Nákup špecializovanej technológie a softwaru pre potreby nahrávacieho štúdia
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie a softwaru pre potreby nahrávacieho štúdia. Presná technická špecifikácia, ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č. 7 súťažných podkladov k tejto zákazke. V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo ...
Dodání a montáž LED obrazovek vč. řízení - stadion Štruncovy sady
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna 2 informačních LED panelů včetně řízení, distribuce a systému výsledkového servisu na fotbalovém stadionu v Městském sportovním areálu Štruncovy sady v Plzni. Součástí dodání je server výsledkového a řídícího systému. Server bude poskytovat obrazový výstup pro oba zobrazovače, bude připojen ke ...
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor budovy Safina Insitutu vzdělávání a poradenství ČZU.
Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II
Predmetom zákazky s názvom Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie je dodávka: Časť č. 1: Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom Časť č. 2: Profesionálne filmové osvetlenie s príslušenstvom Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem ...
Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích
Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy ...
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.
Kamery s príslušenstvom
Predmetom zákazky v rámci projektu: Zvýšenie kreatívneho potenciálu internetovej sociálnej televízie Chilli.today_II je dodávka, montáž a sfunkčnenie: Časť č. 1: Kamier s príslušenstvom Časť č. 2: Mobilného štúdia a pracovísk Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup technického a materiálního vybavení pro AVI
Předmětem veřejné zakázky je nákup technického a materiálního vybavení (dále „vybavení“) pro konferenční sály v Akademii veřejného investování. Jedná se pořízení nového vybavení určeného k prodeji v České republice, které nahradí stávající vybavení. Součástí veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletního uvedení vybavení do provozu, dále ...
Modernizace audiovizuální techniky v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě - opakované zadání
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmět plnění bude financován z prostředků poskytnutých z OP VVV (poskytovatel dotace) na projekt s názvem „UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“, reg. ...
FF UPOL/tř. Svobody 26 - dodávka vybavení AV techniky II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti kompletního vybavení prvky AV techniky včetně řídícího systému dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu ...
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky, vybavení IT, prezentační techniky včetně obsahových náplní AV exponátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Tabulka plnění minimálních požadavků.
Pořízení hlavního zvukařského pultu a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové plně funkční bezdrátové zvukové technologie odpovídající technické specifikaci uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodávku celé a kompletní dodávky včetně zajištění instalace a zprovoznění, a zaškolení technického personálu. Součástí předmětu plnění je také: • doprava ...
Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených ...
Přírodovědné centrum Žatec - Věda na kouli
Předmětem je dodávka technologie „Věda na kouli“ (kulová promítací plocha, na kterou projektory zobrazují požadovaný obsah), včetně všech souvisejících plnění (promítací plocha, projektory, související multimediální technika, instalace, licence apod.). Obraz vycházející z výsledků měření NOAA je promítán na kulovou projekční plochu o průměru min ...
Přírodovědné centrum Žatec - Digitárium
Předmětem je dodávka technologie „Digitárium“ včetně všech souvisejících plnění (promítací plocha, projektory, multimediální technika, instalace, licence apod.). Projekční jednotka bude promítat obraz na projekční kopuli o min průměru 5 m a maximálním průměru 6 m. Projekční úhel digitálního planetária musí být 360° v horizontální rovině a 180° ve ...
Modernizace technologie odbavování ČT II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní modernizace technologie odbavování včetně obslužných pracovišť pro vysílání všech programů ČT a upgrade stávající automatizace odbavování v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Nový systém umožní odbavovat 5 základních programů a 4 regionální varianty zvoleného programu v automatickém i ručním ...
Rámcová dohoda na nákup videokonferenčních zařízení a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (48 měsíců). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávku videokonferenčních zařízení, tj. vzájemně spolupracujícího HW včetně souvisejícího ...
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Odbor 34 Polygrafia Časť č.1.1 Učebňa pre videotvorbu Časť č.1.2 Učebňa pre 3D modelovanie Časť č.1.3 Učebňa pre digitalizáciu Časť č.1.4 3D skener Časť č.1.5 Softvér pre 3D modelovanie Časť č.1.6 Súbor softvérov pre grafiku Časť č.1.7 Digitálne fotografické prístroje Odbor 26 Elektrotechnika Časť č.2.1 Učebňa pre počítačové siete ...
Technické vybavenie
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať všetky položky zákazky (technické vybavenie pre nahrávacie štúdio) definované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám opravu televizoru
Poptávám opravu televizoru. Předem děkuji za odpověď Kristinová
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor.
Moderná, vysokokvalitná veľkoplošná LED obrazovka
Predmetom zákazky je moderná, vysokokvalitná veľkoplošná LED obrazovka s možnosťou vyskladania do jedného veľkého celku, alebo rôznych menších rozmerov podľa potreby, s využívaním v interiéri. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 ...
AV technika - dodávka a montáž
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro výukové prostory Lékařské fakulty v Hradci Králové, specifikované v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 6: Projektová dokumentace a Příloze č. 7: Položkový rozpočet, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, ...