Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov
Opis: -Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební: - Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - IKT učebňa ZŠ Jeséniova - Biologicko- chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenom rozpočte. Predmet zákazky je rozdelený na štyri logické celky. Uchádzač môže dať ponuku ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – tiskárny, skenery a multifunkční zařízení II
Předmětem zakázky je dodávka tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů s příslušenstvím, v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.
Nákup PC a instalace IT pro přístavbu
Poskytnutí dodávek vybavení učeben a kabinetů osobními počítači pro CAD/CAM včetně monitorů, tiskáren a dataprojektorů spolu s vybudováním infrastruktury.
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Projekt - Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu - vybavení učeben, opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobného IT vybavení a interaktivních monitorů pro laboratoře a učebny Centra e-learningu, jejichž přesný popis je uveden v příloze č. 1a), 1b) a 1c) této výzvy – technická specifikace pro část A, B a C. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem a zadavatelem dle závazného návrhu v ...
UPOL – kancelářské vybavení, interaktivní tabule a videokamery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského vybavení, interaktivních tabulí a videokamer, spolu se souvisejícím příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací ...
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Projekční technika pro FS - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka projekční techniky a doplňkového vybavení pro učebny Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání projekční techniky a doplňkového vybavení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně ...
Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
UTB – ART GALLERY – Projekční set II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekčního setu pro provoz galerie pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolufinancovaného z prostředků OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460 ART GALLERY UTB ve Zlíně.
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben - technologická zařízení
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Dodávka rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky
ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka ICT
Předmětem plnění je dodávka ICT vybavení do odborných učeben ZŠ Heyrovského. Dodávka zahrnuje stolní PC včetně monitorů, audiovizuální techniku, doplňkové příslušenství, software a další. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace.
Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia odborných učební. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Časť č. 1: IKT učebňa Časť č. 2: Biologická učebňa Časť č. 3: Polytechnická učebňa
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se o následující položky: • 3D tiskárny • 3D skenery • 3D projektor • 3D kamery • PC pracovní stanice s monitorem • Termokamera • Software pro 3D modelování • Brýle pro virtuální realitu. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a ...
Tiskárna multifunkční
Předmětem VZ je dodávka multifunkčních tiskových zařízení podle specifikace uvedené v ZD.
Škola pro všechny, věda hrou – konektivita + IT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konektivity a IT zařízení podle technické specifikace zpracované Ing. Janem Zonou, IČO: 72321041, ČKAIT – 1301528 pro každou základní školu samostatně. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Dodávka pracovních stanic a monitorů
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 250ks All In One pracovních stanic a 50ks monitorů typu A a 15ks monitorů typu B, včetně příslušenství. Více v ZD
Dodávka notebooků a dokovacích stanic
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 150ks notebooků A, 20ks notebooků B a 30ks dokovacích stanic, včetně příslušenství. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek plnění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a příloze č. 3 ZD – závazný vzor smlouvy.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ 5. května v Liberci v budově I. stupně a budově II. stupně. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení ...