Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola Gajary
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Gajary. Miesto stavby : k.ú. Gajary, obec Gajary parc.č.: 208, 207/1, 206/2, 206/1. ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC: -ZATEPLENIE OBJEKTU MINERÁLNA VLNA HR.160MM VVRÁTANE SOKLOVEJ ČASŤI -ZATEPLENIE STRECHY V ROVINE ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita ŠLN II". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom
Predmetom obstarávania je "Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom". Uvedená stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Vlastná stavba SO 02 Agátový hájik - vybavenie detského ihriska SO 03 Sadové úpravy SO 04 Mestský mobiliár SO 05 Kontajnerové stojisko SO 06 Verejné osvetlenie Podrobný opis predmetu obstarávania je ...
Dodávka svetelných zdrojov do vzdelávacích inštitúcií
Predmetom zákazky je dodávka svetelných zdrojov do Základných a Materských škôl v Komárne, Základnej umeleckej školy, Zariadenia pre seniorov, Centra voľného času, Tenisového klubu Spartak, Comorra servis - príspevková organizácia.
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stupava s využitím garantovanej energetickej služby
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a následná prevádzka verejného osvetlenia mesta Stupava, ktorej cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti a tiež zlepšenie faktického stavu verejného osvetlenia, s účelom využitia možnosti realizácie vybraných opatrení na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa osobitného predpisu - ...
Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení statutárního města Most
Předmětem veřejné zakázky je přenesená správa majetkového souboru VO Statutárního města Most, to znamená zajištění provozování, správy, a údržby soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava"), která je v majetku Statutárního města Most, která se skládá z celkového počtu 7 330 světelných bodů. Celá soustava veřejného ...
Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida - 1. etapa
Jedná se o výstavbu nových místních komunikací v zástavbě rodinných a bytových domů. Součástí díla je výstavba nového veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek, dobudování chybějící části vodovodu včetně přípojek a přípojek plynu. Dále je součástí díla rekonstrukce stávající komunikace od ul. Hlavní a vybudování nového ...
Zanádražní prostor Vsetín
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování stavby hlavní, objízdné, páteřní komunikace, která bude obsluhovat přilehlé území. Její součástí jsou mosty U Křivačkárny a Na Lapači, parkoviště u podchodu, parkovací plochy umístěné při páteřní komunikaci a chodníky. Součástí jsou příslušné inženýrské sítě _ dešťová kanalizace a veřejné ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sídliska. Podrobný popis stavebných prác je ...
Interiérové vybavení pro VŠ koleje Mánesova, Brno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení, vč. lednic v prostorách objektu VŠ kolejí Mánesova, Brno.
Optimalizace energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Petrovice u Karviné
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo týkající se komplexních služeb spojených s projektem na optimalizaci energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Petrovice u Karviné
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Rekonstrukce foyer DK  II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek. Předmět zakázky akce „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“ jsou následující části: 1) Provedení protiprachových opatření uvnitř objektu 2) Vybourání stávajícího schodiště a zásobovacího výtahu, vestavba nového únikového schodiště a osobního výtahu v ...
Dodávka materiálu pro modernizaci veřejného osvětlení v Plzni - 1. etapa - 2. vyhlášení
Předmětem plnění Veřejné zakázky je realizace dodávek konstrukčních prvků veřejného osvětlení pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Plzeň. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části Část 1 Dodávka LED svítidel Část 2 Dodávka ostatních konstrukčních prvků Nabídky mohou být předkládány na celou Veřejnou zakázku, na obě části nebo jen na jednu ...
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín
Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku, dále výměnu některých stožárů a výložníků.
Rekonstrukce a doplnění architektonického LED osvětlení Vysoké pece č. 1
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce venkovního architektonického LED osvětlení na ochozech vyhlídkových plošin Vysoké pece č. 1 v rámci projektu „Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1“, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017347.
Dodávka svítidel
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Arcidiecézního muzea v Olomouci. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace lišt a relevantního příslušenství je taktéž součástí předmětu zakázky. Instalace samotných svítidel součástí předmětu zakázky však není.
Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je: a) Modernizace silových rozvodů stanic metra Želivského, Strašnická, Skalka včetně přilehlých traťových úseků, jako součást plnění (A) a; b) Modernizace osvětlení mezi stanicemi Želivského Strašnická, Strašnická Skalka, jako součást plnění (B) Předmět plnění Veřejné zakázky není rozdělen na části ve ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru - doplnenie osvetlenia
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru doplnenie osvetlenia je realizácia stavebných prác s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov. Práce pozostávajú z inštalácie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podľa výkresu E1.01 projektovej dokumentácie), zariadení pre ozvučenie v jaskyni (komentár #1 až #7 ...
Projekt NPO 2182000303 - Obnova veřejného osvětlení města Brna 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (1496 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území statutárního města Brna. Svítidla budou dodána průběžně na základě dílčích objednávek do skladu zadavatele na adrese Brno, Křenová 9. Náklady na dopravu svítidel do místa skladu nese dodavatel.
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Projekt řeší opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci opravy nebude měněna poloha stožárů VO, ani trasa kabelových rozvodů VO. Účelem realizace projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu určených komponent osvětlovací soustavy tak, aby ...