Přístupové domény Internetu MO
Poskytnutí softwarových licencí a podpora poskytnutých softwarových licencí.
Dodávka ICT a učebních pomůcek, ZŠ Nové Strašecí
Předmětem plnění je dodávka ICT a učebních pomůcek pro učebnu chemie, fyziky a učebnu přírodních věd. Cílem je vytvořit moderní učebny, které odpovídají požadavkům dnešní doby. Žáci budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebny budou vybaveny ...
Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, LCD monitorů a notebooků pro Jihočeskou univerzitu na základě rámcové dohody uzavřené na 2 roky
Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze
Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.
Monitoring pro kritickou informační infrastrukturu AIS SE
Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodávka, implementace, podpora a údržba otevřeného archivačního PACS systému.
Implementace integrovaného informačního systému Lesů ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového podnikového informačního systému na základě dodavatelem provedené standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kancelářský software pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí kancelářského software (textový editor, tabulkový procesor, nástroj pro tvorbu prezentací, e-mailový klient) v počtu 500 kusů. Kancelářský software musí být spustitelný v prostředí operačního systému MS Windows 10.
Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla nazvaného „Informační systém majetku státu“ a všech s tím souvisejících činností. Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového programového vybavení pro popsané oblasti a dále zajištění provozu a rozvoje takového programového vybavení a všech souvisejících činností. Součástí předmětu veřejné ...
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.
1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu ...
Elektronický systém spisové služby
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek a služeb souvisejících a vedoucích k implementaci a uvedení do provozu elektronického systému spisové služby (dále také „ESSS“ nebo „Systém“), a to dle funkčních a technických požadavků a v rozsahu a charakteru plnění uvedených v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, viz příloha s ...
Dodávka spotřebního materiálu IT II
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou dodávky spotřebního materiálu IT na základě konkrétních dílčích objednávek, které budou realizovány dle potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Konkrétní druh a množství spotřebního materiálu bude uvedeno v jednotlivých dílčích objednávkách.
Prohlídkový okruh – dodávka IT a AV techniky - část 3. veřejné zakázky Od Valdštejna k Pücklerovi
Veřejná zakázka "Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení" je rozdělena na tři části. Části veřejné zakážky č. 1 a 2 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Toto zadávací řízení se týká pouze 3. části veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. ...
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská - dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Dodávka počítačů – společné zadávání
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky počítačů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených přílohami této zadávací dokumentace, zejména dle přílohy č. 3 „Technická specifikace“, která tvoří nedílnou součást těchto ZP.
UTB – Statistický program pro výuku metodologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického programu pro výuku metodologie, pořizovaného pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky k projektu Inteligentní systémy pro monitorování provozní infrastruktury
Předmět veřejné zakázky souvisí s projektem Zadavatele „Inteligentní systémy pro monitorování provozní infrastruktury“, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory Aplikace. Dodávky, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou uvedeny v kap. 3.1. Zadávací dokumentace.
Dodávka HW a SW pro potřeby sjednoceného dispečerského řídicího systému ČEPS, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, SW, poskytnutí licencí k SW a zajištění supportu výrobce pro obměnu HW infrastruktury ČEPS, a.s., sloužící k zajištění řádného fungování sjednoceného dispečerského řídicího systému TRISQ (tj. dispečerský řídicí systém, dispečerský tréninkový simulátor a havarijní systém, dále jen SDŘS TRISQ).
DNS na nákup aktivních prvků datových sítí
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka aktivních prvků datových sítí dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Dynamický nákupní systém na nákup serverů
Předmětem dílčích veřejných zakázek je dodávka serverů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky.