Univerzálny stavebnicový systém, SOŠ Handlová
Predmetom zákazky je univerzálny stavebnicový systém v zložení: 7 ks programovacia stanica 7 ks meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Bližšie je predmet zákazky opísaný v dokumentoch zákazky - Súťažné podklady.
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - Dodávka audo video techniky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audio video techniky do multifunkčnej sály v Rohožníku v priestoroch kultúrneho domu Rohožník. Podrobný opis zákazky je v súťažných podkladoch
Obstaranie SW pre centrálne komponenty a pre konečných užívateľov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude nákup bežne dostupných tovarov - SW pre centrálne komponenty s plánovaným umiestnením do primárneho, záložného a disaster recovery dátového centra a SW pre konečných užívateľov.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Podpora a rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti FN Nitra – technická časť
rojekt je zameraný na realizáciu technických opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti. Predmet zákazky bude realizovaný nasledovnými modulmi: Modul: Zvýšenie zabezpečenia siete a pritvrdenie pravidiel firewallov (FW hardening) Modul: Implementácia Log manažmentu a SIEM-u Každý modul bude realizovaný prostredníctvom ...
Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
Zabezpečenie 3 ks licencií CA Layer7 API Gateway – non production, vrátane ročnej podpory
Predmetom zákazky je nákup softvérových licencií v požadovanom rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch v bode č. 7 Výzvy na predkladanie ponúk.
Nákup IKT
Predmetom zákazky je dodanie informačno komunikačných technológií, pričom podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 8 Technická špecifikácia súťažných podkladov.
8645 - úprava zaústění trasy cizí páry do NTO5 TG 11 - 42
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8645 - ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ TRASY CIZÍ PÁRY DO NTO5 TG 11 - 42“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem 63 kusů tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí a zaškolení, dodávek xerografického papíru a dále náklady na případné stěhování/přemístění ...
Dodávka audiovizuální techniky II
Předmětem veřejné zakázky dodávka a instalace audiovizuální techniky pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje ve Zlíně.
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) počítačů, monitorů, notebooků, příslušenství a software k nim. Zařízení a software musí být určeny pro český trh a musí splňovat minimálně technické parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace Specifikace předmětu dodávky.
Kardiologický systém včetně servisního zabezpečení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je upgrade zadavatelem vlastněného kardiologického informačního systému MUSE nebo dodávka alternativního kardiologického systému umožňující zadavateli archivaci, prohlížení a zpracování EKG signálů.
Technická podpora na storage riešenie Hitachi
Predmetom zákazky je technická podpora na riešenie od vendora Hitachi, ktoré sa skladá zo 4 komponentov. Požadované obdobie na technickú podporu je 48 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb ak je to možné zo strany vendora, spoločnosti Hitachi. Indikovaná dĺžka možnej podpory zo strany výrobcu je uvedená v Prílohe č.1 Štruktúrovaný ...
Nákup licencií Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 Project Plan 3
Predmetom zákazky je nákup softvérového balíka Microsoft v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch Výzvy na predkladanie ponúk.
Oprava vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Portmanka v Litomyšli
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Portmanka. Navržena je nová jednotná kanalizace DN 400 v celkové délce 312 bm z plnostěnného PVC SN 12 a nový vodovodní řad PE SDR 11 dn 90 v celkové délce 305 bm. Současně dojde k opravě veřejného osvětlení - stávající světelná místa SM1-SM8 budou demontována včetně ...
Nákup počítačov All-In-One
Nákup 150 ks počítačov typu All-In-One vrátane klávesníc a myší. Bližšie špecifikované v Prílohe č. 1.
Nákup IKT zariadení
Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení pre potreby Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky.
Obstaranie softvérových licencií klienta pre zabezpečenie pripojenia koncových zariadení do VPN
Obstaranie softvérových licencií klienta pre zabezpečenie pripojenia koncových zariadení do VPN, skenovania zraniteľností a bezpečného prístupu na web
Dodávka 15 ks WiFi Access Point
Predmetom zákazky je dodávka 15 kusov interiérových bezdrôtových prístupových bodov pre potreby verejného obstarávateľa a s tým súvisiaca technická podpora na obdobie jedného roka. Bližšia špecifikácia je uvedená v technickej špecifikácií.
Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie. Verejný ...
Oprava řídicího systému VZT a chlazení pro COS v areálu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most
Zajištění opravy (upgradu) nebo výměny řídicího systému vzduchotechniky a tepelného hospodářství pro centrální operační sály a předávací stanice PS-1 v budově G a na technickém dispečinku v odštěpném závodě zadavatele Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o. z.
REACT-EU 98 - Informační systém Videomanagementu KZ, Litoměřice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka informačního systému (hardware a software, licence) a poskytnutí souvisejících odborných služeb (montáž, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy) za účelem vybudování řešení pro podporu a řízení procesů videomanagementu např. na operačních sálech včetně propojení jednotlivých komponent.
Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu
Konkrétním předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou zejména dodávky kabelů, vodičů, žárovek, LED svítidel, elektrického zařízení a spotřebního materiálu, osvětlení, předřadníků pro výbojky nebi výbojkových trubic, elektrického rozvodného a řídícího zařízení, akumulátorů, galvanických článků a baterií a jiných obdobných ...
Upgrade DDI řešení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na dodávku DDI appliance serverů (dále též „DDI servery“) vč. standardního softwarového vybavení a potřebných licencí, subskripcí a zajištění záruční podpory ve zvýšených parametrech tak, aby byl zajištěn kontinuální provoz stávajícího DDI řešení a byla z hlediska propojení a funkčnosti všech komponent ...