Ozvučenie – Bábkové divadlo, Bratislava
Predmetom zákazky ,, OZVUČENIE Bábkové divadlo, Bratislava je dodanie predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 6 výkaz položiek a technická špecifikácia, požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch vrátane príloh a zmluvnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Interaktívne prvky – hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie interaktívnych prvkov hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Nákup kinotechniky
Predmetom zákazkyje dodanie tovaru, inštalácia, zapojenie, oživenie, nastavenie a doprava kinotechniky podľa prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk špecifikácia predmetu zákazky.
Dodávka LED zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom a inštaláciou
Predmetom zákazky je Dodávka LED zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom a inštaláciou Miesto dodania je: Aula Ekonomickej Univerzity
Zabezpečenie a montáž audiovizuálneho technického zariadenia, zvukového technického zariadenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie a montáž audiovizuálneho technického zariadenia, zvukového technického zariadenia, svetelného zariadenia a rekonštrukcia ťahov.
Informačné systémy – koncové zariadenia
Inštalačný materiál a realizovanie prác súvisiacich s rozšírením kabeláže a údržbou technologických zariadení (AUDIO ozvučenie auly, elektronicky požiarny systém a rozšírenie kabeláže pre aulu). Bližšie špecifikácie jednotlivých položiek sú v Prílohe tejto výzvy - Súťažné podklady.
Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Bátorove Kosihy – tovarové vybavenie
Predmetom projektu modernizácie je objekt Kultúrneho domu v Bátorových Kosihách. Väčšina technického a technologického vybavenia ovplyvňujúceho kvalitu kultúrnych predstavení sa nachádza vo veľkej sále s javiskom a hľadiskom. Ozvučenie a osvetlenie javiska a hľadiska vo veľkej sále je technicky zastaralé. Z hľadiska požiadaviek a súčasných potrieb ...
Audiovizuálne a videokonferenčné riešenie kancelárskych priestorov KRRZ
Zámerom je získať ucelené riešenie priestorov v oblasti audio/video technológie. Celkovo sa požaduje: 1/ zabezpečiť videokonferenčné riešenie rokovacích priestorov s integráciou Microsoft Teams Rooms (certifikované zariadenia) a súčasne iné platfomy (BYOM - Bring Your Own Meeting), 2/ zabezpečiť prezentácia obsahu bez videokonferencie, t.j. ...
Multimediálna kocka, zimný štadión Prešov
Predmetom zákazky je vybavenie haly Zimného štadióna multimediálnym informačným systémom, ktorého súčasťou sú led zobrazovacie tabule, časomiera, video-réžia, kamerové prípojné body. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je zverejnený v profile verejného obstarávateľa - projektová dokumentácia.
Javisková technika
Predmetom zákazky je dodanie a montáž novej scénickej mechaniky, scénického osvetlenia, ozvučenia, videoprojekcie a streamingu do budovy Kultúrneho domu Liptovské Revúce.
Nákup materiálno-technického vybavenia do Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12
Predmetom dodávky tovarov a stavebno- montážnych úprav je zabezpečenie chladenia a čistenia vzduchu, streaming osvetlenia a videotechnika pre online prenosy, ktoré budú umiestnené vo vybraných verejno- knižničných a kancelárskych priestoroch budovy centrálnej knižnice na Pionierskej ulici 12 v Bratislave. Stavebno- montážne úpravy budú v zmysle ...
Digitálny mixážny pult s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom vrátane technickej podpory a záruky v trvaní 36 mesiacov, ktorá začne plynúť dňom oficiálnej registrácie produktu, tzn. pridelením ID na portáli výrobcu. Technická podpora sa požaduje v nasledovnom rozsahu: HDW, SW a konzultačno-technickým support výrobcu s nepretržitou ...
Didaktická technika pre SvF - aula akademika Bellu
Dodanie didaktickej techniky pre Stavebnú fakultu STU v Bratislave, videotechnika a audiotechnika (ozvučenie) vrátane inštalácie
Zabezpečenie techniky, dočasných stavieb, mobiliáru a reportážnych služieb FFV 2023
Predmetom zákazky je zabezpečenie zvukovej, svetelnej a projekčnej techniky, dočasných stavieb, mobiliáru a reportážnych služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Prípravná fáza bude prebiehať od 26.06.2023 do 30.06.2023, realizačná fáza od 30.06.2023 do 02.07.2023 a ukončovacia fáza bude ...
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia, nastavenia systému, montáže tovarov, oživenia a funkčného odskúšania, záručných listov, poistenia, daní, poplatkov, návodov, certifikátov a ďalšej potrebnej dokumentácie, zaškolenia personálu na mieste ...
Prenájom LED obrazoviek + ostatné služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie LED obrazoviek vrátane obsluhy, poskytnutie služieb operátora projekčnej techniky, osvetľovača, pomocného osvetľovača, asistenta réžie, a výroba fotosteny s montážou.
Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Prvky virtuálnej reality
Predmetom zákazky je dodanie prvkov virtuálnej reality pre potreby KC SPU v Nitre.
Zabezpečenie audiovizuálnych diel o národných parkoch
Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálnych diel o národných parkoch, ktoré zahŕňa tvorbu scenárov, produkciu a postprodukciu audiovizuálnych diel s kompletným vysporiadaním autorských práv zachytených na externom HDD. Podrobnosti o opise predmetu zákazky sú uvedené najmä v časti B. a E súťažných podkladov.
Modernizácia divadelných sál – dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia, nastavenia systému, montáže tovarov, oživenia a funkčného odskúšania, záručných listov, poistenia, daní, poplatkov, návodov, certifikátov a ďalšej potrebnej dokumentácie, zaškolenia personálu na mieste ...
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií
Predmetom zákazky je dodávka technológie, ktorou sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v Dome kultúry v Trstenej, v rozsahu: ozvučovacie reproduktory s dostatočným výkonom, odposluchové systémy, mixážny pult s príslušenstvom vrátane kabeláže a drobnej elektroniky ako napr. mikrofóny, audioprehrávače a pod. Svetelná technika pozostávajúca z ...
Zariadenia na akustický monitoring živočíchov
Predmetom zákazky je nákup zariadení na akustický monitoring živočíchov s príslušenstvom v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách. Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Obstaranie, inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelnej techniky, ozvučenia a projekcie
Predmetom menovanej zákazky je obstaranie inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelnej techniky, ozvučenia a projekcie v divadelnej sále Podrobný popis v prílohe č. 1
Modernizácia infraštruktúry Mestského kultúrneho strediska Hriňová
Predmetom zákazky je dodávka a montáž sedadiel, zvukovej techniky, divadelnej svetelnej techniky, látkového programu, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Mestského kultúrneho strediska v meste Hriňová. Súčasťou dodávky sú aj sterilizátory vzduchu (germicídne ...