Výpočtová technika
Ide o obstaranie rôznych zariadení výpočtovej techniky. Podrobný popis všetkých 14 (slovom: štrnásť) požadovaných položiek výpočtovej techniky (notebooky, mini C, PC, monitorov, klávesníc, vrátane ďalších položiek a príslušenstva) je obsiahnutý v špecifikácii, tvoriacej súčasť dokumentácie na vypracovanie ponuky. Uvedená dokumentácia bude ...
Interaktívne podlahy a dotykové obrazovky s mini OPS počítačom pre materské školy
Predmet zákazky sú 4ks interaktívnej podlahy Fly Sky a 7ks interaktívna dotyková LED obrazovka vrátane dopravy a montáže na mieste dodania.
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení (ďalej len "MFZ") vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v prílohe č. 3 súťažných ...
Tonery originálne na rok 2023
Predmetom zákazky je dodávka tonerov originálnych na rok 2023. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Nákup notebookov s príslušenstvom
Nákup notebookov, resp. prenosných počítačov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu a s požadovanou technickou špecifikáciou, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a multifunkčných zariadení do nájmu verejnému obstarávateľovi, technická podpora, servis a údržba poskytnutých tlačiarenských a multifunkčných zariadení v počte 4 ks.
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a Zabezpečenie kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu pre vlastné multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie.
Nákup mobilných telefónov a tabletu II.
Nákup mobilných telefónov a tabletu, podľa špecifikácie uvedenej v SP.
Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby
prenájom 3 ks multifunkčných tlačiarenských zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia, dodávka spotrebného materiálu (okrem papiera). Požadujeme dodavku nových, doposial nepouzivanych tovarov v originalnom baleni od vyrobcu, nie repasovane, pouzivane, vystavovane alebo testovane zariadenia. Predmet dodania musí byt zabaleny v originalnom ...
Nové serverové riešenie pre NsM
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a implementácia serverov, poskytnutie licencie k serverom bez časového obmedzenia, minimálne na obdobie 5 (päť) rokov odo dňa účinnosti zmluvy a poskytnutie služby vzdialenej podpory na obdobie 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.
IKT vybavenie
Dodanie IKT vybavenia pre ZŠ v Rudine v rámci projektu z EÚ fondov. Podrobný rozpis vybavenia je uvedený v prílohe 1
HW pre projekt Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti TUKE
Hardver, softver a služby pre projekt Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti TUKE podľa kvalitatávnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodanie a montáž úradnej digitálnej tabule
V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom bude dodaný 1 ks informačnej tabule, ktoré poskytuje vizualizačnú platformu na zdieľanie informácií medzi mestom a verejnosťou. Predmetom tejto zákazky je dodanie 1ks úradnej informačnej tabule vrátane zemných prác, základu a elektrického zapojenia, stojanového typu na pevnom ...
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál do tlačiarní, multifunkčných zariadení
Dodanie originálnych tonerov a originálneho spotrebného materiálu do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích zariadení.
Kamerový monitorovací systém
Predmetom zákazky je dodanie tovarov učebných pomôcok pre žiakov SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici: kamerový monitorovací systém; 3D skenery; rezacia jednotka riadená počítačom; vysokovýkonný plochý skener formátu A3 na spracovávanie veľkých; viazaných alebo krehkých dokumentov; 3D tlačiareň pre viacerými a tvrdými materiálmi; počítačová ...
Nákup hardvéru a/alebo podpory hardvérových produktov
Toto oznámenie sleduje zriadenie Dynamického nákupného systému, v ktorom budú podľa operatívnych potrieb obstarávateľskej organizácie obstarávané tovary - hardvérové komponenty, sieťové komponenty a pod., ale aj služby hardvérovej podpory existujúceho hardvéru verejného obstarávateľa. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
Technické vybavenie školiacich miestností regionálnych centier
Zabezpečenie technického vybavenia školiacich miestností regionálnych centier, ktoré organizačne patria pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Dodanie tovarov na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii
Dodanie tovarov na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii v rámci projektu Bezpečnejšia Knižnica
Nákup informačno – komunikačných technológií a príslušného spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 ...
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre UKF v Nitre
Predmetom zákazky realizovanej nadlimitným postupom je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS), v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre potreby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podľa slovníka obstarávania v ...
Elektronická úradná a informačná tabuľa pre MČ Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je dodávka 1 kusu dotykovej elektronickej úradnej a informačnej tabule mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
Výpočtová technika pre projekt FEI
Výpočtová technika Výkonné a extrémne flexibilné notebooky (kompaktné zariadenia typu 2v1) 4ks; Univerzálny bezdrôtový mikrofónový set 1 ks; Ultra kompaktné prenosné LED projektory 3ks
Široko formátový prieťahový skener pre skenovanie dokumentov do šírky 48
Predmetom zákazky je dodávka skenerov pre digitalizačné pracovisko v rozsahu stanovených podmienok. Predmet zákazky je rozdelený na tri (3) samostatné časti. Časť 1: Široko formátový prieťahový skener pre skenovanie dokumentov do šírky 48 (1220 mm) Časť 2: Vysokovýkonný manuálny knižný skener pre skenovanie tlačených a viazaných dokumentov, ...
Obstarávanie IKT zariadení – Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude nákup tabletových zariadení, príslušenstva, konfiguračných prác (príprava tabletových zariadení na používanie), a zabezpečenie postupnej distribúcie zariadení dodávateľom v rámci Slovenska na miesta určené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ poskytne zoznam s uvedením konkrétnych adries ...
IKT
Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia nového vybavenia informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) v rámci projektu s názvom: Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3. Zoznam vybavenia IKT tvorí prílohu č. 1 Opisu predmetu zákazky. (ďalej len Opis predmetu zákazky). Zákazka nie je rozdelená na časti, keďže jednotlivé obstarávané ...