PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu níže uvedeného zařízení v areálu FN Plzeň Bory včetně bývalé Vojenské nemocnice (BVN). Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale pouze na všechna ...

FA-FIT 2018 Digitalizace poslucháren

FA-FIT 2018 Digitalizace poslucháren

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro digitalizaci 4 poslucháren včetně digitalizace režie poslucháren v nové budově ČVUT, a to včetně odinstalování stávající audiovizuální techniky a instalace nově dodávané audiovizuální techniky v místě plnění, a to včetně jejího naprogramování a zaškolení obsluhy. Předmětem dodávky je ...

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technickou specifikací s výkazem výměr.

Počítače a monitory

Počítače a monitory

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka multimediálních počítačů, mini počítačů a monitorů.

Nákup výpočetní techniky

Nákup výpočetní techniky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na 1 rok. Předmětem plnění na základě uzavřené rámcové dohody – veřejných zakázek budou postupné dodávky počítačů, notebooků a monitorů pro potřeby Zadavatele. V rámci dodávek budou pořízeny počítače, notebooky 14“ a 15“ včetně dokovací stanice a monitory 23,8“; dodané ...

Tiskárny

Tiskárny

Nákup 3 typů tiskáren

Modernizace AV vybavení přednáškového sálu 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno

Modernizace AV vybavení přednáškového sálu 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je inovace audiovizuálního vybavení přednáškové místnosti 205 na Hudební fakultě JAMU, Komenského nám. 609/6, Brno, vč. demontáže stávající technologie, dopravy a instalace nové technologie.

LF HK – MRR – PRSP na UK – Pořízení ICT

LF HK – MRR – PRSP na UK – Pořízení ICT

Předmětem veřejné zakázky je pořízení ICT vybavení. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Obnova HW pro ESX

Obnova HW pro ESX

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky serverů (tj. hardware se softwarovým příslušenstvím) v identické konfiguraci, včetně instalace, implementace do stávajícího prostředí zadavatele, dodání odpovídajících licencí k softwarovému příslušenství, předání potřebné dokumentace k řádnému užívání a po dobu 60 měsíců od instalace a implementace ...

PdF - Dodávka 3D tiskáren a dalšího vybavení pro 3D tisk II

PdF - Dodávka 3D tiskáren a dalšího vybavení pro 3D tisk II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren a 3D per. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW

Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW týkající se projektu IROP s reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002635.

Videokonferenční technika

Videokonferenční technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a konfigurace zařízení pro videokonference, která musí splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky (stolní PC, monitory, interaktivní tabule) pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Prostředky ICT

Prostředky ICT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií.

Elektronizace jednacích síní

Elektronizace jednacích síní

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace komplexního řešení pro nahrávání jednání (pořizování audio záznamu) v jednací síni sestaveného dodavatelem z komponent uvedených v Rámcové dohodě. Z hlediska rozsahu se jedná o elektronizaci (dodávku nahrávacích zařízení) cca. 1 200 jednacích síní rozmístěných na všech úrovních soudů v ...

Koncová klientská zařízení – rámcová dohoda

Koncová klientská zařízení – rámcová dohoda

Předmětem části 1 zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou dodávky klientských koncových zařízení – notebooků, ...

Pořízení IT infrastruktury

Pořízení IT infrastruktury

Předmětem výběrového řízení je pořízení nových (nebyly předmětem odpisů) serverů a pracovních stanic, a to včetně dopravy do místa plnění zakázky.

Laboratoř výpočetní techniky - II.

Laboratoř výpočetní techniky - II.

Předmětem plnění veřejné zakázky (obou částí) je dodávka výpočetní techniky pro Technickou fakultu.

Projekt - Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu, dodávka strojů a zařízení

Projekt - Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu, dodávka strojů a zařízení

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupních smluv na dodávku strojů a zařízení pro vybavení centra e-learningu, a to stohové řezačky, linky pro automatické čištění knih. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 c, d a 2 c, d této zadávací dokumentace.

Nákup IT techniky III

Nákup IT techniky III

Předmětem této zakázky je dodávka počítačů, multimediální projekce, severu a další IT techniky do Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - více je předmět zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou

MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou

Předmětem Veřejné zakázky je vybavení poslucháren audiovizuální technikou, a to celkem: 11 velkých poslucháren, 5 středních poslucháren a 52 malých poslucháren, za účelem modernizace a aktualizace stávajícího audiovizuálního vybavení pro potřeby výuky. Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen v přílohách zadávací dokumentace.

Technické vybavení učeben 106 a 107 v objektu Mozartova 647/1, Brno

Technické vybavení učeben 106 a 107 v objektu Mozartova 647/1, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekční techniky.

3D tiskárna s technologií SLS

3D tiskárna s technologií SLS

Dodání 1 ks 3D tiskárny s technologií SLS.

Pořízení hardwaru

Pořízení hardwaru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení pro výuku a výzkum. Zadavatel poptává soubor hardwarového vybavení, protože podle zkušeností zadavatele je schopno tento soubor hardware dodat více dodavatelů. Zadavatel očekává, že poptáním celého souboru hardware nabídnou firmy slevy z běžných cen zboží.

(záznamy 1/25 z 6675)  strana 1 / 267