Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova
Předmětem plnění je zkvalitnění výuky a podpora rozvoje klíčových kompetencí na třech základních školách v Klatovech. ZŠ Masarykova modernizuje jazykovou učebnu, 2 PC učebny a učebny přírodopisu, chemie a fyziky pořízením IT vybavení (interaktivní tabule, PC, klávesnice, monitory, dataprojektory, tiskárna atd.). ZŠ Plánická zkvalitní svou výuku ...
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky originálního/alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, ...
IT/AV technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT/AV techniky (informačních a komunikačních technologií) pro projekty H 4.0 Kulturně - komunitní centrum a Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění, montáž a instalace, zprovoznění a základní zaškolení. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované. Specifikace ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí Základní školy Šlapanice. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: Přístroje a pomůcky Dílčí část č. 2: Nábytek Dílčí ...
Tlačové zariadenia
Tlačové zariadenia Tlačiareň, multifunkčné zariadenie, zariadenie, skener, kopírovacie zariadenie, tlač, kopírovanie, skenovanie
Modernizace informačního systému dispečinku HZS ČT
dodávka informačních technologií v dispečinku HZS ČT včetně jejich implementace, dodávka HW vybavení, integrace informačních subsystémů do Dispečerského systému, uvedení technologického celku do provozu, zaškolení obsluhy a následná podpora a údržba provozu IS
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. ...
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení
-pozáručný servis a údržba tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení a príslušenstva spočívajúci vo výmene nefunkčného dielu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Ak by táto oprava bola neekonomická, alebo by už neboli náhradné diely dodateľné pre vykonanie opravy poskytovateľ dodá potvrdenie pre vyradenie z evidencie. -profylaktika ...
Kancelářské potřeby a drogistické zboží
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, kancelářských potřeb a drogistického zboží (dále jen „zboží“) a konfigurace stávajícího programového vybavení účastníka zadávacího řízení pro potřeby realizace nákupů přes e-shop.
Dodávka výpočetní techniky pro grafiku II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. ...
Dodávky tonerů a inkoustových náplní pro Krajskou zdravotní, a.s.
opakující se dodávky tonerů a inkoustových náplní
Didaktická technika pre základnú školu
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktickej techniky, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie špecifikovaných učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Dodávka výukového vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení Základní školy Baška výukovým vybavením sloužícím k výuce žáků pedagogy. Součástí této veřejné zakázky je dodávka, doprava, montáž, zprovoznění a zaškolení v rozsahu max. 3 hodiny u každého výukového předmětu.
Dynamický nákupní systém na dodávku IT techniky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT techniky podle kategorií DNS. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých Výzvách. Kategorie DNS: Kategorie 1 - Koncová zařízení Kategorie 2 - Serverová infrastruktura Kategorie 3 - Aktivní a pasivní síťové prvky Bližší informace k předmětu ...
Pavilon odborných učeben – dodávky vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktických pomůcek s příslušenstvím, jejich instalace a uvedení do provozu, dodávka, montáž a uvedení do provozu nábytku do odborných učeben, nové kmenové učebny, kabinetů, školního poradenského pracoviště, venkovní učebny, šatny a chodby, dodávka konektivity a IT vybavení, jejich instalace a uvedení do ...
Doplnenie HW infraštruktúry
Predmetom zákazky je dodávka hardwérového vybavenia, serverovej infraštruktúry, servopohonov a snímacích a meracích zariadení. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v jednotlivých opisoch zákazky, kde sú uvedené základné požiadavky a kľúčové technické špecifikácie, ktoré sú sprístupnené záujemcom spolu s týmito súťažnými podkladmi a v zmluvných ...
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 1.časť: Nákup interiérového vybavenia 2.časť: Nákup výpočtovej techniky 3.časť: Nákup didaktických pomôcok
Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP
Zajištění dodávek multifunkčních zařízení formátu A3 pro zadavatele a pověřující zadavatele, a to včetně jejich následné instalace, zprovoznění a integrace, dále zajištění průběžných dodávek servisně-materiálového plnění a dalších souvisejících služeb – např. záruční servis, profylaxe apod. (tato část plnění bude hrazena v rámci ceny za tisk 1 ...
Služba tiskového řešení pro resort ČÚZK
Pronájem tiskových zařízení rozdělených do 5 kategorií včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb pro jednotlivé organizace resortu ČÚZK.
Technické vybavenie grafického pracoviska - zariadenia pre zachytenie obrazu a zvuku
Predmetom zákazky "Zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s. r. o." je nákup technického vybavenia grafického pracoviska, konkrétne technológie automatického vytvárania 2D/3D/360° zobrazení a automatizovanej technológie pre výrobu videí a animácií vrátane príslušenstva a softvéru Predmet zákazky je detailne opísaný v ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.