Termálne centrum GALANDIA - sanácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce na termálnom centre GALANDIA za účelom sanácie/rekonštrukcie objektu. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri oprave miestnych komunikácií III. a IV. triedy vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na vykonanie stavebných prác vždy osobitne pre miestne komunikácie uvedené v ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu (3,05x0.75) na adresu Vranov u Stříbra E-210.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Riešeným územím projektu REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ KMEŤOVA, NITRA je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých ...
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a společenské a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k ...
Projekt TreBuCHET - Mobiliár
Predmetom zákazky je dodanie a rozmiestnenie mobiliáru do priestoru Čerešňového sadu v Trenčíne. V tomto priestore, ktorý momentálne slúži ako oddychový priestor bez bližšieho špecifického určenia, sa navrhujú aktivity, ktoré by umožnili jeho nielen občasné, ale aj dlhodobé zmysluplné využitie a náplň nielen pre obyvateľov mesta Trenčín, ale aj ...
Stavebné úpravy okien a zasklených plôch divadla – Jókaiho divadlo v Komárne
Z hľadiska tepelno-technického vyplynula požiadavka na výmenu pôvodných kovovo - hliníkových zdvojených výplní otvorov v celom objekte za hliníkové s izolačným dvojsklom, vrátane vonkajších hliníkových parapetných plechov a vnútorných parapetných dosák. Farba hliníkových profilov - tmavohnedá (pri výbere farby je potrebné zohľadniť už vymenené ...
Hlásnice
Jedná se o rekonstrukci a opravu stávající stavby, která je v havarijním stavu. V mnoha místech je opevnění poškozené a v některých úsecích zcela chybí. Stávající kamenné stupně cedí vodu, konstrukce tak již neplní svůj účel a hrozí její zřícení. V některých úsecích opevněním prorůstají keře a náletové dřeviny. Vlivem absence stávajícího opevnění ...
Opravy systémových porúch a zlepšenie sociálnych podmienok v objekte Slobodáreň JUGO 600 Vojenské
Predmetom tejto zákazky je realizácia komplexnej rekonštrukcie objektu ,,Slobodáreň JUGO 600, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Banská Bystrica na ulici Hutná.
Dopravní opatření ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna - realizace
Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ul. Na Spravedlnosti v Pardubicích v celé její délce cca 600,47 m, tj. v úseku mezi ul. Jana Palacha a ul. S. K. Neumanna, včetně řešení napojení ulic Železničního pluku, Rokycanova a Boženy Vikové - Kunětické. Součástí předmětu plnění jsou také stavební úpravy průsečné křižovatky ul. Na ...
20-046 PD - celková rekonstrukce sila V.B.
Předmětem VZ je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologické a stavební části sila.
Rekonstrukce budovy ZŠ Ketkovice
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy budovy ZŠ Ketkovice. Jedná se zejména o stavební úpravy uvnitř budovy, dále přístavbu sociální zázemí pro zaměstnance kuchyně, přístavbu výtahové šachty a přístavbu venkovního únikového schodiště. Bude provedena také úprava stávajících a výstavba nových přístupových chodníků vč. rampy k výtahu.
Drienica - Zberný dvor
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác za účelom výstavby zberného dvora pre obec Drienica.
Rekonštrukcia chodníkov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii chodníkov alebo iných spevnených plôch vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa na základe projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na vykonanie rekonštrukčných prác ...
Dětenice - intenzifikace ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce, zajištění vydání povolení stavby a realizace stavebních prací, jejichž výsledkem bude intenzifikace stávající ČOV v Dětenicích na kapacitu 1200 EO. Stávající ČOV musí být po celou dobu fyzické realizace stavebních prací v provozu. Součástí předmětu plnění bude také zajištění zkušebního provozu.
Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prestavby rodinného domu na pavilón základnej školy. Jedná sa o čiastočne podpivničený prízemný existujúci rodinný dom, pričom starú časť garáží rodinného domu je potrebné zbúrať, pretože sa nachádza v havarijnom stave a na mieste garáží zrealizovať prístavbu. Taktiež vstupnú časť ...
B.j. 19  PB-PČB Chýnov
Cílem projektu je výstavba 19-ti bytových jednotek s podporou programu Ministerstva pro místní rozvoj -program Podporované byty. Projektová dokumentace řeší výstavbu 20-ti bytových jednotek s navrhovanou maximální obsazeností objektu 26 osob. Bytové jednotky budou sloužit pro trvalé bydlení nájemníků. Každý byt je navržen s vlastním ...
Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce "Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze" podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Michalem Vondrou (A.T.A. STUDIO), IČO: 43014186, Šumberova 329/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD), dále podle ...
D2 PHS Hustopeče v km 25,095 - 26,950 vpravo
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce protihlukové stěny na dálnici D2 v úseku km 25,095 - 26,955 vpravo. PHS bude výšky 3,25 - 5,25 m, s pohltivou výplní, na mostě průhledná s odrazivou výplní. Založení je částečně hlubinné na pilotách, částečně na prefabrikovaných patkách. U mostu bude PHS postavena na samostatné ocelové konstrukci.
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Dom dedičstva v obci Zubrohlava
Predmetom zákazky je novostavba na prázdnej parcele č.237,238, ktorá je situovaná v centre obce s existujúcim spevneným vjazdom odbočením z hlavnej komunikácie. Pozemok je v svahovitom teréne čiastočne zrovnaný a lemovaný na zadnej strane a po bokoch oporným múrom. Novostavba je riešená na využitie priestorov na expozíciu a výstavu s cieľom ...
Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami - Část 1
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterými bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem jsou stavební úpravy objektu Žižkova 507, Český Brod. Stavební práce spočívají ve stavebních úpravách objektu, který bude sloužit jako ...
I/21 oprava mostu 21-026 Dlouhé mosty
Hlavní náplní stavby je stavební úprava mostního objektu ev. č. 21-026, u kterého byl na základě podrobného diagnostického průzkumu zjištěn špatný stavebně technický stav. Stavební úprava se bude týkat dotčené části spodní stavby a kompletní výměny nosné konstrukce mostu a mostního svršku včetně vybavení. Protože se jedná o mostní objekt s ...
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k mnohým ...