Poptávám reproduktor k mobilnímu telefonu

Poptávám reproduktor k mobilnímu telefonu

Poptávám reproduktor k mobilu Jbl go.

Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR-CZ

Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR-CZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v lokalitách Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno a Ústav organické chemie a biochemie ...

FIT-1702 Dodávka IT - síťová zařízení, servery, storage

FIT-1702 Dodávka IT - síťová zařízení, servery, storage

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace, včetně zajištění dopravy do místa plnění a montáže. V případě, že se jedná o celá zařízení a nikoliv pouze komponenty, musí být součástí dodávky veškeré příslušenství pro montáž jednotlivých částí, propojení ...

Kancelářská technika a zařízení - nákup II

Kancelářská technika a zařízení - nákup II

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v této příloze č. 1 - ...

II. etapa obměny PC, monitorů a notebooků

II. etapa obměny PC, monitorů a notebooků

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stolních počítačů, notebooků a monitorů včetně všech součástí, příslušenství a doplňků, jejichž specifikace je uvedena v přílohách č. 1A, 1B, 1C zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách č. 2A, 2B, 2C zadávací dokumentace a jejich ...

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále také „projekt“) je dodávka a implementace polygrafického manažerského informačního systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Evidenčního systému sbírkových předmětů Zlínského kraje a zajištění následné podpory. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy) a jejich příloh.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro 3D technologie pro odborné učebny pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum

Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce zářivkového osvětlení a oprava automatického stínění.

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Třemošnice.

Náhradní díly do diskových polí DELL ve FNUSA

Náhradní díly do diskových polí DELL ve FNUSA

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dodávku náhradních dílů do diskových polí DELL ve FNUSA. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu 3 let. Množství a přesná specifikace je popsána v příloze 1.

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny zadavatele.

Rámcová dohoda na dodávky strandardního ICT vybavení

Rámcová dohoda na dodávky strandardního ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardní výpočetní techniky a jejích periferií na základě rámcové dohody s konkrétně vymezenými podmínkami plnění po dobu 12 měsíců.

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro výběr dodavatele (příloha č. 1), ve výkazu výměr (příloha č. 2) ...

Notebooky - rámcová dohoda 2017

Notebooky - rámcová dohoda 2017

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky přenosných počítačů a souvisejících zařízení.

MoVI FAI – Matematický software

MoVI FAI – Matematický software

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení matematického softwaru pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

UTB – Pronájem multifunkčního zařízení pro Nakladatelství

UTB – Pronájem multifunkčního zařízení pro Nakladatelství

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkční tiskárny, vč. servisních služeb pro potřeby Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Přístroj je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79 se nachází v klidné části MO Plzeň 2 Slovany, řešené území je ohraničeno ulicí Koterovskou, Táborskou a 13. ZŠ. V současnosti se ve vnitrobloku nachází obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Účelem stavby je vybudování nových 49 parkovacích stání, úprava území na obytnou zónu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ...

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: - komunikační infrastruktury pro provoz pořízených IS příspěvkových organizací a organizační složky města; - HW/SW vybavení pro pořízené IS. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně: Část 1 ...

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, který žádal o dotaci ve výzvě 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo žádosti ...

Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017

Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné (dle aktuálních potřeb zadavatele) komplexní dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software, plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční i pozáruční servis výpočetní techniky a ...

Nákup HW vybavení Mainframe

Nákup HW vybavení Mainframe

nákup HW vybavení Mainframe společně se souvisejícími licencemi a poskytnutí souvisejících služeb podpory.

Pracovní stanice a výkonné NB pro TV aplikace

Pracovní stanice a výkonné NB pro TV aplikace

Předmětem plnění jsou dodávky a instalace výkonných notebooků a pracovních stanic pro TV aplikace. Pro část 1 jde o dodávku včetně instalace, pro části 2 a 3 je předmětem plnění dodávka zboží uvedeného v technické specifikaci.

(záznamy 1/25 z 18310)  strana 1 / 733