Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Vybavení interiérů Chocerady
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení interiérů a dodávku informačního (grafického) systému objektu Dětského centra Chocerady, kombinace typového a atypického nábytku. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do pěti (5) samostatných částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení.
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti 3.NP výrobnej haly spoločnosti ODEVA, spol. s r.o. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu pôvodných výplňových konštrukcií a s tým súvisiace stavebné úpravy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na úrovni 3.NP.
Poptávám výrobu vchodové branky
Poptávám zhotovení vchodové branky na zahradu, (739 41, Staříč).
Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči
Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky: - obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební - obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne - obstaranie vybavenia dvoch IKT učební. Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Poptávám sekční garážová vrata
Poptávám sekční garážová vrata, rozměry 3,56m x 4,21m, ve vratech potřebujeme dveře a nad nimi ve výšce min. 2,5m prosvětlení/okna/s braveným octínem Antracit.
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Nábytek část 4-INMODOS - opakování
Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společnostmi BREAK ...
Vybavenie ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Inženýrské sítě a komunikace - Hrabišín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace.
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá na izbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 a vypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanie ...
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov - veřejné osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného osvětlení v lokalitě U Vodojemu v Kyjově. Řešeno je vlastní veřejné osvětlení, jeho napojení a ochrana před nebezpečným dotykem. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina: -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi ...
LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku
Předmětem plnění zakázky je dodávka židlí a dodávka a montáž nábytku do vybraných pracovišť zadavatele, podrobně specifikovaná a vymezená v technické specifikaci, příloha č. 1 zadávací dokumentace a v rozpočtu, příloha č. 3 této zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Gymnázium Holice – dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro odborné učebny a laboratoře pro projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.
Prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce
Předmětem plnění veřejné zakázky je prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v emste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Obnova ŠZŠ Jelšava
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Jelšave, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, suterénnej steny v kontakte so zeminou a stropnej dosky zo strany povalového priestoru. Ďalej je to výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové s izolačným trojsklom, kompletná obnova ...
Obnova ŠZŠ Brezno
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPSF a z minerálnej vlny, zateplenia plochej strechy izolačnými doskami, výmeny pôvodných otvorových konštrukcií za plastové, komplexnej obnovy bleskozvodovej ...
Váľandy
Predmetom zákazka je dodanie tovaru - váľandy pre vybavenie internátu v celkovom počte 300 ks. Predmetom zákazky je aj doprava na miesto určenia vrátane vynesenia a umiestnenia v ubytovacích jednotkách na poschodiach 1 - 5 internátu.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Radnice, Pardubice - dodávka atypového nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atypového nábytku pro vybavení interiérů kanceláří vedení města včetně jejich sekretariátů nacházejících se ve 2.N.P. budovy radnice na Pernštýnském náměstí č.p. 1 v Pardubicích. Součástí plnění je dále dodávka vnitřního vybavení kuchyňských linek el. spotřebiči, a dále balné, skladné, dopravné, montáž a ...