Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení - 2020
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
INMODOS - Pracovní stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné zakázky je adresa Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání nových nepoužívaných zařízení.
Výpočtová technika
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 17 ks notebookov vrátane servisu týchto zariadení u verejného obstarávateľa s nástupom nasledujúci pracovný deň (NBD - On site) . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "D. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov zverejnených ...
Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie II
Dodávka výpočetního zařízení a souvisejícího plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Soubor zařízení bude použit pro provádění molekulově dynamických simulací nukleových kyselin a souvisejícího řešení výpočetně náročných úloh molekulového modelování nezbytných pro účely realizace projektu SYMBIT (viz níže). Veřejná zakázka je v ...
Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III
2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
Rozvoj nemocničního informačního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Podpora a rozvoj APV pro kontrolní činnost - 2020+
podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení KOC
Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Disková pole pro zálohování a archivaci
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodání diskových polí pro zálohování dle specifikace uvedené v ZD.
Ochrana pred únikom citlivých údajov, ktoré odchádzajú z koncových zariadení
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti podľa legislatívy EÚ a SR spočívajúca v zabezpečení dodávok bezpečnostných zariadení a softvérového vybavenia vrátane poskytovania technickej podpory a súvisiacich služieb v rozsahu stanovených podmienok. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti uvedené ...
Vybavení poslucháren MFF UK – Dodávka IT techniky – stolní počítače – opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 81 kusů PC sestav pro výuku, prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky. Předmět zakázky je dále podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům v příloze č. 1 zadávací dokumentace – ...
Zabezpečenie IKT na podporu implementácie OP KŽP
Predmetom zákazky je zabezpečenie IKT (informačných a komunikačných technológií) na podporu implementácie OP KŽP. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pořízení HW a SW vybvení pro forenzní zkoumání informačních technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání hardware a software vybavení pro forenzní zkoumání informačních technologií.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér) v rámci schválených projektov: Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ITMS kód projektu: 310031N708 (ďalej len Projekt 1, resp. P1), Monitoring svahových deformácií, ITMS kód projektu: 310031N710 (ďalej len ...
Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave
JISCD je komplexný informačný systém, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Aplikačná a technologická architektúra riešenia dátového úložiska JISCD je založená na ...
Obstaranie IKT vybavenia - OA Humenné
Predmetom obstarávania je IKT vybavenie pre odborné učebne a jazykové učebne OA Humenné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nákup a implementace systému pro centralizovanou distribuci mobilních aplikací
Předmětem plnění je poskytnutí licence a implementace systému pro centralizovanou distribuci mobilních aplikací (dále též jen „Systém“). Systém bude provozován na HW zadavatele, umístěném v jeho prostorách (on-premise). Z důvodu zachování kompatibility bude Systém nainstalován na OS Windows s oddělenou databází pro systémová data. Součástí dodávky ...
DNS na dodávky IT vybavení pro UHK
Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky IT vybavení pro UHK. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v ...
Dodávka řídicích a vizualizačních systémů výrobní linky pro praktickou prezentaci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řídicích a vizualizačních systémů specifikovaných v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.
Rámcová dohoda na provoz, podporu a rozvoj informačních systémů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a rozvoj prvků informačních systémů včetně souvisejících systémů a aktivit pro potřeby projektů realizovaných v rámci e-Governmentu ČR. Předmět plnění je především v dodávání a poskytování následujících plnění: a) poskytování služeb souvisejících s uvedenými technologiemi a SW, zejména pak služby ...
Dodávka a instalace vysoce výkonného výpočetního systému pro ALADIN-CLIMATE/CZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka superpočítače (High performance computer – dále jen „HPC“) pro provoz a vývoj klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ včetně dopravy, instalace, úplného zprovoznění, operačního systému, pětileté záruky na daný komplet, související úpravy technologické infrastruktury, příslušenství, dokumentace, ...
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.