Nová IT infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní dodávka hardware a software pro novou IT infrastrukturu zadavatele do prostor jeho nového sídla.
R 1903 Výpočetní klastr
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního klastru, který obsahuje 14 identických výpočetních uzlů, jeden 10Gb a jeden 1Gb Ethernet switch. Výpočetní klastr bude sloužit k intenzivním výpočtům a zpracovaní objemných experimentálních dat, která budou získávána různými způsoby.
Dodávka výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat II
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání zařízení v podobě výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat, (ii) provést komplexní instalaci dodávky, tedy zejména instalaci zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí veřejné zakázky, (iii) provést proškolení pracovníků zadavatele, týkající se obsluhy, konfigurace a ...
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Transparentní řízení města Uherský Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací ...
Informačno-komunikačné zariadenia
Predmetom verejného obstarávania je dodanie bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť tvorí dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT zariadení) typu stolových počítačových zostáv, ...
HW pro ZDRAVIS
Předmětem VZ je dodávka 4 ks severů datových center, 1 ks server pro virtualizaci a 1 ks diskového úložiště a operačního systému podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD a podle platných ČSN – EN.
Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení
Účelem zadávacího řízení je zavedení DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního ICT vybavení pro zadavatele, jak je v podrobnostech uvedeno níže. Součástí předmětu veřejných zakázek v DNS může být také instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy nebo zajištění servisu.
Upgrade a rozšíření databázového systému
Zajištění dodávky databázového systému (HW, SW, licence, služby), který nahradí a rozšíří současný systém Oracle Exadata.
UTB – Rozšíření serverové infrastruktury 2019-1
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a diskových úložišť pro rozšíření stávající serverové infrastruktury, předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací a vzorem Smlouvy (přílohy zadávací dokumentace). Předmět plnění je pořizovaný pro potřeby Rektorátu (pro provozování univerzitních aplikací), Fakulty multimediálních ...
Výběr koncových stanic pro ZPŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace učeben - AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a IT techniky (dále jen „předmět plnění) dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
CAD stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka A - pracovních stanic B - monitorů C - 3D myší, technická specifikace všech částí je uvedena v zadávací dokumentaci.
Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav
Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace modernizace informačního systému „Nemocniční informační systém NBv“, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a související vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu. Předmětem plnění veřejné zakázky je ...
Pořízení ICT vybavení pro projekt IKAP
Předmětem veřejné zakázky je pořízení ICT vybavení
Obnova technologického centra Královéhradeckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka požadovaného HW a SW technologického centra Královéhradeckého kraje (dále jen TCK), jeho instalace a implementace, včetně provedení potřebné migrace provozovaných serverů, informačních systémů a dat ze stávajícího technologického centra do nového. Součásti je rovněž zkušební provoz, zpracování ...
Nákup tabletů a mobilních telefonů 2019
Nákup mobilních telefonů a tabletů několika typů dle vlastností pro konkrétní potřeby ŘSD
Rozvoj DVISÚ
Předmětem VZ je pořízení technických prostředků určených pro technologické linky Digitálního produkčního systému Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu z důvodu obnovy stávající morálně zastaralé techniky.
IKT - vybavenie učební
Predmetom zákazky je nákup informačno - komunikačných technológií a didaktickej techniky pre strednú odbornú školu pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu. Zákazka je rozdelená na 7 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: IKT - vybavenie učební Časť 2. ...
Centra interaktivní výuky
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření dvou rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“): - v části 1 veřejné zakázky na dodávku Tabletů a PC pro Polytechnická hnízda - v části 2 veřejné zakázky na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - ...
Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek
Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 12 částí, tato zadávací dokumentace se týká částí 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky byly ...
DNS na nákup přenosných počítačů
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka přenosných počítačů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místo plnění určené zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o ...
Dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: Ad a. Ploché monitory Ad b. Přenosné počítače Ad c. Tablety Ad d. Stolní počítače