Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Nerezové potrubí – rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 - nové - část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu – trubek na stavbu Rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 včetně dopravy.
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Rekonštrukcia existujúcich rozvodov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je aj modernizácia rozvodov ...
Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín – Bysterec
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín Bysterec podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B. 1 súťažných podkladov
Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa
Predmetom obstarávania je výmena tepelného potrubia primárneho rozvodu tepla. Modernizácia výmeny potrubia sa bude diať v pôvodných trasách jestvujúcich rozvodov tepla. Teplo centrálneho zdroja tepla bude dodávané tak ako je v súčasnosti a pre tých istých odberateľov tepla. Poloha staveniska je daná umiestnením jestvujúcich odberov tepla a zdroja ...
Rekonstrukce výměníkových stanic
Opravy a modernizace budov.
Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej plavárne v Krompachoch
Predmetom zákazky je výstavba obnoviteľného zdroja tepla kombinácia tepelné čerpadlo soľanka (zemný vrt) / voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorné rozvody tepla ku radiátorom a podlahovému vykurovaniu, rozvody podlahovky, hliníkové radiátory, armatúry, regulačné ventily, izolácie potrubia a výstavba vzduchotechniky a rekuperáciu vlhkých ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty využitím aerotermálnej energie
Predmetom zákazky je návrh zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte SO01 - DSS Košúty. Návrh obsahuje zostavu dvoch jednotiek tepelného čerpadla s integrovaným predhrievačom o celkovom výkone min. 240 kW (A7/W35).
Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre 4 budovy ZŠ Kapušany, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nové zdroje tepla pre vykurovanie budov ZŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené samostatnými plynovými TČ. Zostavy sú určené pre ...
SOŠ Rakovice - Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Predmetom zákazky je modernizácia jestvujúceho zdroja vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie OZE.
Rekonstrukce ÚV Adolfovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky. Modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, zahrnuje doplnění stávající technologické linky, intenzifikaci stávajícího vystrojení úpravny vody, související ...
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Moldavsku s názvem „Modernizace nakládání s odpadními vodami v Hînceşti (Moldavsko)“. Cílem projektu je zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Hînceşti a okolí. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž tlakového potrubí ...
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje tepla včetně montáže a zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu domova mládeže SPŠKS v Hořicích.
Prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica
Predmetom zákazky je prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica, ktoré sa bude realizovať na základe projektu pre realizáciu stavby (firma enas Energoaudit a služby, s.r.o., máj 2019) Prepojenie kotolní Tajovského 10 a Cesta na amfiteáter 1, UMB Banská Bystrica, so zrušením kotolne Cesta na amfiteáter. Podrobnejšie informácie sa ...
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Predmetom obstarávania je Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné ...
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu
Predmetom zákazky je výmena okuliarového (vtokového) uzáveru DN 2000 na potrubí dnového výpustu na vodnej stavbe Hriňová z dôvodu sfunkčnenia ovládania dnového výpustu, nakoľko sa jedná o jedno z hlavných technologických zariadení s priamym dosahom na bezpečnosť vodnej stavby a jej prevádzku.
Poptávám opravu bojleru
Poptávám opravu bojleru značky MIROTERM, obsah 80 l.
Poptávám regulátory tlaku plynu
Žádám o vypracování cenové a termínové nabídky na: Regulátor tlaku plynu GDJ 15R04-0 Regulátor tlaku plynu VGBF 80F40-3 Regulátor tlaku plynu VGBF 50F40-3 Děkuji.
Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.