Dodávka materiálu pro sušárnu čistírenských kalů a její příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci sušárny čistírenských kalů a jejího příslušenství. Sušárna čistírenských kalů slouží k redukci obsahu vody obsažené v původních surových kalech na výstupu z odstředivky nebo kalolisu.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování specializovaných prací preventivní údržby a drobných oprav a odstraňování poruch na vodohospodářském majetku včetně zajištění pohotovosti a revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru.
Výměna kotlů v Paláci Sevastopol
Výměna 3 kotlů v Paláci Sevastopol (dům č.p. 988 na pozemku parc.č. 585 v k.ú. Staré Město, obec Praha) a provedení s tím souvisejících prací vč. likvidace stávajících kotlů, vše dle projektové dokumentace zpracované MIKRO PRAHA spol. s r.o., IČO: 271 45 611.
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
UK – PF Kotelna
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým ...
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky
Předmětem zakázky je zajištění výměny nevyhovujících kotlů K1 a K2 v kotelně objektu Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 za kogenerační jednotku a nový kondenzační kotel k zajištění bezpečného a funkčního vytápění objektu spojeného s výrobou elektřiny.
G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících plynových hořáků za modernější nízkoemisní duoblokové hořáky, včetně všech souvisejících úprav technologie pomocné plynové kotelny a všech návazností elektro a SKŘ.
Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín
Cílem této veřejné zakázky je provedení generální rekonstrukce kotle OK 50 H, výrobce ČKD Dukla Praha, rok výroby 1990, která bude spočívat ve výměně konvekčního svazku kotle OK 50 H, výměně sběrné vany pod spalovací komorou, výměně tepelné izolace v rozsahu demontovaných a poškozených částí a v rekonstrukci vnitřních zazdívek hořákových ústí, ...
Poptáváme PVC trubku
Sháníme PVC trubku o vnějším průměru od 212 do 220mm a tloušťka stěny minimálně 5mm. Délka trubky minimálně 1350mm nebo 2700mm. Bude sloužit k ochranně vidlice ještěrky při manipulaci s oválnými břemeny.
Energetické služby a dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...
Poptáváme přímotopy s otřesovým čidlem
Pro našeho klienta poptáváme přímotopy s otřesovým čidlem do pokojů hotelu. Prosím vás o zaslání informace, zda je možné toto zboží u vás poptávat. Děkuji za odpověď S pozdravem Martina Bednářová
Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac
Předmětem veřejné zakázky je dodávka trubního materiálu, šachtového materiálu a technologie čerpacích stanic pro město Gradačac v Bosně a Hercegovině. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem dodán v takovém technickém a uživatelském standardu a v ...
Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II
Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...
Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN
Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.
Vakuový fitting
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vakuových komponent, potrubí, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel jako výsledek tohoto zadávacího řízení hodlá uzavřít rámcovou dohodu s jedním dodavatelem pro celý požadovaný předmět plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je v detailu vymezen v Příloze č. 4 Technická specifikace ...
Rekonstrukce plynové kotelny v areálu Vimbau
-Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby -Příprava prostoru pro novou technologii plynové kotelny -Dodávka, montáž a uvedení do provozu nové plynové kotelny
Zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (Část 3 zadávací dokumentace) s jedním dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Zateplení sídla Ústavu pro studium totalitních režimů
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení a rekonstrukci obvodového pláště a střechy budovy sídla zadavatele. V rámci veřejné zakázky bude provedena demontáž stávajícího obvodového pláště včetně jeho ekologické likvidace, když vnitřní obkladové desky obvodového pláště obsahují azbest. Dále bude provedena demontáž ...
Decentralizace vytápění závodu
Dodávka, instalace a zprovoznění kondenzačních plynových kotlů do 10 kotelen dle zpracované projektové dokumentace. Součástí zakázky je rovněž zajištění potřebných povolení provozu (např. povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší). Předmětem zakázky není: - instalace plynovodu (po plynoměry kotelen), - vyvedení spalin jednotlivých kotlů ...
Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektů, ve kterých probíhá výroba kovových konstrukcí a výroba elektrických osvětlovacích zařízení. Řešena část objektu slouží pro podnikání a je takto využívána. Současný stav obvodového pláště je z hlediska tepelně technického a estetického nevyhovující. Prostup tepla stěnami i střešní ...
Oprava havarovaných kogeneračních jednotek v objektu Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9
Předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy stávajících havarovaných kogeneračních jednotek výměnou motorů ve zdroji tepla v objektu Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9 včetně opravy souvisejícího systému M+R (měření a regulace) pro dodávku tepla a el. energií pro krytý bazén, venkovní bazén a přilehlou tenisovou halu.
Praha GŠ - ekologizace kotelen v budově A a D
Rekonstrukce plynových nízkotlakých kotelen v budově A a D v objektu Generálního štábu AČR v Praze vč. výměny kotlů, aby splňovaly požadavky na snížené emisní limity platné od 1. 1. 2018.
Praha GŠ - ekologizace kotelen v budově A a D
Rekonstrukce plynových nízkotlakých kotelen v budově A a D v objektu Generálního štábu AČR v Praze vč. výměny kotlů, aby splňovaly požadavky na snížené emisní limity platné od 1. 1. 2018.