Rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora – stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora v rozsahu dvoch stavebných objektov (SO 01 Oceľový prístrešok, SO 02 Rozšírenie spevnenej plochy, boxy, oporný múr). Objekt "SO 01 Oceľový prístrešok" bude prízemný, bez podpivničenia založený na základových pásoch, nosné oceľové stĺpy v rohoch budú osadené do ...
DDaDSS Žiar nad Hronom  – Príprava a ohrev TÚV pomocou solárneho systému – slnečnými kolektormi
Predmetom verejného obstarávania je dodanie a inštalácia solárneho systému na prípravu ohrevu TÚV pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom. Systém bude pozostávať z 56 ks slnečných kolektorov umiestnených na streche zariadenia, rozvodov potrubia od kolektorov, 3 zásobníkov TV, solárnej riadiacej jednotky, čerpadiel, ventilov, ...
Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Gogoľova v Topoľčanoch
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii MŠ Gogoľova v Topoľčanoch
Premiestnenie obchodného merania plynu v areáli RSLT Vranov nad Topľou, pracovisko Margecany
Predmetom zákazky je preloženie obchodného merania plynu z priestorov odpredanej budovy bývalej kotolne, do areálu RSLT a osadenie zostavy meradla zemného plynu podľa požiadaviek stavebníka a projektovej dokumentácie.
Výškové práce na strediskách STaRZ
Predmetom tejto zákazky je obstaranie hodinových sadzieb výškových prác a niektorých úkonov zabezpečovaných výškovými prácami na strediskách STaRZ, ide najmä o tieto výškové práce: -montáž a demontáž ochranných sietí na zimných štadiónoch -montáž a demontáž tieniacich plachiet na konštrukciách -odstraňovanie snehu zo striech -odstraňovanie ...
Výstavba fotovoltického zariadenia
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
Poptávám řezaní venkovní dlažby
Poptávám nacenenění řezu venkovní dlažby, tloušťka 2cm, délka 2x 60cm. Předem děkuji.
Odstránenie bariér dostupnosti vzdelávania v interiéri Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove
Cieľom debarierizácie Gymnázia Antona Bernoláka, je umožniť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Existujúca architektonická dostupnost' je nepostačujúca, resp. zastaralá nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnost' žiakov k učebným priestorom a učebniam so špecializovaným ...
Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti - projektová dokumentácia
1. Predmetom zákazky pre projekt Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti v rámci výzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...
CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby pre projekt: Excelentní v ...
Zdravotník 21. storočia - vzdelanosť na medzinárodnej úrovni - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DUR) a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného ...
Ekologicky, inovatívne a inkluzívne – projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby, zabezpečenie súhlasných ...
Realizácia stavby: Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí – I. etapa – opakovaná zákazka
Predmetom zákazky je Realizácia stavby Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí I. etapa ktorá bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou TASUM, s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina, Ing. P. Slašťan, autorizovaný inžinier, podľa podmienok oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác číslo č. j. 1130/107/2023-Hu01, ...
Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, reštaurovanie uličných a dvorových fasád vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a odstránenie vlhkosti spodnej stavby, nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v rozsahu ...
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Košice IBC a HS, výstavba objektov -  vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu Košice IBC a HS, výstavba objektov
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu a nadstavbu budovy Okresného súdu Trenčín. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Projektová dokumentácia: Martin – Východný mestský okruh – II. etapa
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre: -územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom: -Od Križovatky č. 1 po Križovatku č. 4 vrátane napojenia na existujúce komunikácie (ul. Kollárova, miestna komunikácia, ul. Nade Hejnej, 0,00 km 2,647 km) -Napojenie na Križovatku ...
Stavebný dozor na diele: ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce
1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Stavebný dozor na diele "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné". 2. Ide o činnosť stavebného dozoru na diele "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné (ďalej len "Dielo") podľa zmluvy na poskytnutie ...
Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov -  vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu pre akciu Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov
Novostavba VÚSCH III. Etapa - Projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Novostavba VÚSCH III. Etapa - Projektová dokumentácia". Projektová dokumentácia bude vypracovaná v úrovni DPS a DRS vrátane autorského dozoru počas realizácie stavebných prác. Orientačná hodnota stavebných prác bola určená na 23 481 647,00 EUR bez DPH.
Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dolná Strehová novostavbou budovy materskej školy, vytvorenie 2 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tokajský inštitút - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby, zabezpečenie súhlasných ...