Zajištění servisu, údržby a opravy staničních baterií
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav staničních baterií a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět kontrolu stávajících staničních baterií, dodávku nových staničních baterií výměnou za nefunkční staniční baterie, jejich opravy a údržbu v měnírnách Zadavatele. ...
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - kuličkové šrouby II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kuličkových šroubů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1
Předmětem plnění je výměna konstrukčních vrstev chodníků v ulici U Divadla a v ulici Legerova, v úseku Vinohradská – U Divadla. Výměna konstrukčních vrstev bude provedena v maximální tl. 580 mm, kryt chodníků bude z vápencové mozaiky a ze žulové dlažby, vjezdy budou ze žulové dlažby o rozměrech 15x15x12 cm.
Farby, laky a pomocný materiál
Predmetom zákazky je dodanie farieb, lakov a pomocného materiálu pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť týchto súťažných podkladov.
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Poptávám výměnu oken za plastová
Poptávám výměnu oken za plastová. Popis: jedná se o výměnu původních dřevěných oken v bytě v panelovém domě z r.1975 za plastová. A také vyzdění mezery mezi dvěma okny.Přibližné rozměry a fotografie jsou v přílohách Bohužel mi sem nejdou vložit. Tak na vyžádání zašlu e-mailem Termín: do konce 1.Q.2020 Lokalita: Zruč nad ...
Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Stavební úpravy zahrnují zateplení nadzemních částí fasády objektu, výměny výplní otvorů, zateplení stropů, plochých střech přístavků a stavební úpravy pro instalaci VZT jednotek. Předmětem plnění jsou i stavební úpravy krovů a střech obou objektů, tj. jak staré, tak nové budovy. Tyto stavební úpravy zahrnují pro novou budovu odstranění vestavby ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla, ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacích žľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontáž jestvujúcich ...
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná
Materská škola sa nachádza na ulici Železničnej v Považskej Bystrici na sídlisku Stred. Materská škola pozostáva zo štyroch učebňových pavilónov (tri 2-podlažné + jeden prízemný) a prízemného hospodárskeho pavilónu. Dispozičné riešenie ani účel objektu sa nebude meniť. Vstup do objektu je bezbariérový. Projekt rieši návrh opatrení na zníženie ...
Dodávky recloserů s prvky DOS
Účelem této sektorové veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na sloup. ...
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu - OMNIGENA JY 1000/24.
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom: Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec" pozostávajúca z častí: a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec, b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4, a K-Bikoš
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rozvojom účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Trolejový drôt drážkovaný medený
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kg drôtu CuAg s ...
Dodávky ocelového potrubí
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Dodávky ocelového potrubí" je uzavření Rámcové dohody s jedním Dodavatelem na dodávky ocelového potrubí podle potřeb Zadavatele, pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a dále pro zlepšení tepelně-technických parametrů potrubní sítě.
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Stávající objekt č. p. 223 a č. p. 107 byl využíván pro ubytování studentů. Objekt č. p. 107 je třípodlažní a objekt č. p. 223 čtyřpodlažní. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu, který objemově zůstává stejný s výjimkou odbourání dodatečně dostavěného přístavku. Dojde ke změně vnitřního ...
Upgrade LAN
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace LAN přepínačů vč. příslušných propojovacích převodníků a kabelů se zárukou, SW údržbou a technickou podporou výrobce v délce min. 60 měsíců, vč. demontáže a ekologické likvidace přepínačů současných.
BBP Letná a okolí, Praha 7
Předmětem plnění je bezbariérová úprava tří přechodů v Praze 7 formou vysazení chodníkových ploch a implementací hmatových prvků. Chodníkové plochy budou dlážděné z pražské mozaiky a z betonové dlažby, nové povrchy vozovky budou z asfaltového betonu. Stavebně trvale vysazené chodníkové plochy dále souvisí s realizací nových nebo posunem ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově  – V. a VI. etapa - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.Demontáž stávající ...
Datové centrum UP - Komplex zařízení pro housing Holice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka podpůrných technologií - tzv. Non IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, ...
Blansko – opravy chodníků
Předmětem veřejné zakázky označené „Rámcová smlouva – opravy chodníků“ je provedení oprav chodníků na území města Blanska spočívající v rozebrání dlažby, výměně nebo doplnění podkladní vrstvy, položení dlažby, zpět, res. výměna poškozené nebo doplnění chybějící dlažby, vyrovnání obrubníků a odvoz přebytečného materiálu a uložení na skládce.
Dodávky materiálů pro TSB 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.