Stavebné úpravy výrobnej haly

Stavebné úpravy výrobnej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

ND - Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND

ND - Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele. Předmět služeb je blíže specifikován ve specifikaci předmětu zakázky v příloze č. 3 zadávací dokumentace, v kupní smlouvě a v jejích přílohách. Závazný ...

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH

Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb

Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, dále zřízení jednoho stanoviště podzemních kontejnerů na směsný komunální a tříděný odpad a nové veřejné osvětlení. Nově bude vybudována okružní křižovatka v křížení s ulicí Osvobození.

Sloupy veřejného osvětlení, Rakousko

Sloupy veřejného osvětlení, Rakousko

Žádáme vás, abyste jmenovali společnosti v České republice, které mohou nabídnout sloupy veřejného z oceli v cylindricky odsazeném popř. také v kónickém tvaru. Děkujeme za snahu. S přátelským pozdravem TechTom GmbH

Správa a údržba veřejného osvětletní města Rožnov pod Radhoštěm

Správa a údržba veřejného osvětletní města Rožnov pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky je správa, revize, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení objektů, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městských hodin a parkovacích automatů v místě plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...

Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice

Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné ...

ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla

ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty.

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 1. Etape revitalizácie ulice Hrnčiarskej, úpravu otočky pred vstupom do školy na východnej strane vrátane rampy pre imobilných, rozšírenie a prestavbu detského ihriska s doplnením ihrísk pre väčšie deti a dospelých - exteriérový fitnes program a sadové úpravy zelených plôch v riešenom území na ulici Bystrický ...

Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia

Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia

Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...

Rekonstrukce osvětlení ve Dvořákově a Sukově síni – Dodávka světel

Rekonstrukce osvětlení ve Dvořákově a Sukově síni – Dodávka světel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka scénických reflektorů

Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18

Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18

Výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov. Ako samostatný stavebný objekt je navrhnuté aj nové osvetlenie chodníka. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby společnosti SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, která tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB - TUO

Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB - TUO

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení komunikací a parkovišť.

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.

Zabezpečenie služby verejné osvetlenie - I. Etapa

Zabezpečenie služby verejné osvetlenie - I. Etapa

a)Zabezpečenie služby verejného osvetlenia v lokalite prvej etapy hromadnej výstavby obce Ďurďošík b)Prevzatie zodpovednosti (vlastníctva) za osvetľovaciu sústavu, vrátane platieb za dodávku elektriny pre odberné miesta verejného osvetlenia c)Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, ...

Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave

Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave

Rozsah predmetu zákazky pozostáva z vybudovania dvoch samostatných trás chodníkov a ich osvetlenia stožiarmi verejného osvetlenia. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici Začiatok je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Stavba je členená do štyroch samostatných stavebných objektov 101Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho 201Rekonštrukcia mosta na Ul. ...

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

(záznamy 1/25 z 2198)  strana 1 / 88