Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám kdo mě dokáže vyrobit teplovodní výměník na míru, na stávajicí krb.

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje tepla včetně montáže a zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112.

Dodávka kotle na dřevní štěpku

Dodávka kotle na dřevní štěpku

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a dodávka nového kotle na dřevní štěpku za účelem snížení emisí. Předmět zakázky je blíže specifikován zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Tepelné výměníky, Čína

Tepelné výměníky, Čína

Mezinárodní čínská obchodní společnost specializující se na import, export chce navázat obchodní spolupráci s výrobcem, dodavatelem trubkových tepelných výměníků. Prosíme o zaslání obchodních podmínek. S pozdravem Shanxi Zengkuo Commerce and Trade Co., Ltd www.sxzksm.cn

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...

Zateplenie Materskej školy a výmena vykurovacieho systému

Zateplenie Materskej školy a výmena vykurovacieho systému

Materská škola v Mužli sa nachádza na parcele č.p.310/4, 313/4 vedľa objektu telocvične. Jestvujúci objekt MŠ je s časti dvojpodlažný bez podpivničenia, zastrešený plochou strechou. Objekt je napojený na inžinierske siete, verejný vodovod , plynovod a elektrickú NN sieť. Splašky súukladané do žumpy. Navrhované zateplenie objektu MŠ nezasahuje do ...

Rekonštrukcia rozvodov tepla – mesto Nováky

Rekonštrukcia rozvodov tepla – mesto Nováky

Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch pre zásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky: Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená SO ...

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...

Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom v Košiciach

Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom v Košiciach

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné ...

Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov – Štvrť SNP – okruh K12, okruhy 5A, 5B, 5E

Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov – Štvrť SNP – okruh K12, okruhy 5A, 5B, 5E

Zákazka rieši čiastočnú rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania (ÚK), rozvodu ohriatej pitnej vody (OPV) a cirkulácie OPV (CIR) na okruhu SNP K12, OKRUHY 5A, 5B, 5E spoločnosti BYSPRAV s.r.o. Stavebné práce budú zamerané na odkrytie zeminy nad energokanálom, v ktorom sú uložené existujúce potrubia, odstránenie krycích betónových ...

Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3. Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o Priemyselných emisiách ...

Poptávám bojler k ohřevu vody

Poptávám bojler k ohřevu vody

Poptávám ohřívač vody Dražice OKCV 180 pravý. Případně jiný výrobek podobných parametrů. Děkují.

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Městě Mnichovice, části Myšlín v celkové délce 7624,7 m – jedná se o novou oddílnou kanalizaci, která bude převážně gravitační doplněná o tlakové části (součástí stavby jsou i veřejné části přípojek včetně šachet, 2 čerpací stanice odpadních vod a výtlak z nich v délce 801,6 m), která ...

Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trubního materiálu, šachtového materiálu a technologie čerpacích stanic pro město Gradačac v Bosně a Hercegovině. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem dodán v takovém technickém a uživatelském standardu a v ...

Bobrovník – rekonštrukcia prívodu a ČS, rošírenie akumulácie

Bobrovník – rekonštrukcia prívodu a ČS, rošírenie akumulácie

Predmet zákazky je výstavba ČS Vlašky s jednokomorovou akumulačnou vyrovnávacou nádržou s predsadenou armatúrnou komorou. Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia výtlačného potrubia z ČS Vlašky do VDJ Bobrovník.

Poptáváme PVC trubku

Poptáváme PVC trubku

Sháníme PVC trubku o vnějším průměru od 212 do 220mm a tloušťka stěny minimálně 5mm. Délka trubky minimálně 1350mm nebo 2700mm. Bude sloužit k ochranně vidlice ještěrky při manipulaci s oválnými břemeny.

Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň

Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň

Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.

Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina

Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina

Veřejná zakázka je vypisována v rámci programu „Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost – návazný projekt“. Realizace programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury. Předmět veřejné zakázky spočívá v modernizaci otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina. ...

Zmena média v parných rozvodoch

Zmena média v parných rozvodoch

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...

Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda

Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda

Předmětem veřejné zakázky je realizace předmětného Díla dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o Dílo, tzn. realizace stavby: „Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda” spočívající v provedení bezpečnostních propojů mezi liniemi stávajících plynovodů. Předmětem stavby „Úpravy TU Mladotice“ je vybudování bezpečnostních propojů mezi ...

Řádové a rozvodné potrubí pro Hora Svaté Kateřiny, Jirkov, Přimda a Mladotice

Řádové a rozvodné potrubí pro Hora Svaté Kateřiny, Jirkov, Přimda a Mladotice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 6 km staničních a liniových ocelových trubek o dimenzi DN300 - DN1400, ve třech dílčích plněních. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a související technologie včetně projektové dokumentace, montážních a stavebních prací v objektu kotelen CZT KH TEBIS s. r. o. v Kutné Hoře dle stávající projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované ...

(záznamy 1/25 z 1752)  strana 1 / 71