Expozice Muzea Vysočiny Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových expozic a úprava stávajících expozic muzea. Veřejná zakázka je rozdělena na následující 2 části: - část 1 - Expozice, - část 2 - Restaurátorské repliky exponátů. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 1 veřejné zakázky.
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
ZTV lokalita Z2 Počátky - MK
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k vybudování nové místní komunikace, parkovací plochy, chodníků, včetně veřejného osvětlení a plynovodu v rámci ZTV lokalita Z2 Počátky.
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
IS lokalita Na Horkách
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zásobování lokality 44 rodinných domů v oblasti nad ulicí Horky, v k.ú. Kralice nad Oslavou - místní komunikace, chodníky, sjezdy, kanalizace, vodovod, plynovodní řad, veřejné osvětlení a místní rozhlas
8 TI Třebenice
Předmětem zakázky je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro novou výstavbu 8 rodinných domů. V rámci stavby bude nově budována místní komunikace (2 400m2) napojena na stávající místní komunikaci. Do této lokality budou prodlouženy rozvody elektrické energie a to veřejné osvětlení (světelné stožáry 6 kusů) a montáž 8 kusů rozvaděčů, ...
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
Větrný Jeníkov – výstavba RD Pod Zámkem
vybudování vodovodních řadů, kanalizačních řadů splaškové a dešťové kanalizace, provedení odbočení z vodovodních a kanalizačních řadů pro budoucí napojení rodinných domů v lokalitě Pod Zámkem, Větrný Jeníkov, dále novostavba STL plynovodu a STL přípojek, nového veřejného osvětlení a stavba nových úseků místních komunikací zajišťujících obslužnost ...
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko
Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické ...
Technická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Včelínem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudovaní technické infrastruktury pro RD v městyse Krucemburk.
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce stávající průsečné křižovatky silnic II/347, II/129 a místní komunikace v intravilánu města Humpolec přestavbou na okružní křižovatku. Projekt dále zahrnuje rekonstrukci stávajících chodníků, výstavbu chodníků nových. Předmětem jsou rovněž související stavební práce ...
Poptáváme lustrové komponenty
Poptáváme lustrové komponenty.
Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním
Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...
Rekonstrukce osvětlení
Modernizace osvětlovací soustavy ve výrobních a skladovacích prostorech pivovaru včetně venkovního osvětlení a části elektroinstalace a rozvaděčů v dotčených objektech
III/1327 Žirovnice - průtah
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice III/132 v průtahu města Žirovnice v celkové délce 680 m. V rámci rekonstrukce silnice III/1327 Žirovnice – průtah bude v prostoru začátku stavby vybudován jednostranný chodník délky 87 m. Dále bude provedeno prodloužení veřejného osvětlení na konci ...
Tiskárny Havlíčkův Brod - Úspory energie
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. Bude provedeno zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměna původních otvorových výplní objektu za plastové, zateplení a izolace střechy – ze střešního pláště hlavního výrobního ...
Výměna stávajících externích osvětlovacích těles za LED svítidla
Zadavatel, společnost Kostelecké uzeniny a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „Výměna stávajících externích osvětlovacích těles za LED svítidla“, jejímž předmětem je demontáž původního osvětlení, doprava, montáž a zprovoznění nových LED svítidel. Předmět Zakázky je popsán technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací ...
Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní  infrastruktura
Předmětem zakázky je vybudování vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, nové účelové komunikace, plynovodu veřejného osvětlení, autobusové zastávky, retenční nádrže a provedení vegetačních úprav pro novou průmyslovou zónu. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ...
Domov pro matky Třebíč a středisko rané péče Třebíč - neinvestiční vybavení
Předmětem veřejné zakázky je pořízení neinvestičního vybavení novostavby objektu Domov pro matky a středisko rané péče Třebíč.
Technická infrastruktura obytné lokality Na Kopcích Třebíč, sektor B3, B6, R6
Předmětem veřejné zakázky je vybudování technické infrastruktury pro plánovanou novou lokalitu rodinných a bytových domů (11 rodinných domů, 5 bytových domů). V rámci technické infrastruktury bude realizováno vybudování vodovodu a kanalizace (splaškové a dešťové) vč. přípojek, veřejného osvětlení, komunikací a chodníků.
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa
Předmětem veřejné zakázky je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Dále je předmětem zakázky provedení komunikace, která propojí lokalitu "U Unika" s ...
Stavební práce Přibyslav 2016
Předmětem stavebních prací je výstavba finálních povrchů chodníků, silnic a dokončení veřejného osvětlení do konečné podoby.