Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina

Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.

Dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů

Dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů

Předmětem plnění bude dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů

Obnovení systémů SIMU VCS

Obnovení systémů SIMU VCS

Description of the subject of performance of this public contract: Acquisition of the VCS system for new ATC simulator for Terminal Sectors and FIC (SIMU TEB), for new ATC simulator for the TopSky system (SIMU TopSky), renewal and extension of the VCS systems on ATC simulators SIMU TWR, SIMU CANI, SIMU ROSE + PAR, SIMU TR7 LKTB and LKMT. The ...

Ruční digitální radiostanice TPH700 a nabíječe jednonásobné stolní

Ruční digitální radiostanice TPH700 a nabíječe jednonásobné stolní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 118 ks Ruční digitální radiostanice TPH 700 a 60 ks jednonásobného nabíječe stolního (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Poptávané typy radiostanic TPH700 lze provozovat jen v ...

Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže

Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu. V rámci predmetu zákazky bude uchádzač poskytovať predovšetkým: 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a ...

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. ...

Telekomunikačná technológia LTE

Telekomunikačná technológia LTE

Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s prislušnými softvérovými kľúčmi. Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnými požiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných ...

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.

Materiál pro testovací sady

Materiál pro testovací sady

Předmětem plnění je dodávka různých komponent pro testovací sady. Zakázka je rozdělena na 5 částí: Část A zakázky: CIIRC Testovací sady uživatelské jednotky osobního zdravotního systému pro diabetiky Část B zakázky: FBMI Testovací sady uživatelské jednotky asistenčního dohledového systému Část C zakázky: CIIRC Pronájem testovacích sad pro ...

Systém MILSATCOM

Systém MILSATCOM

viz. zadávací dokumentace

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování datové sítě pro zadavatele prostřednictvím distribučních bodů z objektů ve vlastnictví (správě) zadavatele, jakož i zajištění přenosu digitalizovaných záznamů z kamerových systémů instalovaných v jednotlivých objektech. Kompletní datová síť musí být výhradně ve vlastnictví zadavatele a není tedy ...

Postupná obnova LB

Postupná obnova LB

Postupná obnova a konsolidace LB a jejich následná technická podpora.

Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva  hl. m. Prahy

Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy

Předmětem je uzavření Smlouvy o dílo na modernizaci ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy (dále jen "ASVV") prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA (dále jen "MRS Tetra") (dále jen "Smlouva o dílo") a Servisní smlouvy na údržbu a opravy Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. ...

Telefony a interkomy pro FNUSA 2

Telefony a interkomy pro FNUSA 2

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky telefonů, interkomů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA. S vítězným účastníkem bude uzavřena smlouva na dobu 2 let. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1.

Nákup analogových převodníků

Nákup analogových převodníků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka příslušenství k analogovým bezdrátovým telefonním přístrojům pro jejich připojení do telefonního systému zadavatele (analogový převodník) a dále dodávka IP telefonů. Podrobnosti jsou uvedena v zadávací dokumentaci (dále také jen "ZD").

SPŠE Mohelnice - modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

SPŠE Mohelnice - modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

Předmětem zakázky je zajištění modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty - dodávka LAN routerů, LAN switchů, přístupového bodu wifi a Serverové řešení (virtualizovaná serverová platforma, záložní zdroje).

Inovácia poskytovaných služieb spoločnosti Techspo

Inovácia poskytovaných služieb spoločnosti Techspo

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1: Inovatívne vybavenie pre poskytovanie služieb optickej siete Logický celok 2: Inovatívne vybavenie pre poskytovanie bezdrôtových služieb (wifi) Logický celok 3: Dielenské nástroje a technické vybavenie

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

RS Dodávky IP telefonů a licencí

RS Dodávky IP telefonů a licencí

Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR.

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) dle § 138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup prostředků ICT v resortu Ministerstva financí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení: a) osobních počítačů; přenosných počítačů, ...

Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len HVPS), dátových služieb pre koncové zariadenia, doplnkových elektronických komunikačných služieb a nákup koncových ...

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury

Předmětem zadávacího řízení je dodávka L3 ethernet přepínačů typu A pro upgrade vybraných páteřních uzlů univerzitní sítě a L2 ethernet přepínače pro zkvalitnění infrastruktury LAN.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému

Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému

Dodávka a konfigurace nových zařízení systému TETRA včetně konfigurace stávajících koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající přenosové síti pro doplnění pozemního radiokomunikačního systému o prvky systému zajišťující bezpečnost mobilní komunikace uživatelů systému TETRA AČR.

(záznamy 1/25 z 867)  strana 1 / 35