Nákup aktivních prvků sítě pro zajištění drátové i bezdrátové datové konektivity
Nákup aktivních prvků sítě pro zajištění drátové a bezdrátové datové konektivity
Dodanie nových sieťových prvkov a serverov
Dodanie nových sieťových prvkov a serverov
Hybridné dátové úložisko
Predmetom zákazky je dodanie hybridného dátového úložiska vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie zariadenia, rozšírenie diskových priestorov pre aplikačné servery, aktualizácie dokumentácie a potvrdenie o aktivácii záruky a podpory výrobcu na portáli / webovom sídle výrobcu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných ...
Správa informačního systému AVU
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování správy, resp. servisních služeb množiny počítačů a serverů, s nimi spojeného software, periferních zařízení, terminálů, prostředků pro přenos a zpracování informací atd. a informací v nich uložených pro Zadavatele, čímž se rozumí udržovat funkční stav jednotlivých částí informačního systému ...
Technologie bezpečnostního monitoringu vnitřní sítě
Předmětem veřejné zakázky je nákup systému pro pokročilý bezpečnostní monitoring síťové infrastruktury, který zajistí monitorování síťové infrastruktury v reálném čase s pokročilou inteligencí pro analýzu chování sítě a který optimalizuje chování aplikací a chrání systémy před moderními kybernetickými bezpečnostními hrozbami obcházejícími tradiční ...
Bezpečnostní síťová sonda
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bezpečnostní síťové sondy. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Modernizace komunikační infrastruktury - J
Účelem realizace veřejné zakázky je zajištění HW a SW vybavení potřebného pro realizaci projektu „ÚHKT - Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006015) spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 26. Předmětem veřejné ...
Nákup rackových serverů
12 ks rackových serverů
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního hardware a souvisejícího software potřebného pro provoz systémů pořizovaných v rámci projektu IROP 26 (tj. Integrační datová a aplikační platforma, modernizovaný nemocniční informační systém - IP, modernizace a rozšíření lokálních systémů archivace a sdílení obrazových záznamů - PACS, ...
Hyperkonvergovaná infrastruktura pro SQL cluster
dodávka hyperkonvergované infrastruktury pro SQL cluster skládající se z 8 node (4 v každém DC, každý node s 2 procesory (maximálně bude využito na všech nodech celkem 96 core), minimálně 1 TB RAM, kapacita diskového prostoru každého node minimálně 18TB RAW složené z NVMe a SSD disků v poměru doporučeném výrobcem node, bez SPOF, včetně podpory HW ...
Informační systém pro stravovací provoz FN HK
Předmětem veřejné zakázky je dodání, implementace a servisní podpora informačního systému vč. nezbytného HW pro stravovací provoz FN HK.
Modernizace počítačového vybavení výukových prostor PEF - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace počítačového vybavení v prostorách PEF.
Obnova WAF F5 - II
Předmětem plnění VZ je obnova stávajících zařízení výrobce F5, Inc. (dále jen "výrobce") v Datových centrech a Datových sálech prostřednictvím dodávky webových aplikačních firewallů a loadbalancerů pro webové portály ADIS/PMD, pro aplikace Finanční správy ČR (dále jen "FS ČR") a webové stránky provozované FS ČR (dále jen "zařízení F5") včetně ...
Rozvoj datových sítí FTN
Předmětem plnění veřejné zakázky je: dodávka a implementace síťových technologií (včetně licencí) k provozování a rozvoji LAN a WiFi aktivních prvků drátové a bezdrátové sítě zadavatele, včetně služeb zajišťujících servis, funkčnost a plynulý chod datových sítí zadavatele.
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 2.etapa
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení odborných učeben základních škol v Litvínově - ZŠ Hamr a ZŠ Janov, tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, ...
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 1.etapa
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení pro základní školy v Litvínově (ZŠ Podkrušnohorská, ZŠ Ruská), tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - výpočetní technika
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Základní školu v Dolním Benešově.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - dodávka notebooků vč. příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových notebooků vč. příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění • předání kompletního manuálu v českém jazyce • zaškolení obslužného personálu, instalace a ...
Dodávka serverů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 kusů serverů pro obnovu serverové infrastruktury a posílení výpočetního výkonu pro centrální pracoviště SZIF. Součástí předmětu plnění je zajištění záruky po dobu 60 měsíců od doby účinnosti smlouvy. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 25 pracovních dnů od účinnosti kupní ...
Dodávka hardware pro Digitální technickou mapu Zlínského kraje
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení pro provoz nově vznikajícího informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje, práci s daty digitální technické mapy, včetně jejich uložení a zálohování DTM Zlínského kraje, dodání licencí, zpracování dokumentace a poskytování provozní/záruční podpory po dobu 7 ...
Dodávka PC, notebooků včetně příslušenství a monitorů
Předmětem veřejné zakázky specifikované v této ZD je dodávka ICT techniky, konkrétně PC, notebooků, včetně příslušenství (dokovací stanice, brašny, myši a klávesnice) a monitorů, a to včetně dopravy do míst plnění VZ. Podrobná specifikace a požadované parametry předmětu VZ jsou uvedeny v jednotlivých listech Přílohy č. 1 Cenová tabulka včetně ...
Nákup notebooků - obnova
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky notebooků s displejem velikosti 14 - 15“, a to na základě rámcové dohody uzavřené s 1 dodavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Výpočetní technika
Jednorázová dodávka stolních počítačů a monitorů, vč. příslušenství. Zadávací dokumentace je uveřejněna v hlavní části zakázky. Zadavatel stanový povinnost zadat hodnotící kritérium (celková nabídková cena části) při odeslání elektronické nabídky přes E-ZAK.
Zajištění ochrany před DDoS útoky rozšířením technologie F5
Zajištění dodávky komponenty F5 Velos pro DDoS ochranu infrastruktury MHMP, vč. podpory výrobce na období 36 měsíců.
Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb - III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb. Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD - Návrh Kupní smlouvy a její příloze.