Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č. CKN 2/2 K.Ú. Turzovka
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č. CKN 2/2 K.Ú. Turzovka podľa Projektovej dokumentácie stavby, ktorá je Prílohou č. SP-01 týchto podkladov a Výkazu výmer stavby, ktorý je Prílohou č. SP-02 týchto podkladov a v súlade s ustanoveniami ostatných relevantných ...
Poptávám pojistkovou skříň
Poptávám pojistkovou skříň SP/1 6x 63 A s litinovými dvířkami.
Rámcová dohoda na zajištění produktů EDB
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění produktů EDB. Rámcová dohoda bude uzavřena maximálně se dvěma (2) Účastníky.
Trasovací komplety
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek trasovacích kompletů s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách trasovacích kompletů pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období IV.Q/2022 - IV.Q/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Technologická platforma pro SAP HANA
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek technologií pro technologickou platformu SAP včetně instalačních a implementačních služeb. Výstupem veřejné zakázky bude uzavření Rámcové dohody podle § 134 zákona s jedním účastníkem rámcové dohody. Dílčí veřejné zakázky na základě uzavřené Rámcové dohody budou zadávány prostřednictvím dílčích ...
Obnova bezpečnostních prvků sítě
Náhrada nepodporovaného Firewall a související podpora po dobu 5 let. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Diskové pole pro FNHK 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, implementace a servisní podpora dvou diskových polí. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění servisu po dobu 5 let na dodaný předmět plnění.
Centrální správa a zabezpečení mobilních zařízení
Předmětem plnění je implementace kvalitního a technologicky vyspělého řešení pro centralizaci správy mobilních zařízení, tzv. Unified Endpoint Management (UEM) až pro 2000 mobilních zařízení s integrací řešení v oblasti MTD (Mobile Threat Defense), které plně odpovídá požadavkům a standardům MHMP.
Dynamický nákupní systém na dodávky elektrických spotřebičů
Dodávky elektrických spotřebičů včetně průmyslových myček
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (přenosných počítačů, stolních počítačů, pracovních stanic, monitorů a příslušenství) včetně poskytování 2/3/5 leté záruky (včetně poskytování záručního servisu po dobu jejího trvání). Přesné parametry zboží a další podrobnosti jsou stanoveny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou
Předmětem plnění VZ je kompletní rekonstrukce rozvodů elektro a generální rekonstrukce kuchyně včetně gastro provozu v objektu MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou. Bude provedena úprava stávajícího zázemí kuchyně včetně gastro výtahu a současně bude kuchyně rozšířena o část prostor užívaných doposud jako byt školníka. Z obytných místností bytu ...
IS pro oddělení centrální sterilizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a zajištění podpory nového informačního systému pro oddělení centrální sterilizace zadavatele. Zadavatel požaduje kompletní převod dat z původního informačního systému oddělení centrální sterilizace. A dále je požadován kompletní převod registru pacientů a kompletní převod databáze ze současného ...
Regionálne environmentálne centrum v Holiči - technológia
Predmetom zákazky je dodanie informačnej a didaktickej techniky.
Dodanie 4 ks magnetrónov
Predmetom zákazky je dodanie 4 kusov koaxiálnych C-pásmových magnetrónov (typu VMC3015, prípadne jeho ekvivalent), pre meteorologické rádiolikátory METEOR 735 CDP10. Súčasťou predmetu zákazky je: Dodanie tovaru: doprava a dodanie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obstaranie IKT vybavenia - HA Prešov
Predmetom zákazky je obstaranie IKT vybavenia . Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Centrum nádorové ekologie - Nákup výpočetní techniky - opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení, a to počítačů, notebooků, pevných disků a monitorů.
Poptáváme zapůjčení audio techniky k simultánnímu tlumočení
Poptávám cenovou kalkulaci na zapůjčení audio techniky k simultánnímu tlumočení včetně kabinky. Připravujeme dvoudenní seminář pro 20 účastníků v termínu 20 -21.5. v Praze v hotelu Absolutum. Děkuji předem.
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla, jehož předmětem je zhotovení systému rekuperace a chlazení učeben v ZŠ JUDr. Josefa Mareše. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci ...
Výpočetní servery pro kvantově chemické výpočetní aplikace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetních serverů pro kvantově chemické výpočetní aplikace, a to včetně dopravy. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohu č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
Storage server, pásková jednotka a řídící server
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace storage serveru, páskové knihovny a řídícího serveru, vše včetně dopravy. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou popsány ve specifikaci, jež tvoří Přílohu č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Osobní počítače a příslušenství 2022, specializovaná zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka specializovaných osobních počítačů, a to včetně dopravy. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Audiovizuální technika - KD Milovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce, instalaci a zprovoznění souboru audiovizuální techniky v objektu Kulturního domu Milovice. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Dodávka rackových serverů 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky rackových serverů pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Výměna patrových přepínačů PC sítě budovy MPO Na Františku
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka pěti kusů hardware a software Cisco zařízení vč. instalace, a to pro zajištění obnovy části stávající síťové infrastruktury zadavatele, zejména se jedná o zařízení (LAN) včetně podpory a zajištění souvisejících služeb.