Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Ide najmä o nasledovné činnosti: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa SO 01 Zateplenie strešného plášťa SO 01 Výmena otvorových konštrukcií SO 01 Ústredné vykurovanie SO 01 Plynofikácia SO 01 Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie SO 01 ...

Bytový dům KODUS - Doloplazy u Prostějova

Bytový dům KODUS - Doloplazy u Prostějova

Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy objektu bytového domu za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů.V bytovém domě je navrženo celkem 17 bytů, všechny kategorie 1+kk, společné chodby se schodištěm a sdílené prostory a zádveřím. Další nebytové prostory, sloužící jako skladové, jsou umístěny v 1.PP.

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

Stavba se nachází v extravilánu těsně přiléhajícímu k okraji obce Lipová-lázně. Zeď je navržena jako betonová tížná konstrukce s kamenným obkladem, se skloněnou lícní stranou ve spádu 5:1 a svislou rubovou stranou. Zeď bude ukončená železobetonovou římsou, do níž bude osazené svodidlové zábradlí bez svislé výplně. K výškovým úpravám stávající ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o. Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty: 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné Bližšia špecifikácia je uvedená v ...

II/558 Starina - Pod Velínom

II/558 Starina - Pod Velínom

Rekonštrukcia úseku cesty II/558 Starina Pod Velínom v staničení 17,252 - 18,252 (1,000 km) s cieľom dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Ide predovšetkým o rekonštrukciu povrchu vozovky a realizáciu gabiónového múra kvôli zamedzeniu padania kameňov z priľahlého skalného svahu nad cestou.

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Dvojúčelový objekt Habovka

Dvojúčelový objekt Habovka

Výstavba objektu jednopodlažného s podkrovným bytom bez podpivničenia v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii ciest a chodníkov v meste Humenné. Objektová skladba predmetu zákazky je: Stavebné objekty: Chodník na ul. Mierovej (od OC Lidl po OC Mierova) Ul. Laborecká - časť cesty vrátane točne Ul.Nemocničná - chodník (nezrealizovaná časť pri PZ SR) Ul.Nemocničná - chodník pri BD (oproti PZ ...

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov

Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov

Predmetom verejného obstarávania je I. etapa realizácie diela Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. 4 ARCH STUDIO s.r.o., Veterná č. 6, Haniska, 080 01 Prešov.

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa

Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotách podľa harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na nasledovných komunikáciách:

PDÚ Skalica - rekonštrukcia

PDÚ Skalica - rekonštrukcia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej firmou Moenia, s.r.o., Turá Lúka 177, Myjava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ  - Szakközépiskola, Šahy

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy

Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie ...

Zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy s VJM v obci Kráľ

Zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy s VJM v obci Kráľ

Predmetom zákazky sú stavebné práce na základnej škole. Zámerom investora je zvýšenie energetickej efektícvnosti objektov zlepšením tepelno-technických vlastností stavby. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladov vo výkaze výmer a dokumentácii súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná ...

Údržba cykloturistických trás na území  BSK na roky 2018 - 2020

Údržba cykloturistických trás na území BSK na roky 2018 - 2020

Zabezpečenie Údržby cykloturistických trás na území Bratislavského samosprávneho krajav zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie v rozsahu 1.Činnosti pravidelnej údržby údržba značenia legálne vyznačených cykloturistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých cyklosmerovníkov, realizácia činnosti v rozsahu údržby prvkov ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen

Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia hygienických zariadení riešená na prvom až štvrtom nadzemnom podlaží v ľavom trakte internátu a na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží v pravom trakte internátu. V rámci búracích prác je potrebná demontáž existujúcich zriaďovacích predmetov, odstránenie dlažby a existujúceho obkladu ...

Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štrvrtok na Ostrove

Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štrvrtok na Ostrove

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre zrealizovanie zámeru investora, a to je zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štrvrtok na Ostrove. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Cesta II/526 Látky – Kokava nad Rimavicou, sanácia zosuvu

Cesta II/526 Látky – Kokava nad Rimavicou, sanácia zosuvu

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby sanácie havarijného stavu cesty vzniknutého zosuvom, inžinierska činnosť a následná realizácia sanačných stavebných prác navrhnutých projektovou dokumentáciou stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.

Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele retenčních nádrží

Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele retenčních nádrží

Předmětem činnosti dodavatele bude poskytování služeb a stavebních prací (a zajišťování dodávek) při projektování a realizaci retenčních nádrží Červený mlýn a Královky (včetně dodávky technologie) a implementace automatizovaného řídicího systému stokové sítě v reálném čase (RTC), a to včetně komunikací a uvedení retenčních nádrží do provozu v ...

(záznamy 1/25 z 67807)  strana 1 / 2713