Kreatívne centrum SPU
Navrhované Kreatívne centrum SPU je riešené ako rekonštrukcia nedokončenej a nevyužívanej časti objektu Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre. Časť tohto objektu bola skolaudovaná po rekonštrukcii výrobného objektu ako knižnica v roku 2008. V neskolaudovanej a nedokončenej časti sa navrhuje zrekonštruovať priestory pre potreby ...
Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Vybudovanie potravinového inkubátora v SPU Nitra – stavebné práce
Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPÚ v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo. ...
Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele sanaci a opravu nároží objektu B Kramářovy vily včetně opravy jeho staticky narušených základových konstrukcí, opravy vjezdové brány do areálu a provedení opravy stávající části kanalizace, dle vypracované dokumentace pro výběr zhotovitele, a to v rozsahu a za podmínek ...
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
Jedná se o stavební úpravy spočívající v rekonstrukci hygienických zařízení v budově základní školy (WC chlapci, WC dívky v 1.NP, 2.NP a 3.NP; celkem 6 WC). Dojde k vybourání stávajících konstrukcí, demontáži zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Nově budou vybudovány příčky z SDK desek s minerální izolací, provedou se keramické obklady a ...
Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice - instalace systému nuceného větrání
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a ...
Změna trakční soustavy v ŽST Beroun
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DD+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Změna trakční soustavy v ŽST Beroun” je zhotovení: a) Záměru projektu; b) Doprovodné ...
Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“, které byly zahrnuty do realizace společných zařízení navržených v Komplexních pozemkových úpravách Bocanovice ke zpřístupnění pozemků a zlepšení vodního režimu v území.
Rekonstrukce ŽST Malá Skála
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou ...
Revitalizace lokality U Tremlů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality U Tremlů. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Komunitné centrum – Obec Jelka
Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby komunitného centra v Obci Jelka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 01Architektúra -stavebná časť ,statika 02Zdravotechnika 03Ústredné vykurovanie 04Elektroinštalácia 05Fotovoltalická elektráreň 06Vzduchotechnika 07Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI 08Doprava 09SO-02 ...
VŠPJ Obnova fasád, etapa 2. Fasády vnější uliční
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění této části 1 veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného zdroje (kotelny) pro VOŠ a SŠ Boskovice pro objekty A, B, C a Domova mládeže, spočívající zejména v instalaci 1 ks kogenerační jednotky o výkonu 81 kWe a 120 kWt a dále 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 130 kW v místnosti stávající kotelny v budově C, a to dle ...
VN Martinice - rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „VN Martinice - rekonstrukce (investice)“ a „VN Martinice - odstranění nánosů“, dále všechny související služby a dodávky nutné pro dokončení předmětu zakázky. Stavební práce spočívají v rekonstrukci funkčních objektů, sanaci průsaků v pravobřežním zavázání a v odtěžení sedimentů ze zdrže vodní ...
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část
Jedná se o zateplení veškerých částí fasád objektu školy, zateplení všech střech včetně pokládky nové hydroizolační folie s použitím systému stabilizace střechy jako vakuový, podtlakový, výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní oken, dveří a výkladců. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních ...
Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
TDI - Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavební akce „Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín
Předmětem veřejné zakázky je přestavba stávajícího čtyřpodlažního objektu na bytový dům s celkem 39 malometrážními byty (2 + kk) s potřebným skladovým a technickým zázemím. Hlavní vstup do objektu zůstává zachován, bude doplněn krytou rampou tak, aby byl umožněn bezbariérový vstup. Dojde k vybudování únikového schodiště, výtahové šachty s trakčním ...
Cyklolávka přes I/11 v Šenově
Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty o délce 468 m. Stavba se sestává z celkem 3 lávek, 4 úseků zpevněných komunikací a z další doprovodné infrastruktury. Stavební práce řeší zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při překonávání silnice I/11 s tím, že účelem je svedení cyklistické a pěší dopravy na nově ...
Hřiště u TAK Hellas
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ.
Stavebné práce pre projekt - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Predmetom vyššie uvedenej zákazky je výstavba a rekonštrukcia komunikácií a chodníkov nachádzajúcich sa v severovýchodnej časti obce Družstevná pri Hornáde. Rekonštrukciou a výstavbou zdegradovaných ciest a chodníkov sa zabezpečí ľahší prístup občanov k centru obce (Obecný úrad, základná a materská škola, kostol, obchod, zdravotné stredisko). ...
Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka, 2. etapa
Projekt řeší v 2. etapě odstranění nehodového úseku silnice III/15529 od křižovatky s Lidickou třídou po křižovatku Plavské a Jaselské v Českých Budějovicích. V současné době nemá tento úsek silnice v části normové parametry a pro stávající provoz je zcela nevyhovující s četnými bezpečnostními riziky. Také stavebně technický stav komunikace je ...
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též jako „předmět plnění“) je výstavba nového trakčního trolejového vedení ulicemi Sokolovská, Pávovská na smyčku BOSCH s napojením do stávajícího trolejového vedení v křižovatce ulic Pražská a Romana Havelky, vše na území statutárního města Jihlavy. Celková délka nové trolejové tratě je cca 5,7 km. ...
Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková demontáž a demolice stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb a výstavba nových spojovacích chodeb na jejich místě dle původních rozměrů. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů bude celá akce rozdělena po konzultaci s ředitelem ZŠ na 2 realizační etapy, a to ...
Rekonstrukce a modernizace budovy K Lávce 15
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.