Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti 3.NP výrobnej haly spoločnosti ODEVA, spol. s r.o. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu pôvodných výplňových konštrukcií a s tým súvisiace stavebné úpravy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na úrovni 3.NP.
Inženýrské sítě a komunikace - Hrabišín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace.
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá na izbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 a vypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanie ...
Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov - veřejné osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného osvětlení v lokalitě U Vodojemu v Kyjově. Řešeno je vlastní veřejné osvětlení, jeho napojení a ochrana před nebezpečným dotykem. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Obnova ŠZŠ Jelšava
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Jelšave, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, suterénnej steny v kontakte so zeminou a stropnej dosky zo strany povalového priestoru. Ďalej je to výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové s izolačným trojsklom, kompletná obnova ...
Obnova ŠZŠ Brezno
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPSF a z minerálnej vlny, zateplenia plochej strechy izolačnými doskami, výmeny pôvodných otvorových konštrukcií za plastové, komplexnej obnovy bleskozvodovej ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá ...
Poptáváme realizaci osvětlení společných chodeb pro SVJ
Poptáváme zpracování cenové nabídky na nové osvětlení se senzory do společných chodeb pro SVJ Trávník 10,12,14,16. Jedná se o 4-patrové panelové domy s nástavbou. Realizace rok 2019.
18-117 PLR – TZH budovy H1 – 2. etapa
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci a stavebních úpravách obvodového a střešního pláště halového objektu včetně výměny klempířských prvků, instalaci vzduchotechnického zařízení, nového osvětlení, sekčních vrat, bleskosvodu, úpravy povrchů a provedení nového odvodňovacího žlabu v účelové organizační jednotce Správy státních ...
Úprava ulice Jarkovej, Prešov
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce úpravy priestoru Jarkovej ulice - rekonštrukcia vozovky a chodníkov (stavebno-technické usporiadanie celého uličného priestoru vrátane odvodnenia), realizácie nového verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a časti NN rozvodov, výsadba sprievodnej uličnej zelene a realizácia ...
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s.
Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti konkrétneho objektu výrobnej haly plastov spoločnosti Aneko SK, s.r.o. v obci Zlaté Moravce, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, doteplenie stropnej konštrukcie v podkrovnom priestore pod strešnou rovinou, čiastočná výmena výplni otvorov, modernizácia osvetlenia, ...
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu
Predmetom zákazky ,,Modernizácia osvetlenia na ZŠ O. Nepelu je realizácia osvetlenia - náhrada jestvujúceho hlavného osvetlenia haly s výbojkovými svietidlami novou sústavou s LED svietidlami zabezpečujúcou svetelnotechnické parametre zodpovedajúce súčasným požiadavkám pre vrcholový šport a zároveň aj pre konanie spoločenských a kultúrnych ...
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...
Stavebné úpravy výrobnej haly
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
ND - Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele. Předmět služeb je blíže specifikován ve specifikaci předmětu zakázky v příloze č. 3 zadávací dokumentace, v kupní smlouvě a v jejích přílohách. Závazný ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, dále zřízení jednoho stanoviště podzemních kontejnerů na směsný komunální a tříděný odpad a nové veřejné osvětlení. Nově bude vybudována okružní křižovatka v křížení s ulicí Osvobození.
Sloupy veřejného osvětlení, Rakousko
Žádáme vás, abyste jmenovali společnosti v České republice, které mohou nabídnout sloupy veřejného z oceli v cylindricky odsazeném popř. také v kónickém tvaru. Děkujeme za snahu. S přátelským pozdravem TechTom GmbH
Správa a údržba veřejného osvětletní města Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je správa, revize, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení objektů, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městských hodin a parkovacích automatů v místě plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné ...
ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
Poptáváme lustrové komponenty
Poptáváme lustrové komponenty.