Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Poptávám odvaděč dešťové vody
Poptávám odvaděč vody DN 100 mm z Pz přírodního plechu.
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Futbalový štadión AS Trenčín – južná a severná tribúna
Projekt rieši realizáciu stavebných prác na stavebných objektoch južnej a severnej tribúny. Bližšia špecifikácia stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Rekonstrukce ÚV Adolfovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky. Modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, zahrnuje doplnění stávající technologické linky, intenzifikaci stávajícího vystrojení úpravny vody, související ...
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín
Stavebné práce na oprave ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr. km 17,000 ĽHPK, ktoré spočívajú v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze s pôvodným, čiastočne opotrebovaným asfaltovým povrchom medzi obcami Čilistov a Gabčíkovo, najmä však: - Zarezanie krytu vozovky z ...
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia hygienických zariadení telocvične Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice a Sklenov
Předmětem veřejné zakázky je: vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychaltice a v k. ú. Sklenov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude ...
Rekonštrukcia cesty I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacie práce (VP).
Cyklostezka Mostkovice
Předmět veřejné zakázky je výstavba cyklistické stezky. Začátek cyklistické stezky je napojen na silnici III/37762 a navazuje na stávající cyklostezku od Prostějova. Celý úsek prochází biokoridorem Hloučela. Cyklistická stezka je zakončena před silnicí III/150 (1. etapa). Projektová dokumentace je zpracována jako celek, předmětem tohoto výběrového ...
Modernizácia dialyzačného strediska v NÚDCH Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Zámerom modernizácie existujúcich nevyužívaných priestorov dialyzačného strediska je úprava časti budovy na 1. podzemnom podlaží bloku D, pôvodne využívanej ako dialyzačné stredisko súkromného užívateľa. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť moderné zdravotnícke zriadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti ...
II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054
Předmětem je rekonstrukce, která se týká mostu č. 101-054 v obci Mikovice. Nově navržený most převádí komunikaci II/101 přes Zákolanský potok. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo jako S 6,5. Odvodnění mostu je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu. Během rekonstrukce bude zdemolována současná klenbová konstrukce. Nová konstrukce je ...
Rekonštrukcia cesty II/583 - k.ú. Zázrivá
Predmet zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom projektovej dokumentácie (PD) bolo vypracovanie návrhu rekonštrukcie a modernizácie vozoviek existujúcich komunikácií ciest II. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji. PD ďalej rieši rekonštrukciu nespevnených krajníc, rekonštrukciu odvodňovacích zariadení (priepusty priekopy ), ...
Poptáváme samovývrtné vruty
Poptáváme samovývrtný vrut 2.9x16 TORX do plechu, povrchová úprava zinek černý. Množství 10 000 ks, vzorek předem na vyzkoušení. Děkuji.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2. etapa
Predmetom zákazky je realizácia prác na rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín 2. etapa, v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer stavebných objektov a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3 Projektová dokumentácia SO a sprievodná projektová ...
Bateriové úložiště LiFe Dallmayr
Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáži fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro uskladnění přebytečné elektrické energie. . Požadovaný a projektovaný nominální výkon FVE, která bude připojena k síti je 19,6 kWp. Baterie, které jsou v systému plánované, budou na bázi lithia a budou mít kapacitu minimálně 76,8 kWh. Rozvaděč/e/ ...
Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů a technická pomoc při správě a údržbě
Předmětem veřejné zakázky je provádění hlavních mostních prohlídek (dále také „HMP“) na silničních mostech v Libereckém kraji, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě zadavatele na základě uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců. Zadavatel člení spravované území na oblast Západ a oblast Východ. Správu ...
Kysucká galéria v Oščadnici - Kaštieľ Oščadnica - stavebné úpravy NKP
Predmetom zákazky Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica -stavebné úpravy NKP sú stavebné úpravy a prístavba objektu kaštieľa v areáli Kysuckej galérie v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Modernizácia zákrokovej sály na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v NÚDCH
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom modernizácie zákrokovej sály na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v NÚDCH Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zámek Čechy pod Kosířem – rekonstrukce a využití objektů, VI. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní opravě severního a východního křídla zámku a úpravě vnitřního nádvoří včetně fasád (úprava zpevněných ploch, odvodnění, zeleň a treláže u vstupů do zámku, obnově stávající studny, výměně všech okenních a dveřních výplní) a realizaci nové vnitroareálové přípojky vody a kanalizace.
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na stavební úpravy stávajících prostorů kláštera a přístavbu vstupu a zázemí pro umístění expozice návštěvnického centra.
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Rekonstrukce objektu Hybernská
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro komplexní rekonstrukci objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 za účelem vytvoření vhodných studijních, vědeckých, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor pro potřeby Zadavatele. V rámci rekonstrukce se ...
Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací pro rekonstrukci silnice II/288 Podbozkov – Cimbál, která začíná v křižovatce se silnicí II/289 (provozní staničení II/288 je km 10,463) a končí v extravilánu před křižovatkou se silnicí v provozním staničení km 8,419. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních ...