Zřízení moderní multimediální učebny ZF JU
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající učebny biologie a botaniky ZF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.Učebna bude vybavena moderními binokulárními mikroskopy s energeticky, nenáročným LED osvětlením, umožňujícími kromě klasického pozorování snímání pozorovaného obrazu kamerami s vysokým rozlišením, které budou propojeny s ...
Nákup notebooků – vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního a pozáručního servisu k těmto zařízením v místech plnění veřejné zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky, zajištění likvidace ...
Modernizace datového centra
Nákup infrastrukturních komponent pro obnovu datového centra včetně odpovídajících služeb a podpory na 5 let s možností prodloužení o další 1 rok. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v následujících přílohách této zadávací dokumentace: příloha ...
Nákup PC a instalace IT pro přístavbu
Poskytnutí dodávek vybavení učeben a kabinetů osobními počítači pro CAD/CAM včetně monitorů, tiskáren a dataprojektorů spolu s vybudováním infrastruktury.
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE
Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice ...
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Nové funkce IS města Beroun
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města. Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části: Část 1 – aplikační rozšíření, spočívající v implementaci aktivit: Centralizace správy uživatelů, Elektronizace vybraných agend IS, Centrální správa přestupků, Nástroj pro centrální evidence úřadu, ...
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Vybudovanie  platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc
Predmetom zákazky je dodávka licencií, vrátanie poskytnutia súvisiacich služieb pri implementácií projektov zberu a distribúcie dát z meracích staníc. Implementácia jednotlivých modulov bude realizovaná na základe čiastkových objednávok. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis ...
Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293 Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Datové centrum pro NSCOH - rámcová dohoda
Provoz a řešení datového centra (také jako BI/DWH) pro Ředitelství služby cizinecké policie a dále jeho ásledná technická podpora.
CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racků, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ...
Výukový software BMKT a SIPZ pro FBMI II
Předmětem plnění je dodávka software specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učební základných škôl didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben - technologická zařízení
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Dodávka rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky
ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka ICT
Předmětem plnění je dodávka ICT vybavení do odborných učeben ZŠ Heyrovského. Dodávka zahrnuje stolní PC včetně monitorů, audiovizuální techniku, doplňkové příslušenství, software a další. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace.
Zavedení DNS pro rozvoj a úpravy software
Dynamický nákupní systém (dále též „DNS“) je plně elektronický, otevřený systém sloužící pro zadávání dílčích veřejných zakázek na: I. služby spočívající v přípravě projektů zahrnující aktivity jako analýza, projektové řízení, koordinace, konzultace v oblasti přípravy, realizace, implementace a následné podpory softwarových aplikací ...
Konektivita, instalace a vybavení pro ZŠ Sídliště
Předmětem veřejné zakázky je modernizace síťové infrastruktury školy. Všechny části řešení, včetně povinné správy identit (např. Microsoft Active Directory nebo LDAP), autentizace uživatelů, zabezpečení a logování, musí být navrženy a implementovány s ohledem na stávající infrastrukturu, doplňovat ji nebo nahrazovat tak, aby výsledkem byl ...
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a SW pro uložení a archivaci dat z digitalizace sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci včetně správy a technické podpory po dobu realizace projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
IT vybavení pro projekty OP VVV FLD ČZU 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro členy týmu projektů OP VVV na FLD ČZU. Dané položky vychází z potřeb jednotlivých projektů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 3 let. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve ...
Modernizace učeben cizích jazyků, přírodních věd a odborných řemeslných učeben v Základní škole
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávky počítačového vybavení. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a Specifikace výpočetní techniky včetně soupisu dodávek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace). Klasifikace předmětu veřejné zakázky pomocí ...
Dodávka, implementace a správa kompletní serverové infrastruktury s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku serverové infrastruktury s příslušenstvím sestávajícím ze serverů, produkčního diskového pole, zálohovacího diskového pole, zálohovací páskové mechaniky, síťových a bezpečnostních prvků, zálohovacího software, bezpečnostního software pro koncové ...