Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné
Predmetom zákazky v 1. časti sú stavebné práce na zadrziavanie dazdovych vod zo strechy viacucelovej budovy HFC v Humennom do navrhovanej dazdovej nadrze pre potreby zavlazovania futbaloveho ihriska. Celková dĺžka kanalizácie je 54 metrov. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto ...
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva súboru budov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a zlepšenie faktického stavu týchto budov. Základný rozsah plnenia zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami je charakteristický tým, ...
Odborné prehliadky, odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci Bratislavského a Košického kraja.
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze ...
Kompostáreň Revúca - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe mestskej kompostárne. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), čiže kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
I/55 Přerov - průtah, 1.etapa
Jedná se o stavbu průtahu v intravilánu města Přerova, v oblasti křižovatky Velké Novosady – Komenského – Kojetínská severozápadně od stávajícího autobusového nádraží a stane se jejím čtvrtým ramenem. Na začátku úseku prochází průtah areálem firmy Juta a.s., v těsné blízkosti pivovaru Zubr, pokračuje v souběhu s autobusovým nádražím a na konci ...
Výstavba opravárenského centra Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové opravárenské haly v areálu Oblastního centra údržby Západ - středisku údržby Plzeň.
Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
Vybudování novostavby zařízení sociální péče pro cílovou skupinu seniorů v areálu Nemocnice Jihlava.
Odkanalizování obce Velké Kunětice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele nové stavby splaškových kanalizačních sběračů, kanalizačních přípojek, čerpacích stanic ČS, výtlačných řadů V, čistíren odpadních vod ČOV, přípojek NN k ČS a ČOV a přípojky vody k ČOV1 v obci Velké Kunětice. Nadzemní objekt tvoří pouze stavební část ČOV1- provozní objekt a oplocení. Areál ČOV1 je ...
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
Jedná se o rekonstrukci a modernizaci Památníku Zámeček. Památník leží ve východní části města Pardubice, v městské části Pardubičky a zahrnuje areál Národní kulturní památky ? pietní místo Zámeček (bývalé popraviště) a dále rozsáhlé navazující území. Realizace stavby zahrnuje přípravu území dotčeného stavbou v podobě odstranění stávajícího ...
ČOV a kanalizace Čakov
výstavba nové kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s výhledovou kapacitou 300 EO pro odkanalizovaní a čištění odpadních vod z obce Čakov
Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Předmětem zakázky je demolice objektů domova mládeže, stavba víceúčelového hřiště a oprava komunikace. Stavba víceúčelového sportovního hřiště je rozdělená na stavební objekty: • Odstranění objektů č. pop. 816 a č. pop. 817 na pozemku par. č. 2242 a 2243 v k.ú. Bruntál-město • Novostavba sportovního hřiště včetně zázemí • Oprava účelových ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Poptávám výrobce dřevostaveb
Poptávám výrobce dřevostaveb a všeho s touto činností spojené pro spolupráci v místě Praha – západ na ploše 7800m2 se dvěma sjezdy z dálnice. Podrobnější informace na Vámi uvedený kontakt případně osobní jednání nutné.
Kompostáreň Veľké Kapušany
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre projekt Kompostáreň Veľké Kapušany. Výstavba pozostáva z vybudovania zaizolovanej kompostovacej plochy, odvedenia zrážkových vôd z plochy do akumulačnej nádrže, stavby oceľového prístrešku na uskladnenie technického vybavenia kompostárne a kontajnerov na zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a oplotenia ...
Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe zberného dvora. Zberný dvor je situovaný na parcele č.: KN C 558, katastrálne územie: Balog nad Ipľom, Obec Balog nad Ipľom, okres: Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický. Parcela je vo vlastníctve stavebníka. Bezbariérový prístup do areálu zberného dvoru ako aj do všetkých ...
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávanie tovaru riadna údržba verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie (ďalej aj CSS) v meste Topoľčany vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej ...
Rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Předmětem zakázky je rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (blíže viz projektová dokumentace).
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Bytový dom 2x 18 b.j. + TV
Predmet zákazky pozostáva z inžinierskej činnosti, vypracovania projektovej dokumentácie a uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou dvoch bytových domov vrátane technickej infraštruktúry v obci Korňa. Projekt bytového domu musí dispozične spĺňať požiadavky architektonicko technického riešenia podľa odsúhlasenej štúdie, ktorá tvorí ...
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu – opakované řízení
Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice - Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny ...
Mezinský potok v km 0,000-1,590
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru investic i neinvestic. Předmětem zakázky jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Stavba bude spočívat v opravě a rekonstrukci podélného opevnění (zejména zdí a kamenné rovnaniny) a příčných objektů (spádových stupňů) Mezinského potoka, jež jsou v různém stavu poškození, ...
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch. Součástí veřejné zakázky je také vypracování realizační projektové dokumentace pro realizaci stavby.
Zníženie energetickej náročnosti - Multifunkčná budova Jesenské
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom zníženia energetickej náročnosti - Multifunkčná budova Jesenské. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany
Služby spojené se správou městského osvětlení ve městě Podbořany a jeho místních částech.