Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Olomoucko, tepelná zařízení - zajištění havarijní služby, servisních prací, oprav a údržby
Provádění pravidelného servisu a servisních kontrol, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožujících dodávku tepla a teplé užitkové vody v dotčených tepelných zařízeních.
Kamenica nad Cirochou - zmena technológie vykurovania - R
Predmetom stavby je výstavba novej kotolne na kusové drevo, zateplenie a vyregulovanie pripojených budov č. 2 a č. 15 vrátane nových prípojok vody, kanalizácie, elektro pre kotolňu a nových potrubných rozvodov pre napojené budovy vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou.
Systém potrubní pošty - optimalizace linky L3 a rozšíření systému potrubní pošty
Předmětem plnění je optimalizace linky L3 systému potrubní pošty a rozšíření systému potrubní pošty v Pavilonu péče pro matku a dítě. Předmět plnění bude realizován ve 2 etapách: 1. etapa - optimalizace linky L3 - přepojení stanice lékárna a laboratoř na novou linku, rozdělení trasy potrubní pošty L3 na dvě linky, zřízení subpřejezdu a rozšíření o ...
Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce: Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie Strojného zariadenia a parné kotla pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary
Predmetom zákazky je Stroj na generovanie pary z vody pre technologické účely o pretlaku 1,0 MPa a teplote 190°C s kapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina, teplota napájacej vody 105°, návratnosť kondenzátu 30-50%. Vstupné medium sú pelety z mláta, biomasy, drevín alebo poľnohospodárskych produktov Súčasťou stroja je úprava vody a zásobník na ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek v Komárne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie tepelnej účinnosti kogeneračných jednotiek v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Komárno. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Dostavba kanalizace Držovice – ulice Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP
Předmětem zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Držovice v ulicích Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP. Výstavba nové splaškové kanalizace bude probíhat převážně v místních komunikacích. Stavba je rozdělena na 9 kanalizační větví a dva výtlačné řady. Součástí stavby je výstavba dvou čerpacích stanic. Splašková kanalizace bude ...
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby s celkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky, vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nová plynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nová teplovodná ...
Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny přehříváku páry PP II kotle K2 v sídle zadavatele. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou ...
Poptávám nerezové svěrné šroubení
Poptávám nerezové svěrné šroubení na trubku pr. 21,3 x 2 (1/2" s řezným prstencem - 12 ks
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Oravská Polhora, na parcele č. 2618/3 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal
Dodanie zariadenia do modulárnej kotolne s rozmermi maximálne 6,1 x 2,4m. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Dodávka materiálu pro zhotovení vodovodních přípojek -odbočení s uzávěrem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu pro zhotovení vodovodních přípojek – odbočení s uzávěrem pro odběrná místa zadavatele v rozsahu níže uvedených příloh. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2025.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Ohřívač vzduchu letištní - nákup
Dodávka 25 ks ohřívačů vzduchu letištních s příslušenstvím pro zabezpečení vojenského leteckého provozu předehříváním leteckých motorů, listů, rotorů a součástí vrtulníků, motorových částí pozemní techniky, vytápění kabin a palubnívh prostorů letadel před zahájením létání a pracovišť leteckého personálu zejména v zimním období na letištích v ČR i ...
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího kanalizačního potrubí (úprava vnitřní kanalizace) - venkovní splaškové kanalizace a stávajícího dešťového potrubí, které je v havarijním stavu a vybudování nové kanalizační přípojky napojené do stávající veřejné kanalizační stoky.
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.
přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin a to snížením výstupní koncentrace emisí oxidů síry (SOX) a TZL za odsířením práškového granulačního kotle K9 o jmenovitém parním výkonu 330 t/h ve společnosti Elektrárna Tisová a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ zahrnujíce ...
E589 – Rekonstrukce uzlu kompenzátorů u CHV a před ČS CCHV, TVN
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající v zajištění dodávky nových kompenzátorů a jejich výměna na potrubních trasách cirkulační chladící vody a provedení souvisejících stavebních úprav na elektrárně Temelín.