Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
Predmetom zákazky je riešenie krajinno-architektonických úprav parku v Sládkovičove. Park je lokalizovaný pri budove neogotického kaštieľa Kuffnerovcov, vo východnej časti mesta. Výmera riešeného územia je 12 465 m2. Park v Sládkovičove bol v roku 1983 vyhlásený za chránený park a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Stavebné práce z veľkej časti ...
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Obnova obecného úradu v obci Kolačkov
Predmetom zákazky je obnova a zateplenie obecného úradu v obci Kolačkov, výmena osvetlenia a výstavba exteriérového schodiska.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky.
Obnova chráneného historického parku Topoľčianky – SO 05 Elektrifikácia a osvetlenie, rekonštrukcia
Jedná sa o rekonštrukciu parkového osvetlenia v areály parku Topoľčianky, ktoré je už z časti nefunkčné a vo veľmi zlom technickom stave. Predmetom zákazky je ekologická likvidácia starých svietidiel so stĺpmi a betónovými základmi a časť elektrických rozvodov, ktoré bude možné odstrániť bez nutnosti kopania do zeme. V rámci rekonštrukcie ...
Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava
Predmetom zákazky je zrealizovanie modernizácie verejného osvetlenia na 11 uliciach mesta Trnava, s rozdielnym rozsahom riešenia na jednotlivých uliciach. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava spracovanej spoločnosťou: EDECON, s.r.o., Ul. 9. mája 11, 917 ...
Modernizácia divadelných sál – dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia, nastavenia systému, montáže tovarov, oživenia a funkčného odskúšania, záručných listov, poistenia, daní, poplatkov, návodov, certifikátov a ďalšej potrebnej dokumentácie, zaškolenia personálu na mieste ...
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií
Predmetom zákazky je dodávka technológie, ktorou sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v Dome kultúry v Trstenej, v rozsahu: ozvučovacie reproduktory s dostatočným výkonom, odposluchové systémy, mixážny pult s príslušenstvom vrátane kabeláže a drobnej elektroniky ako napr. mikrofóny, audioprehrávače a pod. Svetelná technika pozostávajúca z ...
Obstaranie, inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelnej techniky, ozvučenia a projekcie
Predmetom menovanej zákazky je obstaranie inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelnej techniky, ozvučenia a projekcie v divadelnej sále Podrobný popis v prílohe č. 1
Divadelná svetelná technika - Slovenské komorné divadlo Martin
Predmetom zákazky je dodanie divadelnej svetelnej techniky - bodových reflektorov a príslušenstva do Slovenského komorného divadla v Martine.
Lesík delostrelcov, Prešov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo - park Lesík delostrelcov, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, zlepšenie kvality ovzdušia a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta, posilní sa ekostabilita riešeného územia. Členenie ...
Nákup a inštalácia scénického osvetlenia
Predmetom zákazky je nákup a inštalácia scénického osvetlenia pre projekt 302071BPS4 - Modernizácia scénického osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti v ŠTÚDIU DAB v Nitre, sprostredkovateľský orgán IROP MKSR, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.
Parkovisko Partizánska ulica II
Predmetom zákazky sú úpravy a rozšírenie jestvujúceho parkoviska osobných automobilov na ulici Partizánska v Dubnici nad Váhom. Úpravy parkoviska pozostávajú z novej dispozície a konštrukcie parkovacích stojísk s obojsmerným pohybom na parkovisku. Parkovisko sa rozšíri z pôvodných cca 50 stojísk na 86 stojísk. Stojiská sa vybudujú z eko dlažby a ...
Oprava elektrických rozvodov s výmenou osvetlenia a odstránenie vád na bleskozvodoch v objektoch VŠC
Predmetom zákazky je oprava elektrických rozvodov, výmena vnútorného osvetlenia a odstránenie vád na bleskozvodoch v objektoch VŠC DUKLA Banská Bystrica.
Modernizácia infraštruktúry Mestského kultúrneho strediska Hriňová
Predmetom zákazky je dodávka a montáž sedadiel, zvukovej techniky, divadelnej svetelnej techniky, látkového programu, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Mestského kultúrneho strediska v meste Hriňová. Súčasťou dodávky sú aj sterilizátory vzduchu (germicídne ...
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy a rekonštrukcia osvetlenia priestoru hracej plochy
Predmetom zákazky je čiastočná rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna a rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - modernizácia osvetlenia v sále
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - modernizácia osvetlenia v sále presný opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch
Obstaranie, inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelnej techniky, ozvučenia a projekcie
Predmetom zákazky je obstaranie inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelnej techniky, ozvučenia a projekcie v divadelnej sále. Podrobný popis je v prílohe č. 1
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová – Stavebné práce
Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: "Modernizácia zberného dvora v Nemšovej", ktorý vypracovala ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47834099, vo februári 2022. Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora v meste Nemšová. Súčasťou modernizácie bude výstavba ...
Nákup technických zariadení a technológií
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky technických zariadení a technológií v rámci osvetlenia Štúdia SD, riadenia osvetlenia v hlavnej sále, inšpicientského systému a konštrukčného systému presne podľa špecifikácie navrhovaných technológií uvedenej v prílohe technická špecifikácia k návrhu osvetľovacej, riadiacej ...
Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob - Osvetlenie hracích plôch
Predmetom zákazky je vybudovanie osvetlenia hracích plôch.
Dodávka svetelnej, zvukovej a videotechniky pre kultúrny dom v Lozorne
Predmetom zákazky je dodávka a montáž svetelnej techniky, zvukovej techniky a videoprojekcie pre kultúrny dom v Lozorne. Do ponukovej ceny uchádzač započíta dopravu zariadení na miesto dodania a inštaláciu zariadení. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 3 výzvy.
Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Jedná se o změnu dokončené stavby, a to o veřejné prostranství, veřejnou zeleň, zpevněné plochy chodníků, místních komunikací, parkoviště, cyklostezky, veřejné osvětlení, instalaci kvalitního mobiliáře a rozšíření kamerového systému.
Technické vybavenie pre projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome v Nižnej
Predmetom zákazky je nákup osvetľovacej, ozvučovacej a video-zobrazovacej techniky pre obec Nižná, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.