Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete ...
Evakuační rozhlas v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a montáž nového systému rozhlasu s funkcí evakuačního rozhlasu dle normy EN54 v objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2. Nedílnou součásti instalace nového systému evakuačního rozhlasu na objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 bude demontáž stávajícího systému domácího rozhlasu. ...
Dodávka telefonní ústředny pro oblast Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednotného komunikačního systému.
Poskytování služeb pozáručního servisu a oprav přenosových a dohledových systémů v resortu MV ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění služeb pozáručního servisu a oprav přenosových a dohledových systémů Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR.
Podpora telefónnych ústrední
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pořízení Core Switch LAN pro potřeby systémů základních registrů
Předmětem plnění je dodávka HW, software včetně záruky i poskytnutí údržby maintenance dodaného HW a SW po dobu 60 měsíců
Výstavba, montáž a doplnění optické sítě elektronických komunikací
Předmětem VZ je výstavba a doplnění sítě elektronické komunikace. Konkrétně se jedná o komplexní realizaci a montáž optické sítě elektronické komunikace a s tím související úpravy distribuční soustavy. Součástí podmínek plnění je poskytovat související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, ...
Nájem elektronických komunikačních zařízení mobilní sítě GSM
Předmětem VZ je nájem elektronických komunikačních zařízení mobilní sítě na dobu 48 měsíců od data převzetí těchto zařízení do užívání. Zařízení jsou rozdělena do následujících kategorií: kategorie 1 Zařízení Bronze – 6.350 ks kategorie 2 Zařízení Silver – 3.600 ks kategorie 3 Zařízení Gold – 300 ks kategorie 4 Zařízení VIP – 53 ks kategorie 5 ...
Výmena a doplnenie evakuačného rozhlasu v sídelnej budove SNK
Predmetom zákazky je: a) vypracovanie dokumentácie na realizáciu evakuačného rozhlasu (ďalej len ER) v sídelnej budove objednávateľa - dokumentácia vyhotovenia ER v zmysle platných predpisov a noriem pojednávajúcich o ER, - plán realizácie ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa b) realizácia ER v projektom určených ...
Nákup náhradních dílů radiostanic Harris
Dodávka náhradních dílů radiostanic Harris
Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda
Předmětwm veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro ZOS (zdravotnické operační středisko). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Mikrofonní pole a mikrofon
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Dispečerské terminály Zadavatele tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení, se kterými je Zadavatel oprávněn hospodařit, které zajišťují služby neveřejných elektronických komunikací a další služby v oblasti provozování železniční dopravní cesty (dále jen „ŽDC“) a ...
Rádiový maják NDB
Zariadenie sa používa na traťovú navigáciu a nepresné prístrojové priblíženie na pristátie. Zabezpečuje vedenie lietadla po požadovanej trati letu a privedenie lietadla do zóny.
Rámcová dohoda na pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému Pegas
Dodávka rádiových terminálů a příslušenství, jejichž prostřednictvím koncový uživatelé využívají funkcionality radiokomunikační sítě Pegas.
Provozní podpora a další rozvoj IKR a JPŘ PSV
provozní podpora a další rozvoj Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení, dále provozní podpora a další rozvoj Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019
Predmetom zákazky je 1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, 2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, ...
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
Samonosný dielektrický optický kábel (ďalej len SOK = anglicky All dielectric self supporting cable ADSS) vrátane príslušných armatúr, používaný na výstavbu optickej trasy na vonkajších elektrických vedeniach vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) tam, kde sa nevyužíva iný spôsob prenosu dátového toku (napr. použitím kombinovaného zemného ...
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
UTB – Tlumočnická technika II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Rádiostanice s príslušenstvom
Jedná sa o zakúpenie rádiostaníc s príslušenstvom, ktoré zahŕňa dodanie systému, ktorý sa skladá z manažovacích staníc, ručných terminálov a nevyhnutného príslušenstva k zabezpečeniu riadnej prevádzky uvedených rádiokomunikačných zariadení.
Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů a mimozáruční a pozáruční servis pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů. Podrobnosti k předmětu VZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Dodávka optických tras 0005
Veřejná zakázka spočívá v dodávce optických tras dle přiložené technické a výkresové specifikace včetně souvisejících prací.