Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia, stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v ...
Poptáváme hřbitovní lampu
Poptáváme hřbitovní lampu, máme zájem o lampau 4m nad zemí.
Osvětlovací technika 2019
dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia existujúceho systému vonkajšieho a vnútorného osvetlenia spoločnosti, na základe zistení a navrhnutých opatrení vyplývajúcich z energetického auditu spoločnosti, ktorý bol realizovaný v máji 2019. Osvetlenie spoločnosti je na niektorých miestach ešte pôvodné, budované v rámci areálu ZŤS v ...
Dodávka a instalace nových svítidel veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení na území Hl. m. Prahy za nová silniční LED svítidla. Svítidla budou osazena světelnými diodami s náhradní teplotou chromatičnosti Tcp ? 3000 K a indexem podání barev Ra ? 70. Minimální krytí svítidel IP66, minimální mechanická odolnost IK08. Svítidla budou ...
Set HMI svietidiel pre výrobu prenosov
Predmetom verejného obstarávania je dodanie svetelného setu s tromi variantami výkonu, ktorý obsahuje svietidlo, k nemu prislúchajúci predradník a príslušenstvo. Svetlá slúžia pre výrobu prenosov, kde zabezpečujú dostatok prirodzeného svetla pre kamerové jednotky.
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v zmysle v projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v celom uličnom priestore vrátane realizácie okružnej križovatky Kukučínova Slnečná M. Benku. Stavba je členená na nasledovné stavebné ...
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
Predmetom zákazky je oprava jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia na Myslenickej ulici v Pezinku v zmysle príloh Kniha riešení a výkaz výmer. V súčasnosti osvetľovacia sústava osvetľuje priľahlé chodníky a regionálnu cestu II/502. Oprava bude spočívať vo výmene 74 ks svietidiel typu L2, výmene 4 ks svietidiel typu L4, osadení nového stožiaru ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro ...
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
II/272 Litol, rekonstrukce
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/272 v části Lysé nad Labem – Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění ...
II/418 Újezd u Brna – Otnice, 1. stavba
Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice v městě Újezd u Brna. Stavba navazuje na již zrealizovaný projekt II/418 Újezd u Brna průtah, ul.Komenského. Stavba v intravilánu zahrnuje výměnu krytových vrstev v tl. 90 mm a sanace v místech lokálních konstrukčních poruch ve vozovce a doplnění celé nové kce v místech rozšíření. Součástí stavby ...
Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1 – 2. časť
Predmetom zákazky je realizácia investičného projektu č. I00RPVD40009 Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1- 2. časť , kde za účelom efektívneho využitia jestvujúcich plôch autobusového nástupišťa JE V1 v Jaslovských Bohuniciach budú stavebnými úpravami vytvorené parkovacie miesta pre osobné automobily, dobudovaný zastávkový pruh s ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Členenie stavby na stavebné objekty: D.1 SPEVNENÉ PLOCHY D.1.1 hlavná cyklocestička D.1.2 prepojenie s univerzitou D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE D.3 SADOVÉ ÚPRAVY Podrobnejšie je predmet obstarávania uvedený v súťažných podkladoch.
Dynamický nákupní systém pro dodávku světelných zdrojů veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky světelných zdrojů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady po požiari a to obnova strechy, vonkajších múrov, zateplenia a súvisiacich konštrukcií, t.j. kompletná obnova budovy z vonkajšej strany, rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnova štítových múrov a obvodových múrov najvyššieho podlažia, rekonštrukcia interiérových ...
Dodávka pěstebních svítidel – PřF Holice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěstebních svítidel k doplňkovému osvětlení pěstebních stolů pro modernizované a přistavované prostory – skleník budovy č. 53 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice
III/36635, III/44927 Stařechovice - Služín
Jedná se o stavební úpravy silnic III/36635 a III/44927 v zastavěném území obce Stařechovice. Celková délka dosahuje 1181m. Součástí je řešení autobusových zastávek ve Stařechovicích. Dále pak zřízení parkovacích zálivů, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Zakázka je zadávaná ve společném postupu zadavatelů spolu s obcí Stařechovice.
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...