Trojka – Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojky
Cieľom verejného obstarávania na predmet zákazky: Trojka Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojka je: - zabezpečiť kompletnú dodávku televíznej technológie pre odbavovanie TV programových služieb Trojka, - zabezpečiť spracovanie a vysielanie súborov a obrazovo zvukových signálov v HD rozlíšení 1080i50, podľa ...
Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava II
Predmetom zákazky je dodanie a montáž vybavenia obrazovej a zvukovej réžie, televízneho štúdia, technologickej miestnosti, dorozumievacieho zariadenia pre celý komplex štúdií MD-A, MD-B a MD-C, montáž zariadení dodaných z majetku RTVS. Rekonštrukcia obsahuje kompletné vybavenie štúdia televíznou technikou okrem kamerových reťazcov, dodávku ...
Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
AV technika pro učebny a ateliéry
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace AV techniky pro učebny a ateliéry Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.
Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a servisní podpora informačního systému zdravotnického operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, modernizace a servisní podpora nahrávacího zařízení a modernizace a servisní podpora distribuce audio signálu a ovládání technologických zařízení.
Modernizace AV techniky posluchárny 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace AV techniky posluchárny 205 Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Podrobná specifikace a požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Modernizácia systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna Bratislava
Modernizácia hlavného ozvučenia v Divadle Nová scéna je zameraná na zlepšenie kvality ozvučenia doplnením a výmenou časti jestvujúceho zariadenia, vyšpecifikovaného verejným obstarávateľom. Doplnené zariadenia spolu s pôvodnými požaduje verejný obstarávateľ prekonfigurovať tak, aby bola garantovaná rovnaká úroveň ozvučenia v celom priestore ...
Modernizace audiovizuální techniky v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmět plnění bude financován z prostředků poskytnutých z OP VVV (poskytovatel dotace) na projekt s názvem „UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“, reg. ...
Dynamická nákupní systém na dodávky AV techniky pro JU
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky audiovizuální techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
PřF UP v Olomouci - Dodávka vybavení AV techniky pro přízemní část budovy č. 47 - Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování a zprovoznění kompletního vybavení prvky AV techniky dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
OP VVV Sinofonní příhraničí - dodávka audiovizuální techniky
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky a paměťových zařízení dle technické specifikace uvedené v odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, zajištění záručního servisu a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, nový, ...
Pořízení nového zvukového systému vč. příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajícího ozvučovacího systému společenského sálu společenského centra ve všech jeho konfiguracích, tedy dodávka, osazení, oživení a zaškolení obsluhy nové audiovizuální technologie z důvodu stále se zvyšujících požadavků hudebních, divadelních a dalších kulturních uskupení a náročnosti ...
Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic a výstavních prostor v objektu národní kulturní památky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vybudování expozic a výstavních prostor zahrnuje zejména dodávku a montáž svítidel, interiéru a expozičního nábytku (vitríny, podstavce, stěny, pódia..), AV technologie a rovněž i dodávku filmů, animací, ...
CMTF/UPOL - Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro vybavení objektu Kateřinská 17 Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.Podrobná technická specifikace je uvedena ...
Vnitřní vybavení - Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení učeben, zejména audioviziuální techniky, a to včetně zprovoznění, do základní školy ve Velkých Opatovicích, kterou provozuje zadavatel Podrobný popis předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Modernizace audiovizuální techniky v objektech Slezské univerzity v Opavě - opakované řízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální techniky do 38 místností ve 3 budovách Slezské univerzity v Opavě.
Svetelná a zvuková technika na koľajnicovom systéme v priestoroch Štúdia DJGT
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - komplexná dodávka, montáž nosnej konštrukcie, elektroinštalácia, spustenie, odskúšanie svetelnej a zvukovej techniky v priestoroch Štúdia Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) na koľajnicovom systéme v zmysle technickej špecifikácie a technického výkresu, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov. Podrobný ...
Rekonstrukce technologií učeben 106 a 107
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV technologií v učebnách 106 a 107. Konkrétní specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace.
Dovybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou III
Předmětem zakáízky je pořízení videokonferenčních jednotek, projektoru, ozvučení a dalšího příslušenství do zasedacích místností ŘSD
Modernizácia systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna
Modernizácia hlavného ozvučenia v Divadle Nová scéna je zameraná na zlepšenie kvality ozvučenia doplnením a výmenou časti jestvujúceho zariadenia, vyšpecifikovaného verejným obstarávateľom. Doplnené zariadenia spolu s pôvodnými požaduje verejný obstarávateľ prekonfigurovať tak, aby bola garantovaná rovnaká úroveň ozvučenia v celom priestore ...
Modernizace učeben 201, 202 TF JU
Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben 201 a 202 Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zakázka je rozdělena na 5 části. Část 1 - Předmětem plnění je dodávka a instalace AV techniky, včetně elektroinstalačních a stavebních prací. Část 2 - Předmětem plnění je dodávka IT techniky (PC, monitory, server ...
MU - Rekonstrukce poslucháren PrF - Audiovizuální technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž AVT včetně jejího uvedení do provozu v rekonstruovaných posluchárnách objektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Veveří v Brně. Předmětem zakázky je zejména pořízení AV komponent (dataprojektory, projekční plátna, distribuční a řídicí systémy, reproduktory), signálových tras pro audio a ...
Soubor multimediálních stanic - skupina I. vč. soboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Veřejná zakázky je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I. Které budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci záznamů dramatických a ...
Technologické vybavení muzikálových ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro muzikálové ateliéry.
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Stř. odb. školy pož. ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...