Rekonstrukce a doplnění architektonického LED osvětlení Vysoké pece č. 1
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce venkovního architektonického LED osvětlení na ochozech vyhlídkových plošin Vysoké pece č. 1 v rámci projektu „Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1“, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017347.
Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Projekt řeší opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci opravy nebude měněna poloha stožárů VO, ani trasa kabelových rozvodů VO. Účelem realizace projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu určených komponent osvětlovací soustavy tak, aby ...
Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do dvou samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement, diagnostika ventilátoru Část B: Řízení pneumatických a elektrických pohonů Každá část ...
Dodávky pohyblivých efektních svítidel o vysoké svítivosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových pohyblivých efektních svítidel pro scénické svícení 16 ks.
Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II
Předmětem je dodávka strojní části divadelní techniky a dalších technologií pro divadelní provoz, dále viz přiložená projektová dokumentace.
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace svítidel není předmětem zakázky
Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec - Konská
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v délce 776,9 m, šířky 1,5 m. Součástí je rekonstrukce dvou zálivových zastávek a výstavba dvou nových zálivových zastávek. Je navržena nová dešťová kanalizace v celkové délce 552,58 m, která se skládá ze dvou úseků (dl. 145,06 m a 407,52 m). V rámci stavby jsou navrženy opěrné gabionové zdi, ...
Poptávám stropní světlo
Poptávám stropní světlo.
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B - 2
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Areál tramvaje Poruba - Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba - Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Dům kultury Poklad - interiér
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „DK POKLAD - VOLNÝ INTERIÉR A DOPLŇKOVÉ PRVKY“, kterou zpracovala společnost PLATFORMA ...
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
Předmětem zakázky je výstavba nového parkovacího domu, rekonstrukce a prodloužení ul. Skladištní a výstavbu nového parkoviště. Součástí díla je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, odvodnění ploch novými uličními vpustěmi, přeložky stávajících inženýrských sítí a oplocení.
Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové. Realizace spočívá v řešení nevyhovujícího technického stavu místní komunikace, stávajícího parkoviště a chodníků. Součástí stavby je přeložení vedení kabelů veřejného osvětlení. Podrobná ...
Opakované vyhlášení - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavebních prací. Jedná se o novou trvalou stavbu chodníkového tělesa včetně odvodnění, nasvětlení přechodů pro chodce a doplnění chybějícího veřejného osvětlení. Účelem užívání stavby je zajištění dopravy pro ...
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
Realizace díla řeší vybudování nových ploch, tj. chodníků, komunikace vč. okružní křižovatky, parkovací stání, plochy pro dodávku cykloboxů, veřejného osvětlení, mobiliáře a výsadbu zeleně a okružní křižovatky před budovou českých drah a výstavbu nových parkovacích stání na ul. Masarykové, včetně veřejného osvětlení a dalších souvisejících ...
Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
Rekonstrukce divadelní techniky OSTRAVAR ARÉNY
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce divadelní techniky, spočívající ve výměně technologického zařízení horní sféry a motorových tahů vč. elektrozařízení a řídících systémů a souvisejících dodávek a služeb.
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 ...
Dodávka medicínských svítidel včetně pozáručního servisu
1. část: Operační světlo pro chirurgii 2. část Medicínská světla Operační světla pro ORL sál 2 ks Operačních svítidel pro dva urologické sály Operační svítidla pro neurochirurgii Operační světlo pro hlavní gynekologický sál Zákrokové svítidlo dvouramenné stropní pro oddělení gynekologie Zákrokové svítidlo jednoramenné nástěnné pro ...
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí zajištění výměny osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii v Hlavní budově DLO. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 této ZD.