4-ročný servis multifunkčných zariadení RICOH

4-ročný servis multifunkčných zariadení RICOH

Predmetom zákazky je poskytovanie servisnej služby definovanej ako služba ALL IN pre multifunkčné zariadenia RICOH v celkovom počte 78 kusov na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti servisnej zmluvy.

Modul distribuce dat - nákup HW

Modul distribuce dat - nákup HW

Předmětem VZ je dodávka materiálu a technologií k vybudování oddělené počítačové sítě ve stávajících kabelových trasách s koncovými prostředky určenými pro řízení cvičení typu CAX (Computer Assisted Exercise).

Dynamický nákupní systém pro ICT

Dynamický nákupní systém pro ICT

Nákupy hardware, software, tiskových služeb, spotřebního materiálu a pasivní síťové infrastruktury.

CAD/CAM licence Tebis

CAD/CAM licence Tebis

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí CAD/CAM SW Tebis včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

CAD 3D SW

CAD 3D SW

Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat a CAD 3D software pro prohlížení konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek vystavených zadavatelem).

CAD 3D SW II

CAD 3D SW II

Předmětem výběrového řízení je dodávka licence CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb

Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb v rozsahu špecifikovanom v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 zmluvy.

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému pro stravovací provozy Fakultní nemocnice Plzeň, včetně dodávky nádobí, pojízdných regálů a tabletových skříní. Požadovaným cílem realizace veřejné zakázky je pro stravovací provoz FN Plzeň – Lochotín nahrazení v současnosti používaného klošového systému k podávání stravy pacientům a ...

Aktivní síťové prvky a PC

Aktivní síťové prvky a PC

Předmětem veřejné zakázky je nákup aktivních síťových prvků, počítačů terminálu PC a dalšího příslušenství dle konfigurace uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Specifikace zboží“.

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - dílenské vybavení

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - dílenské vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení specifikovaného v zadávací dokumentaci.

UK FF - Dynamický nákupní systém pro nákup standardního ICT vybavení pro projekt KREAS v období 2018

UK FF - Dynamický nákupní systém pro nákup standardního ICT vybavení pro projekt KREAS v období 2018

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního ICT vybavení pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek

Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov

Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov

Predmetom zákazky je komplexná dodávka 90 ks automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej len SW) potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory a servisu.

HW pre bilančný systém KMEDIS

HW pre bilančný systém KMEDIS

Predmetom zákazky je dodávka hardwérového vybavenia, serverovej infraštruktúry, servopohonov a snímacích a meracích zariadení.Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v jednotlivých opisoch zákazky, kde sú uvedené základné požiadavky a kľúčové technické špecifikácie, ktoré sú sprístupnené záujemcom spolu s týmito súťažnými podkladmi a v zmluvných ...

Dodávka výpočtovej techniky

Dodávka výpočtovej techniky

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky, serverov, automatizácie komponentov a ventilátorov. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka výpočtovej techniky. Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka serverov vrátane inštalácie. Predmetom III. časti predmetu zákazky je dodávka ...

Technologická infraštruktúra

Technologická infraštruktúra

Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia hardware a technického zabezpečenia pre potreby vybudovania informačného systému v súvislosti s vypracovaním analýz a vyhodnotením potenciálnych rizík pri zmene klímy v podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len SŠHR SR).

Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS etapa 3

Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS etapa 3

Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajišťování služeb vytvářejících důvěru poskytovaných kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, a to na základě smluv uzavřených pro dvě různé oblasti (reflektující dvě části veřejné zakázky). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části: • Část 1: Kvalifikovaná časová razítka; • ...

Rekonstrukce podpůrné technologické infrastruktury odborných učeben

Rekonstrukce podpůrné technologické infrastruktury odborných učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení, včetně datových rozvodů a rekonstrukce serverovny, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele. Předmětem Části A je dodávka serverů, diskového pole, FC přepínačů a L3 přepínačů. Předmětem Části B je rekonstrukce stávající serverovny včetně dodávky UPS, napájení, hasicího zařízení a KVM ...

Dodávka komponent do směrovače páteřní komunikační síťové infrastruktury (uzel Jihlava)

Dodávka komponent do směrovače páteřní komunikační síťové infrastruktury (uzel Jihlava)

Předmětem plnění zakázky je dodání, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) sestavy kombinovaných 100GE a 40GE rozhraní do přístupového směrovače zadavatele typu Alcatel-Lucent 7750 SR-12e v uzlu sítě CESNET2 Jihlava dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je rovněž poskytnutí souvisejících služeb (přímé ...

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury – II

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury – II

Předmětem zadávacího řízení je dodávka L3 ethernet přepínačů typu A pro upgrade vybraných páteřních uzlů univerzitní sítě a L2 ethernet přepínače pro zkvalitnění infrastruktury LAN.

VN Brno – klinický informační systém

VN Brno – klinický informační systém

Předmětem plnění je dodávka Klinického informačního systému. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden ve SPECIFIKACI.

ÚVN – VoFN Praha – informační technologie – nákup

ÚVN – VoFN Praha – informační technologie – nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačních systémů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

Terminálový server

Terminálový server

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka terminálového serveru sloužícího zejména pro účely výuky v počítačových učebnách a práci na projektech využívajících software, který není běžně dostupný. Součástí dodávky bude záložní zdroj UPS.

Rámcová dohoda na obměnu serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ

Rámcová dohoda na obměnu serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ

dodávka serverů, páskových zálohovacích mechanik, nepřerušitelných zdrojů energie a servisních služeb, které zajistí převod stávajících fyzických serverů na nové servery a jejich zakomponováním do infrastruktury zadavatele a následná HW a SW podpora a záruční servis po dobu 48 měsíců.

Datové úložiště

Datové úložiště

Předmětem veřejné zakázky je dodávka datového úložiště - diskového pole pro provoz různých typů aplikací. Zadavatel požaduje dodání diskového pole dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávcí ...

(záznamy 1/25 z 6916)  strana 1 / 277