PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu níže uvedeného zařízení v areálu FN Plzeň Bory včetně bývalé Vojenské nemocnice (BVN). Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale pouze na všechna ...

Servery pro zátěžové testování

Servery pro zátěžové testování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti kusů serverů architektury x86 spolu s ServicePack v délce trvání 60 měsíců.

GPU a CPU výpočetní stanice pro pedagogické účely

GPU a CPU výpočetní stanice pro pedagogické účely

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru, rackové skříně a příslušenství. Cluster musí obsahovat alespoň 8 CPU výpočetních uzlů, alespoň 2 GPU uzly a příslušenství. Předmět veřejné zakázky je také odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné ...

Diskové pole

Diskové pole

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka diskového pole včetně fc konektivity.

Počítače a monitory

Počítače a monitory

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka multimediálních počítačů, mini počítačů a monitorů.

Nákup výpočetní techniky

Nákup výpočetní techniky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na 1 rok. Předmětem plnění na základě uzavřené rámcové dohody – veřejných zakázek budou postupné dodávky počítačů, notebooků a monitorů pro potřeby Zadavatele. V rámci dodávek budou pořízeny počítače, notebooky 14“ a 15“ včetně dokovací stanice a monitory 23,8“; dodané ...

Tiskárny

Tiskárny

Nákup 3 typů tiskáren

UTB – Rozšíření serverové infrastruktury 2018

UTB – Rozšíření serverové infrastruktury 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks rackového diskového pole SAN iSCS, předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací a vzorem Smlouvy (přílohy zadávací dokumentace).

Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity v Opavě – dodávka aktivních síťových prvků

Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity v Opavě – dodávka aktivních síťových prvků

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků (zejména routerů, switchů a racků) do objektů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

LF HK – MRR – PRSP na UK – Pořízení ICT

LF HK – MRR – PRSP na UK – Pořízení ICT

Předmětem veřejné zakázky je pořízení ICT vybavení. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Výpočetní technika pro DVISÚ

Výpočetní technika pro DVISÚ

Předmětem VZ je dodávka technických prostředků (počítač přenosný zodolněný, multifunkční zařízení) podle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního datového úložiště

Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního datového úložiště

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění řešení pro ukládání a zálohování dat a dále také převedení vybraných dat, dokumentace skutečného provedení, zaškolení administrátorů a servisní podpora dodaného řešení pro potřeby statutárního města Ostravy.

Obnova HW pro ESX

Obnova HW pro ESX

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky serverů (tj. hardware se softwarovým příslušenstvím) v identické konfiguraci, včetně instalace, implementace do stávajícího prostředí zadavatele, dodání odpovídajících licencí k softwarovému příslušenství, předání potřebné dokumentace k řádnému užívání a po dobu 60 měsíců od instalace a implementace ...

Laboratoř moderních informačních technologií

Laboratoř moderních informačních technologií

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře moderních informačních technologií. Laboratoř moderních technologií bude prezentovat technologie Internet of Things/ internet věcí (dále také jako „IoT“) a technologie virtuální reality (dále také ...

Terminálový server

Terminálový server

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka terminálového serveru sloužícího zejména pro účely výuky v počítačových učebnách a práci na projektech využívajících software, který není běžně dostupný, a to včetně potřebného software a 60 ks licencí.

Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW

Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW týkající se projektu IROP s reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002635.

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky (stolní PC, monitory, interaktivní tabule) pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.

RUK – ÚVT –  Dodávka serverové a úložné infrastruktury pro provozování e-learning aplikací

RUK – ÚVT – Dodávka serverové a úložné infrastruktury pro provozování e-learning aplikací

Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka a instalace serverové a úložné infrastruktury pro provozování e-learning aplikací a centralizovaných studijních agend IS.

Virtualizace

Virtualizace

Předmětem tohoto otevřeného podlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na náhradu stávajícího řešení infrastruktury fakulty. Předmětem plnění veřejné zakázky je především: a) Dodávka serverů, b) Dodávka diskového pole, c) Prodloužení podpory stávajícího virtualizačního a zálohovacího SW, d) Podpora na celkové ...

Koncová klientská zařízení – rámcová dohoda

Koncová klientská zařízení – rámcová dohoda

Předmětem části 1 zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou dodávky klientských koncových zařízení – notebooků, ...

Pořízení IT infrastruktury

Pořízení IT infrastruktury

Předmětem výběrového řízení je pořízení nových (nebyly předmětem odpisů) serverů a pracovních stanic, a to včetně dopravy do místa plnění zakázky.

Rozvoj informačního systému města Kraslice

Rozvoj informačního systému města Kraslice

Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace SW vybavení technologií pro rozšíření stávající aplikační základny zadavatele.

Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia

Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia

Predmetom obstarávania je dodávka hardware ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesu v prevádzke na opracovanie kovov spoločnosti CSM Industry s.r.o..Táto zákazka tvorí Logický celok č.4 Digitalizácia výrobného procesu - hardware. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedený v Súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 6830)  strana 1 / 274