Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č. CKN 2/2 K.Ú. Turzovka
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č. CKN 2/2 K.Ú. Turzovka podľa Projektovej dokumentácie stavby, ktorá je Prílohou č. SP-01 týchto podkladov a Výkazu výmer stavby, ktorý je Prílohou č. SP-02 týchto podkladov a v súlade s ustanoveniami ostatných relevantných ...
Dodávka nábytku pro laboratoře EVA
Předmětem plnění je dodávka a montáž nábytku (židle, stoly, kontejnery) pro laboratoře EVA.
Dynamický nákupní systém na dodávky elektrických spotřebičů
Dodávky elektrických spotřebičů včetně průmyslových myček
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou
Předmětem plnění VZ je kompletní rekonstrukce rozvodů elektro a generální rekonstrukce kuchyně včetně gastro provozu v objektu MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou. Bude provedena úprava stávajícího zázemí kuchyně včetně gastro výtahu a současně bude kuchyně rozšířena o část prostor užívaných doposud jako byt školníka. Z obytných místností bytu ...
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla, jehož předmětem je zhotovení systému rekuperace a chlazení učeben v ZŠ JUDr. Josefa Mareše. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci ...
Poptáváme výrobu úložné skříně do ložnice
Hledáme firmu na zhotovení úložné skříně do ložnice. Ostrava a okolí. Děkuji.
Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kancelářského nábytku a interiérového vybavení do budov VZP ČR na adresách uvedených v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v katalogu prvků interiéru, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Čalúnené váľandy
Predmetom zákazky je dodávka čalúnených váľand do miesta plnenia.
Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2022 až 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy v souladu s pokynem ministra „Odpovědné zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva dopravy“. VZ je dělena na části. Pro každou část VZ bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem. Pokud vybraný dodavatel zvítězí ve více částech ...
Poptávám servis plynového vařiče
Poptávám servis plynového vařiče Whirlpool Ixelium. Největší hořák dává jiskru, ale nehoří. Děkuji. S pozdravem Lampart
Poptáváme servis nebo montáž nové klimatizační soustavy
Poptáváme servis nebo montáž nové klimatizační soustavy. Dobrý den, naše firma spravuje OC Galerie Na Soutoku na adrese Želetická 2277, Předměstí 41201, Litoměřice. Máme klimatizační soustavu Toshiba pro serverovnu. Problém je, že v systému je minimum chladivového plynu R 410. Příčinou je je jeho únik z venkovní jednotky. Prosím o ...
Poptávám venkovní roletu
Poptávám cenovou nabídku venkovní rolety 1 x okno délka 200 šířka 140 mechanické ovládání, místo Pozořice. Děkuji za informaci Stareček
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro učebny přírodních věd, technických a řemeslných oborů v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části ve smyslu ustanovení § 101 zákona, přičemž účastník může podat nabídku na jednu nebo vícero částí ...
Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně
Předmětem veřejné zakázky je umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně.
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro vybudování odborných učeben včetně souvisejících stavebních prací v 10 základních školách ve Zlíně, uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu dle technické specifikace a výkazu výměr. Předmětem plnění je přebudování stávajících ...
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 - dodávka ICT techniky a nábytku
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení a ICT techniky včetně síťové infrastruktury v učebnách, zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, kód projektu NFP 302021S791 a Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ...
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou - vybavení, část 1 - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, pracovní činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka), 2 specializovaných jazykových učeben, otevřeného prostoru auly a zázemí učeben (sklady pomůcek a odborné ...
Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III, růstové komory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace růstových komor do nové budovy FŽP III. Součástí dodávky je i zdroj chladu s venkovními jednotkami umístěnými mimo budovu. Jedná se o dodávku kompletního funkčního zařízení.
FN Motol - Rámcová dohoda na dodávky a výrobu nábytku včetně zaměření, dopravy, montáže a instalace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nábytku pro FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Rámcové dohody - Položkový ceník.