Polyfunkční dům v Písku
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce polyfunkčního domu za účelem snížení energetické náročnosti budovy č.p. 216 v Písku, a to provedením následujících opatření: Zateplení obvodových stěn prvního a druhého podlaží, izolace střechy, izolace stropu nad suterénem, výměna otvorových výplní, výměna zdroje vytápění, regulace topného systému. ...
Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodání a montáž interiéru kavárny v objektu Zlínského klubu 204. V rámci interiéru je rovněž zahrnuto nové řešení osvětlení, mobiliářové vybavení interiéru a dodání a zabudování části technologie gastroprovozu.
Stavební úpravy stávajících chodníků a nasvětlení míst pro přecházení k.ú. Olbramovice
Předmětná veřejná zakázka řeší bezbariérovou úpravu stávajících oboustranných chodníků podél silnice III. třídy číslo 3962 v intravilánu městystu Olbramovice. Dále stavba řeší prvky, které jsou s touto bezbariérovou úpravou chodníků spojené a to jsou podélná parkovací stání a přesné vymezení dané komunikace pomocí betonových obrub. Tyto betonové ...
Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec - Konská
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v délce 776,9 m, šířky 1,5 m. Součástí je rekonstrukce dvou zálivových zastávek a výstavba dvou nových zálivových zastávek. Je navržena nová dešťová kanalizace v celkové délce 552,58 m, která se skládá ze dvou úseků (dl. 145,06 m a 407,52 m). V rámci stavby jsou navrženy opěrné gabionové zdi, ...
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce, ulice Šeříková, Růžová a vnitrobloky panelových domů. Součástí předmětu veřejné zakázky je také doplnění nového veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné ...
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení Města Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování, správy, údržby a obnovy soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava“), která je v majetku Města Frýdlant. Současná osvětlovací soustava Města Frýdlant se skládá z celkového počtu 1 313 světelných míst (SM) a 1 334 svítidel, která jsou v majetku města. Z toho 33 svítidel ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení, dodávka materiálu
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Výroba a instalace světel objektu SC Sýpka, k.ú. Medlánky, Brno
Výroba a instalace vnitřního osvětlení dle výkazu výměr a knihy svítidel.
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu v súlade s projektovou dokumentáciou. Rekonštrukcia je zameraná na: - zateplenie - výmenu otvorových výplní - zmenu kotla na peletky - inštaláciu rekuperačných jednotiek - výmenu osvetlenia - elektroinštaláciu /napojenie rekuperácií a kotla/
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. etapa
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje ve Slaném v rámci - sever Etapa I. Projekt připravuje lokalitu pro bydlení v rodinných domech - novostavby místních komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek, veřejné osvětlení, přeložka VN, osazení zeleně a mobiliář. Stavba bude sloužit pro ...
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO - expozice
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice v 1.NP jihozápadního křídla SZ Kynžvart, po rekonstrukci objektu, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro, montáž SDK ...
Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Dražovskej 4, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia vonkajších terénnych a sadových úprav a areáli objektu UKF v Nitre. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Zobor v Nitre v uzatvorenom areáli UKF na Dražovskej ceste 4, Nitra. V súčasnosti sa tu nachádzajú zrekonštruované a novopostavené objekty univerzity. Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba je ...
NKP Klášter Kladruby - výroba kopií historického mobiliáře a vybavení expozic - II
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává nadlimitní veřejnou zakázku na výrobu kopií historického mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby. Výroba je součástí realizace celkové obnovy kláštera Kladruby, podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického ...
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Dodávka osvětlení výstavních prostor pro stálou i dočasnou expozici Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Předmětem této zakázky je dodávka expozičního osvětlení výstavních prostorů pro stálou expozici i sálů pro dočasné expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Smart technológie pre mesto Trstená
Inteligentné priechody pre chodcov, verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém, inteligentné meteostanice, inteligentný zberný dvor - karta občana. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
Inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém, inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné meteostanice, inteligentné infopanely/úradné tabule. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. Ľ. Štúra v Leviciach – Zavedenie smart technológií
Inteligentné verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch
Nákup svietidiel verejného osvetlenia – Balík 02
Predmetom zákazky dodávka svietidiel verejného osvetlenia podľa potrieb objednávateľa. Svietidlá budú spĺňať požiadavky uvedené v Špecifikácii minimálnych technických štandardov a zároveň budú spĺňať svetelno-technické požiadavky v zmysle Zadania pre svetelno-technický výpočet, čo uchádzači preukážu svetelno-technickými výpočtami a zdrojovými ...
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník - II. etapa
Vybudování místních komunikací funkční skupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem a inženýrských sítí. Stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 101.1 - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, SO 302 - Splašková kanalizace PP DN300, SO 401 - Veřejné osvětlení, metropolitní siť, SO 501 - Plynovod STL, SO 801.1, 2 03 - Sadové ...