Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1, včetně zpracování potřebné projektové dokumentace, zajištění nutných povolení a dodávky souvisejících technologií pro omezení vjezdu vozidel bez povolení městské části Praha 1 do lokalit Pařížská (Bílkova), Pařížská (Široká), Jáchymova, ...

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Realizace stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017.

Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby

Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Úprava zastávky Rokytova

Úprava zastávky Rokytova

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající zastávky městské hromadné dopravy „Údolíček“ na ulici Rokytova (sil. II/642) v zastavěné části intravilánu městské části Brno - Židenice. Součástí veřejné zakázky je zejména rekonstrukce vozovky, chodníků, přeložka veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí, úprava trakčního vedení, sadové ...

VN Drahotuše

VN Drahotuše

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) spočívající zejména v rekonstrukci a opravě vodní nádrže Drahotuše.

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského, Nová Paka

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského, Nová Paka

Přístavba a stavební úpravy objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) Součástí předmětu VZ je také zhotovení dvou samostatných prováděcích projektových dokumentací vč. zhotovení soupisů prací s výkazy výměr a oceněných soupisů prací s výkazem výměr (rozpočet stavby) pro Stavební úpravy a přístavbu objektu v ul. ...

Poptávám okenní panty

Poptávám okenní panty

Sháním okenní panty pro okna Sulko. Nemohu se dopátrat, kde by se daly sehnat. Bydlíme v bytě již 8 let, ale okna tipuji na stáří cca 15 let, přečetl jsem jen nějaká čísla na kování, zde jsou : G 22083.00-0 a FFH 951-1450. Můžete mi prosím vás poradit, jak je sehnat?

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dvě okna o rozměrech šířka:1230mm / výška:2181mm (dolní okno výška 1390 / horní okno výška 764, rozdíl v součtu připadá na profil) Horní okno, ať není uprostřed rozděleno. Prosím zašlete mi kolik by stálo i s montáží + žaluzie + vnitřní parapet. V této chvíli tam jsou okna viz.foto. Prosím sdělte i čas, kdy by okna byla k dispozici. Čas ...

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Ide najmä o nasledovné činnosti: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa SO 01 Zateplenie strešného plášťa SO 01 Výmena otvorových konštrukcií SO 01 Ústredné vykurovanie SO 01 Plynofikácia SO 01 Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie SO 01 ...

Bytový dům KODUS - Doloplazy u Prostějova

Bytový dům KODUS - Doloplazy u Prostějova

Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy objektu bytového domu za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů.V bytovém domě je navrženo celkem 17 bytů, všechny kategorie 1+kk, společné chodby se schodištěm a sdílené prostory a zádveřím. Další nebytové prostory, sloužící jako skladové, jsou umístěny v 1.PP.

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

Stavba se nachází v extravilánu těsně přiléhajícímu k okraji obce Lipová-lázně. Zeď je navržena jako betonová tížná konstrukce s kamenným obkladem, se skloněnou lícní stranou ve spádu 5:1 a svislou rubovou stranou. Zeď bude ukončená železobetonovou římsou, do níž bude osazené svodidlové zábradlí bez svislé výplně. K výškovým úpravám stávající ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o. Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty: 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné Bližšia špecifikácia je uvedená v ...

II/558 Starina - Pod Velínom

II/558 Starina - Pod Velínom

Rekonštrukcia úseku cesty II/558 Starina Pod Velínom v staničení 17,252 - 18,252 (1,000 km) s cieľom dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Ide predovšetkým o rekonštrukciu povrchu vozovky a realizáciu gabiónového múra kvôli zamedzeniu padania kameňov z priľahlého skalného svahu nad cestou.

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Dvojúčelový objekt Habovka

Dvojúčelový objekt Habovka

Výstavba objektu jednopodlažného s podkrovným bytom bez podpivničenia v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii ciest a chodníkov v meste Humenné. Objektová skladba predmetu zákazky je: Stavebné objekty: Chodník na ul. Mierovej (od OC Lidl po OC Mierova) Ul. Laborecká - časť cesty vrátane točne Ul.Nemocničná - chodník (nezrealizovaná časť pri PZ SR) Ul.Nemocničná - chodník pri BD (oproti PZ ...

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov

Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov

Predmetom verejného obstarávania je I. etapa realizácie diela Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. 4 ARCH STUDIO s.r.o., Veterná č. 6, Haniska, 080 01 Prešov.

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa

Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotách podľa harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na nasledovných komunikáciách:

PDÚ Skalica - rekonštrukcia

PDÚ Skalica - rekonštrukcia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej firmou Moenia, s.r.o., Turá Lúka 177, Myjava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ  - Szakközépiskola, Šahy

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy

Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie ...

Zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy s VJM v obci Kráľ

Zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy s VJM v obci Kráľ

Predmetom zákazky sú stavebné práce na základnej škole. Zámerom investora je zvýšenie energetickej efektícvnosti objektov zlepšením tepelno-technických vlastností stavby. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladov vo výkaze výmer a dokumentácii súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná ...

(záznamy 1/25 z 67816)  strana 1 / 2713