Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Obnova patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s ...
ŘDT - kompletní výměna klimatizačních jednotek Pacifik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 5ks vnitřních a 5 ks venkovních klimatizačních jednotek. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a demontáž stávajících klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je zajištění pravidelných kontrol klimatizací po dobu záruky, dle požadavků zadavatele.
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzduchotechniky v čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c, návazně v místnosti č. 4.16. V souladu se zadáním investora bude v této etapě následující řešení: V čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c bude vzduchotechnika ukončena na hranici těchto prostor. Budou provedena zařízení ve ...
Výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2 a poskytování servisních služeb k dodanému systému. Blíže v ZD a v jejích přílohách.
Chlazení VoZP kancelářských prostor, serverovny a UPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových chladících jednotek a zajištění servisních služeb.
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu dle Přílohy zadávací dokumentace č. 3 Specifikace předmětu plnění
OI Hradec Králové - modernizace klimatizace
Modernizace klimatizace Oblastního inspektorátu Hradec Králové, dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr společností Elklima s.r.o., IČO 15050521, se sídlem Chrudimská 2905, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a ...
Realizace klimatizace v budově MZe v Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému komplexní klimatizace a jeho montáž a instalace v budově Ministerstva zemědělství v Ústí nad Labem. Hlavním účelem veřejné zakázky je dodávka klimatizačního systému, následná montáž a instalace a s nimi související stavební práce představují vedlejší plnění nezbytné pro realizaci veřejné ...
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních ve všech provozovnách České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 části dle regionů České pošty, s.p. Část 1_Praha Část 2_Jižní Čechy Část 3_Západní Čechy Část 4_Severní Čechy Část 5_ Východní Čechy Část ...
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia
Predmetom zákazky je obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo vybraných učebniach prednáškových miestnostiach bude vybudovaná vzduchotechnika so systémom rekuperácie vzduchu. Do stavebného objektu rekuperácie patria aj časti, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Takýmito ...
Koupelny - Kolej Jarov III. F - Rekonstrukce koupelen a zateplení, výměna oken a dveří
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této ZD
Servis VZT a klimatizace v areálu Pražského hradu a zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli služby pravidelné paušální činnosti (periodické servisní prohlídky a revize) a mimopaušální činnosti specifikované níže, a to s cílem udržet v dobrém technickém a provozuschopném stavu technologie zadavatele, které jsou specifikovány v přílohách Zadávací dokumentace, a ...
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a rekonštrukcii a modernizácii VZT a MaR v objekte Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. č. 2A v Bratislave v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Ing. Melindou Neumannovou (výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Chlazení kanceláří UI AV ČR
Předmětem zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek do prostor kanceláří umístěných v objektu na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8. Předmět plnění dále spočívá ve zpracování prováděcí dokumentace, demontáži stávajícího chladícího systému, ve vybourání prostupů, položení potrubí chladiva a kondenzátu, izolací ...
Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - dodávky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami
Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa - dodávky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Profylaxe klimatizačních zařízení a vzduchotechniky v objektech VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provádění profylaktických prohlídek, revizí chladiva, a servisu chladící techniky a revizí systémů vzduchotechniky v objektech VZP ČR po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem.
Servisní prohlídky a mimozáruční servis vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky jsou servisní prohlídky a mimozáruční servis (v rámci záruční doby) vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice.
Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (Pavilony A, B, D, E, F) a provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických ...
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Zdroje chladu opravy a servisní práce II
Předmětem VZ je zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele, spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Kolej Jarov I B - rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen, stoupaček a kompletní vzduchotechniky dle projektové dokumentace
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: zateplení obvodového pláště, zateplení soklu, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení půdy. • Výměna zdroje: výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW, vyregulování otopné ...