Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Hustopeče
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektu zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Výměna stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající ve výměně stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla, které je jednou ze scén Národního divadla v Praze.
Oprava vozovky, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
- rekonstrukce komunikace a chodníků, veřejného osvětlení, dešťová kanalizace - rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace
Poptávám pro nemocnici dvě rampy nad postele
Poptávám pro naši nemocnici dvě rampy nad postele délka 1200 mm se třemi zásuvkami a přímým a nepřímým osvětlením. Děkuji
Zberný dvor Hamuliakovo
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe na výstavbe zberného dvora v Hamuliakove. Stavebné práce budú realizované v rámci nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Spevnené plochy SO 02 Prevádzková budova SO 03 Prístrešok SO 04 Váha SO 05 Oplotenie SO 06 Závora SO 07 Osvetlenie areálu
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom výstavby a rekonštrukcie chodníkov a výstavby osvetlenia v meste Rimavská Sobota. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Synagóga v Senci interiérové vybavenie - dodanie nábytku
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie - dodanie nábytku do synagógy v Senci a dodanie nábytku a svietidiel do kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska (MOS) v Modre. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909
Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity Regenerácia vnútrobloku, ktorá pozostáva z jedného stavebného objektu SO 01 Vnútroblok, ktorý sa ďalej delí na päť samostatných častí: 1. SPEVNENÉ PLOCHY 1.1 Spevnené plochy - 1. časť - plochy a altánok 1.2 Spevnené plochy - 2. časť - vodovodná prípojka 2. SADOVÉ ÚPRAVY 3. ...
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa - 2. část
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části panelového sídliště dle projektové dokumentace zpracované firmou Dopravní projektování spol. s r.o. Stavba má celkem 6 stavebních objektů: SO 101 Místní komunikace, parkovací stání a chodníky SO 102 Kontejnerové stání SO 301 Zasakovací příkopy SO 401 Veřejné osvětlení SO 402 Ochrana a ...
Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica
Predmetom zákazky je regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica. Členenie stavby Predmetom tohto projektu sú stavebné objekty: SO 01 -SO 01.1 - SPEVNENÉ PLOCHY - ČASŤ A -SO 01.2 - SPEVNENÉ PLOCHY - ČASŤ B SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves pozostávajúca z týchto objektov: SO 01 Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 01 n Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 02 - Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej ...
II/605 ul. Jiráskova, Rokycany
5.1. Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení rekonstrukce Jiráskovy ulice (vozovka, chodníky, parkovací pruhy) v celé délce včetně částí Pražské ulice, dále ulice Svazu bojovníků za svobodu a částí ulice Palackého a nám. 5. května, kromě dopravního řešení je součástí dokumentace odvodnění všech zpevněných ploch. Rovněž předmětem veřejné ...
Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK Žilina II
Modernizácia osvetlenia hlavnej hracej plochy futbalového štadiónu MŠK Žilina bude pozostávať z výmeny hlavného osvetlenia na osvetľovacích stožiaroch a doplnení osvetlenia v hornej časti tribún.
Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
Předmětem stavby jsou rekonstrukce silnic II/161 v délce 934,64 m (staničení 0,000 do 0,93464 km) a II/163 v délce 149 m (staničení 28,711 do 28,860 km) v průtahu městem Vyšší Brod a dále navazujících chodníků, parkovišť, přilehlých místních komunikací a vegetačních ploch, jejichž investorem je město Vyšší Brod. Zcela nově bude zřízen prostor na ...
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia vnútrobloku Pádivec je revitalizácia vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská a Ivana Krasku a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Kvitnúce záhrady, s.r.o. V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený na 6 hlavných zón Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, ...
Divadelná technológia divadla Aréna - Javisková technológia
Predmetom tejto zákazky je dodanie tovarov a zariadení (ďalej tiež ako technológie) vrátane súvisiacich služieb (najmä montáž a inštalácia) v rozsahu dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) v súlade so špecifikáciami pre technologické zariadenia a vybavenie divadla. Ide o dodanie tovarov a zariadení pre nasledujúce ...
Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2022 - 2023
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření dvou (2) rámcových dohod na výměnu nebo výstavbu stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů a dalšího zařízení veřejného osvětlení na území hlavního města, a to při částečném poskytnutí materiálu ze strany Zadavatele.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Ľ. Štúra v Leviciach – Zavedenie smart technológií v meste
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Ľ. Štúra v Leviciach Zavedenie smart technológií v meste Levice". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, ...
Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej
Predmetom zákazky je zriadenie parkoviska pre osobné autá, úprava existujúcich súvisiacich plôch pre peších a doplnenie nových plôch, zároveň vytvorenie nového vstupu na cintorín. Súčasťou navrhovaných plôch bude aj plocha na ktorej budú umiestnené kontajnery na triedený odpad. Rozsah stavby: - SO 01 PARKOVISKO, SPEVNENÉ PLOCHY A OPLOTENIE ...
Oddychová zóna pod hradom s ARCHEOPARKOM
Predmetom obstarávania je Oddychová zóna pod hradom s Archeoparkom. Členenie stavby: SO15 Verejné osvetlenie SO16 Vodovod pitnej vody SO17 Kanalizácia splašková SO18 Kábelové NN-rozvody SO 22 Prístrešok pre návštevníkov SO 23 Malá architektúra SO 24 Archeopark vodoz. odvodnenie SO 24-01 Archeopark zemný val a palisády SO 24-02 Archeopark ...
Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia vedľajších ulíc
Víťazný uchádzač poskytne služby zabezpečujúce modernizáciu, prevádzku, údržbu aktívnych prvkov systému (svietidiel), ktorej súčasťou je: Výmena 680 ks súčasných svietidiel a doplnenie na 691 ks nových LED svietidiel s nasledovnou minimálnou technickou špecifikáciou: nové, originálne navrhnuté s LED zdrojmi (nesmú byť použiteľné s konvenčnými ...
Obnova obojstranných chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV
Predmetom zákazky sú stavebné práce obnova obojstranných chodníkov pri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka v trase od križovatky cesty I/65D vonkajší obchvat mesta pri čerpacej stanici pohonných hmôt OMV a miestnej komunikácie Robotnícka, v smere k železničnému priecestiu v križovatke miestnych komunikácií Bottova, Robotnícka, Bernolákova, ...
Dodávka expozičního osvětlení vybraných prostor Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nové specializované osvětlovací soustavy vybraných výstavních prostor Arcibiskupského zámku v Kroměříži, která je navržená v LED svítidlech o vysokém standardu kvality světla. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice“ je vytvoření expozice v prostorách nové budovy návštěvnického střediska. Dodávky a služby spojné s projektem expozice jsou rozděleny na 4 příběhy a dále děleny na expozice označené 1-45 v neucelené číselné řadě, jsou dále doplněny o ...
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Trenčianske Stankovce
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Trenčianske Stankovce", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v novembri 2021. Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu ...