Parkovací místa Máj
Předmětem plnění veřejné zakázky bude výstavba veřejné komunikace A. Barcala, parkoviště a chodníků podél nových parkovišť v prostoru točny MHD na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení, ochránění stávajících kabelů NN a CETIN uložením chrániček a provedení vegetačních úprav vč. následné péče o ...
Prestupné bývanie - Luník IX
Predmetom zákazky je vybudovanie prestupného bývania v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01.01Bytový dom SO 01.02Bytový dom SO 01.03Bytový dom SO 01.04Bytový dom SO 02Verejné spevnené plochy SO 03Vodovodná prípojka SO 04Kanalizačná prípojka SO 05Dažďová kanalizácia SO 06Elektrická prípojka SO 07Areálové osvetlenie SO 08Terénne a sadové ...
Velkopřevorské n. 484/3 - Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení - dodávka svítidel s instalací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svítidel do celého objektu včetně instalací a včetně dodání technických požadavků na výrobky - prohlášení o shodě a s tím spojené označení CE, certifikace, atesty.
Revitalizácia parku Dunajská
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva park Dunajská, vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia vrátane elektrickej prípojky, opravy oplotenia, detského ihriska, zasakovacieho jazierka a fontánok.
Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G. Lannuriena
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina Hájik vnútroblok ul. G.Lanuriena., t.j. rekonštrukcia časti verejného osvetlenia a výstavba novej vetvy osvetlenia chodníka na Sídlisku Žilina Hájik. Počas realizácie predmetu zákazky bude súčasne prebiehať realizácie stavebných prác na Revitalizácii verejného priestoru ...
NZZ Třeboň
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky prostřednictvím několika opatření. Jedná se o stávající budovu, postavenou v dvacátých letech 20. století. Budova je situována na pozemku č. 1247 v katastrálním území Třeboň [770230]. Rozsahem prací je a) Zateplení obálky objektu, přístavba výtahu b) Výměna zdroje tepla c) ...
Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci realizace projektu snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), kterými jsou: i. výměna otvorových výplní, ii. zateplení svislé ...
Prestupné bývanie - Luník IX
Predmetom zákazky je vybudovanie prestupného bývania v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01.01Bytový dom SO 01.02Bytový dom SO 01.03Bytový dom SO 01.04Bytový dom SO 02Verejné spevnené plochy SO 03Vodovodná prípojka SO 04Kanalizačná prípojka SO 05Dažďová kanalizácia SO 06Elektrická prípojka SO 07Areálové osvetlenie SO 08Terénne a ...
Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 2 Divadelní technika
Předmětem zakázky je dodávka a montáž divadelní a jevištní technologie (audio video, scénické osvětlení, strojní technologie) a s tím souvisejících prací pro Sokolovnu Radomyšl, která po své stavební úpravě a přestavbě bude užívána pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity městysu. Stavební úpravy a přístavba Sokolovny, provozní soubor PS ...
Čerešňový sad - Legionárska (park Legionárska)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva na rohu Radlinského a Legionárskej ulici, vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, vrátane elektrickej prípojky, závlahového systému, športoviska, zasakovacieho systému pre dažďovú vodu.
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových múrov, stropu v suteréne, stropu na prízemí a podlahy v podkroví v súlade s platnými teplo technickými normami, elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému s rekonštrukciou kotolne a rekuperácia ...
Rekonštrukcia ulice Jesenského spojená s 1. etapou rekonštrukcie verejného vodovodu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ulice Jesenského spočívajúca v prestavbe uvedenej cestnej komunikácie, nasvietení prechodu pre chodcov vrátane výmeny káblového vedenia a rekonštrukcii verejného vodovodu vrátane výmeny poklopov. Predmet zákazky pozostáva z realizácie stavebných prác na nasledovných objektoch: Stavba č. 1: Prestavba cestnej ...
Poptávám koupelnové osvětlení
Poptávám osvětlení koupelnové, nad zrcadlo se "šňůrkou" pro zapínání, podlouhlé - ne drahé, ale funkční. Děkuji Ivana Horáková
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty PN Bohnice
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Vybavení bytu Laudova 2022
Vybavení bytu nábytkem, elektrospotřebiči a svítidly. Výroba nábytku přesně na míru a jeho montáž.
Vybavení bytu Laudova 2021
Vybavení bytu nábytkem, elektrospotřebiči a svítidly. Výroba nábytku přesně na míru a jeho montáž.
Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna spočívající v demontáži a ekologické likvidaci starých svítidel a dodávce a montáži nových nepoužitých LED svítidel včetně příslušných stavebních a elektromontážních prací v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU. Dodané zboží a provedené práce musí v plné míře ...
Rekonstrukce ulice Na Svépomoci v Novém Bydžově
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice Na Svépomoci v Novém Bydžově v délce 450 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, podélného parkování, rekonstrukce veřejného osvětlení a umístění kabelových chrániček.
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je: 1 vypracovanie svetelno-technickej štúdie v nasledujúcom rozsahu: -Pasportizácia celej sústavy verejného osvetlenia mesta, -Kategorizácia tried osvetlenia v zmysle TNI CEN/TR 13201, -Meranie hrúbky vybraných vzorových typových oceľových stožiarov ultrazvukom, posúdenie stavu stožiarov a návrh opatrení, -Spracovanie ...
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Revitalizácia vnútrobloku Poľská Justičná obsahuje obnovu spevnených plôch, výsadbu zelene, rekonštrukciu verejného osvetlenia, vodovodnú prípojku, nový mobiliár, kompletné detské ihrisko a vybudovanie kontajnerových stojísk.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Kukučínova Vranov n.T.
Predmetom realizácie sú stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti pavilónu A a pavilónu B2,C,D materskej školy, obsahujúce: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, výmena ...
Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli ŠD Zobor ako aj s doplnením vonkajšieho osvetlenia. Jedná sa o revitalizáciu nevyužitej plochy bývalých tenisových ...
Parkovací plocha pro zaměstnance ON Kolín, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro vybudování parkovací plochy pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí díla bude také zřízení veřejného osvětlení, kamerového systému, provedení vegetačních úprav a další související práce dle podmínek zadávací dokumentace.
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín-Horní Oldřichov - II. etapa
Realizace nových zemních kabelových rozvodů sítě veřejného osvětlení včetně nových sloupů a LED svítidel. Délka trasy zemního kabelového vedení je cca 3000 m. Součástí prací bude demontáž stávajícího vzdušného vedení sítě veřejného osvětlení včetně svítidel. Provádění prací bude koordinováno se stavbou společnosti ČEZ Distribuce a.s. Zadavatel ...
Rekonstrukce ulic Kollárova, Krátká a Revoluční I. ve Volarech
Předmětem je celková rekonstrukce místní komunikace včetně chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení ulic Kollárova, Krátká, Revoluční I. ve Volarech.