Nákup technického zařízení pro objekt Cihelná 548/4, Praha 1
Předmětem Veřejné zakázky je: a) dodávka technického zařízení, které je specifikované v Příloze č 1 Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Zařízení“); b) dodávka dokladů nezbytných k převzetí a řádnému užívání Zařízení, a to v českém jazyce, kterými jsou zejména návod k obsluze Zařízení, prohlášení o shodě, kompletní technická dokumentace, ...
Zařízení na získávání adresních dat z příchozích listovních zásilek pro pošty 120
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na pořizování adresních a celních dat z příchozích listovních zásilek a zajištění jejich technické podpory a údržby.
Soubor multimediálních stanic - skupina I. vč. soboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Veřejná zakázky je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I. Které budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci záznamů dramatických a ...
Technologické vybavení muzikálových ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro muzikálové ateliéry.
Dodávka HW a SW, implementace, zajištění servisu a rozvoje MMS II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW (včetně poskytnutí licencí k SW) a zajištění podpory výrobce, provedení požadovaných a všech nezbytných úprav stávajícího MMS, čímž vznikne Market management systém II, provedení implementace a uvedení nové HW a SW infrastruktury do provozu a zprovoznění MMS II, provedení migrace kompletních dat ...
Datový sklad VLS
Předmětem veřejné zakázky je vybudování datového skladu jako systému, ve kterém se budou ukládat definovaná data zadavatele, tak aby tato byla k dispozici na jednom místě, kde současně budou v odpovídající kvalitě dostupná a zabezpečená. Master data management by měl zadavateli poskytovat jednotný pohled na kritická (důležitá) data, tak aby mohla ...
Profylaxe klimatizačních zařízení a vzduchotechniky v objektech VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provádění profylaktických prohlídek, revizí chladiva, a servisu chladící techniky a revizí systémů vzduchotechniky v objektech VZP ČR po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem.
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek ...
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
Realizace díla řeší vybudování nových ploch, tj. chodníků, komunikace vč. okružní křižovatky, parkovací stání, plochy pro dodávku cykloboxů, veřejného osvětlení, mobiliáře a výsadbu zeleně a okružní křižovatky před budovou českých drah a výstavbu nových parkovacích stání na ul. Masarykové, včetně veřejného osvětlení a dalších souvisejících ...
Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského
Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 ...
Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah ...
Dodávka výpočetní techniky v roce 2020
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...
Prodloužení a nákup nových licencí v rámci multilicenčních programů Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení, rozšíření a nákup nových licencí a poskytování služeb technické podpory a servisu v rámci multilicenčních programů Microsoft na dobu 36 měsíců.
Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové ...
Servisní prohlídky a mimozáruční servis vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky jsou servisní prohlídky a mimozáruční servis (v rámci záruční doby) vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice.
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávky konektivity a dodávka nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, včetně schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (Pavilony A, B, D, E, F) a provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických ...
Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu
Předmětem veřejné zakázky je obměna datové infrastruktury a dodávka vybavení vnitřních LAN a WLAN sití včetně jednotného řešení správy a bezpečnosti na 10-ti základních školách podle příloh této zadávací dokumentace.
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Dodávka dátového úložiska s vysokou dostupnosťou
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks dátového úložiska s vysokou dostupnosťou s licenčným softvérovým vybavením a poskytnutím súvisiacich služieb, ktorý pozostáva z nasledujúcich dodávok, výkonov a služieb: - dodávka 2 ks dátového úložiska s licenčným softvérovým vybavením podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 časti B.2 Obchodné podmienky ...
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Stř. odb. školy pož. ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Dodávka HD clusteru s akcelerátory č. 2 pro projekt CERIT-SC
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z?dodávky zahrnující instalaci a?zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 6500 bodů. Výpočetní cluster musí obsahovat nejméně 25 identických výpočetních uzlů, síťovou infrastrukturu zahrnující 10?Gb?Ethernet switch(e), 1?Gb ...