Poptávám filtry pro vzduchotechniku
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o nabídku dodání filtrů pro vzduchotechniku dle zadání v příloze. V případě dotazů jsem k dispozici.
Poptávám výrobu automatu na kávu
Dobrý den, poptávám výrobu automatu na kávu, viz foto v příloze. Děkuji.
Poptávám vypínač na vysavač PROTOOL VCP
Poptávám vypínač na vysavač PROTOOL VCP 260 e-l.
Poptávám těsnění do dveří mrazáku Vestfrost
Poptávám těsnění (v.164,5 x š.58 x tl.2) do dveří mrazáku Vestfrost CFS 344. Předem děkuji s pozdravem Macháček.
Poptávám nastavení počítačového monitoru
Poptávám někoho, kdo by mi byl schopen nastavit funkce (barvu) u mého nového monitoru k PC AOC 27B2DM (27B2DM). Děkuji.
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva NOC
Dodávka notebookov a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb. Poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.
Dodanie serverov a diskového poľa pre modernizáciu serverovej infraštruktúry
Dodanie serverov a diskového poľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č.1 výzvy na predkladanie ponúk.
Výmena akubatérie na 3.bloku EMO
Rozsahom plnenia je výmena akubatérie na 3.bloku EMO typu Vb2416+ v priebehu roka 2024 počas GO dotknutého bloku v súlade s harmonogramom GO. Súčasťou opravy je aj jej demontáž a po oprave aj nasledujúca montáž stávajúceho montirovacieho systému dotknutej akubatérie.
Opravy a údržba IBS
Zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na bezpečnostných systémoch a nadstavbovom Integračnom bezpečnostnom systéme C4 a jeho podsystémoch a na vyhradených technických zariadeniach ...
Modernizácia osvetlenia v administratívnych budovách Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica
Predmetom zákazky je výmena jestvujúcich nehospodárnych, prípadne morálne zastaraných svietidiel (alebo svetelných zdrojov ( v prípade svietidiel kde je možná jednoduchá výmena svetelného zdroja)). Jestvujúce svietidlá ktoré majú ako svetelné zdroje použité žiarivky budú vymenené celé. Jestvujúce svietidlá ktoré majú ako svetelné zdroje použité ...
Okuliare na virtuálnu realitu
Predmetom zákazky je dodávka IKT technológií, fotografickej techniky, komunikačného vybavenia, sieťových zariadení a automobilu v rámci projektu Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí ...
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií
Predmetom zákazky je dodávka dataprojektorov podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Opravy a údržba zariadení EPS
Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS v zmysle §15 vyhl. 726/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Materiál pre Univerzitu Komenského 05
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačného, elektroinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Plastové krycie dosky do výkopov pre VN a NN káble – spoločné obstarávanie - PCI
Plastové káblové krycie dosky sú určené na mechanickú ochranu VN a NN káblov uložených v zemi, spĺňajúce zároveň aj výstražnú funkciu.
Nákup mobilných telefónov pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Predmetom zákazky je dodanie 540 ks mobilných telefónov typu I., II. a III. pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov.
Rozšírenie a modernizácia existujúceho parkovacieho systému Easypark v areáloch UNLP
Predmetom zákazky je zabezpečenie modernizácie a rozšírenia existujúceho parkovacieho systému Easypark na pracoviskách Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a poskytnutie autorizovaného záručného servisu a záruky v trvaní 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe 7 Opis predmetu zákazky a ostatných prílohách Výzvy.
Ozvučenie – Bábkové divadlo, Bratislava
Predmetom zákazky ,, OZVUČENIE Bábkové divadlo, Bratislava je dodanie predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 6 výkaz položiek a technická špecifikácia, požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch vrátane príloh a zmluvnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov
Dokovateľný notebook s príslušenstvom
1.Predmetom zákaziek zadávaných v rámci Dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov a ...
Klimatizačné jednotky do vybraných priestorov budovy Okresného súdu Malacky
Predmetom zákazky je dodanie a montáž klimatizačných jednotiek do vybraných priestorov budovy Okresného súdu Malacky v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MOROCZ TACOVSKY GROUP s. r. o., IČO: 46 395 881, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava ako neoddeliteľnej súčasti súťažných podkladov, tiež v súlade s požiadavkami verejného ...
Zberný dvor Obec Paňovce - stavebné práce
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s realizáciou stavby s názvom: Zberný dvor Obec Paňovce v rozsahu: - Elektrická prípojka - Kamerový systém - Kanalizačná prípojka, žumpa - Kancelária - kontajner - Oplotenie - Osvetlenie zberného dvora - Prístrešok A - Prístrešok B - ...
Pozáručný servis klimatizačných zariadení
Predmetom zákazky je pozáručný servis klimatizačných zariadení v prevádzkovaných objektoch verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky.
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Interaktívne prvky – hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie interaktívnych prvkov hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie počítačovej miestnosti
Predmet obstarávania je nákup vybavenia do počítačovej miestnosti. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia, ktoré sú zverejnené v dokumentoch tejto zákazky.