UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Ball and safety shut off valves  for high pressure pipeline  (moravia capacity extension project)
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka kulových a bezpečnostních uzavíracích ventilů. Předmět veřejné zakázky též zahrnuje všechny dokumenty potřebné pro řádné používání a fungování zboží.
Pořízení nové kotelny na centrální vytápění biomasou pro společnost Autocentrum RK cb s.r.o.
Předmětem plnění je komplexní dodávka „na klíč“, vč. souvisejících prací, stavebních úprav a dodávek dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která bude zahrnovat stavební část, venkovní rozvody a OPS, tgl. kotelny, osazení kotelny kotlem o výkonu 250kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo ...
G840 - Dodatečná opatření pro zvládání TH - zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do ...
E177 - Modernizace uzlu armatur 1(2)VB81,82S101 a 1(2)VB82S104 oddělujících systém TVN
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce uzlu armatur 1(2)VB81S101, 1(2)V82S101 a 1(2)VB82S104 v kanálech č. 0006 na obou hlavních výrobních blocích Jaderné elektrárny Temelín tak, aby plnil svojí projektovou funkci. Dodavatel provede výměnu všech stávajících klapek za klapky vhodnější do prostředí znečištěných chladicích vod a dále pak ...
Výměna společné parní sběrny EGT, OJ-79-04-50355
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny technologického zařízení parovodů dvouvětvové vysokotlaké sběrny páry o provozních parametrech 9,3 MPa, 535 °C provedené z potrubí DN 350 (377 x 36), dále DN 250 (273 x 28), materiálu jakosti 15.128.5 ve stávajícím dispozičním provedení, a to včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou ...
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
7240 - Náhrada snímačů ruské výroby v HZ 1. až 4. bloku
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících snímačů, které zajišťují funkci měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference a kabeláže (zrušení stávajícího napájení 220V AC, kabeláž mezi snímačem a sdružovací krabicí) a dále výměna ventilů na proplachovém a připojovacím uzlu (instalace nových ventilů místo ventilů C23 na proplachovém a ...
E912 - Optimalizace rozvodů TUV na mostech
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v: -provedení postupné výměny potrubních tras TUV 0GKB91BR01 a trasy recirkulace TUV 0GKB92BR01 -včetně tras odboček k jednotlivým SO, -provedení výměny tras a armatur pro odvzdušnění a vypouštění TUV -instalaci nových uzavíracích armatur na odbočkách ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově-ulice Tovární-část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části ...
Zmena spôsobu vykurovania objektov OcÚ a MŠ Rokycany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OcÚ a MŠ v obci Rokycany.ň Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OcÚ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ je ...
Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorínskeho múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovania areálu krytej plavárne, letného kúpaliska a športovej haly a rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne.
Centrální zdroj tepla a chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního zdroje tepla a chladu. Zdrojem tepla bude výměníková stanice v 1.PP objektu C ÚHKT napojena na centrální kotelnu, zdrojem chladu bude bloková chladící jednotka na střeše objektu C ÚHKT. Zdroj bude zásobovat teplem a chladem novostavbu objekt D a rekonstruovaný objekt A ÚHKT. V ...
Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s.
Předmětem plnění je dodávka 1 ks kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství, poskytnutí šéfmontáže a uvedení do provozu, včetně zajištění následného servisu do GO na místě požadovaném zadavatelem. Zadavatel předpokládá provoz 3000 hodin/rok a nepřipouští dodání KJ s garantovanou dobou do GO menší, než 50 ...
VZ Dyje, stř. Vranov - rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenerační jednotky
Demontáž a výměna části technologického zařízení zdroje tepla.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára-voda na voda-voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typu horúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom. Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Mesto z pary na horúcu vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných ...
KGJ Štěpnice Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (KGJ), která bude zabezpečovat zásobování teplem v části města Uherské Hradiště. Do kotelny bude instalována KGJ spalující zemní plyn o elektrickém výkonu 999 kWe a tepelném výkonu 1216 kWt, dále bude instalováno tepelné čerpadlo pro zvýšení ...
Modernizace plynové teplovodní kotelny ulice Vančurova, Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna kotlů
Rekonstrukce zdroje tepla ve Františkových Lázních
Předmětem zakázky je tedy návrh technického a stavebního řešení zdroje, příprava a zpracování dokumentace, projednání řešení se zadavatelem, projednání s příslušnými správními úřady, tedy kompletní dodávka zdroje (včetně zajištění realizace stavební části Projektu), a zprovoznění a proškolení obsluhy. Svou povahou se jedná o veřejnou zakázku dle ...
Pce A 001 Rekonstrukce sekundárních rozvodů
Rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů 2x DN 250-50 v kanálech za teplovody z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 150 - 32 ve stávajících trasách v celkové délce tras cca 1 650 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.