Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Liberci v rozsahu dle zadávací dokumentace. Realizace spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED, s regulací světelného toku a integrací konektoru v těle svítidla pro budoucí využití při aktivní správě a řízení osvětlení. Součástí ...
Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného osvětlení, vánočního, slavnostního osvětlení a světelných dopravních značek v majetku města Česká Lípa, zajištění krátkodobé dodávky elektrické energie a provizorních rozvodů NN na akce pořádané městem a jeho p. o., a realizace vánoční výzdoby ve správním území města ...
Provozování, údržba a obnova veřejného osvětlení na území města Doksy a jeho přidružených obcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je provoz, údržba, správa a obnova systému veřejného a slavnostního osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce a architektonických světelných prvků, jenž jsou ke dni uzavření smlouvy majetkem Města Doksy a dále zařízení VO, SO, PP a ASP, které po dobu účinnosti smlouvy nabude Město Doksy do svého majetku (dále je ...
Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa
Předmětem plnění zakázky je výměna 883 ks svítidel. V rámci výměny svítidel budou vyměněny i svodové kabely. Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci a v soupisu prací k nacenění, které tvoří přílohu č. 3 a 4 zadávacích podmínek.
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky jsou správa, opravy a údržba veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení a světelných dopravních značek na území města Nový Bor.
Výměna svítidel VO města Nový Bor
Předmětem plnění je dodání nových (nerepasovaných) svítidel a kompletního příslušenství včetně dopravy svítidel do místa plnění a jejich montáže.
Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení Města Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování, správy, údržby a obnovy soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava“), která je v majetku Města Frýdlant. Současná osvětlovací soustava Města Frýdlant se skládá z celkového počtu 1 313 světelných míst (SM) a 1 334 svítidel, která jsou v majetku města. Z toho 33 svítidel ...
Rodinné domy lokalita Za nádražím Bílý Kostel nad Nisou - technická infrastruktura
Stavební práce spočívající ve výstavbě nové technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO.1 Komunikace SO.1.1 Odvodnění komunikace S0.2 Kanalizace SO.2.1 Kanalizační přípojky SO.3 Vodovod SO.3.1 Vodovodní přípojky \newline SO.4 Plynovod SO.5 Veřejné osvětlení SO.7 ...
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 2 Svítidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a připojení celkem 135 ks LED svítidel pro osvětlení expozice (dále také jako „expoziční svítidla“) v nové části hlavní budovy MSB. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
Obnova veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou
Předmětem zadávacího řízení je dodávka a výměna svítidel ve vybraných lokalitách obce Stráž nad Nisou a doplnění svítidel na stávající stožáry energetiky. Rozsah výměny a doplnění svítidel je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká
Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská
Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nákup technologického souboru kontroly kvality svítidel
Předmětem zakázky je nákup technologického souboru kontroly kvality svítidel v rámci projektu: Nová technologie výroby svítidel TREVOS. Předmět zakázky je rozdělen na 7 samostatný částí v tomto rozsahu: Část a) klimatická komora Část b) prachová komora Část c) zařízení pro automatický pohyb oscilačních ramen a stanovení odolnosti proti ...
Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - 5. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Dílo představuje stavební úpravy v SZ části ulice Studentské. Součástí stavby bude rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně. Výsledkem bude podstatné rozšíření počtu parkovacích stání pro osobní automobily, nové povrchy veškerých komunikací a ...
Modernizace venkovního osvětlení
Předmětem zakázky je modernizace stávajícího venkovního osvětlení s maximální výši sloupů 12m, v areálu firmy Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., závod Liberec (dále jen modernizace venkovního osvětlení), která obsahuje: • provedení - výměnu (dodávka a montáž): nových LED svítidel, vybraných sloupů, svorkovnic ve všech sloupech, včetně elektrického ...
Výměna osvětlení a elektroinstalace ve skladu sběrového papíru E M B A, spol. s r.o.
Předmětem zakázky je výměna osvětlení a elektroinstalace ve skladu sběrového papíru v areálu závodu zadavatele.
Dodávka LED zdrojů osvětlení pro společnost LUKOV Plast-nové vyhlášení
Předmětem zakázky je výměna stávajícího osvětlení, v definovaných objektech zadavatele za nové LED osvětlení včetně nouzového a protipanického osvětlení. Elektroinstalace je součástí dodávky, pokud to specifické technické řešení účastníka vyžaduje. Součástí zakázky jsou veškeré práce spojené s výměnou osvětlení, tedy veškeré dodávky, demontáž ...
Dodávka LED zdrojů osvětlení pro společnost LUKOV Plast
Předmětem zakázky je výměna stávajícího osvětlení 1:1, případně včetně potřebné elektroinstalace (pokud to navržené řešení uchazeče vyžaduje) v objektech zadavatele za nové LED osvětlení včetně nouzového osvětlení. Součástí zakázky jsou veškeré práce spojené s výměnou osvětlení, tedy veškeré dodávky, demontáž stávajícího osvětlení, instalace ...
Modernizace vnitřního osvětlení
Předmětem zakázky je modernizace vnitřního osvětlení výrobních hal, skladů a nákladových ramp v areálu firmy Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., závod Liberec.
Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“. Předmětem plnění jsou zejména tyto stavební práce: - úprava komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace, - veřejné osvětlení, - světelná křižovatka Horákové-Melantrichova - ...
Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“. Předmětem plnění jsou zejména tyto stavební práce: - úprava komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace, - veřejné osvětlení, - světelná křižovatka Horákové-Melantrichova - ...
Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov
Jedná se o rekonstrukci stávajícího travnatého fotbalového hřiště na hřiště s umělou trávou a s tím související terénní úpravy. Dále je předmětem zakázky oplocení a zřízení nového osvětlení hrací plochy. Bližší podrobnosti budou specifikovány v příloze zadávací dokumentace (přílohou budou prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr).
Rekonstrukce ulice Lužická a v Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dvou stávajících místních komunikací, ulice Lužická a II. části ulice V Úvoze ve Frýdlantu. Předmět zakázky je rozdělen do následujících etap, které budou předány samostatně: 1. etapa: - rekonstrukce místní komunikace Lužická 2. etapa: - rekonstrukce místní komunikace V Úvoze. 1. etapa - ...
Rekonstrukce ulice Lužická a v Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dvou stávajících místních komunikací, ulice Lužická a II. části ulice V Úvoze ve Frýdlantu. Předmět zakázky je rozdělen do následujících etap, které budou předány samostatně: 1. etapa: - rekonstrukce místní komunikace Lužická 2. etapa: - rekonstrukce místní komunikace V Úvoze. 1. etapa - ...