Modernizace síťové konektivity LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace aktivní síťové infrastruktury a vybudování optických a metalických tras pro Provozně ekonomickou fakultu.
Elektronická finanční kontrola
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje pro optimalizaci a elektronizaci schvalovacích procesů, zajištění auditní stopy oběhu účetních dokladů (workflow), integrace oběhu účetních dokladů se stávajícím ekonomickým informačním systémem FEIS společnosti ARBES Technologies s.r.o. a spisovou službou. Součástí předmětu ...
Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova
Předmětem plnění je zkvalitnění výuky a podpora rozvoje klíčových kompetencí na třech základních školách v Klatovech. ZŠ Masarykova modernizuje jazykovou učebnu, 2 PC učebny a učebny přírodopisu, chemie a fyziky pořízením IT vybavení (interaktivní tabule, PC, klávesnice, monitory, dataprojektory, tiskárna atd.). ZŠ Plánická zkvalitní svou výuku ...
Dodávka a implementace aktivních prvků pro Trauttmannsdorfský palác
Předmětem plnění VZ je dodávka a implementace aktivních prvků včetně jejich dopravy na místo v Praze 1 dle pokynů zadavatele a zajištění podpory dodaných prvků. Poptávaná zařízení budou implementována do existující struktury informačních systémů, která je postavena na platformě přepínačů Cisco.
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace informačního systému eHealth – výměna zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území Jihomoravského kraje, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - datová centra
pořízení aktivních prvků pro provozování infrastruktury datových center ČSSZ
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí, jejichž součástí je firewall pro zabezpečení počítačové sítě s propojením firewallu na stávající infrastrukturu sítě zadavatele, včetně funkcionality detekce průniku IDS (Introduction Detection ...
Modernizace informačního systému dispečinku HZS ČT
dodávka informačních technologií v dispečinku HZS ČT včetně jejich implementace, dodávka HW vybavení, integrace informačních subsystémů do Dispečerského systému, uvedení technologického celku do provozu, zaškolení obsluhy a následná podpora a údržba provozu IS
Firewall II
Zadavatel prošel v roce 2017 analýzou NBÚ, která byla provedena na základě Usnesení vlády č. 104/2017 Sb. Zpráva o výsledku analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti ze dne 23. března 2017 (č.j. 2173/2017-NBÚ/41) konstatovala, že zadavatel využívá technologie pro ochranu perimetru vyžadující modernizaci a přizpůsobení aktuálním kybernetickým ...
Dodávka masivně paralelního výpočetního uzlu s velkou pamětí
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění masivně paralelního výpočetního uzlu s velkou pamětí HPE Superdome Flex a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.
Nákup forenzního HW a SW 2019
Předmětem VZ je dodávka specializovaných HW a SW nástrojů používaných pro forenzní účely a dále na zajištění podpory na již vlastněné SA a HW nástroje.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben
Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek nábytku, pomůcek, PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy. Veřejná zakázka je dělena na části podle druhu dodávky.
Servery Fakulty informatiky 2019
Dodávka serverů pro Fakultu informatiky s cílem rozšířit a modernizovat vlastní zastaralou výpočetní infrastrukturu.
Dodávka ICT vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení Základní školy Baška ICT a jiným souvisejícím vybavením sloužícím k výuce žáků, zázemí pedagogů a ostatního personálu školy. Součástí této veřejné zakázky je dodávka, doprava, montáž a zprovoznění.
Dodávka výpočetní techniky pro grafiku II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.
Dodávka výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání zařízení v podobě výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat, (ii) provést komplexní instalaci dodávky, tedy zejména instalaci zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí veřejné zakázky, (iii) provést proškolení pracovníků zadavatele, týkající se obsluhy, konfigurace a ...
Pořízení serverové sestavy určené pro provozování poštovního a databázového serveru
Předmětem veřejné zakázky je pořízení virtualizované sestavy pro provozování poštovního a databázového serveru na platformě Microsoft s vysokou dostupností sestávající ze 4 ks serverů (každý server se 2 procesory s max. 8 jádry v každém procesoru), 1 ks management serveru pro správu sestavy (1 procesor s max. 16 jádry) a 2 ks přepínačů (o ...
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre
Predmetom zákazky je dodanie nového nerepasovaného IKT vybavenia. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Výběr dodavatele IT zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka HW a poskytnutí souvisejícího SW (licencí), jeho instalace a zprovoznění v objektu Smart Innovation Center, s.r.o.; b) poskytování služeb záruční podpory v rámci režimu garantované úrovně služeb novostavby Smart Innovation Center v Ostravě v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Elektronický správní archiv MO - datová úložiště
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení (modernizace) stávajícího „Elektronického správního systému ESA MO“ (dále jen „ESA MO“) pořízením „Elektronického správního archivu MO – datová úložiště“ (dále jen ESA MO - DÚ). Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je zpracování a schválení detailního návrhu řešení a harmonogramu, ...
Dynamický nákupní systém na dodávku IT techniky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT techniky podle kategorií DNS. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých Výzvách. Kategorie DNS: Kategorie 1 - Koncová zařízení Kategorie 2 - Serverová infrastruktura Kategorie 3 - Aktivní a pasivní síťové prvky Bližší informace k předmětu ...
Pavilon odborných učeben – dodávky vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktických pomůcek s příslušenstvím, jejich instalace a uvedení do provozu, dodávka, montáž a uvedení do provozu nábytku do odborných učeben, nové kmenové učebny, kabinetů, školního poradenského pracoviště, venkovní učebny, šatny a chodby, dodávka konektivity a IT vybavení, jejich instalace a uvedení do ...
Doplnenie HW infraštruktúry
Predmetom zákazky je dodávka hardwérového vybavenia, serverovej infraštruktúry, servopohonov a snímacích a meracích zariadení. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v jednotlivých opisoch zákazky, kde sú uvedené základné požiadavky a kľúčové technické špecifikácie, ktoré sú sprístupnené záujemcom spolu s týmito súťažnými podkladmi a v zmluvných ...
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 1.časť: Nákup interiérového vybavenia 2.časť: Nákup výpočtovej techniky 3.časť: Nákup didaktických pomôcok