Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu v súlade s projektovou dokumentáciou. Rekonštrukcia je zameraná na: - zateplenie - výmenu otvorových výplní - zmenu kotla na peletky - inštaláciu rekuperačných jednotiek - výmenu osvetlenia - elektroinštaláciu /napojenie rekuperácií a kotla/
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. etapa
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje ve Slaném v rámci - sever Etapa I. Projekt připravuje lokalitu pro bydlení v rodinných domech - novostavby místních komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek, veřejné osvětlení, přeložka VN, osazení zeleně a mobiliář. Stavba bude sloužit pro ...
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO - expozice
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice v 1.NP jihozápadního křídla SZ Kynžvart, po rekonstrukci objektu, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro, montáž SDK ...
Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Dražovskej 4, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia vonkajších terénnych a sadových úprav a areáli objektu UKF v Nitre. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Zobor v Nitre v uzatvorenom areáli UKF na Dražovskej ceste 4, Nitra. V súčasnosti sa tu nachádzajú zrekonštruované a novopostavené objekty univerzity. Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba je ...
NKP Klášter Kladruby - výroba kopií historického mobiliáře a vybavení expozic - II
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává nadlimitní veřejnou zakázku na výrobu kopií historického mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby. Výroba je součástí realizace celkové obnovy kláštera Kladruby, podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického ...
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Dodávka osvětlení výstavních prostor pro stálou i dočasnou expozici Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Předmětem této zakázky je dodávka expozičního osvětlení výstavních prostorů pro stálou expozici i sálů pro dočasné expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Smart technológie pre mesto Trstená
Inteligentné priechody pre chodcov, verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém, inteligentné meteostanice, inteligentný zberný dvor - karta občana. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
Inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém, inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné meteostanice, inteligentné infopanely/úradné tabule. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. Ľ. Štúra v Leviciach – Zavedenie smart technológií
Inteligentné verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch
Nákup svietidiel verejného osvetlenia – Balík 02
Predmetom zákazky dodávka svietidiel verejného osvetlenia podľa potrieb objednávateľa. Svietidlá budú spĺňať požiadavky uvedené v Špecifikácii minimálnych technických štandardov a zároveň budú spĺňať svetelno-technické požiadavky v zmysle Zadania pre svetelno-technický výpočet, čo uchádzači preukážu svetelno-technickými výpočtami a zdrojovými ...
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník - II. etapa
Vybudování místních komunikací funkční skupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem a inženýrských sítí. Stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 101.1 - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, SO 302 - Splašková kanalizace PP DN300, SO 401 - Veřejné osvětlení, metropolitní siť, SO 501 - Plynovod STL, SO 801.1, 2 03 - Sadové ...
Stylové lustry, Itálie
Hledám obchodní spolupráci. Potřebuji stylové lustry. Venezia (Benátky)
Areál koupaliště v Horšovském Týně
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace areálu koupaliště v Horšovském Týně. Stavba je členěna na objekty a obsahuje technická i technologická zařízení. Stavba se člení na pozemní stavební objekty a inženýrské objekty a objekty terénních a sadových úprav: - SO1 Šatny a technologie - SO2 Občerstvení - SO3 Plavecký bazén a brodítka - SO4 ...
Scénické osvetlenie
Predmetom zákazky je dodávka Scénického osvetlenia pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Svítilny
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup svítilen pro jednotlivce a čelových svítilen.
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Dodávky divadelní a podjevištní skladovací technologie, audiovizuální techniky a scénického osvětlení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Předmět je rozdělen na následující (pod)části zadávané v jednom zadávacím řízení: - 04a Divadelní a podjevištní skladová technologie; - 04b Audio-video technika; - 04c Scénické ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa
Predmetom zákazky SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy zateplenie obvodového plášťa, výmena okien je zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov na fasáde, zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia bleskozvodu, výstavba nového fotovoltaického zariadenia za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie ...
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves pozostávajúca z týchto objektov: SO 01 Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 01 n Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 02 - Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa v katastrálním území Kolín dle technické dokumentace projektu Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín III. etapa.
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...