Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.
Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA
Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.
Dodávka armatur
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vodárenských armatur pro pitnou vodu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen přílohami zadávací dokumentace a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 9 částí.
Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA
Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.
Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko - PS 01, 02 - Kotelna HU
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zmodernizování systému centrálního zásobování teplem (CZT) - rekonstrukce (ekologizace) stávající kotelny na hnědé uhlí (KHU). Rozdělení provozních souborů je PS01 - Kotelna HU a PS02 - Filtr
Snížení energetické náročnosti sušení včetně využití odpadního tepla v závodě Chlumčany
Dodávku a montáž technologie a technologického zařízení pro využití odpadního tepla ze spalin pece S9 do rozprachové sušárny RS č.5 s využitím filtru pro absorpci fluorovodíku.
Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách
Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení vypírky spalin a nezbytného příslušenství do stávající kotelny na pozemku st. 211/1 ve městě Kašperské Hory. Vypírka bude instalována v prostoru mezi stávajícími komíny a stěnou skladu biomasy. Projekt dále řeší osazení spalinových výměníků, instalaci nových kouřovodů, ocelové konstrukce.
Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov
Předmětem a cílem investiční akce s názvem "Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus)" je náhrada původního dožitého horkovodního potrubí v klasickém provedení vedeného po potrubních mostech novým horkovodním rozvodem, který bude z větší části vybudován v předizolovaném bezkanálovém provedení. ...
Rekonstrukce horkovodu k b. 144 a rekonstrukce horkovodní přípojky pro b. 308
Předmětem a cílem investiční akce s názvem "Rekonstrukce horkovodu k b. 144 a rekonstrukce horkovodní přípojky pro b. 308" je náhrada původního dožitého kanálového i nadzemního vedení novým horkovodním rozvodem, který bude z větší části vybudován v předizolovaném bezkanálovém provedení. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro ...
Rekonstrukce úpravny vody pro obec Líštany
Stávající technologie úpravny vody bude celá demontována. Při rekonstrukci dojde k výměně stávající technologie a potrubních rozvodů vč. armatur uvnitř stávající budovy úpravny vody a vodojemu za novou technologii stejných parametrů. Výkon úpravny je zachován stávající a je navržen na Q= 2 l/s.
Poptávám opravu elektrokotle značky Protherm
Poptávám opravu elektrokotle značky Protherm. Děkuji.
Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice
MODERNIZACE SOUSTAVY CZT VE MĚSTĚ PŘEŠTICE
Rekonstrukce teplovodu ETD
Předmětem a cílem investiční akce nazvané "Rekonstrukce teplovodu ETD" je nahrazení původního dožitého kanálového i nadzemního vedení situovaného do oblasti technicko-průmyslové výroby novým bezkanálovým rozvodem. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro realizaci díla včetně pokládky a zapojení komunikačního kabelu, který bude veden ...
Úspory enrgie - Jan Zatloukal
+ případné umožnění dílčího plnění Specifikace předmětu zakázky: - dodávka zdroje na vytápění (kotle na spalování biomasy/štěpky) včetně souvisejících instalatérských a stavebních prací, - dodávka štěpkovače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.
Chotěšov, rekonstrukce ÚV a připojení nového vodního zdroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího areálu úpravny vody za účelem lepší účinnosti a stability technologického procesu výroby pitné vody, doplnění vodojemu pro akumulaci upravené vody a připojení nového vodního zdroje (vrtu HV 02). Seznam stavebních objektů: SO01 Úpravna vody a vodojem, SO02 Provozní sklad, SO03 Zhlaví vrtu ...
Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov
Předmětem zakázky je dodávka tepelné energie v předpokládaném objemu 22 TJ/rok, a to z nově dodavatelem instalovaného zdroje tepla a dodávka tepelné energie. Zadavatel poskytne dodavateli tepla na základě nájemní smlouvy do nájmu prostor pro umístění zdroje tepla na dobu neurčitou ode dne uvedení do trvalého provozu po vydání kolaudačního souhlasu ...
Úspory enrgie - Jan Zatloukal
+ případné umožnění dílčího plnění Specifikace předmětu zakázky: - dodávka zdroje na vytápění (kotle na spalování biomasy/štěpky) včetně souvisejících instalatérských a stavebních prací, - dodávka štěpkovače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.
Úspory enrgie - Jan Zatloukal
+ případné umožnění dílčího plnění Specifikace předmětu zakázky: - dodávka zdroje na vytápění (kotle na spalování biomasy/štěpky) včetně souvisejících instalatérských a stavebních prací, - dodávka štěpkovače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.
Úspory energie - Jan Zatloukal
+ případné umožnění dílčího plnění Specifikace předmětu zakázky: - dodávka zdroje na vytápění (kotle na spalování biomasy/štěpky) včetně souvisejících instalatérských a stavebních prací, - dodávka štěpkovače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.
Horkovodní rozvod pro bytové domy Plachého
Předmětem a cílem investiční akce nazvané „Horkovodní rozvod pro bytové domy Plachého“ je výstavba nového horkovodního rozvodu pro dodávky tepla pro bytové domy v Plachého ulici na území města Plzně. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro realizaci díla včetně pokládky a zapojení komunikačního kabelu, který bude veden v trase nového ...
Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov
Předmětem zakázky je dodávka tepelné energie v předpokládaném objemu 22 TJ/rok, a to z nově dodavatelem instalovaného zdroje tepla a dodávka tepelné energie. Zadavatel poskytne dodavateli tepla na základě nájemní smlouvy do nájmu prostor pro umístění zdroje tepla na dobu neurčitou ode dne uvedení do trvalého provozu po vydání kolaudačního souhlasu ...
VD Želivka – modernizace a oprava technologického zařízení šachet vodárenských odběrů
Modernizace a oprava technologického zařízení dvou šachet vodárenských odběrů zahrnuje zejména: modernizaci zvedacích mechanizmů rychlouzávěrů, opravu rychlouzávěrů vodárenských odběrů, opravu uzávěrů oken vodárenských odběrů, opravu provizorního hrazení, opravy příslušenství těchto zařízení.
VD Želivka – modernizace a oprava technologického zařízení šachet vodárenských odběrů
Modernizace a oprava technologického zařízení dvou šachet vodárenských odběrů zahrnuje zejména: modernizaci zvedacích mechanizmů rychlouzávěrů, opravu rychlouzávěrů vodárenských odběrů, opravu uzávěrů oken vodárenských odběrů, opravu provizorního hrazení, opravy příslušenství těchto zařízení.