Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...
Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými bude uzavřena smlouva o dílo, popř. kupní smlouva, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základní škole.
Přemístění a optimalizace TDM hlasové sítě objektu MV
Předmětem této veřejné zakázky je: • přemístění a optimalizaci komunikační technologie na bázi TDM a ATM, • zajištění dodávky nových komponent a technologie, tvořených hardware s nezbytným softwarovým příslušenstvím, a instalačního materiálu, • instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci všech dodávaných komponent, • zpracování prováděcího ...
Obnova záložní VCS v LKPR
Záložní VCS v LKPR tzv. STORAD byl zprovozněn v souvislosti se stěhováním do IATCC Jeneč v roce 2006.Tento systém je - analogový bez možnosti upgrade na komunikaci VoIP, která podle COM 11 bude v době nasazení povinná, - bez možnosti rozšíření o další pracoviště a kmitočty, - bez telefonní části, která je provozními složkami požadována, - bez ...
Dodání příslušenství k radiostanicím TPH 900 pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy
Dodání příslušenství k radiostanicím TPH 900 pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy 892 kusů - Ruční ovladač MR47 pro terminál TPH900 - 1 položka 20 kusů - Ruční ovladač MR 47 DNS pro terminál TPH900 s potlačením okolního šumu - 2 položka 705 kusů - Náhlavní souprava RP-495 pro terminál TPH 900 - 3 položka 209 kusů - Univerzální připojovací sada ...
Soubor aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace souboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě, která umožní sdílení dat různých platforem na jednom sdíleném diskovém prostoru.
Poskytování služeb vysokorychlostní datové sítě WAN a údržba LAN
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) zadavatele, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN zadavatele a poskytování ...
Síťové prvky
Předmětem zakázky je dodávka modulárních switchů vybavených příslušnými moduly pro připojení uživatelských koncových zařízení a WiFi access pointů a pro připojení do nadřazených prvků fakultní sítě. Tyto aktivní prvky pokryjí požadavky na kapacitu a kvalitu připojení uživatelských zařízení používaných ve výuce a zvýší zabezpečení počítačové ...
Dodávka ICT infrastruktury II
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zboží uvedeného v bodě 2.2 zadávací dokumentace.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka IT vybavení komunikačního systému telefonních ústředen, včetně instalace, licencí a uvedení do provozu a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí předmětu je též poskytování servisu a technické podpory specifikovaných přílohou č. 1 - Kupní smlouvou a dále na základě servisní smlouvy, uzavřené se ...
Optická síť Oldřichov v Hájích - páteřní trasa - stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce k vybudování páteřní trasy optické sítě Oldřichov v Hájích v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací včetně soupisu prací, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
MS Praha - WIFI JANM
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro příjem Wi-Fi signálu v Justičním areálu Na Míčánkách, jeho pronájem a další služby s tím spojené na 48 měsíců, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka 838 GNSS přijímačů a antén pro přenos signálu Galileo na tramvajové vozy včetně montáže
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka 838 GNSS přijímačů a antén pro přenos signálu Galileo na tramvajové vozy včetně montáže“ je uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž GNSS přijímačů včetně montáže, a to dle příloh vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, dostupné na profilu zadavatele.
Switche pro datovou síť
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks FC switchů včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 22 switchů pro páteřní síť včetně provedení ...
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov
Předmětem je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace technologické části stavby ve smyslu zpracovaných požadavků na výkon nebo funkci. Předmětem je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a př.č. 3 a př.č. 4 ...
Příprava pro optické rozvody OSO a MKDS a rekonstrukce a rozšíření VO Kvasiny
Předmětem zakázky je výstavba optické sítě v obci Kvasiny, která bude sloužit pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), pro optickou datovou síť obce (OSO) a pro výstavbu veřejného osvětlení (VO) v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Projektová dokumentace na výstavbu pasivní optické sítě MKDS na území obce Kvasiny je samostatným ...
Nákup karet CISCO
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup odolných karet CISCO v rámci dodávky kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních, kolových obrněných vozidel spojovacích a kolových vozidel-míst koordinace palebné podpory na podvozcích TITUS 6x6 dle specifikace uvedené v příloze č. 4 ZD-Závazný návrh smluvních podmínek.
Dodávka kompletního síťového prostředí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových síťových prvků (dále jen „switchů“) pro jednotlivá obvodní ředitelství Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) jako náhrada za stávající nevyhovující a zastaralé, a zároveň dodávka setu switchů pro hlavní datové centrum (dále též „serverovna“) MP HMP z důvodu nutnosti obnovy stávající ...
Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu
Předmětem veřejné zakázky je obměna datové infrastruktury a dodávka vybavení vnitřních LAN a WLAN sití včetně jednotného řešení správy a bezpečnosti na 10-ti základních školách podle příloh této zadávací dokumentace.
Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: (a) posouzení stávajícího elektrického vybavení plavidla, vč. kapacity baterií z pohledu požadavku na nepřetržitý provoz AIS transpondéru i u vyvázaného plavidla, (b) příprava lodí tak, aby v místě montáže zařízení bylo k dispozici napájení a prostor vhodný pro montáž, včetně kabeláže a zajištění ...
Přeložky a opravy optických kabelů sítě CŘD a MKDS
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v: - přeložkách a opravách optických kabelů v topografické síti centrálního řízení dopravy (dále jen „CŘD“) a městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“), - realizacích oprav poškozených vedení optických kabelů, - přeložkách optických kabelů dle podmínek objednatele, - přeložkách ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dispečerské terminály, které tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení. Železniční telefonní zapojovače jsou z funkčního pohledu členěny do dvou technologických skupin, IPTC a TOP.
Rozšíření regionální datové sítě Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optické infrastruktury, např. nákup ideálního spoluvlastnického podílu spojeného s výlučným užíváním konkrétních optických vláken, a dodávka aktivních a pasivních prvků s ní spojených pro rozšíření RDS PK. Součástí zakázky jsou služby zajištění provozu RDS PK vč. dohledu v rámci řešení dodaných aktivních prvků ...
Příslušenství pro koncová zařízení radiokomunikačního systému PEGAS
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup příslušenství pro ruční terminál TPH 900. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí.
Služby mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky: a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.), b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen ...