Poptávám nastavení počítačového monitoru
Poptávám někoho, kdo by mi byl schopen nastavit funkce (barvu) u mého nového monitoru k PC AOC 27B2DM (27B2DM). Děkuji.
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva NOC
Dodávka notebookov a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb. Poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.
Dodanie serverov a diskového poľa pre modernizáciu serverovej infraštruktúry
Dodanie serverov a diskového poľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č.1 výzvy na predkladanie ponúk.
Dokovateľný notebook s príslušenstvom
1.Predmetom zákaziek zadávaných v rámci Dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov a ...
Vybavenie počítačovej miestnosti
Predmet obstarávania je nákup vybavenia do počítačovej miestnosti. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia, ktoré sú zverejnené v dokumentoch tejto zákazky.
Nová infraštruktúra pre potreby plynulej pracovnej prevádzky a zabezpečenia dát IT infraštruktúry
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia novej IT infraštruktúry a modernizácia výpočtovej techniky Východoslovenskej galérie v Košiciach. Dodávka a inštalácia novej infraštruktúry pre potreby plynulej pracovnej prevádzky a zabezpečenia dát IT infraštruktúry VSG a modernizácie výpočtovej techniky tak, aby mohla plniť potrebné funkcie podľa ...
Výpočtová technika
Na základe prieskumu cien pri tvorbe rozpočtu projektu NFP 310011CPL5 z OPKŽP sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude realizované týmto prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Výber dodávateľa je podľa ...
Nákup technických prostriedkov 2
Predmetom zákazky je na základe vykonanej analýzy a dizajnu kybernetickej bezpečnosti nákup technických prostriedkov pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 70ks - MIKROTIK RBcAPGi-5acD2nD Do cenovej ponuky prosím predložiť aj práce spojené s konfiguráciou podľa zadania, resp. existujúceho riešenia. Dodanie tovaru do maximálne 4 ...
DNS Nákup IKT
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup a dodanie tovaru/poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií, ktorý je bežne dostupný na trhu, predovšetkým vybraného sortimentu notebookov, osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tabletov, ...
Generačná obmena a rozšírenie sieťových smerovačov
Predmetom zákazky je generačná obmena a rozšírenie sieťových smerovačov využívaných v mediálnej výrobnej sieti verejného obstarávateľa v Mlynskej doline, v Bratislave. Celá sieťová infraštruktúra je postavená na hardvérových a softvérových komponentoch od výrobcu CISCO, resp. certifikovanými komponentmi. Sieťové smerovače musia byť plne ...
Technické vybavenie sálových počítačov - PCI karta
Predmetom zákazky je technické vybavenie sálových počítačov - PCI karta podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač v ponuke predloží lepšie technické parametre obstarávaných zariadení ako verejným obstarávateľom minimálne požadované technické parametre, verejný obstarávateľ má právo prehodnotiť ...
Vybavenie SOŠE Poprad IKT 06/23
Predmetom zákazky je obstaranie informačno- komunikačných technológií pre potreby odborného vyučovania na SOŠE Poprad Matejovce. Bližší popis uvedený v Prílohe č. 2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár".
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR
Predmetom zákazky je dodanie technických zariadení výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre potreby bežnej administratívnej činnosti obstarávateľa podľa technickej špecifikácie a požiadaviek obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov vrátane ich príloh.
Stolový počítač, notebook a príslušenstvo
Predmetom zákazky je obstaranie nových stolových počítačov, notebookov, monitorov a príslušenstva. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu č. 1 Technická špecifikácia s návrhom na plnenie kritéria.
Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi-fi prístupové body)
Predmetom zákazky je dodávka Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi-fi prístupové body).Ide o dodávku WiFi prístupových bodov (AP-access point) na rozšírenie existujúceho WiFi prostredia. Bližšie info v Opise predmetu zákazky v Súťažných podkladoch.
Interaktívne podlahy a dotykové obrazovky s mini OPS počítačom pre materské školy
Predmet zákazky sú 4ks interaktívnej podlahy Fly Sky a 7ks interaktívna dotyková LED obrazovka vrátane dopravy a montáže na mieste dodania.
Kúpa notebookov, pracovných staníc a monitorov
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne výpočtovej techniky ako notebooky, pracovné stanice a monitory, slúžiacej pre zabezpečenie výkonu bežných administratívnych a kancelárskych činností verejného obstarávateľa. Dodávka tovaru v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Kúpnej zmluve (Príloha č. 2 tejto ...
Vybavenie SOŠE Poprad - IKT
Predmetom zákazky je obstaranie informačno- komunikačných technológií pre potreby odborného vyučovania na SOŠE Poprad Matejovce. Bližší popis uvedený v Prílohe č. 2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár".
Modernizácia informačno - komunikačnej technológie
Predmetom zákazky je obstaranie modernej informačno komunikačnej technológie pre Strednú odbornú školu gastronómie a služieb v Prešove. Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server
Predmetom zákazky je kúpa, dodávka a inštalácia hardvérového vybavenia, ktoré slúži výhradne na prevádzku komplexného systému TomoCon PACS, ako jednej zo súčastí kritickej časti poliklinickej infraštruktúry. Ako súčasť dodávky HW vybavenia na požadované prípravné inštalačné práce, samotné softvérové licencie operačných systémov, samotná inštalácia ...
Výpočtová technika
Ide o obstaranie rôznych zariadení výpočtovej techniky. Podrobný popis všetkých 14 (slovom: štrnásť) požadovaných položiek výpočtovej techniky (notebooky, mini C, PC, monitorov, klávesníc, vrátane ďalších položiek a príslušenstva) je obsiahnutý v špecifikácii, tvoriacej súčasť dokumentácie na vypracovanie ponuky. Uvedená dokumentácia bude ...
Perimeter Firewall
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Perimeter Firewall, montáž prístroja a zaškolenie personálu pre potreby NUDCH.
Obstaranie SW pre rozšírenie SSL VPN pre vzdialený prístup používateľov do infraštruktúry FR SR
Obstaranie SW pre rozšírenie SSL VPN pre vzdialený prístup používateľov do infraštruktúry FR SR.
Nástroj na penetračné testovanie, overovanie zneužívania a zraniteľností - opakované vyhlásenie
Predmetom zákazky je nákup, implementácia a konfigurácia hybridného nástroja na ochranu webových služieb a mimo perimetra MH SR na ochranu užívateľov a cloudových služieb. Pre potreby zvýšenia zabezpečenia dodaného riešenia musia byť dodané fyzické zariadenia v redundantom zapojení. Súčasťou riešenia je aj implementácia a konfigurácia v ...