Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server
Predmetom zákazky je kúpa, dodávka a inštalácia hardvérového vybavenia, ktoré slúži výhradne na prevádzku komplexného systému TomoCon PACS, ako jednej zo súčastí kritickej časti poliklinickej infraštruktúry. Ako súčasť dodávky HW vybavenia na požadované prípravné inštalačné práce, samotné softvérové licencie operačných systémov, samotná inštalácia ...
Výpočtová technika
Ide o obstaranie rôznych zariadení výpočtovej techniky. Podrobný popis všetkých 14 (slovom: štrnásť) požadovaných položiek výpočtovej techniky (notebooky, mini C, PC, monitorov, klávesníc, vrátane ďalších položiek a príslušenstva) je obsiahnutý v špecifikácii, tvoriacej súčasť dokumentácie na vypracovanie ponuky. Uvedená dokumentácia bude ...
Perimeter Firewall
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Perimeter Firewall, montáž prístroja a zaškolenie personálu pre potreby NUDCH.
Obstaranie SW pre rozšírenie SSL VPN pre vzdialený prístup používateľov do infraštruktúry FR SR
Obstaranie SW pre rozšírenie SSL VPN pre vzdialený prístup používateľov do infraštruktúry FR SR.
Nástroj na penetračné testovanie, overovanie zneužívania a zraniteľností - opakované vyhlásenie
Predmetom zákazky je nákup, implementácia a konfigurácia hybridného nástroja na ochranu webových služieb a mimo perimetra MH SR na ochranu užívateľov a cloudových služieb. Pre potreby zvýšenia zabezpečenia dodaného riešenia musia byť dodané fyzické zariadenia v redundantom zapojení. Súčasťou riešenia je aj implementácia a konfigurácia v ...
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti NsM Centrálne úložisko
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a implementácia technológie pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, poskytnutie management software, k technológiám poskytnutie licencie na požadované funkcie bez časového obmedzenia, minimálne na obdobie 5 (päť) rokov odo dňa účinnosti zmluvy a poskytnutie služby vzdialenej podpory na obdobie 5 rokov odo ...
Obstaranie SW pre skenovanie zraniteľnosti a správu aktív v prostredí FS
Obstaranie SW pre skenovanie zraniteľnosti a správu aktív v prostredí FS Požadovaný počet kusov 2000 ks (2000 skenovaných IP adries)
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ Stolárka 2, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávanie k zákazke s názvom: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ Stolárska 2, Spišská Nová Ves je dodanie interiérového vybavenie a zariadenia do materskej školy v Spišskej Novej Vsi, na Stolárskej ulici 2 , podľa špecifikácie v zadaní a interaktívny displej - dotykový monitor s výučbovým softvérom. Zoznamy ...
Dotykové PC do rokovacej sály
Predmetom zákazky je nákup a dodanie 200 kusov počítačov do rokovacej sály Národnej rady Slovenskej republiky, nákup a dodanie 200 kusov počítačov a 165 kusov notebookov pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pre IX. volebné obdobie vrátane nákupu a dodania 165 kusov tlačiarní podľa požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie. ...
Tablety s príslušenstvom
Dodanie technického vybavenia pre posádky ZZS pre elektronické spracovanie EHR záznamu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti E Špecifikácia predmetu zákazky a v časti D Obchodné podmienky Súťažných podkladov.
Nákup notebookov s príslušenstvom
Nákup notebookov, resp. prenosných počítačov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu a s požadovanou technickou špecifikáciou, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Vybavenie EP Lomnička – IKT
Predmetom obstarávania je obstaranie vybavenia informačno- komunikačných technológií pre potreby Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa- Elokované pracovisko, Lomnička 150. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.
IKT - výpočtová technika
Predmetom zákazky je dodanie IKT - notebooky, monitory a súvisiace príslušenstvo. Opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritérií.
Program na tvorbu projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je dodávka softvérového vybavenia pre potreby SPU 2023
Dodávka IKT
1. Predmetom zákazky je dodanie IKT vrátane poskytnutia súvisiacich služieb. 2. Podrobný opis vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich predmet zákazky a informácie o ďalších požiadavkách a súvisiacich službách predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Doplňujúcich ...
Počítačová zostava s monitorom
Výmena zastaralej výpočtovej techniky vo Fakultnej nemocnice Nitra a doplnenie chýbajúcej výpočtovej techniky pre zriadenie nových pracovísk.
Hybridný nástroj na zabezpečenie komunikácie používateľov mimo perimetra MH (napr. Home office)
Predmetom zákazky je nákup, implementácia a konfigurácia hybridného nástroja na ochranu webových služieb a mimo perimetra MH na ochranu užívateľov a cloudových služieb. Pre potreby zvýšenia zabezpečenia dodaného riešenia musia byť dodané fyzické zariadenia v redundantnom zapojení. Súčasťou riešenia je aj implementácia a konfigurácia v hybridnom ...
Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur -  Výpočtová technika
Výpočtová a biela technika pre zariadenie materskej školy.
Systém pre ukladanie a koreláciu logov v sieti a Systém pre centrálnu automatizáciu
Predmetom zákazky je nasadenie nástrojov na identifikáciu bezpečnostných incidentov a implementácia systému pre log manažment, zahŕňajúca predovšetkým práce na zmapovaní zdrojov logov a ich napojení na centrálny log manažment nástroj pre účely centrálneho logovania a auditovania udalostí informačných systémov obstarávateľa. Podrobný opis je ...
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa III. etapa - IKT
Pre časť č. 1: Predmetom zákazky je dodanie IKT vybavenia ako materiálno technického vybavenia do učebných priestorov školy. Pre časť č. 2: Predmetom zákazky je dodanie gastro zariadenia ako materiálno technického vybavenia do učebných priestorov školy. Pre časť č. 3: Predmetom zákazky je dodanie obrábacích strojov pre stolára ako materiálno ...
Tovary na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii v rámci projektu „Bezpečnejšia Knižnica
Dodanie tovarov na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii v rámci projektu Bezpečnejšia Knižnica
Licencované softvérové vybavenie pre mainframe
Predmetom zákazky je dodanie verejnému obstarávateľovi licencované softvérové vybavenie pre mainframe IBM z15 Model T02 (Machine No 8562-G01). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa – IKT a softvérové vybavenie_04/2023
Predmetom zákazky je dodanie informačno-komunikačných technológií a softvérového vybavenia ako materiálno- technického vybavenia do učebných priestorov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Bližší popis uvedený v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie
Dodanie IKT vybavenia pre ZŠ v Rudine v rámci projektu z EÚ fondov. Podrobný rozpis vybavenia je uvedený v prílohe 1
Modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačných systémov určených pre platobné systémy
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v modernizácii systémov Interný Informačný Systém Štátnej Pokladnice (IIS ŠP) a Integrácia platobných služieb (IPS). V rámci zákazky bude obstaraný a inštalovaný potrebný HW a licencie SW, ako aj migrované virtuálne prostredie a ich aplikačná a údajová základňa, bez prerušenia poskytovania ...