Modernizácia osvetlenia v administratívnych budovách Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica
Predmetom zákazky je výmena jestvujúcich nehospodárnych, prípadne morálne zastaraných svietidiel (alebo svetelných zdrojov ( v prípade svietidiel kde je možná jednoduchá výmena svetelného zdroja)). Jestvujúce svietidlá ktoré majú ako svetelné zdroje použité žiarivky budú vymenené celé. Jestvujúce svietidlá ktoré majú ako svetelné zdroje použité ...
Batériové úložisko Dobšiná - vyvedenie výkonu + stavebné práce
1. Predmetom zákazky je (i) dobudovanie novej rozvodne R6,3 kV, pripojenie BESS a transformátora T20 na technológiu PVE Dobšiná a (ii) vybudovanie nového osvetlenia, oprava transformátorových stanovíšť a oplotenia R110 kV. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov - Technická ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Kapušanoch
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie a výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kapušany, výmena strešnej krytiny a osvetlenia.
Svetlá telKE
Predmetom je kúpa LED svetiel, podľa špecifikácie uvedenej vo výzve.
Zabezpečenie a montáž audiovizuálneho technického zariadenia, zvukového technického zariadenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie a montáž audiovizuálneho technického zariadenia, zvukového technického zariadenia, svetelného zariadenia a rekonštrukcia ťahov.
Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Galerijné osvetlenie do výstavných siení Východoslovenskej galérie
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia galerijného osvetlenia do výstavných siení Východoslovenskej galérie v Košiciach. Dodávka a inštalácia galerijného osvetlenia do výstavných siení Východoslovenskej galérie podľa priloženej technickej špecifikácie (príloha č.3 výzvy na predkladanie ponúk). Galerijné osvetlenie do výstavných siení ...
Doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia v MČ Košice - Sever a MČ Košice - Sídlisko KVP
Doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia v MČ Košice Sever a MČ Košice Sídlisko KVP v zmysle priložených projektových dokumentácií (Prílohy č. 12.1 a 12.2) a Technickej špecifikácie na prvky sústavy verejného osvetlenia (Príloha č. 11). Predmet zákazky zahŕňa doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia chodníkov v lokalite MČ Košice ...
Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Stupava
Predmetom zákazky sú stavebné práce Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ceste I. triedy č. 2 v meste Stupava. Podrobný obsah a podmienky realizácie predmetu zákazky tvorí (i) obsah Prílohy č. 1 Projektová dokumentácia, (ii) obsah Prílohy č. 2 Cenová tabuľka (výkaz výmer) a (iii) obsah Prílohy č. 3 Zmluva o dielo Podkladov k zákazke.
zákazky Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi – II. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Bátorove Kosihy – tovarové vybavenie
Predmetom projektu modernizácie je objekt Kultúrneho domu v Bátorových Kosihách. Väčšina technického a technologického vybavenia ovplyvňujúceho kvalitu kultúrnych predstavení sa nachádza vo veľkej sále s javiskom a hľadiskom. Ozvučenie a osvetlenie javiska a hľadiska vo veľkej sále je technicky zastaralé. Z hľadiska požiadaviek a súčasných potrieb ...
Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi - II. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Osvetlenie - podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry vo Svidníku v súvislosti s pandémiou COVID-19
Predmetom obstarávania je "Osvetlenie - podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry vo Svidníku v súvislosti s pandémiou COVID-19". Podrobný opis predmetu obstarávania je v dokumente "Špecifikácia - cenový formulár", ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
Javisková technika
Predmetom zákazky je dodanie a montáž novej scénickej mechaniky, scénického osvetlenia, ozvučenia, videoprojekcie a streamingu do budovy Kultúrneho domu Liptovské Revúce.
Nákup materiálno-technického vybavenia do Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12
Predmetom dodávky tovarov a stavebno- montážnych úprav je zabezpečenie chladenia a čistenia vzduchu, streaming osvetlenia a videotechnika pre online prenosy, ktoré budú umiestnené vo vybraných verejno- knižničných a kancelárskych priestoroch budovy centrálnej knižnice na Pionierskej ulici 12 v Bratislave. Stavebno- montážne úpravy budú v zmysle ...
Výmena osvetlenia na prízemí, prvé a druhé poschodie v sekcii A v areály VŠA
Predmetom tejto zákazky sú elektromontážne práce, demontáž starých svietidiel a montáž nových elektrických svietidiel LED a s tým súvisiace opravy omietky, maľovanie a iné činností bližšie špecifikované vo výkaze výmere. Výmena starého osvetlenia za nové svietidla úsporného typu IP44 stropno-nástenne LED v počte 342 kusov, interiérové do 5 kg a IP ...
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Teplička nad Váhom
Predmetom zákazky je výbojkových sodíkových svietidiel a doplnenie systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia a následné prevádzkovanie riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina
Predmetom zákazky je dodávka prvkov verejného osvetlenia a s tým súvisiacich technológií vrátane inštalácie v rámci zvýšenia energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Verejné osvetlenie - stĺpy a svietidlá - Opakované
Zákazka pozostáva z obstarania tovaru vonkajších svietidiel LED potrebných na rekonštrukciu/ výmenu starého verejného osvetlenia a jeho nahradenie novým osvetlením.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Považská Bystrica 2. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Pri rekonštrukcii v rámci 2. etapy dôjde k výmene pôvodných stĺpov verejného osvetlenia ako i pôvodných výbojkových svietidiel vo vymedzených častiach mesta. Podrobnejšia špecifikácia vrátene množstva a rozsahu je uvedená v projektovej dokumentácii a ...
Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi - I. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Zabezpečenie techniky, dočasných stavieb, mobiliáru a reportážnych služieb FFV 2023
Predmetom zákazky je zabezpečenie zvukovej, svetelnej a projekčnej techniky, dočasných stavieb, mobiliáru a reportážnych služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Prípravná fáza bude prebiehať od 26.06.2023 do 30.06.2023, realizačná fáza od 30.06.2023 do 02.07.2023 a ukončovacia fáza bude ...
Verejné osvetlenie - inštalácia 28 ks solárnych svietidiel
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 28 ks solárnych svietidiel ,vrátane montáže a revízií, v zmysle zadania výkazu-výmer a výkresovej situácie v 3 lokalitách vnútroblokov v k.ú. Brezno.
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia, nastavenia systému, montáže tovarov, oživenia a funkčného odskúšania, záručných listov, poistenia, daní, poplatkov, návodov, certifikátov a ďalšej potrebnej dokumentácie, zaškolenia personálu na mieste ...
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky a montáže detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k ...