Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie a nainštalovanie 54 rádiostaníc (ďalej len RDST) do 54ks železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) radov 813/913, 812, 840, 425.9 a 736. RDST musia plniť požiadavky v zmysle TSI, EN, STN, predpisy a špecifikácie v štátoch v zmysle prechodnosti ŽKV a špecifikácie spojené s implementáciou do daného radu ŽKV. ...
Dodávka referentských mobilních telefonů a paměťových karet pro FS 2020 - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 800 kusů nových mobilních telefonů včetně příslušenství a baterií a 500 kusů paměťových karet, vč. dopravy zboží do místa plnění. Zadavatel požaduje dodání nového a nepoužitého zboží, a to včetně veškerého potřebného příslušenství. Zboží bude dodáno v originálním balení od výrobce, včetně originální ...
Dodávka rádiového systému DMR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obnova / upgrade analogové radiové sítě na nový moderní digitální hlasový rádiový systém DMR. Předmětem je zejména návrh řešení, dodávka, zprovoznění a následná technická podpora rádiových serverů, rádiových vysílačů a rádiových terminálů (vysílaček) rádiové hlasové telekomunikační sítě na bázi ...
Rámcová dohoda na obměnu IP telefonů a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek IP telefonů, příslušenství, poskytování ...
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Spočívajúcich v rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Zajištění provozu ZOS KVK
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby (dále také jen „služby“) pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen „ISOR“) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále také jen „ZZS KVK“ nebo „ZZS“). Dále budou služby ...
Informatizácia MHD v Žiline
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia ...
Modernizácia dopravného dispečingu -II. etapa
Predmetom realizácie projektu je vybudovanie digitálnej trunkovej siete rádiostaníc pre riadenie električkovej trakcie MHD v meste Košice, ktorá pozostáva z dodávky 125 rádiostaníc a infraštruktúry trunkovej siete. V rámci rádiostaníc ide o dodanie 2 pevných staníc na riadenie MHD a dispečing DPMK, 114 vozidlových rádiostaníc pre električky, 4 ...
Zdroje a nabíječe na RDST HARRIS a THALES - Rámcová dohoda
Veřejná zakázka je zadávána s cílem pořízení akumulátorových zdrojů a nabíječů k zabezpečení provozuschopnosti radiostanic a zařízení HARRIS a THALES, používaných v zahraničních operacích AČR a při plnění výcvikových úkolů jednotek AČR.
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...
Opravy digitálních telefonů do alc. sítě
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen ,,RD") na opravu vadných digitálních telefonních přístrojů typu Alcatel 4321, 4326 a 4331 pro telefonní ústředny Alcatel 4300L, včetně technické asistence a pomoci. Předpokládaný objem vadných digitálních přístrojů: - v roce 2020 953 ks - v roce ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa vypracování PD
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a následná dodávka a montáž technologie, nutné k distribuci signálu pro mobilní operátory (O2, T mobile, Vodafone) v nově postavených a stavebně dokončených pavilonech J a K, v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel ...
Taktická náhlavní komunikační souprava operátora
Dodávky taktických náhlavních komunikačních souprav operátora podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Rámcová kupní smlouva na pasivní prvky infrastruktury-CETIN-Vysokorychlostní internet
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 131 Zákona pro každou Část Veřejné zakázky samostatně mezi Zadavatelem a jedním (1) vítězným Dodavatelem. Vítězný Dodavatel Zadavateli bude dle aktuálních potřeb Zadavatele dodávat na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy, způsobem a ...
Analogové telefony
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále také jako „RD”) na nákup analogových telefonních přístrojů technicky slučitelných pro provoz v síti hlasových služeb postavené na technologiích telefonních ústředen Alcatel 4300L, Alcatel 4400, Alcatel-Lucent OXE, předmět je dále blíže vymezen v návrhu ...
Informační a komunikační technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačních a komunikačních technologií včetně instalace.
Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...
Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými bude uzavřena smlouva o dílo, popř. kupní smlouva, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základní škole.
Přemístění a optimalizace TDM hlasové sítě objektu MV
Předmětem této veřejné zakázky je: • přemístění a optimalizaci komunikační technologie na bázi TDM a ATM, • zajištění dodávky nových komponent a technologie, tvořených hardware s nezbytným softwarovým příslušenstvím, a instalačního materiálu, • instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci všech dodávaných komponent, • zpracování prováděcího ...
Obnova záložní VCS v LKPR
Záložní VCS v LKPR tzv. STORAD byl zprovozněn v souvislosti se stěhováním do IATCC Jeneč v roce 2006.Tento systém je - analogový bez možnosti upgrade na komunikaci VoIP, která podle COM 11 bude v době nasazení povinná, - bez možnosti rozšíření o další pracoviště a kmitočty, - bez telefonní části, která je provozními složkami požadována, - bez ...
Dodání příslušenství k radiostanicím TPH 900 pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy
Dodání příslušenství k radiostanicím TPH 900 pro Krajské ředitelství hl. m. Prahy 892 kusů - Ruční ovladač MR47 pro terminál TPH900 - 1 položka 20 kusů - Ruční ovladač MR 47 DNS pro terminál TPH900 s potlačením okolního šumu - 2 položka 705 kusů - Náhlavní souprava RP-495 pro terminál TPH 900 - 3 položka 209 kusů - Univerzální připojovací sada ...
Soubor aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace souboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě, která umožní sdílení dat různých platforem na jednom sdíleném diskovém prostoru.
Poskytování služeb vysokorychlostní datové sítě WAN a údržba LAN
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) zadavatele, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN zadavatele a poskytování ...
Síťové prvky
Předmětem zakázky je dodávka modulárních switchů vybavených příslušnými moduly pro připojení uživatelských koncových zařízení a WiFi access pointů a pro připojení do nadřazených prvků fakultní sítě. Tyto aktivní prvky pokryjí požadavky na kapacitu a kvalitu připojení uživatelských zařízení používaných ve výuce a zvýší zabezpečení počítačové ...
Dodávka ICT infrastruktury II
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zboží uvedeného v bodě 2.2 zadávací dokumentace.