Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky

Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky

4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9“ (realizace dodávek), v rámci projektu IROP „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“, registrační číslo projektu: 4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a ...

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky s přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií. V kategorii přístrojů a zařízení se jedná o dodávky laboratorních přístrojů a zařízení nutných k provádění výzkumných činností a také spojených s obnovou stávajícího majetku zadavatele. V ...

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.

Dodávka AV techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy  - projekt 2255

Dodávka AV techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy - projekt 2255

6.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup audiovizuální techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy pro dle specifikace uvedené ve SVAZKU č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže, zaškolení, záruční servis.

Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory

Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro ...

Modernizace AV techniky sídla Královéhradeckého kraje 2018

Modernizace AV techniky sídla Královéhradeckého kraje 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace AV techniky v sídle Královéhradeckého kraje a sestává ze dvou částí: A) Modernizace AV techniky v sále zastupitelstva a B) Modernizace AV techniky v krizové místnosti. Podrobná vymezení rozsahu plnění je uvedeno v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Odborné učebny ZŠ Příbor

Odborné učebny ZŠ Příbor

Předmětem plnění této VZ je vybavení odborných učeben základní školy v Příboru. 1. část veřejné zakázky: „Dodávka nábytku“ Předmětem plnění této části VZ je dodávka žák. stolů, skříněk, židlí, skříní, kontejnerů na kol., prac. stolů apod. 2. část veřejné zakázky: „Dodávka IT vybavení a učebních pomůcek“ Předmětem plnění této části VZ je ...

Výměna MMIS

Výměna MMIS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu multimediální kostky, která má za úkol informovat diváky o daném zápase, zobrazovat časomíru a skóre pro jednotlivé sportovní disciplíny, různé grafické animace, komerční sdělení atd. Multimediální kostka musí být koncipována jako demontovatelná dle potřeb zadavatele.

Audiovizuální technika poslucháren objektu A5 FSI

Audiovizuální technika poslucháren objektu A5 FSI

Předmětem zakázky je úprava a doplnění audiovizuální techniky (dále jen AVT) v nově rekonstruovaných posluchárnách s označením P1, P2, P3, P4, P5, P6, a učebnách U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 v 1.NP a 2.NP objektu A5 v areálu VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno.

Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula

Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videotechnologií pro komorní sál, učebnu 09 a aulu Hudební fakulty JAMU. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v technické specifikaci zařízení a cenové kalkulaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka AV techniky OP VVV

Dodávka AV techniky OP VVV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro potřeby Ostravské univerzity v rámci projektů OP VVV s názvem: • PODPORA ROZVÍJENÍ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 • PODPORA ROZVOJE STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ NA OU reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534 • TVŮRČÍ CENTRUM FAKULTY UMĚNÍ reg. č. ...

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky

Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky

Poskytnutie servisu výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach podľa kvalitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení odborných učeben včetně odborného školení.

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Cílem je do stávajícího sálu s kopulí o průměru 8,6 m vybaveného projekčním planetáriem ZKP-1 instalovat plnohodnotné (360°x min 180°) digitální planetárium s minimálním rozlišením 4K (4096x4096). Předpokládá se, že digitální planetárium bude využíváno k: 1) živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep ...

Rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky ve sněmovním sále č. 205, Sněmovní 1, Praha

Rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky ve sněmovním sále č. 205, Sněmovní 1, Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek a stavebních prací podle projektu.

Vybavení základních škol Veselí nad Lužnicí

Vybavení základních škol Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou základních škol ve Veselí nad Lužnicí. Jedná se zejm. o dodávku AV vybavení, osobních počítačů (PC), PC monitorů, vybavení pro výuku, školící pomůcky a zařízení, vybavení pro konektivitu a počítačovou infrastrukturu apod. Zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. ...

MoVI-FAI - dodávka audiovizuální techniky pro FAI UTB ve Zlíně

MoVI-FAI - dodávka audiovizuální techniky pro FAI UTB ve Zlíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI) reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se ...

Dodávka záznamového zařízení pro FF UP v Olomouci II

Dodávka záznamového zařízení pro FF UP v Olomouci II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka záznamového zařízení s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a ...

Rychloběžné kamery s příslušenstvím

Rychloběžné kamery s příslušenstvím

Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka 2 ks monochromatických rychloběžných kamer, optického a montážního příslušenství a osvětlení.

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektronického vybavení, jako jsou monitory, projektory, AV, multimediálních stěn apod. v objektu Staré školy a Zvonice, vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka AV technologie pro NSC OH

Dodávka AV technologie pro NSC OH

Dodání a instalace audiovizuální technologie včetně atypického kruhového stolu pro krizovou místnost a záručního servisu 2 roky.

Gymnázium Česká Třebová - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Česká Třebová - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

(záznamy 1/25 z 1840)  strana 1 / 74