Akce 7296 - Odtlakování I.O. při těžké havárii + akce 8316 - Rekonstrukce potrubní trasy od Ko k HPV
Předmětem veřejné zakázky je v případě části díla označené jako „7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii“ instalace nové potrubní trasy systému odtlakování I.O. Tato potrubní trasa bude napojena T-kusem na stávající potrubní trasu vedoucí z KO k PV KO s vyústěním trasy do boxu PG. V trase odtlakování budou sériově řazeny dvě elektroarmatury s ...
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplej úžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústava tepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Záměna potrubí TVD na chlazení klima jednotek a dalších spotřebičů na HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25).
Poptáváme průmyslové armatury
Poptáváme průmyslové armatury 2ks, uzavírací klapka KEYSTONE DN50, Fig.320-116, Body-DI, M.P.W.P.16bar, Temp -16/100°C, PN6/10/16/ANSI150. Děkuji.
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Centrum průmyslového výzkumu - průmyslové armatury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslových armatur s pohonem a armatur ručních podle technické specifikace, která je podrobně uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: zateplení obvodového pláště, zateplení soklu, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení půdy. • Výměna zdroje: výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW, vyregulování otopné ...
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další technologie, jako je vnější a vnitřní plynovod, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem ...
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
Předmětem této veřejné zakázky je dílčí obnova stávajících zařízení pro výrobu tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice, a to v souladu s technickými podmínkami definovanými ve všech nezbytných podrobnostech v Příloze č. 1 k zadávací dokumentace, a dále v souladu s obchodními podmínkami dle Přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci a v rozsahu ...
Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového zdroja tepla a elektrickej energie, ktorý doplní súčasné výrobné jednotky v Žilinskej teplárenskej, a.s.. Jeho základnými funkciami bude v mimovykurovacom období v plnom rozsahu pokryť výrobu tepla a elektrickej energie v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku: a)pary premysleným odberateľom a do ...
Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zhotovení stavby Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů: a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice, b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice, c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka, d) etapa 1.1 ČS Oplatil. Předmět zakázky je podrobněji ...
Rekonstrukce plynových hořáků kotle K 10
Zadavatel zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro město České Budějovice a součástí teplárenské výroby je rovněž výroba elektrické energie. Účelem této veřejné zakázky je dodávka nových nízkoemisních plynových hořáků a rekonstrukce (výměna) nezbytných částí stávajícího kotle K10, takovým způsobem, aby kotel plnil požadavky uvedené v závěrech BAT ...
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. ...
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava, podľa projektovej dokumentácie.
ND – výměna centrálního zdroje tepla v Anenském areálu
Předmětem veřejné zakázky je výměna centrálního zdroje tepla v Anenském areálu. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Výměna technologie plynové kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Součástí veřejné zakázky je rovněž demontáž ...
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT
Predmetom zákazky je výmena nadzemných teplovodných rozvodov z objektu kotolne v priemyselnom parku na jestvujúce potrubie, ktoré vstupuje do podzemného rozvodu v Kysuckom Novom Meste. Súbežne s nadzemným rozvodom bude do spoločnej trasy na potrubný most uložená optická sieť pre prenos dát a informácií z OST do dispečerského strediska v centrálnej ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Záměna vybraných páteřních rozvodů TVN za korozivzdorné
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících uhlíkových páteřních potrubních tras technické vody nedůležité v příslušných místnostech hlavních výrobních bloků Jaderné elektrárny Temelín za potrubní trasy z korozivzdorné oceli, včetně zpracování příslušné projektové a technické dokumentace.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla K - 2
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K - 2 podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávka materiálu pro sušárnu čistírenských kalů a její příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci sušárny čistírenských kalů a jejího příslušenství. Sušárna čistírenských kalů slouží k redukci obsahu vody obsažené v původních surových kalech na výstupu z odstředivky nebo kalolisu.