Dodávka: Tablety 12 ks + notebook 1 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks tabletů a 1 ks notebooku. Uchazeč musí dodat předmět plnění nejpozději do 04.02. 2019
RUK – ÚVT –  Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku a instalaci dvojice diskových polí pro provozování centralizovaného ekonomického informačního systému. Součástí nabídky a dodávky jsou zároveň čtyři fibre channel přepínače pro propojení polí se servery a pro propojení lokalit. ...
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...
Centra interaktivní výuky
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - Center interaktivní výuky (dále jen „CIV“). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem, jehož ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Zvýšení bezpečnosti prostředků ICT a dostupnosti IT služeb, opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka infrastruktury, technologií a aplikací pro rozšíření datových center ERÚ a zajištění služeb servisní podpory na stávající i nové technologie. Vybraný Dodavatel zároveň zajistí řízení informační bezpečnosti v provozu systémů a technologií v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ...
Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - osobních počítačů stolních i přenosných (notebooků, ultrabooků a tabletů), - pracovních stanic, - monitorů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s počítači, - dataprojektorů a další audiovizuální techniky, - ...
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW
Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužívaných mobilných počítačov s dotykovou obrazovkou a príslušenstvo a nových nepoužívaných mobilných tlačiarní a príslušenstvo vrátane rozšírenej záruky. Predmetné mobilné zariadenia slúžia ako vybavenie vlakového personálu a zamestnancov údržby vlakov a primárne sú určené na kontrolu a výdaj cestovných ...
Nákup IKT techniky
Predmetom je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému
Opis položiek predmetu zákazky: Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: - Logický celok 1: Palubný počítač HW, palubný počítač SW - Logický celok 2: Tlačiareň papierových cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu - Logický celok 3: Komunikačná jednotka - Logický celok 4: Základňa k ...
Vybudování digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu
Předmětem veřejné zakázky je nákup digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu. Zadavatel požaduje dodání komplexního modulárního řešení informačního systému zajišťujícího dlouhodobé a důvěryhodné ukládání a správu dokumentů v digitální podobě prohlášených za archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ...
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb ...
Zajištění kontinuity provozu hardware ADIS - konsolidace hardware
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW k rozšíření infrastruktury pro Automatizovaný Daňový Informační systém, instalace zboží a podpora nasazení HW do rutinního provozu, jehož specifikace, množství zboží, přesné požadavky na instalaci zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Vybavenie ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Vybavenie pre Základnú školu v Chynoranoch – IKT
Predmetom zákazky je dodanie IKT na vybavenie odbornej fyzikálnej, jazykovej a IKT učebne pre Základnú školu v Chynoranoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo ...
Vybavenie pre Základnú školu v Prašiciach – IKT
Predmetom zákazky je dodanie IKT na vybavenie odbornej IKT učebne a knižnice pre Základnú školu v Prašiciach. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk ...
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina: -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi ...
Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 - 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") dle § 138 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na průběžné centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých ...
Dodávka ICT vybavení
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka ICT vybavení včetně příslušenství. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění není ani instalace, ani zaškolení personálu na užívání předmětu veřejné zakázky, s výjimkou položek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace v ...
Servis a opravy zariadení systému VARVYR pre JAVYS, a.s.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisu a opráv systému VARVYR - systém zabezpečujúci varovanie obyvateľov (zamestnancov) a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti. Požiadavka na vybudovanie a prevádzkovanie systému varovania a vyrozumenia vyplýva zo zákona NR SR ...
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe - skúšobňa
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov), pričom ...
Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení učebny IoT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení odborné učebny IoT včetně odborného školení.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2019
Veřejná zakázka je zadavatelem vypsána za účelem uzavření smlouvy na dodávky diskových polí, včetně instalačních a konfiguračních prací, a poskytování podpory pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.