Dodávky armatur, svorek ke KZL
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek pro KZL s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek armatur, svorek pro KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 08/2027. S ohledem na rozsah ...
Poptávám vodoměrnou šachtu
Poptávám dodavatele vodoměrné šachty na 1 vodoměr, na obsypání hlínou. Max výška 1000 mm. max průměr 1000 mm.
Dostavba kotelny a kotel na vytápění biomasou a elektrostatický filtr pro společnost LST a.s.
Předmětem plnění je dostavba a osazení kotelny teplovodním automatickým kotlem o jm. výkonu min. 1000 kW s multicyklonem a palivovou šachtou. Kotel je určený pro spalování nekontaminovaných drobných dřevních odpadů (dřevní štěpka). A pořízení elektrostatického filtru, který bude integrován do spalinového potrubí nového kotle.
Provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba. 1) Provedení běhu ultrazvukového úbytkového inteligentního ježka v roce 2021. 2) Provedení běhu trhlinového úbytkového inteligentního ježka v roce 2022. 3) Vyhodnocení obou běhů a předání závěrečných zpráv v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ...
Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících ...
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary
Predmetom zákazky je dodanie strojného zariadenia a parného kotla pre výrobu pary v podniku podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v kompletní výměně dvou větví výpustného potrubí DN1000 vedeného ve štole spodních výpustí a strojovně regulačních uzávěrů. Délka štoly je 145.6m, půdorys strojovny má vnitřní rozměr 7,5x25,8m. Práce musí být prováděny tak, že nebude omezena manipulace vždy na jedné větvi hlavních výpustí a bude ...
Chemické čištění zařízení pro topné a chladící medium
Provedení chemického čištění zařízení pro distribuci a přenos topného media s cílem snížit energetickou náročnost na vytápění a chlazení určených prostor v areálu Pražského hradu, včetně provedení následného energetického auditu.
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
8453 - Kvalifikace systému SAOZ na vyšší teplotu H3BO3 v sání
Předmětem veřejné zakázky je zodolnění potrubních tras doplněním nových a úpravou stávajících uložení pomocných ocelových konstrukcí systémů SAOZ. Dále budou provedeny úpravy na čerpadlech systémů SAOZ. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou ...
Komponenty kompresního šroubení a armatur Swagelok pro experimentální zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky komponent kompresního šroubení a armatur Swagelok.
Dodávky předizolovaného potrubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek účastníka, resp. dodavatele dodávat zadavateli topné a ohebné potrubí v předizolovaném provedení včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí a poskytovat služby v souvislosti s montáží a provozováním potrubí včetně stavebních dílů a komponentů potrubí dle jednotlivých ...
Kombinovaný hořák
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kombinovaného hořáku včetně příslušenství a souvisejících komponent. Kombinovaný hořák teplovodního kotle slouží ke spalování pyrolýzních produktů - pyrolýzního oleje a plynu. Vyprodukovaným teplem pak ohřívá teplosměnné plochy kotle pro ohřev teplé vody. Regulovaný ...
Poptáváme dodávku a montáž systémů plynovodů
Dobrý deň, Prosím pošlite mi cenník opráv na dodávku a montáž systémov plynovodov DN 300, DN 500, DN 700 na báze kompozitnej uhlíkovej bandáže. Prosím o dve ceny: 1. Cena za dodávku komponentov s kompletnou montážou. 2. Cena za dodávku komponentov a nevyhnutného vybavenia na opravu bez montáže. Pri tejto alternatíve by sme ...
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Stavba spočívá v rekonstrukci Jiřínského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena na stávajícím betonovém potrubí DN 600 a ocelovém potrubí DN 400. Součástí stavby bude i demolice některých šachet a umístění monitorovacího zařízení ...
Poptávám výměnu bojleru
Poptávám výměnu dosavadního starého velkého bojleru v koupelně za nový menší, resp. jiný vhodný ohřev vody, zjm. pro osprchování. Jedná se o chalupu k rekreačním účelům v obci Sběř (část Hrobičany) na Jičínsku (cca 12 km od Nového Bydžova), kterou využívají občas 2 osoby.
Oprava a prepoj vonkajších potrubných rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad
Predmetom zákazky je oprava vonkajších vykurovacích rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad (E1/VI) a prepojenie vonkajších vykurovacích potrubných rozvodov v novej trase medzi bytovými domami Patria a Labe na okruhu plynovej kotolne E3/VI v Poprade.
Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť v obci Branjevo
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce na zákazke CZT Nitra - Klokočina a Diely - kombinovaná výroba elektriny a tepla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s demontážou starých kotolní na plyn a s inštaláciou zariadení pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch súčasných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Klokočina a Diely v Nitre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Obsluha tepelno-technických zariadení
Jedná sa o obsluhu tepelno-technických zariadení (7 kotolní) na pevné palivo a plyn v období od 01.09.2020 do 31.08.2024
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorej bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, týchto súťažných podkladov vrátane ich príloh (najmä Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie), iných informácii poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk (ako napríklad prípadné vysvetlenia, redakčné ...
Rekonstrukce části potrubní trasy DN400 napájecí vody s HSS uvnitř PG
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v provedení demontáže části stávajícího potrubí DN400 napájecí vody uvnitř PG 2YB10(20,30,40)W01 HVB2 JE Temelín včetně nevyhovujícího HSS a následné montáži nových částí potrubí napájecí vody DN400 napájecí vody uvnitř PG ...