Dodanie výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je dodanie: -Počítačov v prevedení SFF 40 ks -Monitorov typ 1 - 20 ks
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu MŠMT, Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022. Technická specifikace ...
DNS - dodávky ICT vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 2023 - 2033
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na dodávky ICT vybavení podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 10 let, resp. do 31.12.2033. Zadavatel bude zadávat veřejné zakázky v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky na rok 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v roce 2023.
Pořízení, implementace a podpora SW pro Asset Management
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačního systému umožňujícího organizaci zavést efektivní správu a technickou evidenci veškerého počítačového i ostatního majetku. Musí umožňovat pracovníkům ICT oddělení řešení a zdokumentování každodenních operativních úkolů a sdílení a údržbu informací spojených s IT infrastrukturou. Musí ...
Monitorovací systém pre energetické hospodárstvo
Predmetom zákazky je dodanie technického riešenia systému pre energetický monitoring tzv. Monitorovací systém pre energetické hospodárstvo s portálovým rozhraním pre monitoring spotreby a plánovania spotreby energií pre projekt Energetický manažment BBSK s kódom NFP311070CLN3. Cieľom je dodanie a implementácia Monitorovacieho systému pre ...
Nákup notebookov a monitorov pre poslancov ZBBSK a zamestnancov Úradu BBSK
Predmetom zákazky je nákup notebookov a monitorov pre poslancov ZBBSK a zamestnancov Úradu BBSK v rozsahu a podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č.2 súťažných podkladov (ďalej aj SP) a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č.2 Technická špecifikácia ...
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
Predmetom zákazky je dodanie komplexného nástroja pre zvýšenie bezpečnosti IT infraštruktúry, ktoré bude zabezpečovať aktívny zber dát z monitorovaných zariadení a aplikácií v reálnom čase so schopnosťou ich analyzovania a identifikácie správania typického pre narušenie bezpečnosti. Požadované riešenie musí pokrývať a zabezpečiť min. tieto ...
Dodávka hardware sítě 21Net
Nákup produktů HW21Net - Switche 10 ks CE L3 přepínačů, opatřenými redundantními zdroji a kartou s MACSec, dále UPS 6 ks rackových UPS o minimální kapacitě 1150 VA/770 W a 6 ks RMS.
Vybavení Datového centra Ústeckého kraje - virtuální infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba zajištění virtuální infrastruktury Datového centra Ústeckého kraje formou garantované ceny za 300 TB po dobu 5 let. Přičemž tato cena musí obsahovat všechny náklady na dodání požadované infrastruktury, konečné TCO, služby reaktivní podpory s odpovídajícím SLA včetně dostupnosti technika kvalifikovaného ...
Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií 2023-2027
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na dodávky informačních technologií (dále jen „IT“), například stolních a přenosných počítačů, tabletů a pracovních stanic v různých úpravách dle náročnosti prostředí, počítačových monitorů a plochých monitorů, tiskáren, skenerů a kresličů, dále také síťových ...
CRONOS - nákup
Předmětem VZ je pořízení chybějící technologie a obměna zastaralých koncových zařízení dle specifikace uvedené v příloze.
Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup serverů , včetně příslušenství a operačního systému, a diskových polí včetně příslušenství. Dodavatel bude povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných ...
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo FNSP Žilina
Dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia, služieb pre projekt Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo FNsP Žilina. . Dodanie, inštalácia technológií, hardvérového, softvérového vybavenia a prevádzka služieb pre projekt Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo FNsP ...
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24
Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS) na obdobie 24 mesiacov. Podrobnejšie informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch.
Dynamický nákupný systém -  Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude - Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk (ďalej len výzva) v rámci zriadeného ...
Nákup IT zariadení a spotrebného tovaru
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka rôznych zariadení informačných technológií, najmä bežne dostupných počítačov, notebookov, serverov, zobrazovacích jednotiek, ale aj spotrebného materiálu (najmä náplní do tlačiarní a tonerov) počas celého obdobia Dynamického nákupného systému.
ICT vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 17 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech 1 až 17 (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení polytechnických hnízd (dále jen PH) a učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací ...
Systém elektronické spisové služby a správy dokumentů pro Kancelář Poslanecké sněmovny ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software, hardware a služeb pro systém elektronické spisové služby a správy dokumentů.
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“). Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek v průběhu doby zavedení DNS. Dílčími veřejnými zakázkami zadávanými v DNS budou Zadavateli flexibilním a ...
Dodávka serverů, diskových polí a potřebného příslušenství pro Slezskou univerzitu v Opavě
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část A: Dodávka serverů a souvisejícího příslušenství Část B: Dodávka rozšiřujících SSD disků do diskového pole Předmětem veřejné zakázky v části A jsou dodávky serverů a potřebného příslušenství dle specifikace a požadavků definovaných v příloze č. 1a zadávací dokumentace včetně dopravy do místa ...
Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka konektivity (síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, montáž, školení, a zprovoznění. Jedná se o následující objekty a zároveň místa plnění: část 1: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany část 2: Podkrušnohorské gymnázium, Most část 3: Střední škola technická Most část 4: ...
Obnova HW
Předmětem VZ je dodávka HW s podporou od výrobce na 5 let. VZ je dělená na 4 části: Servery, Síťové prvky, Disková pole, Deduplikace
Softvér pre emisné inventúry II
Predmetom zákazky je nákup softvéru pre emisné inventúry pre potreby prípravy a reportovania emisných inventúr skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Špecializovaný softvér musí poskytovať chránené databázové úložiská pre interné a externé údaje a informácie vedúce k príprave emisných inventúr a pomôcky (nástroje a moduly) pre automatické ...