných objektů zadavatele (PNB) na: a) výměnu a renovaci otvorových výplní (okna, dveře) ve vybraných objektech areálu PNB b) zateplení a rekonstrukci prostor vybraných objektů areálu PNB PD bude součástí projektu Energetické úspory v objektech Psychiatrické ...
Odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění níže uvedených stavebních objektů v areálu brněnského výstaviště (BVV) a areálu Dopravního podniku města Brna (DPMB) včetně zpracování sutě, jejího odvozu a uložení a provedení všech činností souvisejících s demolicí objektů a úpravou území nezbytných pro dokončení ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára-voda na voda-voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...
Ekologizace slévárny Promet Foundry ve Vsetíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající slévárny šedé a tvárné litiny pro zlepšení ekologických parametrů provozu odpovídajících současným standardům. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stavebního objektu slévárny a instalaci nového technologického zařízení včetně VZT, energetických rozvodů a vyvolaných stavebních úprav.
Spa hotel Thermal Karlovy Vary - Areál bazén
Předmětem DÍLA je oprava a rekonstrukce vnitřních částí budov Areálu bazén včetně bazénové vany a bazénových technologií.
Dodanie bazénovej technológie a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre
Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení na recirkulačnú úpravu bazénovej vody a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké. Obec Široké sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Prešov.
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí - PVP Bukov II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexu geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geomechanických a jiných měření, a to jak in-situ, tzn. přímo v prostředí horninového masivu (v podzemí), tak i v laboratorních podmínkách, během rozšiřování PVP Bukov - II. fáze, jejichž účelem bude charakterizace horninového prostředí v místě ...
Za Černým mostem Y502, č. akce 999639, Praha 9
Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího mostu z předpjatých prefabrikátů, který je ohodnocený stavebním stavem VI - velmi špatný, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást Zadávací dokumentace. Rekonstrukcí mostu budou stávající parametry převáděné komunikace zachovány jak z hlediska šířkového uspořádání, tak i z hlediska ...
Rekonstrukce Křižíkových pavilonů B, C a E  v areálu Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací, v objektech Křižíkových pavilonů B, C a E, které se nacházejí v areálu Výstaviště Praha, Praha 7. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Pasport mikrotrhlin, záliven a spárořezu na CBK dálniční sítě
Předmětem zakázky je jednou ročně, opakovaně po dobu 4 let, provedení dokumentace stavu vozovek s CB krytem se zaměřením na analýzu a identifikaci míst: -s vývojem mikrotrhlin a klasifikace stavu identifikovaných míst porušení, -zjištěním stavu asfaltových zálivek příčných spár, porušení funkčnosti a poškození zálivky, -zjištění stavu hran ...
Most V 014, Mánesův most - diagnostický průzkum, Praha 1
Předmět plnění: 1. Stanovení statické spolehlivosti a stanovení aktuální zatížitelnosti 2. Zhodnocení jednotlivých prvků mostu z hlediska poškození a případné možnosti opravy se zaměřením na proveditelnost a použitelnost navržených variant zásahu.
Prístavba prepojovacieho kŕčka pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob
Predmetom zákazky je prístavba prepojovacieho kŕčka pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob. Navrhovaný objekt je situovaný medzi jestvujúce objekty materskej a základnej školy. Stavebný objekt SO 01 tvorí Prepojovací kŕčok, ktorý je osadený medzi jestvujúce objekty materskej a základnej školy a je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových vonkajších ...