Vybavení VS zimní stadion
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení výměníkové stanice a rozvodů ve smyslu zhotovení Díla a dále poskytování související servisních služeb po dobu trvání záruky v délce nejméně 36 měsíců. Samotné dílo je rozděleno následovně: - SO1 Výměníková stanice i. ústřední vytápění a ZTI, DPS ii. Měření a regulace iii. Vnitřní ...
Chvojenec, výstavba chodníku  podél silnice III/3053
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél silnice III/3053 od centra obce (od křižovatky se silnicí I/35) až na konec obce vč. rekonstrukce 2 autobusových zastávek. Nový chodník naváže na stávající chodník v centru, kde je soustředěna většina občanské vybavenosti a omezí riziko střetu chodců s projíždějícími vozidly.
8584 Změna zatěsnění víka ventilu VCA 1.250.25.25-00
Předmětem veřejné zakázky je provedení změny způsobu utěsnění víka ventilu VCA 1.250.25.25-00 pro snížení rizika poškození pláště ventilu a způsobu uchycení vstupu a výstupu ventilu.
Poptávám servisní prohlídku plynového kotle
Dobrý den, potřeboval bych udělat servisní prohlídku na plynovém kotli Solid Hydrotherm (Stiebel Eltron ). Bydlím v Říčanech. Děkuji.
Poptávám zhotovení a usazení zasunovacích dveří
Poptávám zhotovení a usazení zasunovacích dveří. Včetně doplnění sádrokartonu nebo hobry - dřevotřísky. Děkuji.
Instalace kogenerační jednotky v kotelně Hrabinská, Český Těšín
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (dále jen „KJ“) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu v rozpětí 995-999 kW a tepelném výkonu cca 1215 kW včetně souvisejících stavebních úprav (dílo). Tam, kde je uvedeno „předmět veřejné zakázky“ ...
Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je výměna (dodávka a montáž) vodoměrů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví a správě statutárního města Brna - městské části Brno-střed.
Poptávám kamna
Poptáváme koupi a instalaci kamen. Dobrý den, chtěli bychom zakoupit kamna a nechat nainstalovat včetně komínu (nerezový). Nevíme vůbec jaká kamna (s výměníkem nebo bez) . Je možná nezávazná konzultace? Nejlépe asi u nás doma? Děkuji.
Dodávka vodoměrů 2023 až 2026
Dodávka blíže specifikovaných vodoměrů v celkovém předpokládaném počtu všech částí zakázky 16 841 ks dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 6 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Řešení změny provádění zkoušek poloobslužných prostor - ZPOP
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je provést instalaci zařízení (nové potrubí, armatury, hermetické průchodky), které umožní provedení ...
Nemocnice Slaný - Nová trafostanice TS2
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dostatečného příkonu elektrické energie v napěťové úrovni 0,4 kV (NN) do areálu Nemocnice Slaný. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování objektu trafostanice s transformátorem a dieselagregátem, rozvodny VN a NN a kabelových tras.
Výmena okien, dverí na fasádach a deliacich dverí na objektoch školy SOŠ agrotechnická
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výmenou okien, dverí na fasádach a deliacich dverí na objektoch školy SOŠ agrotechnická, J. A. Gagarina v Bernolákove, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami stanovenými objednávateľom
Dodávky kameniva a souvisejících produktů
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS), ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky kameniva a souvisejících produktů určených na opravy komunikací a obsypy kanalizačních šachet, přičemž místem plnění dodávek je areál zadavatele na adrese: Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02, ...
Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie,  Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je zvýšenie kapacít MŠ Žitavské nábrežie v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Rekonštrukčné práce podľa rozpočtu zahŕňajú najmä: odstránenie vrstiev existujúcej strechy a bleskozvod, odstránenie okenných otvorov, výmena okien a parapety, zateplenie strecha a bleskozvod, búracie práce zábradlie, ...
Poptávám ztracené bednění U-BOOT 130 mm
Poptávám cenovou nabídku na dodání ztraceného bednění U-BOOT 130mm. Poptávané množství 1 000ks. Místo dodání: stavba "BD Bobnická Nymburk" resp. "Rezidence nad Mrlinou Nymburk". Termín potřeny 2.-3. Q 2023.
Nové technologické zázemí pro prádelnu
Předmětem zakázky je výstavba parní a teplovodní kotelny s kompresorovnou v areálu společnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., realizace tepelné zkoušky a zkušebního provozu. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Viatherm s.r.o., se sídlem Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava, IČO 26862638, která tvoří ...
Dodávka a provedení interiéru Clam-Gallasova paláce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka a provedení instalace interiéru v objektu Clam-Gallasova paláce. Jedná se o vybavení interiéru zakázkovým nábytkem do vstupní části objektu (recepce), o výrobu a osazení grafických log únikových systémů, orientačních a informačních systémů, dále dodávka koberce na ...
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - Obec Zemianska Olča
Predmetom dokumentácie je riešenie budovy C miestnej základnej školy so súp. č.757, umiestnená na parc. č. 2722/17, k.ú. Zemianska Olča, na Školskej ulici. Hlavné zmeny stavieb riešené v tejto dokumentácii sa týkajú výmeny nevyhovujúcich výplní vonkajších otvorov, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií a strechy nad posledným podlažím, ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Plavárne v meste Svit
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy Plavárne v meste Svit, zníženie nákladov na vykurovanie, výmenu vzduchu a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, a to prostredníctvom poskytnutia garantovej energetickej služby (ďalej aj GES) v zmysle ...
Výběr provozovatele zdrojů tepla
Zadavatel v tomto zadávacím řízení vybírá provozovatele tepelných zdrojů (plynové kotelny - také Zařízení) v majetku MČ Praha 2 pro jednotlivé části veřejné zakázky. S dodavatelem pro každou část uzavře zadavatel Smlouvu o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie ...
Dodávky elektromateriálu, DNS
Dodávky elektromateriálu, zavedení DNS
Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je obsluha tepelných zariadení.
Modernizace plynové kotelny - Smolkova č. p. 943
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající plynové kotelny v objektu Smolkova č.p. 943, Praha 4-Kamýk, spočívající v odstranění 3 ks starých plynových kotlů, provedení příslušných stavebních úprav a dodání a zprovoznění 2 ks nových plynových kotlů. Přesněji je postup uveden v zadávací dokumentaci a přílohách.
Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...