Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím

PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem ...

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací vybavení ...

Montánní kulturní dědictví - vybavení expozice knihovny latinské školy

Montánní kulturní dědictví - vybavení expozice knihovny latinské školy

Předmětem Části 1 je vybavení expozice knihovny latinské školy vitrínami, skříněmi (knihovnami), informačními panely a nábytkem, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr . Předmětem dodávek je výroba, instalace a uvedení zařízení do provozu. Předmětem Části 2 je vybavení expozice knihovny latinské školy audiovizuální ...

Dodávka a instalace digitálního planetária do hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Dodávka a instalace digitálního planetária do hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2D digitálního planetária s minimálním rozlišením 4K do přednáškového sálu s kopulí hvězdárny prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci zahrnující projekční plochu, projekční systém, řídicí systém, audiosystém, osvětlení projekční plochy dle varianty A v podrobnostech popsaných ve Studii ...

Hardware pro virtuální učebnu II

Hardware pro virtuální učebnu II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks Tablet PC a televize (Smart TV) včetně poskytnutí souvisejících služeb pro vybudování virtuálních učeben v cca 40 školách v Královéhradeckém kraji.

Materiálne vybavenie odborných učební

Materiálne vybavenie odborných učební

Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt: Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci a pre projekt: Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G.Tajovského v Senci.

Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky

Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky

4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9“ (realizace dodávek), v rámci projektu IROP „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“, registrační číslo projektu: 4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a ...

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky s přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií. V kategorii přístrojů a zařízení se jedná o dodávky laboratorních přístrojů a zařízení nutných k provádění výzkumných činností a také spojených s obnovou stávajícího majetku zadavatele. V ...

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.

Dodávka AV techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy  - projekt 2255

Dodávka AV techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy - projekt 2255

6.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup audiovizuální techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy pro dle specifikace uvedené ve SVAZKU č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže, zaškolení, záruční servis.

Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory

Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro ...

Modernizace AV techniky sídla Královéhradeckého kraje 2018

Modernizace AV techniky sídla Královéhradeckého kraje 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace AV techniky v sídle Královéhradeckého kraje a sestává ze dvou částí: A) Modernizace AV techniky v sále zastupitelstva a B) Modernizace AV techniky v krizové místnosti. Podrobná vymezení rozsahu plnění je uvedeno v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Odborné učebny ZŠ Příbor

Odborné učebny ZŠ Příbor

Předmětem plnění této VZ je vybavení odborných učeben základní školy v Příboru. 1. část veřejné zakázky: „Dodávka nábytku“ Předmětem plnění této části VZ je dodávka žák. stolů, skříněk, židlí, skříní, kontejnerů na kol., prac. stolů apod. 2. část veřejné zakázky: „Dodávka IT vybavení a učebních pomůcek“ Předmětem plnění této části VZ je ...

Výměna MMIS

Výměna MMIS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu multimediální kostky, která má za úkol informovat diváky o daném zápase, zobrazovat časomíru a skóre pro jednotlivé sportovní disciplíny, různé grafické animace, komerční sdělení atd. Multimediální kostka musí být koncipována jako demontovatelná dle potřeb zadavatele.

Audiovizuální technika poslucháren objektu A5 FSI

Audiovizuální technika poslucháren objektu A5 FSI

Předmětem zakázky je úprava a doplnění audiovizuální techniky (dále jen AVT) v nově rekonstruovaných posluchárnách s označením P1, P2, P3, P4, P5, P6, a učebnách U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 v 1.NP a 2.NP objektu A5 v areálu VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno.

Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula

Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videotechnologií pro komorní sál, učebnu 09 a aulu Hudební fakulty JAMU. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v technické specifikaci zařízení a cenové kalkulaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka AV techniky OP VVV

Dodávka AV techniky OP VVV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro potřeby Ostravské univerzity v rámci projektů OP VVV s názvem: • PODPORA ROZVÍJENÍ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 • PODPORA ROZVOJE STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ NA OU reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534 • TVŮRČÍ CENTRUM FAKULTY UMĚNÍ reg. č. ...

(záznamy 1/25 z 1852)  strana 1 / 75