DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.
přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin a to snížením výstupní koncentrace emisí oxidů síry (SOX) a TZL za odsířením práškového granulačního kotle K9 o jmenovitém parním výkonu 330 t/h ve společnosti Elektrárna Tisová a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ zahrnujíce ...
K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení provozu krenotechniky objektu Vřídelní kolonády během provádění havarijních oprav objektu a zabezpečení distribuce vřídelní vody pro balneologické účely lázeňských domů v Karlových Varech.
DeNox kotle K9
Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořícího Zakázku: - zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti ...
Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače
Předmětem opravy je provedení výměny dožitých částí kotle skládající se ze šotového (sálavého) přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 včetně příslušných komor a částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5.
Vytápění objektů v areálu fy CHODOS CHODOV s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení pro provozu zařízení pro vytápění areálu skládající se z nízkoteplotních zářičů, kondenzačních kotlů a plynových rozvodů.
Modernizace STK z VS Hlavní - č.p.161
Výměníková stanice VS Hlavní zásobuje teplem a teplou vodou bytové i nebytové objekty v Mariánských Lázních na Hlavní třídě. Jedná se o čtyřtrubkový systém sekundárního rozvod tepla (SRT) otopné vody (ÚT) a rozvodu teplé vody (TV) včetně cirkulace (TV). Stav těchto rozvodů je havarijní. Tepelné izolace nevyhovují vyhl. MPO č. 193 / 2007 Sb. Cílem ...
Modernizace STK z VS Sněžka - Kolonáda
Předmětem plnění díla formou dodávky ”na klíč” je kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo, v rámci které bude provedena rekonstrukce sekundárních topných kanálů, výměna potrubí TV a ÚT, sekčních armatur a navazujícími stavebními pracemi.
Úspory energie administrativní budovy společnosti ROLINE ITERNATIONALE SPEDITION s.r.o.
Zateplení objektu s výměnou otvorových výplní vč . výměny zdroje vytápění
Modernizace VS Starý provoz
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace VS Starý provoz“, které zahrnuje zejména: - Demontáž stávající technologie nutné k instalaci nové technologie VS (výměníkové stanice) s minimálními odstávkami dle zadávací dokumentace. - Instalace nové technologie výměníkové ...
Rekonstrukce parovodních přípojek z VS V Sadech
Rekonstrukce parovodní přípojky do výměníkové stanice V Sadech, která je vedena z křižovatky ulic Jiráskova - Lužická, kde je napojena v zemi bez šachty na parní přívod z páteřního rozvodu v Hlavní ulici. 1. Zajištění inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení, jako např. dopravního značení, uzavírek a jiných dopravních omezení, ...
Využití odpadního tepla z pekařských pecí a parních kotlů PENAM, a.s., pekárna Klimentov
Předmětem projektu je zvýšení využití odpadního tepla ze dvou pekařských pecí v okruhu spotřeby tepla zabezpečovaném provozem dvou stávajících parních kotlů a dvou stávajících teplovodních kotlů a zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích. U dvou pekařských pecí budou instalovány rekuperátory tepla (využití odpadního tepla), stávající parní kotle ...
Modernizace VS TUZEX
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace VS TUZEX“, které zahrnuje zejména: - Demontáž stávající technologie nutné k instalaci nové technologie VS (výměníkové stanice) s minimálními odstávkami dle dokumentace pro provádění stavby - DPS. - Instalace nové technologie ...
Využití odpadního tepla z pekařských pecí a parních kotlů PENAM, a.s., pekárna Klimentov
Předmětem projektu je zvýšení využití odpadního tepla ze dvou pekařských pecí v okruhu spotřeby tepla zabezpečovaném provozem dvou stávajících parních kotlů a dvou stávajících teplovodních kotlů a zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích. U dvou pekařských pecí budou instalovány rekuperátory tepla (využití odpadního tepla), stávající parní kotle ...
