Modernizace pultu tísňové péče a nákup telekomunikačního zařízení
Vybavení pultu tísňové péče - hardvare, software s definovanými technickými parametry a vlastnostmi soužící pro nepřetřžitou službu tísňové péče pracovníky proškolenými v sociálních službách včetně vybavení pro výkon práce sociálních pracovníků působících v terénu ČR a dodání mobilních zařízení koncové technologie.
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení nábytkem a IT do učebny fyziky a chemie, učebny zeměpisu a přírodopisu, jazykové učebny a počítačové učebny v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka přenosných počítačů a dokovacích stanic 2021
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 430 kusů přenosných počítačů společně s 430 kusy dokovacích stanic, včetně záručního servisu.
Dovybavení počítačové učebny
Předmětem veřejné zakázky je dovybavení počítačové učebny Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání dovybavení pro počítačovou učebnu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
LF/ÚMTM/2021 - sestava serverů pro objektové uložiště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů pro objektové úložiště, včetně nezbytného příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu - montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení ...
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 2. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení, včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na nákup IT a AV techniky 2021-2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT a AV techniky pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků. Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že v rámci dynamického nákupního systému bude zadávat ...
Internet MO - navýšení bezpečnosti - nákup HW
Pořízení HW technologie pro zabezpečení uživatelských a systémových služeb "Rozhraní Internet a Globální datová síť" a Internet MO. Blíže viz ZD.
Nákup ICT vybavení - Slaný - opakování
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a vybavení na pokusy realizované v rámci odborných výjezdů Gymnázia Václava Beneše Třebízského jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 ...
Nákup notebooků 2021 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „Notebook“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční ...
Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně
Předmětem veřejné zakázky “Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně” je zajištění distribuce (distribucí se rozumí výroba, prodej a dodání zákazníkovi) vstupenek pro Hudební divadlo v Karlíně, p.o. (dále jen HDK) na představení/akce uváděné v prostorách HDK, Křižíkova 10, 186 00 - Praha 8 nebo v ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické ...
Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a konektivity do odborných učeben ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačových stanic, monitorů, interaktivní tabule, projektoru, softwaru pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, notebooků, tabletů, tiskáren a konektivity, které splňují parametry dle výkazu výměr (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací ...
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 1. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021 - 2023
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů, dataprojektorů a další výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky pro Botanický ústav AV ČR
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky výpočetní techniky. Dynamický nákupní systém je v souladu s ustanovením § 138 odst. 1 zákona rozdělen do následujících kategorií: Kategorie č. 1: Koncová zařízení Kategorie č. 2: Serverová infrastruktura Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním ...
Průmyslové řídící jednotky II
Předmětem veřejné zakázky je dodávání průmyslových řídicích jednotek umožňujících automatizaci laserových systémů a laserových experimentů v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Průmyslové jednotky zajistí vytvoření real-time řídicího systému laseru včetně ovládání motorizovaných os. Technické požadavky na řídicí jednotky se skládají z průmyslových ...
Pořízení systému zálohování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému zálohování a jeho instalace a maintenance na 36 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Systém zálohování bude obsahovat řídící server, páskovou knihovnu a odpovídající ovládací software zajišťující plnou funkčnost systému vč. všech nezbytných licencí.
Odborné učebny v ZŠ Počátky_IT vybavení a učební pomůcky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a učebních pomůcek včetně dopravy a montáže do nově vybudovaných/zrekonstruovaných odborných učeben Základní školy Otokara Březiny v Počátkách.
Centrální Log Management
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro centrální sběr a management logů pro zadavatele, včetně hardware, software a potřebných licencí k jeho provozování, jeho implementace a poskytování podpory a údržby (support & maintenance) po dobu 48 měsíců od akceptace dodaného řešení.
Dynamický nákupní systém na nákup archivačních médií
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka archivačních médií dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Dodávka IT technologií pro  ZŠ Zdiměřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání specifikovaného IT vybavení a AVT techniky pro objekt Základní školy Zdiměřice, nacházející se ve městě Jesenice, specifikované v seznamu IT vybavení v rozsahu a způsobem dle Kupní smlouvy a všech jejich příloh vč. kompletní specifikace, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Objekt nové základní ...
Rámcová dohoda na dodávky notebooků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky notebooků s příslušenstvím na základě rámcové dohody pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti dohody v rozsahu dle uvedené specifikace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a vítězným účastníkem zadávacího řízení. Rámcová dohoda stanoví podmínky, za nichž ...
Nákup PC Windows a monitorů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stanic s OS Windows, LCD monitorů 24" a LCD monitorů 27". Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.