Poptáváme kruhové potrubí
Poptáváme SR 710/3000 - kruhové potrubí, spiro. Je to možné od vás koupit?
Poptávám filtry pro vzduchotechniku
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o nabídku dodání filtrů pro vzduchotechniku dle zadání v příloze. V případě dotazů jsem k dispozici.
Klimatizačné jednotky do vybraných priestorov budovy Okresného súdu Malacky
Predmetom zákazky je dodanie a montáž klimatizačných jednotiek do vybraných priestorov budovy Okresného súdu Malacky v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MOROCZ TACOVSKY GROUP s. r. o., IČO: 46 395 881, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava ako neoddeliteľnej súčasti súťažných podkladov, tiež v súlade s požiadavkami verejného ...
Pozáručný servis klimatizačných zariadení
Predmetom zákazky je pozáručný servis klimatizačných zariadení v prevádzkovaných objektoch verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky.
Servis a opravy klimatizačných zariadení
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je: - vykonávanie pravidelného (ročného), odborného servisu klimatizačných zariadení - ďalej aj ako pravidelný odborný servis, - vykonávanie ročnej kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení ďalej aj ako kontrola tesnosti, - vykonávanie opráv porúch / vád klimatizačných ...
Servis a profylaktika klimatizácií v objektoch spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Predmetom zákazky je poskytnutie pravidelného profylaktického servisu na klimatizačných zariadeniach v objektoch spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., t.j. v Zariadení na energetické využívanie odpadu (ďalej len ako ZEVO) a v Dotrieďovacom závode (ďalej len ako DZ) nachádzajúcich sa na adrese Vlčie hrdlo 72, 821 04 Bratislava a v centrále ...
Inštalovanie vzduchotechniky
Predmetom zákazky je inštalácia vzduchotechniky v kuchyni a jedálni v CSS Park Čadca.
Nákup materiálno-technického vybavenia do Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12
Predmetom dodávky tovarov a stavebno- montážnych úprav je zabezpečenie chladenia a čistenia vzduchu, streaming osvetlenia a videotechnika pre online prenosy, ktoré budú umiestnené vo vybraných verejno- knižničných a kancelárskych priestoroch budovy centrálnej knižnice na Pionierskej ulici 12 v Bratislave. Stavebno- montážne úpravy budú v zmysle ...
Rekonštrukcia objektu geriatrie - Nemocnica Poprad, a.s.
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek
Dodanie a montáž 35 klimatizačných jednotiek v budove súdu aj s vypracovaním projektovej dokumentácie
Poptávám montáž klimatizace
Poptávám klimatizaci pokoje cca 5x4m.
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Servisná prehliadka a údržba vzduchotechniky v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi servis a údržbu vzduchotechniky, v rámci ktorého bude verejný obstarávateľ na základe individuálnych objednávok objednávať čistenie žalúzií a mriežok, čistenie a dezinfekcia fancoilov, výmena filtrov, dezinfekcia vzduchovej jednotky, čistenie a prepláchnutie výmenníka vzduchotechnickej ...
Dodávka a montáž vonkajších klimatizačných jednotiek a zhotovenie vnútorných rozvodov pre budovu
Predmetom zákazky je dodanie a namontovanie všetkých vonkajších klimatizačných jednotiek v počte 8 ks vrátane chladiarenských potrubných rozvodov, vrátane systému MaR a príslušnej elektroinštalácie MaR a silnoprúdovej elektroinštalácie a vrátane potrebných stavebných úprav v budove BRAVO.
Servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky II
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu klimatizačných zariadení a vzduchotechniky, ktoré sa nachádzajú v administratívnych objektoch Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP 33, 813 31 v Bratislave a na Jakubovom námestí 12, 811 09 v Bratislave v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej oblasti. Predmet zákazky je podrobne ...
Pravidelná prehliadka a servis vzduchotechniky
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri pravidelnej kontrole a servise vzduchotechniky s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni a v súlade s technickými podmienkami a požiadavkami na bezporuchovú funkčnosť inštalovanej vzduchotechniky a jej súčastí.
Jednorazový servis klimatizačných zariadení pre objekty FR SR v rámci celého Slovenska
Vykonanie pravidelného servisu klimatizačných zariadení so zameraním na kontrolu a prečistenie klimatizačných jednotiek
Vonkajšie klimatizačné jednotky a vnútorné rozvody pre budovu BRAVO
Predmetom zákazky je dodanie a namontovanie všetkých vonkajších klimatizačných jednotiek v počte 8 ks vrátane chladiarenských potrubných rozvodov, vrátane systému MaR a príslušnej elektroinštalácie MaR a silnoprúdovej elektroinštalácie a vrátane potrebných stavebných úprav v budove BRAVO.
Klimatizácia do priestorov galérie
Klimatizácia do priestorov galérie je oprávneným výdavkom v rámci projektu EÚ - Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Galéria Miloša Alexandra Bazovského je Národnou kultúrnou pamiatkou.
Dodávka axiálnych prúdových ventilátorov v tuneli Horelica
Predmetom zákazky je dodanie 4ks axiálnych prúdových ventilátorov vrátane tlmičov hluku a komponentov pre PS 206-57 Vetranie tunela Horelica.
CV- 236 - Profylaktické prehliadky klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky
Profylaktickú prehliadku klimatizačných zariadení a vzduchotechniky je potrebné vykonať podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.842/2006, zákona č.286/2009 Z.z o flúorovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č.314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o flúorovaných plynoch a o zmene a ...
Modernizácia infraštruktúry Mestského kultúrneho strediska Hriňová
Predmetom zákazky je dodávka a montáž sedadiel, zvukovej techniky, divadelnej svetelnej techniky, látkového programu, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Mestského kultúrneho strediska v meste Hriňová. Súčasťou dodávky sú aj sterilizátory vzduchu (germicídne ...
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv a údržby vzduchotechnických zariadení s dodávkou náhradných dielov a klimatizačných jednotiek v primárnej a sekundárnej časti v technologických a netechnologických objektoch.
Obnova športovej haly Prokofievova 2 – časť č. 5 - vzduchotechnika
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmena (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.