Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro ZOS (zdravotnické operační středisko). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092
Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Poptávám opravu televizoru značky Philips
Poptávám opravu televizoru značky Philips 32PHS5301, v záruční době, okres Náchod .
Modernizace videoserverů přenosové techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní modernizace technologie videoserverů v přenosovém voze HD1. Součástí zakázky je dodávka videoserverů dle požadavků zadavatele uvedených ZD a jejích příloháchi, zajištění plné kompatibility dodaného systému (v rozsahu minimálně stejném, jako u stávajících videoserverů EVS XT2) se stávajícími ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro specializované odborné učebny, vybavení pro konektivitu včetně příslušného software a nábytku pro nové odborné učebny, jazykové laboratoře a kabinety, které vzniknou v rámci přístavby Základní školy Komenského 7 v Dačicích. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Technologie část 2 ...
Úprava prostoru sněmovního sálu č. 205, Praha 1 – AV technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace AV technologií podle PROJEKTU. Zadavatel realizuje stavební úpravy m.č. 205 s cílem vytvoření nového uspořádání prostoru sněmovního sálu č. 205 za účelem vytvoření míst pro 72 poslanců (v rámci jiné veřejné zakázky na stavební práce). V návaznosti na provedené stavební úpravy bude do rekonstruovaných ...
Výukové nahrávací studio FF MU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výukového nahrávacího studia včetně jeho uvedení do provozu v objektu Filozofické fakulty v Brně, Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno - střed. Předmětem veřejné zakázky je zejména pořízení audiovizuální technologie a studiové technologie pro nahrávání včetně distribučního systému
Inovace studia Blackbox
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno.
Obnova a rozšíření mixážních pultů
Předmětem veřejné zakázky je v rámci technologické návaznosti zajištění dodávek jednotlivých komponent mixážních systémů technologie DHD pro výrobně-vysílací pracoviště ČRo v požadovaném rozsahu dle technické zprávy, spojené s dopravou do místa dodání, s instalací a integrací, poskytnutí všech potřebných licencí k SW a poskytnutí záručního ...
Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna
Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu Divadla Nová scéna, ktorý rovnomerne pokryje všetky divácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB. Z dôvodov potrieb scénografie sa požaduje umiestnenie reproduktorov približne v mieste ich zavesenia v súčasnosti. V prípade pasívneho systému ...
Interaktivní panely
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace IT pro ESF MU - část 3: videokonferenční platforma
Dodávka a instalace videokonferenční platformy pro streamování a záznam videokonferenčních přednášek na ESF MU.
Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“. Stavební úpravy kina Svět Hodonín spočívají v kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu kina jak z hlediska stavebně technického (dispoziční změny, nový výtah, zateplení, výměna oken a dveří, nové rozvody TZB) a interiérového vybavení, tak z ...
Centrální nákup audiovizuální techniky 2019 - 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Audiovizuální techniky, tj. projektorů, projekčních pláten, tabulí, držáků projektorů a ostatního příslušenství. Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu pro jednotlivou audiovizuální techniku. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku, ve které bezplatně odstraní veškeré vady. Záruka se ...
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému
Předmětem plnění VZ je průběžná dodávka služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému (Dále také „systém“ nebo „řešení“) včetně implementace a následné podpory systému, na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání ...
Rekonštrukcia TV technológie štúdia Košice
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka, montáž zariadení a inštalačné montážne činnosti pre rekonštrukciu TV štúdia Košice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a videotechnologii
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a videotechnologii pro hlavní sál Divadla loutek Ostrava. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 ...
Nákup vybavení pro Centrum digitálních technologií – II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení Centra digitálních technologií pro Fakultu umění Ostravské univerzity. Výčet požadovaného vybavení a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 6 zadávací dokumentace. Součástí dodávek je rovněž instalace a zprovoznění jednotlivých zařízení (celků), instalace software, zkušební režim všech ...
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – dodávka audiovizuální a přenosové techniky do auly
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní audiovizuální techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému; b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu; c) dodávka veškerých metalických propojení a ...
Nákup televizorů s příslušenstvím pro rekreační zařízení a lázeňské domy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu televizorů s příslušenstvím pro rekreační zařízení a lázeňské domy dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Součástí předmětu plnění jsou práce spojené s uchycením držáků televizorů na stěnu, instalace televizorů do televizní a elektrické sítě a odvoz starých televizorů.
UTB – Tlumočnická technika II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...