Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník - II. etapa
Vybudování místních komunikací funkční skupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem a inženýrských sítí. Stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 101.1 - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, SO 302 - Splašková kanalizace PP DN300, SO 401 - Veřejné osvětlení, metropolitní siť, SO 501 - Plynovod STL, SO 801.1, 2 03 - Sadové ...
Stylové lustry, Itálie
Hledám obchodní spolupráci. Potřebuji stylové lustry. Venezia (Benátky)
Areál koupaliště v Horšovském Týně
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace areálu koupaliště v Horšovském Týně. Stavba je členěna na objekty a obsahuje technická i technologická zařízení. Stavba se člení na pozemní stavební objekty a inženýrské objekty a objekty terénních a sadových úprav: - SO1 Šatny a technologie - SO2 Občerstvení - SO3 Plavecký bazén a brodítka - SO4 ...
Scénické osvetlenie
Predmetom zákazky je dodávka Scénického osvetlenia pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Svítilny
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup svítilen pro jednotlivce a čelových svítilen.
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Dodávky divadelní a podjevištní skladovací technologie, audiovizuální techniky a scénického osvětlení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Předmět je rozdělen na následující (pod)části zadávané v jednom zadávacím řízení: - 04a Divadelní a podjevištní skladová technologie; - 04b Audio-video technika; - 04c Scénické ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa
Predmetom zákazky SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy zateplenie obvodového plášťa, výmena okien je zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov na fasáde, zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia bleskozvodu, výstavba nového fotovoltaického zariadenia za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie ...
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves pozostávajúca z týchto objektov: SO 01 Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 01 n Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 02 - Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa v katastrálním území Kolín dle technické dokumentace projektu Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín III. etapa.
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Dodávka elektroinstalace, osvětlení a audiotechniky pro potřeby stálé expozice UPM v Praze
Předmětem plnění je dodávka směrových svítidel pro přímé osvětlení stálé expozice sálů ve 4. NP v objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze pořizované v rámci akce IZ „Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v Praze“, ev. č. 134V124000012 a dle specifikace zpracované Ateliérem světelné techniky s.r.o., se sídlem ...
Brněnské neony - Světelné girlandy v ulicích města Brna
Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání světelných girland v ulicích centra města Brna. Nově navržené girlandy mají mít uměleckou kvalitu, vycházet ze současných technologických možností a být uzpůsobené pro provoz a údržbu ve veřejném prostoru; očekává se jejich programovatelnost a dálkové ovládání.
Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany", ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: Prístupový chodník a Verejné osvetlenie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Snížení energetické náročnosti ZAT IV
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů. Bezpečnost městského silničního ...
Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina Hájik vnútroblok ul. G.Lanuriena., t.j. rekonštrukcia časti verejného osvetlenia a výstavba novej vetvy osvetlenia chodníka na Sídlisku Žilina Hájik. Počas realizácie predmetu zákazky bude súčasne prebiehať realizácie stavebných prác na Revitalizácii verejného priestoru ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Neporadza podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, ...
Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy
Predmetom obstarávania sú služby a to: prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na území mesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodných vôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky. Pozáručný servis osvetlených priechodov pre chodcov ...
Revitalizácia územia Kalvárie
Predmet zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objektoch: SO - 01 Priestor Kalvárie SO 01.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 01.3 Verejné osvetlenie SO 02 Preložka lesnej cesty a spevnené plochy SO 02.1 Preložka lesnej cesty a spevnené plochy
Pekař - Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, v zateplení stropu nad posledním podlažím, výměně osvětlovacích těles a v rekonstrukci rozvodů elektřiny.
Servisní činnost na technologických zařízeních NdB
Zadavatel provozuje jevištní technologická zařízení a řídící systémy v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a v divadle Reduta (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) sloužící k zajištění divadelního provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provedení servisní činnosti na těchto zařízeních provozovaných zadavatelem v ...
Křišťálové kusy na lustr, USA
Dobrý den, tady Mel becker z USA. Mám tu lustr TOM BOHEMIA CRYSTAL BELA POD BEZDEZEM ČESKÁ REPUBLIKA zde typ: 00.02001/0/0078/4+4 a sháním díly. Koupil jsem to v roce 2002. Nakonec jsem rozbalil zabalenou krabici a našel jsem na několika místech rozbitý křišťálový kus. Jak mohu získat náhradní kus? Obrázky pošlu, jakmile navážeme kontakt.