Studiová LED svítidla
dodávka plošných LED svítidel do televizních studií
Bio-optimalizovaný osvětlovací systém pro DS TGM Beroun
Hlavním cílem projektu instalace bio-optimalizovaného světelného systému v DS TGM v Berouně je upravit světelné prostředí ve vybraných prostorách domova seniorů tak, aby odpovídalo biologickým potřebám lidského organismu, podporovalo zdraví a vitalitu obyvatel i zaměstnanců a nezvyšovalo riziko patologických změn v mozku i celém těle, spojených se ...
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Výroba, dodávka a montáž osvětlovacích těles v rámci I. až IV. etapy do rekonstruovaných kanceláří
zhotovení, dodávka a montáž osvětlovacích těles do 55 zrekonstruovaných kanceláří ÚS, jedná se o zavěšená svítidla, která budou subtilní liniová a ve větších kancelářích budou spojena v obdélník či čtverec.
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš a jej následná prevádzka a údržba
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii. Výsledkom modernizácie bude skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia ...
Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce, Včelná
Přeložení stávající kanalizace od železničního přejezdu (nesplňuje normu o souběhu inženýrských sítí od vodovodu a plynovodu) a vybudování nové kanalizace na pravé straně komunikace tř.5.května od Českých Budějovic směr Včelná až k autobusové zastávce u Restaurace U Kaštanu. Stávající přípojky budou přepojeny na navrhovanou kanalizační stoku a ...
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Terchová a jej následná prevádzka a údržba
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Terchová s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii. Výsledkom modernizácie bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú ...
Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno
Predmetom obstarávania je údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno a v mestských častiach Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb: 1.1Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia (ďalej len ...
Dynamický nákupní systém - Specifický materiál pro středisko veřejného osvětlení
Účelem zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem plnění bude zajištění flexibilních dodávek specifických stožárů, skříní, rozvaděčů a LED svítidel pro středisko Zadavatele Veřejné osvětlení včetně řízení a ovládání veřejného osvětlení
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie obvodových stien a sokla, -zateplenie strechy, -výmena výplní otvorov, -ASR ostatné, -ústredné ...
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi
Predmetom zákazky je zabezpečenie prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 214 378,41 EUR bez DPH. Časť 1 Prestavba porastov drevín a ...
Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad Strakonice
Předmětem plnění je dodávka, montáž a kalibrace osvětlovací techniky (směrových a provozních svítidel včetně příslušenství) pro výstavní a provozní účely do prostorů Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, které budou v souladu s požadavky na osvětlení výstavních prostorů a prostorů provozních v objektech SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Zámek 1, 386 ...
Rekonstrukce a rozšíření VO Kvasiny etapa 3
Předmětem zakázky je dodávka nového veřejného osvětlení v obci Kvasiny v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací 3. etapa výstavby.
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Předmětem díla je rkce stávajícího profilu zakrytého potoka Bystřice, součástí budou i rkce zpevněných ploch v zájmovém území a rkce veřejného osvětlení. Začátek úseku začíná v křižovatce ulic Masarykova třída a Palackého. Konec úseku je před křižovatkou ulic Jankovcova a Palackého. Rekonstrukce zakrytého potoka Bystřice bude provedena dle ...
Dodávka expozičního osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového souboru osvětlení pro výstavní prostory v objektech užívaných Národní galerií v Praze. Podrobnější informace k předmětu plnění jsou uvedeny v dokumentu s názvem „VÝSTUP_Technická specifikace světlometů“, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 ...
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice Husova třída v Novém Bydžově v délce 370 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky, parkovacích stání, sjezdů k nemovitostem, přechodu pro chodce (včetně nasvětlení), veřejného osvětlení a rezervní chráničky.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Spočívajúcich v rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
Rekonstrukce stávající nevyhovující trasy pro pěší včetně vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Rozšíření metropolitní sítě města Děčín v souběhu s pokládkou kabelů pro veřejné osvětlení. V rámci I. etapy bude realizována oprava opěrné zdi.
Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba parkovacího domu ve městě Kralupy nad Vltavou ve Středočeském kraji. Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Parkovací dům bude sloužit především pro dlouhodobé odstavování vozidel typu Park + Ride v souvislosti s blízkým přestupním terminálem hromadné dopravy (železniční a autobusové nádraží). Součástí ...
Výstavba III. Etapy chodníků podél II/366 v Přemyslovicích
Výstavba nových chodníků v obci Přemyslovice. Chodníky jsou umístěny podél II/366. Stavba je umístěna v km cca 56,1 jak po levé, tak i po pravé straně ve směru staničení silnice II/366. Je situována po levé straně ve směru staničení v délce 575,34m. SO 101 Chodník SO 401 Veřejné osvětlení
Poskytovanie služby svietenia verejným osvetlením
Predmetom zákazky je realizácia projektu POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM v meste Lučenec
Rekonstrukce divadla Spirála
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. ...
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre
Cieľom navrhovaného riešenia je zmena trasovania komunikácií v celom riešenom území areálu SPU v Nitre, vybudovanie reprezentatívnej plochy pred budovou jedálne a katedry, vybudovanie športových a oddychových plôch pre študentov a návštevníkov plochy. Zároveň sa rieši aj úprava povrchov existujúcich a navrhovaných peších komunikácií a spevnených ...