Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby veřejného osvětlení komunikací, chodníků a ostatních ploch a údržbu zařízení světelných křižovatek a provozování pohotovostní služby na území města Šumperka.
Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i ...
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia
V rámci plnenia predmetu tejto zákazky požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať nasledovné služby na úseku verejného osvetlenia v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša údržbu verejného osvetlenia. Poskytovanie služby zahŕňa: 1.údržbu a opravu VO, káblových rozvodov, oprava spodnej a hornej ...
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice, ...
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně, Vinice 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v rozsahu od G6V ve směru ke G1V až na konec trasy kolektoru, v rámci níž bude provedena zejména: - výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, - rekonstrukce napájení a řízení ...
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
Předmětem zakázky je výstavba nového parkovacího domu, rekonstrukce a prodloužení ul. Skladištní a výstavbu nového parkoviště. Součástí díla je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, odvodnění ploch novými uličními vpustěmi, přeložky stávajících inženýrských sítí a oplocení.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice
Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro zajištění dopravního a technického napojení nových rodinných domů. Jedná se o novostavbu komunikací pro vozidla a pěší, dále zajištění technického napojení veřejného osvětlení, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci.
Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Bohuňovice - II
Předmětem plnění je dodávka a instalace veřejného osvětlení a činnosti s tím související, včetně výstavby nového veřejného osvětlení
Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií: - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie základových konštrukcii, zateplenie plochej strechy, stropu nad podchodom, - vybudovanie novej plynovej prípojky a plynovej kotolne, rozvodov a vykurovacích telies vrátane ...
Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové. Realizace spočívá v řešení nevyhovujícího technického stavu místní komunikace, stávajícího parkoviště a chodníků. Součástí stavby je přeložení vedení kabelů veřejného osvětlení. Podrobná ...
Volný nábytek pro objekt CPP v areálu ČHMÚ v Praze Komořanech
Předmětem veřejné zakázky je dodat do nového objektu Centrálního předpovědního pracoviště (dále jen „CPP“) zboží (nebo jen „dodávka“) a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Nedílnou součástí dodávky je i zajištění souvisejících služeb, zejm. doprava na určené místo plnění, instalace, umístění, zapojení, likvidace ...
Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnej komunikácie ul. J. Palárika častí A,B,C (ďalej MK) v meste Banská Štiavnica. Jedná sa o úpravu verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako lokality svetového dedičstva UNESCO. Komplexné úpravy ulice J. Palárika pozostávajú z ...
Poptávám sloupy na osvětlení tenisových kurtů
Poptávám sloupy na osvetlení tebisových kurtů, 4 ks, délka 10m.
Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenie pre peších ZŠ, Poprad
Predmetom zákazky je realizácia stavby projektovou dokumentáciou rozdelená na dva stavebné celky, pričom výstavba bude realizovaná v jednej etape. 1.Stavebný celok: Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho, Poprad - Matejovce - predmetom stavebných prác bude vybudovanie chýbajúcich chodníkov na ul. Allendeho a v priľahlých uliciach časti Poprad - ...
Opakované vyhlášení - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů
Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany zhotovitele je provádět na základě této smlouvy pro objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území ...
Příprava pro optické rozvody OSO a MKDS a rekonstrukce a rozšíření VO Kvasiny
Předmětem zakázky je výstavba optické sítě v obci Kvasiny, která bude sloužit pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), pro optickou datovou síť obce (OSO) a pro výstavbu veřejného osvětlení (VO) v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Projektová dokumentace na výstavbu pasivní optické sítě MKDS na území obce Kvasiny je samostatným ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
IS lokalita Na Horkách
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zásobování lokality 44 rodinných domů v oblasti nad ulicí Horky, v k.ú. Kralice nad Oslavou - místní komunikace, chodníky, sjezdy, kanalizace, vodovod, plynovodní řad, veřejné osvětlení a místní rozhlas
Kľúčové - IBV Pod Horou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Kľúčové - IBV Pod Horou, podľa projektu stavby Kľúčové IBV pod Horou od HIP: Ing. Nováka Ivana, autorizovaný stavebný inžinier 0878*A5-1,5, 0878*A*2-2 vodohospodárske stavby - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Opatovská 49/14, 911 01 Trenčín a podľa PD pre SP pod názvom: ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Svetelná a zvuková technika na koľajnicovom systéme v priestoroch Štúdia DJGT
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - komplexná dodávka, montáž nosnej konštrukcie, elektroinštalácia, spustenie, odskúšanie svetelnej a zvukovej techniky v priestoroch Štúdia Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) na koľajnicovom systéme v zmysle technickej špecifikácie a technického výkresu, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov. Podrobný ...