Technologické vybavení muzikálových ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro muzikálové ateliéry.
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
Realizace díla řeší vybudování nových ploch, tj. chodníků, komunikace vč. okružní křižovatky, parkovací stání, plochy pro dodávku cykloboxů, veřejného osvětlení, mobiliáře a výsadbu zeleně a okružní křižovatky před budovou českých drah a výstavbu nových parkovacích stání na ul. Masarykové, včetně veřejného osvětlení a dalších souvisejících ...
Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského
Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 ...
Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové ...
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
Stříbro, lokalita Za Stadionem - 1. část - dopravní a technická infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury na severovýchodním okraji města Stříbra v prostoru jižně od Palackého ulice mezi sportovním areálem s fotbalovým hřištěm a izolovanou zástavbou v ulici K Floriánu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO 101a Úpravy na II/193, SO 101b Páteřní ...
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy ...
GO-2_Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Základní škola Povrly
Předmětem je rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, bazénu v areálu základní školy. Stávající bazén je ve špatném technickém stavu, chodníků a schodišť, které jsou v dezolátním stavu.
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém v rozsahu: - osvetlenie - ozvučenie - kamerový systém Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia.
Bolehošť - inženýrské sítě pro 15 RD, lokalita Kouty
Předmětem zakázky je realizace je vybudování technické infrastruktury pro 15 rodinných domů v obci Bolehošť, která je součástí strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Předmětná infrastruktura projektu je komunikace, vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení.
Obytná zóna - Draženov
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je kompletní výstavba obytné zóny v obci Draženov, která je složena z výstavby oddílné kanalizace, vodovodu, plynovodu s přípojkami, veřejného osvětlení a přípravy optické sítě a výstavby komunikací se souvisejícími pracemi.
Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy (příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vpusti a přípojky vpustí, rozvod vedení NN, přeložka vzdušného vedení NN a VN, veřejné osvětlení, ...
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
- stavba komunikací, veřejného osvětlení, splaškové a děšťové kanalizace - rekonstrukce vodovodu - výstavba parkoviště - pokládka metroplolitní sítě
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
Dopravní řešení lokality před budovou MěÚ v k. ú. Zubří
Jedná se o novostavbu místní komunikace, parkoviště, chodníků a veřejného osvětlení, Dále se jedná o stavební úpravy stávající silnice, chodníků a mostu. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 - chodník SO102.1 - komunikace a parkoviště u ZŠ SO 102.2 - parkoviště u Hodorfského potoka SO 203 - stavební úpravy mostu M4 SO ...
Větrný Jeníkov – výstavba RD Pod Zámkem
vybudování vodovodních řadů, kanalizačních řadů splaškové a dešťové kanalizace, provedení odbočení z vodovodních a kanalizačních řadů pro budoucí napojení rodinných domů v lokalitě Pod Zámkem, Větrný Jeníkov, dále novostavba STL plynovodu a STL přípojek, nového veřejného osvětlení a stavba nových úseků místních komunikací zajišťujících obslužnost ...
Rekonstrukce divadelní techniky OSTRAVAR ARÉNY
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce divadelní techniky, spočívající ve výměně technologického zařízení horní sféry a motorových tahů vč. elektrozařízení a řídících systémů a souvisejících dodávek a služeb.
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
Předmětem zakázky je úprava stávajícího dopravního terminálu města Litvínova, kde dojde k vybudování nových nástupišť, přístupových chodníků, pojízdných ploch, odstavné plochy pro autobusy a záchytného parkoviště P+R. Součástí dopravního terminálu bude obnova veřejného osvětlení, přilehlého trolejového vedení, informačního systému a odvodnění ...
Výměna svítidel v rámci projektu Zateplení objektu Řepy - OPŽP
Výměna stávajících svítidel za LED svítidla pro docílení úspory energie.
Snížení energetické náročnosti Zlíchovského tunelu III
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů.
Nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny.