Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského Malacky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklotrasy Družstevná Radlinského v k.ú. Malacky. Stavba cyklotrasy je navrhnutá cez mesto, ako spojnica jestvujúcej trasy z Kostolišťa a priemyselného areálu. Navrhovaná cyklotrasa prechádza zastavaným územím mesta Malacky a je určená na užívanie obyvateľom aj návštevníkom obcí s cieľom ...
Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny, Masné krámy
Předmětem veřejné zakázky je realizace úprav stávajících místních komunikací, realizace zeleně a veřejného osvětlení.
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávanie tovaru riadna údržba verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie (ďalej aj CSS) v meste Topoľčany vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej ...
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany
Služby spojené se správou městského osvětlení ve městě Podbořany a jeho místních částech.
Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi
Kompletní rekonstrukce ulice Palackého, která se nachází nedaleko historického centra, ve městě Mladá Boleslav. V rámci rekonstrukce celého uličního prostoru dojde k úpravě komunikace, chodníků pro pěší, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, parkovacích stání, vyřešení odvodnění zpevněných ploch, úpravě veřejného osvětlení a v neposlední řadě i k ...
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 2 Svítidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a připojení celkem 135 ks LED svítidel pro osvětlení expozice (dále také jako „expoziční svítidla“) v nové části hlavní budovy MSB. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
Zajištění služeb jevištní techniky pro scénu Státní opery
Služby spočívající v zajištění jevištních služeb na scéně Státní opery při jednotlivých představeních, zkouškách a při ostatních činnostech zadavatele v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh.
Světelné technologie, HW systémy a osvětlovací technika pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletních světelných a osvětlovacích technologií vč. HW systémů pro Divadlo na Orlí.
Dodávka pěstebních svítidel – PřF Holice II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěstebních svítidel k doplňkovému osvětlení pěstebních stolů pro modernizované a přistavované prostory – skleník budovy č. 53 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, v rámci realizace projektu „Dobudování a modernizace ...
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - druhá fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - druhá fáze.
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry
Zmiešaná zákazka na poskytnutie služby (časť I.) a uskutočnenie stavebných prác (časť II.). Predmetom zákazky je Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť I.) ako aj modernizácia verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť II.) s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v ...
Zajištění služeb zvukaře a technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb zvukaře a technika pro ozvučení a osvětlení požadovaných prostor pro uměleckou a společenskou činnost.
Dodávka a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to především pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dějiny“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“. Předmět plnění je blíže specifikován ve čl. 3.2. zadávací dokumentace.
Revitalizácia námestia I. Dobóa, Veľké Kapušany
Predmetom stavby je revitalizacia, resp. rekonstrukcia vymedzenej plochy namestia I. Doboa vo Velkych Kapusanoch s novym designom, vysoko-efektivnym technickym riesenim, ktore budu splnat poziadavky technicko-ekologickych trendov, zaroven bude splnat poziadavky kvality poskytovanych sluzieb sirokej verejnosti. Stavebné objekty sú v nasledovnom ...
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko
Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické ...
Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky
Předmětem dodávky je modernizace jevištních a scénických technologií (scénické osvětlení, ozvučení a video projekce) v objektu Domu hudby v Pardubicích pro budoucího uživatele Konzervatoř Pardubice.
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení scénickej mechaniky, scénického osvetlenia (prechod od klasických halogénových divadelných svietidiel na divadelné LED svietidlá) a dodávka audiovizuálnej techniky. Systém ozvučenia hľadiska a javiska Mestského kultúrneho strediska je navrhnutý z hľadiska jej viacúčelového využitia pre rôzne ...
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 ...
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...