Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy
Předmětem veřejné zakázky je dostavba základní školy Františka Horenského v Boršicích (konkrétně objektu č.p. 540), která bude obsahovat nové kmenové a odborné učebny, zázemí a nadstavba části 3NP na stávající budově, kde vzniknou další učebny se zázemím místo původní nevyužité půdy. Součástí stavby je i řešení bezbariérového užívání celého ...
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1
Kompletná výmena 4ks automatických posuvných dverí do budovy Výučba 1 a výmena vstupných vchodových dverí do budovy Výučba 2 vrátane dobudovania vstupnej rampy, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál
Predmetom zákazky Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia sú stavebné úpravy a to zmena dispozície (vymurovanie nových priečok, výmena dverí, nové omietky, obklady, podlahy), ako aj nové rozvody zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie vzduchotechniky. ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná. Navrhovaná novostavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa nachádza v areáli existujúcej materskej školy, resp. v širšom okolí aj základnej školy v centrálnej polohe v obci Oravská ...
Poptávám betonový plot
Poptávám betonový plot dvě pole 22 a10 m v 2m.
MS Praha – fasáda Slezská – stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce, které spočívají v provedení celkové opravy fasád včetně oprav kovářských, truhlářských i pasířských prvků a sochařských výtvarných děl z kamene i bronzu a repase oken na budově Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, Praha 2 (kulturní památka Palác Tabáková režie katalogové číslo: 1045666044, památková ...
ZÚ Moskva - rekonstrukce bytových objektů K1 a K2 - aktualizace projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je aktualizace projektové dokumentace vytvořené v roce 2009 v rámci přípravy rekonstrukce bytových objektů K1 a K2, umístěných v areálu Velvyslanectví České republiky v Moskvě.
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov na objekte kultúrneho domu a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energií.
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020
Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predloženej dokumentácie, technických správ a výkazov výmer.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA - CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové. Veškeré ...
LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zákazky LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu je dostavba rozostavanej budovy urgentného príjmu vrátane zateplenia objektu, stavebné úpravy existujúcich priestorov chirurgického pavilónu a vybudovanie prístupovej komunikácie k budove urgentného príjmu v rozsahu prác a dodávok ...
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“. Příkazník bude provádět svou činnost každý den (vč. sobot, ...
Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany
Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla. Dílem se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Mateřská školy Větrník, Říčany.
B 062 – Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu B 062 – Švehlova v Praze 15. Jedná se o opravu mostu B 062, který převádí komunikaci Švehlova přes Měcholupský potok, dle mostního listu je aktuálně nosná konstrukce v klasifikačním stupni V. V rámci stavby bude část stávající nosné železobetonové konstrukce (stávající rozšíření mostu z roku ...
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě
Část 1 – stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy základní školy na adrese Okružní 1235 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 – vybavení učeben Předmětem této části veřejné ...
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě
Část 1 – stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 – vybavení učeben Předmětem této části veřejné ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb pre vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou podľa projektovej dokumentácie s názvom: 1.Streda nad Bodrogom rekonštrukcia kaštieľa v rozsahu stavebných objektov: SO 03 Odpočívadlo informačné centrum SO 04 Cyklochodník k odpočívadlu vypracovanej oprávnenou ...
Rek. ul. Koněvovy, Praha 3
Předmětem plnění je rekonstrukce 1. etapy uličního prostoru ulice Koněvova v Praze 3, v rozsahu mezi ulicemi Husitská až Černínova v délce cca 750 m, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. V prostoru parkovacích pruhů je ...
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zhotovení díla s názvem „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“. Pro přehlednost zadavatel zvolil pro dílčí plnění předmětu této veřejné zakázky označení „A“ resp. „A.1.“ a „A.2.“ a „B“. A. 1. Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt č.p.493 : ...
Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizační úpravy koryta toku spočívající zejména v odstranění náletů, a provedení směrových změn koryta vodního toku. Dále budou vybudovány 2 průtočné tůně na vodním toku (mokřady), 7 tůní mimo vodní tok, průtočný sedimentační prostor pro zachytávání splavenin a 2 tůně mimo vodní tok nad sedimentačním ...
Komárov – kanalizace a ČOV
vybudování nové soustavné oddílné splaškové kanalizace a centrální ČOV s kapacitou výhledových 170 EO v obci Komárov u Soběslavi
Poptávám zapůjčení a montáž systémového stěnového bednění
Poptávám zapůjčení a montáž systémového jednostranného stěnového bednění o délce 26 metrů a výšce 2,8 metru. Jedná se o zesílení stávající venkovní zdi, která je ve tvaru písmene U a délky stran jsou 8, 12 a 6 metru.