Poptávám těsnění k sprchovému koutu Cersanit
Poptávám těsnění k sprchovacímu koutu Cersanit-VENEZIA 90 ND San Swiss-51402 vodorovné, pár.
Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na výstavbu vodozádržných opatrení v rámci projektu: Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou. Stavebné práce sú zamerané na výstavbu zelenej strechy na budove materskej školy a štyroch vodozádržných spevnených plôch. Z uvedeného dôvodu je predmet zákazky rozdelený ...
Poptávám zrcadlo na míru
Potřebuji zrcadlo na míru na vchodové dveře, včetně montáže.
Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dvou navazujících lávek pro pěší, které překlenou čtyřpruhovou komunikaci Chlumecká, těleso železniční trati a umožní bezkolizní propojení nově budované železniční zastávky a přilehlých obydlených lokalit se stanicí ...
ZŠ Hovorčovice - rozšíření pavilonu I. stupně
Předmětem veřejné zakázky je výstavba přístavby stávající budovy ZŠ Hovorčovice I. Stupně za účelem vybudování 4 kmenových učeben, družiny, kabinetu, speciální učebny, sociálního zázemí a úložných prostor. Dále bude vybudován nový hlavní vstup, recepce, schodiště a šatna. Objekt bude napojen na areálovou splaškovou a dešťovou kanalizaci, napojení ...
Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov
Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 6-tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 6-tich prieskumných vrtov podľa projektov geologických úloh v nasledujúcich obciach: Hostovice, Čukalovce, Jalová, Nová Sedlica, Runina, Ruský Potok Cieľom ...
Prístavba a nadstavba materskej školy – Košeca
Predmet zákazky je definovaný Dokumentáciou pre stavebné povolenie: "Prístavba a nadstavba materskej školy - Košeca", ktorú vypracovala BLUHM PARTNER s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava v máji 2019, číslo zákazky: SK012019008 a Výkazom výmer "Nadstavba Materskej školy v obci Košeca - II. etapa (NADSTAVBA)" z augusta 2022. Predmetom zákazky je ...
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel
Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na tunel t. j. vykonávať činnosti stavebného dozoru na pridelených častiach Diela/objektoch tunela, najmä počas razenia tunelov a následne pri realizácii ostení tunelov, betonáži vozoviek a všetkých ostatných konštrukcií tunelov vrátane jeho technológie. Predmet zákazky je podrobne ...
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA. Bližšie informáciu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok
Predmetom zákazky sú všetky činnosti, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok". Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zberný dvor v Obci Chtelnica
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry a návrh územia pre zberný dvor v Obci Chtelnica. Výstavba infraštruktúry podľa tohto projektu zahrňuje výstavbu dole uvedených stavebných objektov. SO01 Príprava územia SO02 Komunikácia a spevnené plochy SO03 Terénne a sadové úpravy SO04 Oplotenie SO05 Vodné hospodárstvo SO05.1 Vodné ...
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 4. etapa
Predmetom zákazky je realizácia 4. etapy, ktorá je zároveň poslednou etapou prístavby a rekonštrukcie priestorov budúceho zariadenia pre seniorov v obci Hažlín. Zákazka je z hľadiska ekonomickej efektívnosti rozdelená na dve časti: 1.Časť Stavebné práce 2.Časť Energetický kontrakting V rámci 1. časti zákazky bude vybraný dodávateľ stavebných ...
Rekonštrukcia bloku VB - A, I. etapa: Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí vo Výškovom bloku A. Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu: búracie a murárske práce, výmena skladieb podláh, nášľapných povrchov, obkladov, nové nátery, výmena zárubní a dvier, výmena zariaďovacích predmetov a pod. Bližší ...
Poptávám revizi dvou komínů
Poptávám revizi dvou komínů na pevná paliva v obci Hořátev okres Nymburk.
Vybudovanie nových hydrogeologických vrtov
Predmetom zákazky je vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizáciu súvisiacich technických prác na miestach, kde je potvrdená environmentálna záťaž v obci Predajná v Banskobystrickom kraji.
I/20 oprava mostu ev. č. 20-028a Toužim
Bude provedena oprava mostu, která spočívá ve výměně izolačního systému, což si vyžádá ubourání říms a vozovky na celé ploše mostu. Na podhledu nosné konstrukce a na spodní stavbě bude provedena sanace pomocí vhodných sanačních hmot. Líc opěr bude přibetonován. Na mostě bude nutné provézt opravu stávajících ložisek, z toho důvodu je nutné vybourat ...
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-239 Východná, ľavý most
Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy diaľničného mosta ev. č. D1-239 Východná, ľavý most, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP"), noriem a predpisov ...
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
Realizace stavby spočívající v rekonstrukci opevnění a zkapacitnění koryta drobného vodního toku IDVT 10168128 v k.ú. Náchod a Staré Město nad Metují v intravilánu města Náchod. Rekonstrukce koryta v celkové délce 248,2 m je rozdělena do dvou hlavních částí: SO 01 - Zakrytí koryta železobetonovými rámy a SO 02 - Otevřené koryto. Zakrytý úsek ...
Rekonstrukce a dostavba speciální školy V zápolí
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu speciální školy, tj. budovy A při křížení ulic Na Lánech a V Zápolí. Budova B není předmětem této veřejné zakázky.
I/21 Oprava mostu ev.č. 21-021 Stará Voda
Bude provedena oprava mostu ev.č. 21-021 přes železniční trať č. 178 Plzeň - Cheb. Most se nachází v extravilánu v katastrálním území Stará Voda u Mariánských Lázní a Dolní Žandov, převádí silnici I/21 v km 36,206 provozního staničení silnice přes železniční trať v žkm cca 435,100. Staničení komunikace je ve směru do Chebu.
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina
Predmetom zákazky je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina s garantovanou úsporou nákladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k.ú. Turie
Stavebné práce na predmet zákazky: Rekonštrukcia o oporného kamenného múru v k.ú. Turie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu. Verejné obstarávanie je obstarávaním so zeleným aspektom zohľadňujúce environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky. Povinnosť zhotoviteľa- ...
Hronsek, VP – rekonštrukcia a modernizácia strelnice b. č. 12 – R
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia a modernizácia strelnice, budovy č. 12, ktorá sa nachádza v areáli Vojenskej polície Hronsek a slúži na vykonávanie kurzov a výcvikov. Nachádza sa na par. č. 516/1 a 516/20, LV č. 190 v k. ú. Hronsek. Pozemky sú majetkovo a právne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany –  fasáda a balkóny
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany fasáda a balkóny Predmetom zákazky je uskutočnenie prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany fasáda a balkóny
Zberný dvor v obci Bystričany - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebnych prác - Zberny dvor v obci Bystričany. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnych podkladoch a ich prílohách.