PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

FA-FIT 2018 Digitalizace poslucháren

FA-FIT 2018 Digitalizace poslucháren

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro digitalizaci 4 poslucháren včetně digitalizace režie poslucháren v nové budově ČVUT, a to včetně odinstalování stávající audiovizuální techniky a instalace nově dodávané audiovizuální techniky v místě plnění, a to včetně jejího naprogramování a zaškolení obsluhy. Předmětem dodávky je ...

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technickou specifikací s výkazem výměr.

Modernizace AV vybavení přednáškového sálu 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno

Modernizace AV vybavení přednáškového sálu 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je inovace audiovizuálního vybavení přednáškové místnosti 205 na Hudební fakultě JAMU, Komenského nám. 609/6, Brno, vč. demontáže stávající technologie, dopravy a instalace nové technologie.

Videokonferenční technika

Videokonferenční technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a konfigurace zařízení pro videokonference, která musí splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky (stolní PC, monitory, interaktivní tabule) pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Elektronizace jednacích síní

Elektronizace jednacích síní

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace komplexního řešení pro nahrávání jednání (pořizování audio záznamu) v jednací síni sestaveného dodavatelem z komponent uvedených v Rámcové dohodě. Z hlediska rozsahu se jedná o elektronizaci (dodávku nahrávacích zařízení) cca. 1 200 jednacích síní rozmístěných na všech úrovních soudů v ...

Rekonstrukce technologií na učebně 104

Rekonstrukce technologií na učebně 104

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace (doprava, dodávka a instalace) audiovizuálních technologií v učebně 104 Divadelní fakulty spojená s demontáží stávající technologie. Blíže je popis plnění vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.

Vysílací a detekční terahertzový systém

Vysílací a detekční terahertzový systém

Předmětem této zakázky je terahertzový systém, který se skládá z více komponentů (modulů), pro snadnou modifikaci systému v budoucnu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.

MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou

MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou

Předmětem Veřejné zakázky je vybavení poslucháren audiovizuální technikou, a to celkem: 11 velkých poslucháren, 5 středních poslucháren a 52 malých poslucháren, za účelem modernizace a aktualizace stávajícího audiovizuálního vybavení pro potřeby výuky. Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen v přílohách zadávací dokumentace.

Technické vybavení učeben 106 a 107 v objektu Mozartova 647/1, Brno

Technické vybavení učeben 106 a 107 v objektu Mozartova 647/1, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekční techniky.

Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben – dodavatel vybavení

Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben – dodavatel vybavení

Dodávka a montáž vybavení pomůckami a nábytkem, laboratorního vybavení a AV techniky související s modernizací učebny cizích jazyků budovy A, fyziky budovy A, fyziky budovy B, chemie budovy B, biologie budovy B, matematiky budovy B, učebny cizích jazyků a zeměpisu budovy B a učebny cizích jazyků budovy C, včetně přilehlých kabinetů.

Zařízení pro streamování přednášek

Zařízení pro streamování přednášek

Streamovací a záznamová technika, kamera, vizualizér, licence na streamování, bílá tabule, dataprojektor, plátno, stůl

FSv - Výměna dataprojekce v aule D1122

FSv - Výměna dataprojekce v aule D1122

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a provést výměnu projekční techniky v aule D1122 dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny fyziky, biologie a chemie pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

1 ks Přenosná ruční termografická kamera

088_Lo_NB_Streamovací a záznamová technika (MediaSite)

088_Lo_NB_Streamovací a záznamová technika (MediaSite)

Dodávka, montáž a zprovoznění streamovací a záznamové techniky do 1 učebny a 1 ks přenosné streamovací zařízení včetně notebooku.

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup AV techniky

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup AV techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka AV techniky odpovídající technickému vymezení a jejího příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace.

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instlace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Sál zastupitelstva, stavební úpravy a modernizace - podruhé

Sál zastupitelstva, stavební úpravy a modernizace - podruhé

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace vybraných prostor v objektu Krajského úřadu souvisejících se sálem zastupitelstva. Hlavním cílem úprav je obnova sálu a jeho modernizace nejen v pojetí vlastního vnitřního vybavení, ale nastavit moderní audiovizuální techniku, hlasovací zařízení a vše propojit s potřebným hardwarem a ...

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a zobrazovací techniky. Konkrétně jde mj. o dataprojektory, interaktivní displej, digitální fototechniku vč. příslušenství a videotechniku s příslušenstvím.

Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce - opakované řízení

Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce - opakované řízení

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce. Řešená část 5.NP bude nově doplněna o víceúčelovou přednáškovou místnost pro výuku s náležitým foyer. Bude také zřízeno nahrávací studio s klíčovacím pozadím a místností pro režii. Součástí řešeného prostoru je také místnost pro samostudium a dva prosklené ...

Dům přírody Žďárských vrchů - Expozice

Dům přírody Žďárských vrchů - Expozice

Předmětem této veřejné zakázky je provedení realizace expozice pro návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy „Dům přírody Žďárských vrchů“ včetně dodávky audiovizuální technologie a služeb s tím spojených dle projektové dokumentace „Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2 a „Návštěvnické středisko Dům ...

(záznamy 1/25 z 1808)  strana 1 / 73