Název komponent CISCO III
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup komponent CISCO pro modernizaci mobilních provozoven systému OTKS.
Zvyšování schopnosti CIRC - Reprodukce
Zajištění reprodukce technologií CIRC v rámci životního cyklu - udržení stávajících schopností detekce, testování a analýzy škodlivého SW.
CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR, část 1 - výpočetní uzly
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka souboru výpočetních uzlů výpočetního clusteru ELIXIR. Detailní požadavky zadavatele na předmět plnění je uveden v zadávací dokumentaci pro tuto část veřejné zakázky.
Rozšíření síťového úložiště RCI klastru
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění síťového úložiště a vysokorychlostní sítě propojující úložiště s výpočetními uzly a poskytnutí záruky v délce min. 30 měsíců za kvalitu a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v ...
Firewall
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 bezpečnostních zařízení typu firewall, včetně migrace současného nastavení, konfigurace, poskytnutí záruky, záruční a technické podpory na dobu 36 měsíců, školení správců firewallu a tzv. pilotního provozu (podpora v produkčním provozu). Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikovaný ve vzoru ...
Hraniční firewall II
Předmětem veřejné zakázky je koupě jednoho páru hraničních firewallů zapojených do clusteru a poskytování služeb pro tato zařízení.
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - rozděleno na části
Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií - stolních počítačů a monitorů, mobilních zařízení a periferních a podpůrných zařízení.
Stolní počítače, notebooky, monitory
Předmětem veřejné zakázky je dodání stolních počítačů, notebooků a monitorů dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 níže uvedené části. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části stanoveny shodně, není-li v dalších ustanoveních ...
Zabezpečenie dodávky koncových zariadení pre mobilných asistentov sčítania SODB 2021
Predmetom zákazky je dodanie koncových zariadení v požadovaných technických parametroch, ktoré budú nastavené upravené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, zabezpečenie inštalácie a plnej diaľkovej správy týchto koncových zariadení zo strany Dodávateľa, vrátane dopravy na odberné miesto, ktorými sú všetky obce, mestá a mestské časti v SR, a ...
Reprodukcia výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného tovaru výpočtovej techniky. 1.časť Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva s variabilným operačným systémom (napr. ANDROID) a príslušenstva kompatibilného s touto VT. 2.časť Dodávka výpočtovej techniky s operačným systémom iOS, ktorý je kompatibilný s platformou iOS 12 (platforma vyvinutá pre ...
Rozšírenie CISCO HW infraštruktúry v dátovom centre
Predmetom zákazky je rozšírenie sieťovej infraštruktúry v dátovom centre postavené na HW komponentoch a vybudovanie novej IT infraštruktúry, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch dátového centra v prístavbe Diagnostického centra. Požadované riešenie pozostáva z nasledovných častí; výpočtové a úložné systémy (servery, centrálne diskové pole, ...
Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné
Predmetom obstarávania je IKT vybavenie pre odborné učebne a jazykové učebne SZŠ Humenné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD Service, s.r.o.
Predmetom obstarávania sú servre určené pre nasadenie do infraštruktúry ktorá má poskytovať špecifické IT prostriedky tretím stranám. Medzi špecializované služby bude patriť poskytnutie výpočtových prostriedkov pre účely ako je renderovanie grafických výstupov alebo výpočty simulácií v komplexných systémoch. Požadovaný systém má vedieť poskytnúť ...
Pracovisko spracovania optickych parametrov
Predmetom zakazky je dodanie pracoviska spracovania optickych parametrov objektov zlozeneho zo systemu zberu a spracovania optickych parametrov objektov a systemu manipulacie sobjektovymi datami.
Automatizovaný systém mobilného zberu a spracovania vizuálnych priestorových dát
Predmetom zákazky je dodanie Automatizovaného systému mobilného zberu a spracovania vizuálnych priestorových dát, ktoré pozostáva z podsystému zberu analytických priestorových dát a spracovania priestorových dát. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov
Predmetom zákazky je dodanie pracoviska záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov, zloženého zo systému zberu a spracovania dát o pohybe objektov a systému zberu a spracovania dát o mikropohybe objektov Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov
Vymístění MPLS technologií z objektu Olšanská 4
Předmětem veřejné zakázky je dodání 6 ks směrovačů s nezbytným softwarovým a licenčním vybavením dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
VSI - 2020, Virtuální serverová infrastruktura
Nahrazení současné virtualizační serverové infrastruktury za novou virtualizační serverovou infrastrukturu.
Obnova personální výpočetní techniky ČSÚ a zabezpečení VT režimového pracoviště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení, monitorů včetně technického příslušenství. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Centrální správa logů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému na centrální správu logů, událostí a strojových dat s dostatečným výkonem a kapacitou vyhovující legislativním požadavkům.
Pořízení notebooků a LCD monitorů pro Královéhradecký kraj 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových dosud nepoužitých notebooků a LCD monitorů, konkrétně: 100 kusů notebooků varianty I., 30 kusů notebooků varianty II. (všechny notebooky včetně dokovací stanice, replikátoru) a 40 kusů LCD monitorů, včetně příslušenství, a to vše dle technické specifikace a minimálních parametrů podrobně rozvedených v ...
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Dodávka Load Balancerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks Load Balancerů sloužících pro zajištění provozu webových serverů ČT, na kterých jsou provozovány weby České televize. Tato zařízení zajišťují rozkládání zátěže mezi jednotlivými weby ČT a zároveň pro ně poskytují ochranu a zabezpečení uloženého obsahu. Dále je součástí předmětu plnění veřejné ...
Obnova Storage Area Network
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a implementace technických a programových prostředků zajišťujících funkcionalitu "Storage Area Network" u objednatele, a dále poskytování podpory pro dodané technické a programové prostředky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ...
Sieťové firewally pre zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry vo vybraných vzdialených lokalitách pripojených do siete MZVEZ SR. Ide o kúpu zariadení (hardvéru) nových firewallov na účely ich integrácie do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama, používanej verejným obstarávateľom s akceptáciou všetkých systémových ...