Revitalizácia autobusového otočiska
Stavebné práce na projekte Revitalizácia autobusového otočiska, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48. V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch: SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko SO 02 Autobusové otočisko, ...
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Pozostáva z umelého osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna a bezbariérovosť, modernizácia interiéru šatní, ...
Osvětlovací technologie do učeben a laboratoří a pro Light Design
Předmětem plnění je pro část 1 veřejné zakázky dodávka osvětlovacích technologií do učeben a laboratoří Divadelní fakulty a pro část 2 dodávka osvětlovacích technologií pro Light Design Divadelní fakulty. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro ...
Výroba, dodávka a montáž osvětlovacích těles v rámci I. až IV. etapy
Zhotovení, dodávka a montáž osvětlovacích těles do 55 zrekonstruovaných kanceláří ÚS, jedná se o zavěšená svítidla, která budou subtilní liniová a ve větších kancelářích budou spojena v obdélník či čtverec.
Modernizácia osvetlenia
Predmetom zákazky je: a) výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále; b) dodávka videoprojektora a projekčného plátna. Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto ...
Poptáváme výrobu lustrových stínítek
Poptáváme výrobu lustrových stínítek z voskovaného papíru viz prvorepubliková provedení.
Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia spevnených plôch pred súsoším, vrátane schodiska, realizácia novej retenčnej nádrže na závlahu, realizácia terénnych a sadových úprav a osvetlenie pamätníka novým úsporným LED osvetlením. Podrobná špecifikácia predmetu časti zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia pamätníka Dargov ...
Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine
Stavba je členená na stavebne objekty. SO 01 Atletická drahá, dl. 250m SO 02 Viacúčelové ihriska SO 03 Umele osvetlenie SO 04 Automatická závlaha Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce pre projekt: Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany . Dôvodom výstavby miestnej komunikácie a chodníka pre peších je dopravná obsluha objektov určených na bývanie bytové domy v lokalite severne od ul. M.R. Štefánika v obci Šarišské Michaľany. Navrhovaná miestna komunikácia s ...
Rekonštrukcia chodníkov, výstavba komunikácií a verejného osvetlenia - Modrý Kameň
Predmetom zákazky sú stavebné práce: - výstavba nových pozemných komunikácií (chodníky) - rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty) - podkladná a obrusná vrstva - výstavba verejného osvetlenia ako súčasť vyššie uvedených objektov Podrobné informácie - viď časť B.2 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a príloha SP - Projektová ...
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ciest, výstavba chodníka a verejného osvetlenia pre zlepšenie dostupnosti služieb v obci Licince. Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Licince. Stavenisko je rovinaté až svahovité, parcely sú evidované ako komunikácie. Na stavenisku nedôjde k výrubu žiadnej jestvujúcej zelene. Stavba nebude ovplyvňovať ...
Světelný řetězec učeben a ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka světelných technologií (řetězce) pro učebny a ateliéry Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci v příloze č. 1 Technické specifikace zařízení a cenové kalkulaci.
Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad Strakonice
Předmětem plnění je dodávka, montáž a kalibrace osvětlovací techniky (směrových a provozních svítidel včetně příslušenství) pro výstavní a provozní účely do prostorů Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, které budou v souladu s požadavky na osvětlení výstavních prostorů a prostorů provozních v objektech SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Zámek 1, 386 ...
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Káble budú uložené v zemi v trúbke FXKVR. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej ryhy uloží zemniaci drôt FeZn 30x4 mm, v celej dĺžke, na ktorý sa ...
Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí dle projektových dokumentací. Rozsah předmětu veřejné zakázky tvoří tyto stavební objekty: příprava území, komunikace a chodníky, vodní prvek, dešťová kanalizace, vodovodní přípojky, venkovní osvětlení, elektroinstalace, veřejná zeleň, městský mobiliář, patka ...
Revize elektrické instalace zapínacích míst, světelných míst, přechodů a souvisejících zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pěti (5) smluv o dílo na zajištění revizí elektrické instalace zapínacích míst, světelných míst, přechodů a souvisejících zařízení veřejného osvětlení.
Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice - instalace systému nuceného větrání
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a ...
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů
Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany dodavatele, jakožto zhotovitele je provádět na základě rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) pro zadavatele, jakožto objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a ...
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného světlení) budou vždy ...
Osvetľovacia technika a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie osvetľovacej techniky a príslušenstva k nej podľa podrobnej špecifikácie jednotlivých fakúlt, uvedených v prílohách v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" v Súťažných podkladoch
Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti
Projektová dokumentácia pozostáva z 2 častí: Levoča - Levočské Lúky zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami SO 01 Komunikácia SO 02 Chodníky SO 03 Verejné osvetlenie Levoča - Levočské Lúky dobudovanie základnej technickej infraštruktúry SO 01 Miestne komunikácie SO 02 Chodníky SO 03 ...
Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy - dodávka expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž expozic, AV techniky, osvětlení a interiérového nábytku v objektu památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 3 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Školský internát B. Bystrica – Rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou ...