Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: - vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ-nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, - přístavba a nástavba, nový krov, střecha, - zateplení fasády, - nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ...
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení a elektrotechniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem.
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B - 2
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
České Budějovice, Zeyerova ulice stavební úpravy 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa stavebních úprav komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3, SO 06.3, SO 10 a SO 11. Součástí plnění zakázky jsou i sadové úpravy a následná péče o ...
Internet MO - navýšení bezpečnosti - nákup HW
Pořízení HW technologie pro zabezpečení uživatelských a systémových služeb "Rozhraní Internet a Globální datová síť" a Internet MO. Blíže viz ZD.
Nákup ICT vybavení - Slaný - opakování
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a vybavení na pokusy realizované v rámci odborných výjezdů Gymnázia Václava Beneše Třebízského jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 ...
Nákup notebooků 2021 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „Notebook“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční ...
Výmena osvetlenia na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche v  mestskom zimnom štadióne v Trnave
Predmetom zákazky je výmena svietidiel v hlavnej a tréningovej ľadovej ploche a ich napojenie na elektrickú energiu vrátane spôsobu ovládania. Súčasťou prác bude aj výmena rozvádzačov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je dostupný v technickej správe a v ostatnej projektovej dokumentácii.
Kolej Jarov I. D - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně
Předmětem veřejné zakázky “Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně” je zajištění distribuce (distribucí se rozumí výroba, prodej a dodání zákazníkovi) vstupenek pro Hudební divadlo v Karlíně, p.o. (dále jen HDK) na představení/akce uváděné v prostorách HDK, Křižíkova 10, 186 00 - Praha 8 nebo v ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce a instalaci LED označníků pro městskou hromadnou dopravu v Třebíči.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické ...
Rámcová dohoda na dodávku  elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
Dodávka a instalace kogenerační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení - projektová činnost
Jedná se o dynamický nákupní systém na poskytování služeb projektové a inženýrské činnosti pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Nákup manažerských a referentských mobilních telefonů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilních telefonů a poskytnutí souvisejícího plnění. Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem, a to na dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. Všechny podmínky plnění veřejné zakázky budou obsaženy v rámcové dohodě uzavřené na základě ...
Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a konektivity do odborných učeben ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačových stanic, monitorů, interaktivní tabule, projektoru, softwaru pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, notebooků, tabletů, tiskáren a konektivity, které splňují parametry dle výkazu výměr (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací ...
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 1. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací ...
Kamerový a čipový systém do bytů v BD ve správě MČ Brno - Královo Pole
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky kamerového a čipového systému do bytových domů ve správě zadavatele, a to včetně příslušenství, dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodávka bude zahrnovat sestavy dveřních videotelefonů, ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021 - 2023
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů, dataprojektorů a další výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky pro Botanický ústav AV ČR
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky výpočetní techniky. Dynamický nákupní systém je v souladu s ustanovením § 138 odst. 1 zákona rozdělen do následujících kategorií: Kategorie č. 1: Koncová zařízení Kategorie č. 2: Serverová infrastruktura Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním ...
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici
Predmetom zákazky s názvom "Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v ŽST Kamenica nad Cirochou. Dôvodom rekonštrukcie je súčasný ...