SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby, inžinierska činnosť a uskutočnenie stavby SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, najmä vo Zväzku 3 - Opis ...
Provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy, výměny baterií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění odborného servisu na zařízení UPS- výměny, opravy, výměny baterií a provádění odborného servisu 2 ks motorgenerátorů.
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Žitava, VÚ SKN0018 - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
Nákup pásového rýpadla a čelního kolového nakladače
Nákup pásového rýpadla v počtu 1 ks a čelního kolového nakladače 1 ks dle specifikace VZ.
Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní modernizace stávající trafostanice TS1 v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Jedná se zejména o dodávku a montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 35/22/0,4 kV s biologickou ...
Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky, vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nová plynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nová teplovodná ...
Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v ...
Cement zmesový
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľa prevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny přehříváku páry PP II kotle K2 v sídle zadavatele. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou ...
ČOV Malá Slavkov
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřičských činností ...
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s., a to podle projektové dokumentace z 04/2019 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
I/11, 31, 33, 35, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Hradec Králové - rámcová dohoda
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Hradec Králové.
I/16, 32, 35 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Jičín - rámcová dohoda
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Jičín.
I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Náchod a Rychnov n/K
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Náchod a Rychnov nad Kněžnou.
I/14, 16, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Trutnov - rámcová dohoda
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Trutnov.
Vypracování projektové dokumentace pro akci, FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v objektu Vyšetřovacího komplementu“, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šitbořice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Šitbořice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
FN Ostrava, COS – dodávka a montáž 46 kusů posuvných dveří včetně souvisejících stavebních úprav
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a montáž 46 ks posuvných dveří včetně souvisejících stavebních prací na Centrálních operačních sálech (dále jen COS). V rámci předmětu plnění bude rovněž demontáž a likvidace starých dveří, zaměření místa instalace, doprava a instalace zařízení včetně funkční zkoušky a uvedení do provozu.
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Díla (dále jako „TDS“, „koordinátor BOZP“). Výkon TDS bude spočívat v činnostech: A. TDS při zpracování Projektové dokumentace zhotovitelem ve stupni ...
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS
Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...
Stožiare z predpätého betónu
Stožiare z predpätého betónu s dodávkou na sklad a na jednotlivé stavby - miesta určenia v regiónoch patriacich do pôsobnosti Východoslovenskej distribučnej, a.s..
Parkovací dům Benešov
Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Objekty jsou navrženy v hmotách přirozeně zapadajících do stávající rostlé zástavby, nevybočující z charakteristického rázu města Benešov (uliční čára, výšková hladina zástavby atd.). Okolní domy kolem ulice Nádražní jsou shodné výšky (případně mají hřeben ještě výše). Jedná se o zastavěnou část obce, při ...
Rekonstrukce kanalizace obce Česká Kubice
Předmětem je rekonstrukce stávající kanalizační sítě, gravitační kanalizace, z kameniny, která je dle provedených průzkumů mezi dílčími šachtami v havarijním stavu. Předmětem stavebních prací bude realizace odstranění stávajícího kanalizačního potrubí a jeho výměny za nové potrubí z kameniny.
Mostný objekt ev. č. 487-063
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 487-063 Most cez rieku Kysuca v k.ú. obce Raková. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.