Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1 – 2. časť
Predmetom zákazky je realizácia investičného projektu č. I00RPVD40009 Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1- 2. časť , kde za účelom efektívneho využitia jestvujúcich plôch autobusového nástupišťa JE V1 v Jaslovských Bohuniciach budú stavebnými úpravami vytvorené parkovacie miesta pre osobné automobily, dobudovaný zastávkový pruh s ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Členenie stavby na stavebné objekty: D.1 SPEVNENÉ PLOCHY D.1.1 hlavná cyklocestička D.1.2 prepojenie s univerzitou D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE D.3 SADOVÉ ÚPRAVY Podrobnejšie je predmet obstarávania uvedený v súťažných podkladoch.
Dynamický nákupní systém pro dodávku světelných zdrojů veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky světelných zdrojů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady po požiari a to obnova strechy, vonkajších múrov, zateplenia a súvisiacich konštrukcií, t.j. kompletná obnova budovy z vonkajšej strany, rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnova štítových múrov a obvodových múrov najvyššieho podlažia, rekonštrukcia interiérových ...
Dodávka pěstebních svítidel – PřF Holice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěstebních svítidel k doplňkovému osvětlení pěstebních stolů pro modernizované a přistavované prostory – skleník budovy č. 53 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice
III/36635, III/44927 Stařechovice - Služín
Jedná se o stavební úpravy silnic III/36635 a III/44927 v zastavěném území obce Stařechovice. Celková délka dosahuje 1181m. Součástí je řešení autobusových zastávek ve Stařechovicích. Dále pak zřízení parkovacích zálivů, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Zakázka je zadávaná ve společném postupu zadavatelů spolu s obcí Stařechovice.
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy ...
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající nevyhovující trasy pro pěší včetně vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Rozšíření metropolitní sítě města Děčín v souběhu s pokládkou kabelů pro veřejné osvětlení.
Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí zajištění výměny osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii v Hlavní budově DLO. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 této ZD.
Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel
Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace zapínacích skříní rozvaděčů veřejného osvětlení, doplnění části volného vedení AES a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
Predmetom zakazky su stavebne prace pri rekonstrukcii ZST vo Zvolene v objektovej skladbe: SO 01 Pesia zona, drobna architektura, asanacie cast A, RPP ZST SO 01 Pesia zona, drobna architektura, asanacie cast B, parkovisko SO 02 Komunikacie a spevnene plochy, dopravne znacenie cast A SO 02 Komunikacie a spevnene plochy, dopravne znacenie cast B ...
Dodávka osvětlovací techniky pro zájezdy a Činoherní scénu MDB
Předmětem zakázky je dodávka osvětlovací techniky, reflektorů a svítidel pro zájezdy a Činoherní scénu MDB.
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy
Predmetom obstarávania sú služby: Prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na území mesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodných vôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky a údržba semaforov nachádzajúcich sa na južnom a severnom ...
Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu II
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů.
Náhrdelník na Chrudimce
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stezky pro cyklisty, stezky pro pěší a veřejného osvětlení ve stanoveném úseku veřejného prostranství podél řeky Chrudimky v Pardubicích. Součástí díla je i oprava lávky přes Chrudimku u areálu Výstavního a společenského centra Ideon spočívající ve výměně povrchu a zábradlí lávky .
Dynamický nákupní systém pro náhradní díly svítidel veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky náhradních dílů svítidel veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné ...
II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce stávající průsečné křižovatky silnic II/347, II/129 a místní komunikace v intravilánu města Humpolec přestavbou na okružní křižovatku. Projekt dále zahrnuje rekonstrukci stávajících chodníků, výstavbu chodníků nových. Předmětem jsou rovněž související stavební práce ...
Komplexná obnova objektu č. 11
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: - zateplenie fasády a strechy, - inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie, - výmena okien, dverí, - ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - Veleboř
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním technické infrastruktury v obci Klopina – část Veleboř pro výstavbu rodinných domů.
Priehradové pozinkované stožiare VVN - Rekonštrukcia 110 kV č. 6840 Lemešany - Zámutov
Priehradové pozinkované stožiare VVN - oceľová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná z valcovaných rovnoramenných uholníkov a plechov, oceľ kvality S355, skrutky podľa DIN 7990, matice podľa DIN 555, podložky podľa DIN 126, DIN 127, DIN 7989 oceľ kvality 8.8. Stožiar pozostáva z drieku hlavice s konzolami, držiakom zemného lana a ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...