Poptávám nastavení počítačového monitoru
Poptávám někoho, kdo by mi byl schopen nastavit funkce (barvu) u mého nového monitoru k PC AOC 27B2DM (27B2DM). Děkuji.
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva NOC
Dodávka notebookov a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb. Poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.
Okuliare na virtuálnu realitu
Predmetom zákazky je dodávka IKT technológií, fotografickej techniky, komunikačného vybavenia, sieťových zariadení a automobilu v rámci projektu Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí ...
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií
Predmetom zákazky je dodávka dataprojektorov podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Dokovateľný notebook s príslušenstvom
1.Predmetom zákaziek zadávaných v rámci Dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov a ...
Interaktívne prvky – hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie interaktívnych prvkov hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie počítačovej miestnosti
Predmet obstarávania je nákup vybavenia do počítačovej miestnosti. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia, ktoré sú zverejnené v dokumentoch tejto zákazky.
Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server
Hardvérové vybavenie slúži výhradne na prevádzku komplexného systému TomoCon PACS, ako jednej zo súčastí kritickej časti poliklinickej infraštruktúry. Ako súčasť dodávky HW vybavenia na požadované prípravné inštalačné práce, samotné softvérové licencie operačných systémov, samotná inštalácia softvérov Tatramed a otestovanie komplexného systému v ...
Pozáručný autorizovaný servis rýchlotlačiarní
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu na 2 kusoch produkčných rýchlotlačiarní RICOH InfoPrint 4100 TS2, prevádzkovaných na ústredí Sociálnej poisťovne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát
Predmetom zákazky je nákup mobilného laserového skenera s technológiou SLAM, funkciou Real_Time a príslušným spracovateľským softvérom. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Dodávka LED zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom a inštaláciou
Predmetom zákazky je Dodávka LED zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom a inštaláciou Miesto dodania je: Aula Ekonomickej Univerzity
Výpočtová technika
Na základe prieskumu cien pri tvorbe rozpočtu projektu NFP 310011CPL5 z OPKŽP sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude realizované týmto prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Výber dodávateľa je podľa ...
DNS Nákup IKT
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup a dodanie tovaru/poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií, ktorý je bežne dostupný na trhu, predovšetkým vybraného sortimentu notebookov, osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tabletov, ...
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň – Výstavba drobnej turistickej infraštruktúry
V zmysle rozvoja cestovného ruchu v oblasti Muránskej planiny a zatraktívnenia územia obce Muráň pre prichádzajúcich návštevníkov, ale aj stálych obyvateľov, sa obec rozhodla v katastrálnom území vybudovať prvky drobnej infraštruktúry. SO-01 Vstupná brána do Muránskej planiny v Hrdzavej doline, par.č. 1628/1, 1628/101 SO-02 Informačný ...
Vybavenie SOŠE Poprad IKT 06/23
Predmetom zákazky je obstaranie informačno- komunikačných technológií pre potreby odborného vyučovania na SOŠE Poprad Matejovce. Bližší popis uvedený v Prílohe č. 2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár".
Poskytovanie služieb tlače so zameraním na úspory energie
Predmetom zákazky je dodanie (prenájom bez možnosti odkúpenia) multifunkčných zariadení do priestorov verejného obstarávateľa, ktoré budú k dispozícii v priestoroch verejného obstarávateľa počas trvania Rámcovej dohody na obdobie 48 mesiacov s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov ( opcia). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS ...
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR
Predmetom zákazky je dodanie technických zariadení výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre potreby bežnej administratívnej činnosti obstarávateľa podľa technickej špecifikácie a požiadaviek obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov vrátane ich príloh.
Technické vybavenie školiacich miestností regionálnych centier
Zabezpečenie technického vybavenia školiacich miestností regionálnych centier, ktoré organizačne patria pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Didaktická technika pre SvF - aula akademika Bellu
Dodanie didaktickej techniky pre Stavebnú fakultu STU v Bratislave, videotechnika a audiotechnika (ozvučenie) vrátane inštalácie
Interaktívne podlahy a dotykové obrazovky s mini OPS počítačom pre materské školy
Predmet zákazky sú 4ks interaktívnej podlahy Fly Sky a 7ks interaktívna dotyková LED obrazovka vrátane dopravy a montáže na mieste dodania.
Kúpa notebookov, pracovných staníc a monitorov
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne výpočtovej techniky ako notebooky, pracovné stanice a monitory, slúžiacej pre zabezpečenie výkonu bežných administratívnych a kancelárskych činností verejného obstarávateľa. Dodávka tovaru v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Kúpnej zmluve (Príloha č. 2 tejto ...
Dodávka IKT vybavenia základných škôl
Predmetom zákazky je dodávka (pod pojmom dodávka sa rozumie dodanie/dovoz na miesto určenia/vynesenie do jednotlivých učební) a prípadná montáž IKT vybavenia pre jednotlivé základné školy. Presná špecifikácia a počty kusov sú uvedené v Prílohe č. 1 Návrh plnenia kritérií.
Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby
Predmet zákazky je prenájom 3ks multifunkčných tlačiarenských zariadení (tlač/sken/kopírovanie) vrátane kompletného servisného pokrytia, dodávka spotrebného materiálu (okrem papiera). Požadujeme dodavku nových, doposial nepouzivanych tovarov v originalnom baleni od vyrobcu, nie repasovane, pouzivane, vystavovane alebo testovane zariadenia. Predmet ...
Vybavenie SOŠE Poprad - IKT
Predmetom zákazky je obstaranie informačno- komunikačných technológií pre potreby odborného vyučovania na SOŠE Poprad Matejovce. Bližší popis uvedený v Prílohe č. 2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár".
Zabezpečenie techniky, dočasných stavieb, mobiliáru a reportážnych služieb FFV 2023
Predmetom zákazky je zabezpečenie zvukovej, svetelnej a projekčnej techniky, dočasných stavieb, mobiliáru a reportážnych služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Prípravná fáza bude prebiehať od 26.06.2023 do 30.06.2023, realizačná fáza od 30.06.2023 do 02.07.2023 a ukončovacia fáza bude ...