Informatizácia MHD v Žiline
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia ...
Modernizácia dopravného dispečingu -II. etapa
Predmetom realizácie projektu je vybudovanie digitálnej trunkovej siete rádiostaníc pre riadenie električkovej trakcie MHD v meste Košice, ktorá pozostáva z dodávky 125 rádiostaníc a infraštruktúry trunkovej siete. V rámci rádiostaníc ide o dodanie 2 pevných staníc na riadenie MHD a dispečing DPMK, 114 vozidlových rádiostaníc pre električky, 4 ...
Zdroje a nabíječe na RDST HARRIS a THALES - Rámcová dohoda
Veřejná zakázka je zadávána s cílem pořízení akumulátorových zdrojů a nabíječů k zabezpečení provozuschopnosti radiostanic a zařízení HARRIS a THALES, používaných v zahraničních operacích AČR a při plnění výcvikových úkolů jednotek AČR.
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...
Opravy digitálních telefonů do alc. sítě
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen ,,RD") na opravu vadných digitálních telefonních přístrojů typu Alcatel 4321, 4326 a 4331 pro telefonní ústředny Alcatel 4300L, včetně technické asistence a pomoci. Předpokládaný objem vadných digitálních přístrojů: - v roce 2020 953 ks - v roce ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa vypracování PD
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a následná dodávka a montáž technologie, nutné k distribuci signálu pro mobilní operátory (O2, T mobile, Vodafone) v nově postavených a stavebně dokončených pavilonech J a K, v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel ...
Taktická náhlavní komunikační souprava operátora
Dodávky taktických náhlavních komunikačních souprav operátora podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Rámcová kupní smlouva na pasivní prvky infrastruktury-CETIN-Vysokorychlostní internet
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 131 Zákona pro každou Část Veřejné zakázky samostatně mezi Zadavatelem a jedním (1) vítězným Dodavatelem. Vítězný Dodavatel Zadavateli bude dle aktuálních potřeb Zadavatele dodávat na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy, způsobem a ...
Analogové telefony
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále také jako „RD”) na nákup analogových telefonních přístrojů technicky slučitelných pro provoz v síti hlasových služeb postavené na technologiích telefonních ústředen Alcatel 4300L, Alcatel 4400, Alcatel-Lucent OXE, předmět je dále blíže vymezen v návrhu ...
Informační a komunikační technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačních a komunikačních technologií včetně instalace.
Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...
Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými bude uzavřena smlouva o dílo, popř. kupní smlouva, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základní škole.
Přemístění a optimalizace TDM hlasové sítě objektu MV
Předmětem této veřejné zakázky je: • přemístění a optimalizaci komunikační technologie na bázi TDM a ATM, • zajištění dodávky nových komponent a technologie, tvořených hardware s nezbytným softwarovým příslušenstvím, a instalačního materiálu, • instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci všech dodávaných komponent, • zpracování prováděcího ...
Obnova záložní VCS v LKPR
Záložní VCS v LKPR tzv. STORAD byl zprovozněn v souvislosti se stěhováním do IATCC Jeneč v roce 2006.Tento systém je - analogový bez možnosti upgrade na komunikaci VoIP, která podle COM 11 bude v době nasazení povinná, - bez možnosti rozšíření o další pracoviště a kmitočty, - bez telefonní části, která je provozními složkami požadována, - bez ...
Dodání příslušenství k radiostanicím TPH 900 pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy
Dodání příslušenství k radiostanicím TPH 900 pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy 892 kusů - Ruční ovladač MR47 pro terminál TPH900 - 1 položka 20 kusů - Ruční ovladač MR 47 DNS pro terminál TPH900 s potlačením okolního šumu - 2 položka 705 kusů - Náhlavní souprava RP-495 pro terminál TPH 900 - 3 položka 209 kusů - Univerzální připojovací sada ...
Soubor aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace souboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě, která umožní sdílení dat různých platforem na jednom sdíleném diskovém prostoru.
Poskytování služeb vysokorychlostní datové sítě WAN a údržba LAN
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) zadavatele, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN zadavatele a poskytování ...
Síťové prvky
Předmětem zakázky je dodávka modulárních switchů vybavených příslušnými moduly pro připojení uživatelských koncových zařízení a WiFi access pointů a pro připojení do nadřazených prvků fakultní sítě. Tyto aktivní prvky pokryjí požadavky na kapacitu a kvalitu připojení uživatelských zařízení používaných ve výuce a zvýší zabezpečení počítačové ...
Dodávka ICT infrastruktury II
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zboží uvedeného v bodě 2.2 zadávací dokumentace.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka IT vybavení komunikačního systému telefonních ústředen, včetně instalace, licencí a uvedení do provozu a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí předmětu je též poskytování servisu a technické podpory specifikovaných přílohou č. 1 - Kupní smlouvou a dále na základě servisní smlouvy, uzavřené se ...
Optická síť Oldřichov v Hájích - páteřní trasa - stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce k vybudování páteřní trasy optické sítě Oldřichov v Hájích v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací včetně soupisu prací, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
MS Praha - WIFI JANM
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro příjem Wi-Fi signálu v Justičním areálu Na Míčánkách, jeho pronájem a další služby s tím spojené na 48 měsíců, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka 838 GNSS přijímačů a antén pro přenos signálu Galileo na tramvajové vozy včetně montáže
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka 838 GNSS přijímačů a antén pro přenos signálu Galileo na tramvajové vozy včetně montáže“ je uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž GNSS přijímačů včetně montáže, a to dle příloh vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, dostupné na profilu zadavatele.
Switche pro datovou síť
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks FC switchů včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 22 switchů pro páteřní síť včetně provedení ...
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov
Předmětem je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace technologické části stavby ve smyslu zpracovaných požadavků na výkon nebo funkci. Předmětem je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a př.č. 3 a př.č. 4 ...