MS Praha - LAN switch JANM
instalace LAN přístupových a agregačních přepínačů (switchů“) v Justičním areálu Na Míčánkách
NET7 - Rozšíření DWDM
Předmětem veřejné zakázky je povinnost zhotovitele dodat a následně implementovat technické prostředky a programové prostředky pro rozšíření stávajících DWDM zařízení a poskytovat k nim vymezené služby. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v cenové tabulce, ...
Rekonstrukce přenosového vozu HD1
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, demontáž starých zařízení a nepotřebné kabeláže, rekonstrukce vzduchotechniky, dodávka technologických zařízení dle technické specifikace, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení dodaných zařízení včetně funkčních testů a nastavení, ...
Telekomunikační technika
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky telekomunikační techniky (dále také „zboží“) pro Centrum informatiky, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 5 let.
Komunikační zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra / pacient pro jednotlivé kliniky zadavatele včetně souvisejících prací.
Dodávka mobilní základnové radiostanice
Dodávka mobilní základnové radiostanice, která představuje kompletní řešení mobilního vysílacího bodu s vybavením veškerou potřebnou vysílací rádiovou technologií, teleskopickým stožárem o výšce 30 m, anténním a stabilizačním systémem integrovaným včetně všech dalších podpůrných systémů na nosiči, kterým je nákladní vozidlo s pohonem 4x4, délky do ...
Nákup IP telefonů, switchů a brány VoIP pro OIKT Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Dodání IP telefonů, Switchů a brány VoIP pro odbor informačních a komunikační technologií KŘP hl. m. Prahy. Dále viz zadávací podmínky s přílohami č.1. až č.4.
Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie a nainštalovanie 54 rádiostaníc (ďalej len RDST) do 54ks železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) radov 813/913, 812, 840, 425.9 a 736. RDST musia plniť požiadavky v zmysle TSI, EN, STN, predpisy a špecifikácie v štátoch v zmysle prechodnosti ŽKV a špecifikácie spojené s implementáciou do daného radu ŽKV. ...
Dodávka referentských mobilních telefonů a paměťových karet pro FS 2020 - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 800 kusů nových mobilních telefonů včetně příslušenství a baterií a 500 kusů paměťových karet, vč. dopravy zboží do místa plnění. Zadavatel požaduje dodání nového a nepoužitého zboží, a to včetně veškerého potřebného příslušenství. Zboží bude dodáno v originálním balení od výrobce, včetně originální ...
Dodávka rádiového systému DMR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obnova / upgrade analogové radiové sítě na nový moderní digitální hlasový rádiový systém DMR. Předmětem je zejména návrh řešení, dodávka, zprovoznění a následná technická podpora rádiových serverů, rádiových vysílačů a rádiových terminálů (vysílaček) rádiové hlasové telekomunikační sítě na bázi ...
Rámcová dohoda na obměnu IP telefonů a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek IP telefonů, příslušenství, poskytování ...
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Spočívajúcich v rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Zajištění provozu ZOS KVK
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby (dále také jen „služby“) pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen „ISOR“) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále také jen „ZZS KVK“ nebo „ZZS“). Dále budou služby ...
Informatizácia MHD v Žiline
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia ...
Modernizácia dopravného dispečingu -II. etapa
Predmetom realizácie projektu je vybudovanie digitálnej trunkovej siete rádiostaníc pre riadenie električkovej trakcie MHD v meste Košice, ktorá pozostáva z dodávky 125 rádiostaníc a infraštruktúry trunkovej siete. V rámci rádiostaníc ide o dodanie 2 pevných staníc na riadenie MHD a dispečing DPMK, 114 vozidlových rádiostaníc pre električky, 4 ...
Zdroje a nabíječe na RDST HARRIS a THALES - Rámcová dohoda
Veřejná zakázka je zadávána s cílem pořízení akumulátorových zdrojů a nabíječů k zabezpečení provozuschopnosti radiostanic a zařízení HARRIS a THALES, používaných v zahraničních operacích AČR a při plnění výcvikových úkolů jednotek AČR.
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...
Opravy digitálních telefonů do alc. sítě
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen ,,RD") na opravu vadných digitálních telefonních přístrojů typu Alcatel 4321, 4326 a 4331 pro telefonní ústředny Alcatel 4300L, včetně technické asistence a pomoci. Předpokládaný objem vadných digitálních přístrojů: - v roce 2020 953 ks - v roce ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa vypracování PD
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a následná dodávka a montáž technologie, nutné k distribuci signálu pro mobilní operátory (O2, T mobile, Vodafone) v nově postavených a stavebně dokončených pavilonech J a K, v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel ...
Taktická náhlavní komunikační souprava operátora
Dodávky taktických náhlavních komunikačních souprav operátora podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.