UTB – Nákup multifunkčního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pořizovaného pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...
Multifunkční tiskové služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 34 multifunkčních tiskáren požadované specifikace (viz. Příloha č. 1), které budou dodány na chodby sídla zadavatele a ...
Centra interaktivní výuky
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - Center interaktivní výuky (dále jen „CIV“). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem, jehož ...
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem ...
Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru
Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru.
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Zvýšení bezpečnosti prostředků ICT a dostupnosti IT služeb, opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka infrastruktury, technologií a aplikací pro rozšíření datových center ERÚ a zajištění služeb servisní podpory na stávající i nové technologie. Vybraný Dodavatel zároveň zajistí řízení informační bezpečnosti v provozu systémů a technologií v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ...
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Vybavenie pre Základnú školu v Liesku – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok na vybavenie odbornej jazykovej a polytechnickej učebne pre Základnú školu v Liesku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové ...
Vybavenie ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Vybavenie pre Základnú školu v Chynoranoch – IKT
Predmetom zákazky je dodanie IKT na vybavenie odbornej fyzikálnej, jazykovej a IKT učebne pre Základnú školu v Chynoranoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo ...
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina: -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi ...
Servis a opravy zariadení systému VARVYR pre JAVYS, a.s.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisu a opráv systému VARVYR - systém zabezpečujúci varovanie obyvateľov (zamestnancov) a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti. Požiadavka na vybudovanie a prevádzkovanie systému varovania a vyrozumenia vyplýva zo zákona NR SR ...
Dodávky multifunkčních zařízení včetně zajištění kompletního servisu, dodávek náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 80 ks multifunkčních zařízení, která budou ve sdíleném režimu zajišťovat barevný a černobílý tisk, kopírování a skenování dokumentů v rozměrech do formátu A3, včetně zajištění kompletního servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu v rámci tiskového řešení MF.
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe - skúšobňa
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov), pričom ...
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Dodávka informačnej a komunikačnej techniky
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - informačnej a komunikačnej techniky pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity škol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem ...
Vnútorné vybavenie ZŠ Oravské Veselé
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky
Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky.