Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Betonové pražce - 2022 - 1. část
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonových pražců pro opravy kolejí a odstraňování závad.
Betonové pražce - 2022 - 2. část
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonových pražců dle zadávací dokumentace pro opravy kolejí a odstraňování závad.
Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu „Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 37 - Uherské Hradiště - Otrokovice - Zlín - Vizovice“. Součástí předmětu ...
Instalace a rozšíření hlavních rozvodů pro centrální chlazení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hlavních rozvodů pro centrální chlazení, doplnění koncových prvků a odsávání na objekt A1 a M1.
Bariérový múr ÚVTOS Košice-Šaca - Sanácia južnej časti
Objekt bariérového múru je súčasťou ÚVTOS v Košiciach - Šaci. Bariérový múr ohraničuje priestor vymedzený na samotný výkon trestu. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na južnej časti bariérového múru, ktorý je hraničným múrom susediacim s areálom stredného odborného učilišťa hutníckeho. Účelom stavebných prác je odstránenie porúch, ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročností budovy obecného domu v obci Bukovce. Predmet zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
Oravský hrad – obnova fasád
Predmetom zákazky je obnova fasád objektu Archívnej veže ( Bašta III.) a Administratívneho traktu v areáli Oravského hradu z dôvodu poškodenia exteriérových omietok a následného zatekania do konštrukcie kamenných múrov.
Rekonštrukcia MO 2321-003 cez potok Jalovčianka v obci Jalovec- rozšírenie
Stavebné práce na predmet zákazky "Rekonštrukcia MO 2321-003 cez potok Jalovčianka v obci Jalovec- rozšírenie". Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Zbehoch
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V ZBEHOCH. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Most ku kaštieľu v obci Brezovica
Predmetom zákazky je oprava mostného objektu, ktorý sa nachádza na miestnej komunikácii na ulici smerom ku kaštieľu v obci Brezovica. Na existujúcom moste sa zrealizuje kompletné vybúranie nosnej konštrukcie aj s mostným zvrškom a vybavením. Ponechané budú iba krajné opory a piliere nachádzajúce sa vo vodnom toku.
Opravy komunikací, DNS
Opravy komunikací - zavedení DNS
Univerzitná knižnica v areáli UPJŠ Moyzesova 9, Košice - Rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu D, ktorej predmetom sú stavebné objekty SO 01 Objekt D, SO 02 Vonkajšie úpravy a SO 03 Oplotenie, nachádzajúce sa v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice.
Projektová dokumentace: Silnice II/150 Ohrozim - obchvat
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP), včetně zpracování či zajištění nebo aktualizace zaměření, dendrologického průzkumu, geotechnického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené ...
NPÚ, Státní zámek Sychrov - realizace stavebních prací  na odstranění havárie litinového oplocení
Předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu dvou částí oplocení areálu Státního zámku Sychrov a provedení stavebních úprav objektu strážního domku č.p. 13, který je součástí tohoto oplocení. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 ZZVZ a 101 ZZVZ rozdělen do dvou částí, označovaných zadavatelem písmeny A a B. Účastníci zadávacího ...
Poptávám PVC sklep
Poptávám nabídku rozměrů PVC sklepů, sklípků, vč. ceníku. Děkuji Hezký den Kuchařová
Poptáváme odpadní dřevo
Poptáváme v ČR odpad 191207 - dřevo, velikost menší 120mm, v těchto kategoriích: Kategorie AI: Přírodní dřevo nebo pouze mechanicky ošetřené staré dřevo, které se při použití neimpregnuje, Kategorie AII: Lepené, nátěrem upravené, lakované nebo jinak zpracované odpadní dřevo bez halogenovaných organických sloučenin a bez konzervačních přípravků ...
Rozšíření CDP Přerov - nová budova
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Rozšíření CDP Přerov - nová budova".
Prestupné bývanie – Obec Jelka_IV
Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby Prestupného bývania v Obci Jelka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 40/2020 Prestupné bývanie - Obec Jelka SO-01AArchitektura - statika dom 1 SO-01 B Architektura - statika dom 2 SO-01 C Architektura - statika dom 3 SO-02AZdravotechnika dom 1 SO-02BZdravotechnika dom ...
Prestavba a nadstavba pôvodnej na ZŠ - zmena účelu využívania
Predmetom riešenia je budova bývalej kuchyne a jedálne v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva ÚSVIT (ďalej len Jedáleň). Predmetom zákazky je prestavba a nadstavba jedálne na základnú školu podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B.2 súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov ...
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov 2. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v októbri 2021, zákazkové číslo: 0928-O-2021. Predmetom zákazky je obnova objektu materskej školy v obci Podolie. ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Poliklinika MO SR Sliač
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v súvislosti so znížením energetickej náročnosti budovy polikliniky MO SR Sliač. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
Predmetom tejto zákazky je výstavba nového komunitného centra