Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Dodávka: Tablety 12 ks + notebook 1 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks tabletů a 1 ks notebooku. Uchazeč musí dodat předmět plnění nejpozději do 04.02. 2019
UTB – Nákup multifunkčního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pořizovaného pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti 3.NP výrobnej haly spoločnosti ODEVA, spol. s r.o. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu pôvodných výplňových konštrukcií a s tým súvisiace stavebné úpravy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na úrovni 3.NP.
RUK – ÚVT –  Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku a instalaci dvojice diskových polí pro provozování centralizovaného ekonomického informačního systému. Součástí nabídky a dodávky jsou zároveň čtyři fibre channel přepínače pro propojení polí se servery a pro propojení lokalit. ...
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...
Multifunkční tiskové služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 34 multifunkčních tiskáren požadované specifikace (viz. Příloha č. 1), které budou dodány na chodby sídla zadavatele a ...
Poptáváme baterie na vysokozdvižný vozík značky Hyundai
Poptáváme baterie 48V na vysokozdvižný vozík značky Hyundai HBF30-7.
Centra interaktivní výuky
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - Center interaktivní výuky (dále jen „CIV“). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem, jehož ...
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem ...
Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru
Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru.
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Zvýšení bezpečnosti prostředků ICT a dostupnosti IT služeb, opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka infrastruktury, technologií a aplikací pro rozšíření datových center ERÚ a zajištění služeb servisní podpory na stávající i nové technologie. Vybraný Dodavatel zároveň zajistí řízení informační bezpečnosti v provozu systémů a technologií v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ...
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - osobních počítačů stolních i přenosných (notebooků, ultrabooků a tabletů), - pracovních stanic, - monitorů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s počítači, - dataprojektorů a další audiovizuální techniky, - ...
Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí
Dodání přístrojů dle specifikace a v počtu uvedeném v zadávací dokumentaci.
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW
Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužívaných mobilných počítačov s dotykovou obrazovkou a príslušenstvo a nových nepoužívaných mobilných tlačiarní a príslušenstvo vrátane rozšírenej záruky. Predmetné mobilné zariadenia slúžia ako vybavenie vlakového personálu a zamestnancov údržby vlakov a primárne sú určené na kontrolu a výdaj cestovných ...
Nákup IKT techniky
Predmetom je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému
Opis položiek predmetu zákazky: Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: - Logický celok 1: Palubný počítač HW, palubný počítač SW - Logický celok 2: Tlačiareň papierových cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu - Logický celok 3: Komunikačná jednotka - Logický celok 4: Základňa k ...
Vybudování digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu
Předmětem veřejné zakázky je nákup digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu. Zadavatel požaduje dodání komplexního modulárního řešení informačního systému zajišťujícího dlouhodobé a důvěryhodné ukládání a správu dokumentů v digitální podobě prohlášených za archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ...
Vybavenie pre Základnú školu v Liesku – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok na vybavenie odbornej jazykovej a polytechnickej učebne pre Základnú školu v Liesku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové ...
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb ...
Zajištění kontinuity provozu hardware ADIS - konsolidace hardware
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW k rozšíření infrastruktury pro Automatizovaný Daňový Informační systém, instalace zboží a podpora nasazení HW do rutinního provozu, jehož specifikace, množství zboží, přesné požadavky na instalaci zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.