Poptávám rekonstrukci střešní krytiny
Poptávám rekonstrukci střešní krytiny. Sháníme někoho kdo by nám udělal v Kralupech plechovou střechu. Jedná se však o větší plochu - bytová jednotka. V příloze posílám rozkres. A já bych se chtěla zeptat, zda jste schopni nám udělat nějakou cenovou nabídku? Příp. jak dlouho je možné ji fixovat? Předem moc děkuji za odpověď a přeji hezký ...
Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
EUROVELO 11 – Zhotovenie diela Družstevná pri Hornáde - Galéria
Predmetom zákazky je výstavba úseku EV 11 - Družstevná pri Hornáde - galéria (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou v katastroch obcí Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11), vrátane vypracovania dokumentácie ...
Rekonštrukcia viacúčelového športového areálu v Brusne
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúcich športových ihrísk, spevnených plôch a časti oplotenia v rámci oploteného areálu v obci Brusno. Nakoľko momentálny stav plne nedovoľuje kvalitne a bezpečne vykonávať športovú činnosť, slúžiť pre hru a aktívny oddych, je potrebný stavebný zásah a ich obnova pre opätovné ...
Technologická zostava pre asfaltérsku čatu - Finišer na pásovom podvozku
Predmetom zákazky je dodanie : Finišera na pásovom podvozku ( 1 kus ) a Tandemového vibračného valca ( 1 kus ). Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na celý predmet zákazky).
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica za kamenným mostom, úsek 50 m
Predmetom zákazky je sanácia zosuvu ( realizácia stavebných prác) na ceste II/587 v meste Gelnica za kamenným mostom.
Revitalizácia centra – Obec Odorín
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác zameraných na zachytávanie a kontrolovaný odvod dažďových vôd z miestnej komunikácie.
Turčianska Štiavnička - kanalizácia
Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Turčianska Štiavnička - kanalizácia Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
DNS Architektonické a inžinierske služby
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na ...
Novostavba MŠ Tramín, Kadnárova 69 m.č. Bratislava – Rača
Predmetom verejného obstarávania je zhotovenia diela NOVOSTAVBA MŠ TRAMÍN, Kadnárova 69 m.č. Bratislava Rača v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Predmetná zákazka je rozdelená na 2 časti: Časť č. 1: Výstavba MŠ TRAMÍN, ...
Rekonštrukcia pavilónu A, MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen
Rekonštrukcia pavilónu A materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti z hľadiska tepelnej bilancie a spotreby energií. Zároveň má rekonštrukcia priniesť novú estetickú kvalitu. Rekonštrukcia objektu sa zameriava na : - zateplenie fasád objektu minerálnou vlnou, - výmena strešného plášťa za nový energeticky vyhovujúci strešný ...
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu
Predmetom zákazky je realizácia prác s cieľom rozšírenia kapacity materskej školy v Obci Tehla, ktorá zahŕňa dodanie stavebných materiálov a montážnych, inštalačných prác, vrátane dopravy a odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 2 tejto výzvy. V prípade ak sa vo výkaze výmer alebo inej ...
Kanalizácia a ČOV Širkovce
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom: Kanalizácia a ČOV Širkovce. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
PRN-T403 a obnova ŘS R245 kV (P.0530), stavebně-montážní práce
PRN-T403 a obnova ŘS R245 kV (P.0530), stavebně-montážní práce
DNS - dodávky nábytku pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 2023 - 2033
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému za účelem realizace průběžných dodávek nábytku na míru pro vybavení kancelářských i jiných prostor v objektu Nemocnice Nymburk s.r.o. DNS bude zaveden na dobu 10 let, resp. do 31.12.2033. Zadavatel bude zadávat veřejné zakázky v DNS v předem neurčených nepravidelných ...
21-049.2 H.M. - rekonstrukce technologické části a stavební úpravy 4 ks trafostanic
Modernizace stávajících transformátorů a rekonstrukce stavební elektroinstalace objektů trafostanic (technologická část) a stavební úpravy spojené s modernizací elektrozařízení včetně udržovacích stavebních prací.
Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu.
Dodávky kabelových souborů
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelových souborů s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ...
Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce
Předmětem VZ je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (společně také jako „Dokumentace“) pro stavbu „Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce“ s cílem zkvalitnit technický stav bazénu, aby ...
Přístavba jižního křídla budovy D - Rehabilitační ústav Kladruby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě přístavby jižního křídla budovy D - Rehabilitačního ústavu Kladruby, včetně prací a činností souvisejících, v rámci metody Design and Build. Zhotovovaná stavba je v areálu zadavatele. Stavba bude umístěna na pozemcích stpč. 95, stpč. 96, ...
Nákup míchacího centra
Předmětem veřejné zakázky je pořízení míchacího centra betonu dle technické specifikace.
Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna - ul. Valchařská
Předmětem veřejné zakázky je modernizace tramvajové trati na ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. 30. dubna po křižovatku s ul. Valchařská, a to v obou směrech.
Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Kalovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) - Sokolov (mimo)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 a dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z ...
Pásky a spony upínací nerezové
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek upínacích nerezových pásků a spon s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu upínacích nerezových pásků a spon pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. Veřejná zakázka není ...