Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce. Potřebuji přejít z plynu ve firmě na pelety.Komlet od návrhu kotle až po realizaci spěchá.
Oblast Morava - region Olomouc - zajištění havarijní služby, provádění servisních prací
Předmětem zakázky je provádění pravidelného servisu, servisních kontrol zařízení, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožující dodávku tepla a teplé užitkové vody v tepelných zařízeních objednatele v regionu Olomouc.
Dekarbonizace Elektrárny Kolín -  Spalinový ventilátor pro K5
Zahrnuje dodávku a montáž spalinového ventilátoru, včetně příslušenství.
Modernizace zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací zahrnujících dodávku technologie - tepelného zařízení s parním kotlem na spalování štěpky s maximálním příkonem v palivu 50 MW na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci Jiřínského přivaděče, a to vložkováním bezvýkopovou technologií. Rekonstrukce potrubí bude provedena po celé trase technologií zajišťující prodloužení životnosti vodního díla, stabilitu a vodotěsnost. Mechanické vlastnosti materiálu umožňují použití i při ...
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
Poptávám redukci ventilu tlakové lahve
Poptávám redukci k tlakovým lahvím. Redukce na ventil tlak. lahve z W 21,8 na G 3/4. Děkuji Aleš Gajda
Poptávám revizní zprávu
Poptávám revizní zprávu o nevyhovujícím kotli na tuhá paliva pro kotlíkovou dotaci. S pozdravem Stanislav Kubeš
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru.
Retrofit Kotle K 12 Teplárna České Budějovice a.s.
Předmětem zakázky je provedení díla, které se skládá z retrofitu stávajícího kotle K12 na kotel s menším parním výkonem spalující dřevní štěpku spolu s vybudování skladu pro příjem, skladování a dopravy dřevní štěpky s napojením na stávající dopravní cesty paliva pro kotel K12.
Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav na budove ľudovej školy nachádzajúcej sa v obci Nižná Slaná na adrese Letná 17. Účelom realizácie stavebných úprav je zvýšenie energetickej účinnosti budovy formou inteligentného riadenia energie, v rámci ktorých budú realizované práce: zateplenie stropu; zateplenie objektu; výmena výplní ...
Rekonstrukce parní stanice Nemocnice České Budějovice
Účelem této veřejné zakázky je rekonstrukce původní morálně a technicky zastaralé výměníkové stanice pára/voda za účelem dosažení energetických úspor, zvýšení účinnosti výroby topné a teplé vody, dále pak zvýšení spolehlivosti dodávky tepla pro koncového zákazníka.
Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí - krytý bazén - energoblok 2
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla a elektrické energie v nově budovaném Sportovně rekreačním areálu Vejsplachy, KÚ 786306 Vrchlabí, vyrobené spalováním zemního plynu ve dvou plynových kotlích a v kogenerační jednotce pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla a správa tohoto zařízení. Zařízení bude nově instalováno a provozováno ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov", ktorý vypracovala ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v auguste 2021. Cieľom diela je obnova existujúcej budovy Obecného úradu v obci Beckov a touto ...
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý slúži ako kultúrny dom a obecný úrad pre pre obec Pažiť. Predmetom zákazky v prvej etape budú nasledovné práce: -Zateplenie obvodových stien -Realizácia novej strechy -Výmena výplní okien a dverí -Vykurovanie .
Stavební úpravy bytového domu - Ouvalova 392 - III. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy č.p. 392 v ul. Ouvalova 9 v k.ú. Slaný. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce bytového domu. Bude provedena výměna krovu vč. pokládky nové střešní krytiny. Dále budou odstraněny konstrukce podlah a podhledů. Budou zbourány přístavky v zadní části domu. Dojde k celkové sanaci a opravě ...
Nové zdroje tepla v objektech NHK
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace, zřízení plynové přípojky, demontáž stávajícího zařízení prostorů lokálních plynových kotelen a zastaralé otopné soustavy (včetně likvidace odpadu a hrubého úklidu), a montáž nového centrálního zdroje tepla s příslušenstvím a otopnou soustavou (včetně zednického zapravení a hrubého úklidu), ...
Snížení energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci snížení energetické náročnosti budovy LDN, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), c) zajišťování energetického managementu, a to zejména: i. navržení koncepce energetického ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Neporadza podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá ...
Dodávka a servis kogeneračních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodat KGJ Zadavateli, a následně poskytovat Zadavateli Servis dodaných KGJ. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky KGJ pro výkonové řady: 20, 30, 50, 70 (část 1), 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 (část 2), 950 (část 3), 1100, 1500, 2000, 3300, 4500 kWel (část 4).
Energetické úspory v objektech Sadská a MB
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění - realizace
Předmětem veřejné zakázky je decentralizace zásobování teplem jednotlivých objektů kasáren - vybudování nových objektových kotelen, rozvodů zemního plynu, rozvodů s topnou vodou a centrálního dispečinku, přičemž centrální kotelna a páteřní rozvody tepla budou odstaveny z provozu.
Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO“, v areálu Městské nemocnice Ostrava, na ul. Nemocniční, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce tepelného hospodářství MNOF“, kterou zpracovala Vysoká škola ...
Rekonstrukce ohříváku vzduchu LUVO na parním kotli FK7
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ohříváku vzduchu LUVO na kotli FK7. Jedná se zejména o demontáž stávajícího, dodávku a montáž nového horního posledního 4. ohříváku vzduchu na FK7. Nedílnou součástí je i zpracování objednatelem požadované dokumentace, provedení všech zkoušek, úspěšné odzkoušení a uvedení zařízení do provozu a likvidace ...