Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií paroplynového teplárenského zdroje v elektrárenské lokalitě Mělník a dále zajištění pravidelného, ...
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina
Predmetom zákazky je realizácia energetického zdroja na výrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynových motorov a ostatného príslušenstva. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia distribučného transformátora T10 s dodávkou nového transformátora s príslušenstvom. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce ...
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra
Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - výměna nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje vytápění včetně montáže, zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka.
Obnova PTV Adamovská II. etapa a Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa
Předmětem této zakázky je obnova a výměna stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: • Obnova PTV Adamovská II. etapa, • Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávka materiálů k výrobě komponent zařízení technologie pro mikrokogeneraci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ocelových polotovarů výpalků a svařenců dle technické dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace. Materiál bude určen k výrobě komponent zařízení technologie pro mikro kogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv. Součástí zakázky je také pořízení strojních komponent, armatur, instalačních materiálů ...
Výměna armatury MOV18010 DN500 PN63
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přivařovacího kulového kohoutu DN500, PN63 pro zajištění provozu ropovodu společnosti MERO ČR, a.s. MOV18010.
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská-Mišákova
Výměnu přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151-152d.
ZŠ Hamry - stavební úpravy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.
Obnova sekundárů Jižní Čtvrť
Předmětem realizace díla „Obnova sekundárních teplovodů Jižní čtvrť“ je výměna primárního teplovodního potrubí v souladu se zpracovanou dokumentací pro výběr zhotovitele, podmínkami a termíny uvedených v dokumentaci, v zadání, ve smlouvě o dílo a zároveň v souladu s veškerými platnými právními předpisy, normami, zákony a vyhláškami ČR. Nedílnou ...
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300 na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300 na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
8651 - Instalace armatur pro zrychlenou drenáž a regulaci odluhu PG
Veřejná zakázka „8651 - Instalace armatur pro zrychlenou drenáž a regulaci odluhu PG“ v JE Dukovany je zpracování dokumentace a provedení realizace kompletní dodávky „na klíč“, jejímž účelem je zajištění dlouhodobé životnosti PG do konce provozu bloku, zejména zlepšením chemického režimu i způsobu provozování PG tak, aby se zmírnil trend vzniku ...
Dodávky guľových uzáverov DN 200 – DN 1400
Predmetom zákazky je dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody dimenzie od DN 200 (vrátane) do DN 1400 (vrátane), PN 80. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie pohonov guľových uzáverov, ktoré môže zahŕňať napr. hydro-pneumatické, elektrické, elektro-pneumatické, ručné alebo iné pohony, ako aj dodanie voliteľného ...
VET21003 Modernizácia uzáverov privádzača PVE Ružín TG1 a TG2
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a rekonštrukcia uzáverov privádzača TG1 a TG2 vrátane opravy súvisiacich zariadení a ostatného technického vybavenia vrátane transportu a vykládky na určené miesto s prevedením montáže a uvedením zariadenia do prevádzky.
Dodávka potrubních dílů, přírub a plechů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka potrubních dílů, přírub a plechů.
Modernizace čerpací stanice Uherčice
1. Rekonstrukce čerpací stanice Uherčice zahrnující následující soubory prací: a) Výměna potrubí a armatur na sací i výtlačné straně ČS b) Kompletní modernizaci elektroinstalace ČS včetně možnosti dálkového ovládání a kontroly provozu ČS. c) Zásadní modernizace 4 kusů stávajících čerpadel
K PO SRT z PS 51, ul. Žilinská - TV 2.etapa
Výměnu původního teplovodního potrubí za předizolované potrubí za použití materiálu P235GH se zesílenou izolací na přívodním potrubí. Obnova zahrnuje kompletní výměna potrubí 2xDN 200, 150, 125, 80, 65. Vybudování provizorního propoje, výměnu pevných bodů, výměna všech lomů na přívodním a vratném potrubí respektující původní trasu, výměna ...
K PO - PS 15a Výměna potrubí SRT-TUV-205+190+45m
Demontáž a montáž nového potrubí TUV a CV, nátěr a zaizolování stávajícího potrubí ÚT v železobetonových kanálech a další práce na to navazující.
K PO Š7V-Š7a, HV 2x DN250, 303m
Předmětem této zakázky je dílo, jež zahrnuje kompletní výměnu horkovodního potrubí 2 x DN250. Vybudování provizorního propoje, výměnu pevných bodů, výměna dvou kompenzátorů DN 250 na přívodním a vratném potrubí respektující původní trasu, kompletní výměna uložení a vedení na přívodním a vratném potrubí, výměnu tepelných izolací, výměna ...
Dodávka vodohospodářského materiálu pro SMČ akce Žďár n.S., Křižanov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu dle technické specifikace a výkazu výměr dle zadávacích podmínek.
Výměna vratného potrubí I. etapa Nešpora-Nedvěda DN500
Výměnu vratného potrubí horkovodního vedení DN 500 mezi šachtami Š135 - Š154 v celkové délce cca 390 metrů. Demontáž a likvidace tepelné izolace potrubí, včetně ocelového uložení, podpěrných konzol a uložení nakráceného demontovaného potrubí do Objednatelem připravených kontejnerů. Demolice stávajících šachet, stavební úprava vypouštěcí šachty ...
Rekonstrukce plynového (a části olejového) hospodářství generátoru
Předmětem veřejné zakázky je provedení náhrady stávajícího potrubí plynového a části olejového hospodářství generátoru s nevyhovujícími svary a náhrady stávajících zastaralých potrubních komponent novými prvky včetně zpracování příslušné dokumentace.
Dodávka výměníků pro společnost TECHKON-SERVIS s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výměníků. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.