Realizace energetických úspor v systému vytápění ve společnosti Thun 1794 a.s. Klášterec nad Ohří
Realizace spočívá v rekonstrukci centrální kotelny a výměně zdrojů tepla dle technické dokumentace (demontáž dvou původních kotlů a nahrazení dvěma novými plynovými kondenzačními kotli) pro provozní halu, a dále odpojení administrativní budovy ze stávajícího systému vytápění z centrální kotelny, drobné stavební úpravy vnitřních prostor související ...
Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby pro zřízení odběrného místa termominerální vody do cisterny mobilních prostředků včetně využití geotermální energie z termominerální vody pro vytápění a ohřev TUV objektu Alžbětiných lázní. V rámci zřízení odběrného místa termominerální vody bude na nábřeží Osvobození zrealizována sdružená ...
K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrační bloky, část: BW potrubí
Předmětem plnění je provedení stavby rozšíření technologie ve formě ultrafiltračních bloků a jejich napojení na systém ÚV Březová včetně zřízení přidružných objektů. SO 01 Potrubí BW DN400 - Jedná se o potrubí, které slouží k odtoku ultrafiltrované vody do BW tanku a jejímu přítoku na prací čerpadla ultrafiltrace. Potrubí musí být zbaveno ...
K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrační blokyčást: trubní rozvody v přízemí
Předmětem zakázky na stavební práce je dodávka a montáž potrubí DN400, DN350, DN300, DN250, DN150, DN80 pro zapojení ultrafiltračních bloků do systému úpravny.
K. Vary, Březová ÚV - ultrafiltrační bloky část : trubní rozvody v přízemí
Předmětem plnění je provedení stavby rozšíření technologie ve formě ultrafiltračních bloků a jejich napojení na systém ÚV Březová včetně zřízení přidružených objektů.
K. Vary, Březová ÚV - ultrafiltrační bloky část : trubní rozvody v přízemí - armatury
Předmětem plnění je provedení stavby rozšíření technologie ve formě ultrafiltračních bloků a jejich napojení na systém ÚV Březová včetně zřízení přidružených objektů
Vodovod Tuhnice - Stará Role, část Dvory - Stará Role
Náhrada nevyhovujícího potrubí DN 400 a DN 300 potrubím kapacitním DN 500 ve stávající trase cca 1 700m.
Vodovod Tuhnice - Stará Role, část Dvory - Stará Role
Náhrada nevyhovujícího potrubí DN 400 a DN 300 potrubím kapacitním DN 500 ve stávající trase cca 1 700m.
Poptáváme parovodní předizolované potrubí
Parovodní předizolované potrubí PIPEIZOL DN32 (42,4x2,6) 8 metrů Pevný bod pro parovodní potrubí PIPEIZOL DN32 1Ks
Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.3. etapa – Rekonstrukce dvou VS vč. přípojek
Rekonstrukce 2 výměníkových stanic o výkonu bloku ÚT 800 resp. 1000 kW a TV 400 resp. 500 kW vč. přípojek o souhrnné délce cca 320 bm v rámci koncepčního přechodu soustavy centrálního zásobování teplem města Ostrov z parního systému na horkovodní, jehož účelem je náhrada dožitých rozvodů tepla za současného zlepšení provozně-ekonomických a ...
Rekonstrukce parovodu a výměníkové stanice (teplárna Bohatice)
1. Stávající parovod bude nahrazen horkovodním potrubím z části realizovaným jako předizolované potrubí 2xDN 125/250 v terénu v trase stávajícího podzemního topného kanálu v délce 56 bm a v trase nadzemního potrubí v délce 715 bm v provedení s klasickou izolací. 2. Rekonstrukce technologie výměníkové stanice z důvodu změny ...
Snížení emisí v Ostrově - Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS
Rekonstrukce parních rozvodů v souhrnné délce cca 1300 bm vč. přípojek na horkovodní systém části sítě centrálního zásobování teplem a následná rekonstrukce 5 připojených výměníkových stanic o výkonu bloku ÚT 500-1720 kW a TV 100-600 kW.