Chodníky Trnava
Predmetom zákazky je spracovanie samostatných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a následná realizácia chodníkov v Trnave na Seredskej ulici od č. domu 158 po č. 176 a k divadlu DISK na Kopánke. Po odovzdaní projektovej dokumentácie oboch chodníkov verejný obstarávateľ zabezpečí inžiniering stavieb a po ...
Poptávám šedé žulové kostky
Poptávám 13 tun šedé žulové kostky 4x6 cm, dále 3 tuny kostky 10x10 cm, respektive 10x12 cm. Děkuji.
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Chodník Mokra Hora - Jehnice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora – Jehnice.
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levická oblasť
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levická oblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a 31,5(32)-63 mm, ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-0005742, “ VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov“ a to výstavba nového vedení Velmi Vysokého Napětí (VVN) 2x110kV (SO01 a SO02), konkrétně v oblasti Karlovarského kraje, v okresech Cheb a Sokolov, katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Rudolec u Březové, ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poptávám kvalitní truhlářské řezivo
Poptávám kvalitní truhlářské řezivo. Bor 24-26mm množství cca 6m3.
Nerezové potrubí – rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 - nové - část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu – trubek na stavbu Rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 včetně dopravy.
Odstránenie statických porúch balkónov na budove školy + zateplenie objektu a výmena okenných výplní
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ - podľa projektu stavby a výkazu výmer. Stavba je v členení : SO-01 - Hlavný objekt SO-01.1 Bleskozvod SO-02 Dielňa odbornej výchovy SO-02.1 - ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Rekonštrukcia existujúcich rozvodov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je aj modernizácia rozvodov ...
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, včetně funkční výbavy, v areálu Nemocnice Teplice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně - demontáže a ekologické likvidace stávajících zárubní a dveří - začišťovacích prací - nivelizace podlah - předání všech příslušných dokladů - záručního servisu za podmínek stanovených v obligatorním návrhu ...
Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín – Bysterec
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín Bysterec podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B. 1 súťažných podkladov
Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa
Predmetom obstarávania je výmena tepelného potrubia primárneho rozvodu tepla. Modernizácia výmeny potrubia sa bude diať v pôvodných trasách jestvujúcich rozvodov tepla. Teplo centrálneho zdroja tepla bude dodávané tak ako je v súčasnosti a pre tých istých odberateľov tepla. Poloha staveniska je daná umiestnením jestvujúcich odberov tepla a zdroja ...
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení ...
Rekonstrukce výměníkových stanic
Opravy a modernizace budov.
Oblasť Sever 1
Predmetom verejného obstarávania je dodávka inertného posypového materiálu (kamenná drvina) frakcie 4-8 mm s dovozom a vyložením na miesta určenia, a to strediská (skládky inertného materiálu), ktorý je určený na zimnú údržbu ciest v období 2019/2020 a 2020/2021. Predmet zákazky musí v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v ...
Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej plavárne v Krompachoch
Predmetom zákazky je výstavba obnoviteľného zdroja tepla kombinácia tepelné čerpadlo soľanka (zemný vrt) / voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorné rozvody tepla ku radiátorom a podlahovému vykurovaniu, rozvody podlahovky, hliníkové radiátory, armatúry, regulačné ventily, izolácie potrubia a výstavba vzduchotechniky a rekuperáciu vlhkých ...
Lepený vazník, Rakousko
Potřebuji lepený dřevěný vazník ke stavbě otevřené garáže. Mnohokrát děkuji.
Modernizácia zdroja tepla DSS Zavar s využitím OZE
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone min. 444 kW (A7/W35).
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty využitím aerotermálnej energie
Predmetom zákazky je návrh zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte SO01 - DSS Košúty. Návrh obsahuje zostavu dvoch jednotiek tepelného čerpadla s integrovaným predhrievačom o celkovom výkone min. 240 kW (A7/W35).