Telemedicína - Chytrá Klaudiánova nemocnice
Dodávka serveru, datového pole a WiFI antén včetně intefgrace HW do infrastruktury zadavatele, montáže antén, kabeláže.
Zvýšenie bezpečnosti hlasových služieb
Predmetom zákazky je: 1.časť: -dodanie softvéru a licencie VoIP Security, -implementácia softvéru a licencií VoIP Security, -servisná podpora a údržba softvéru a licencie VoIP Security, -prípadné rozšírenie vyššie uvedených služieb na základe písomnej požiadavky verejného obstarávateľa. 2.časť: -dodanie softvéru a licencie Trend Micro ...
Nákup ICT vybavení pro LF II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, blíže specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního nástavbového systému pro detekci a vyhodnocování událostí z kamerového systému, který bude umožňovat jak on-line analýzu obrazových dat přímo z kamer, tak pozdější forenzní analýzu uložených obrazových dat. Nástavbový systém musí umožnit zpracovat v reálném čase současně celkem minimálně 30 ...
VŠCHT - obnova infrastruktury VDI
Předmětem veřejné zakázky je obnova hardwarového zařízení a souvisejícího softwaru určeného pro virtualizaci desktopů. Součástí plnění jsou také implementační práce a poskytování servisní podpory, to vše dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm III
Předmětem veřejné zakázky je obměna systémů Technologického centra Města Rožnov pod Radhoštěm a s tím související poskytování služeb finančního leasingu na tuto obměnu technologických částí po dobu 48 měsíců. Finanční leasing bude poskytnut na virtualizační servery, virtualizační platformu, softwarově definované úložiště, zálohovací server a ...
Dynamický nákupní systém - IT skříně, Racky a příslušenství
Předmětem dílčích VZ zadávaných v DNS je pořízení IT skříní, Racků a příslušenství dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí VZ.
Obnova HW a SW řešení Flowmon
Obnova HW modulů a pořízení SW modulu systému Flowmon umístěného v CMS a ITS včetně implementačních prací, řádného otestování před uvedením do provozu a roční podpory pro HW a SW moduly systému Flowmon
HW vybavení - výkonné pracovní stanice, monitory a technologické notebooky
Dodávka výkonných pracovních stanic včetně monitorů a technologických notebooků
Pořízení videokonferenčních jednotek a notebooků
Předmětem plnění je dodávka 10 ks video-konferenčních sestav (9 ks 75” sestav a 1 ks 86” sestavy) pro Český statistický úřad a jeho Krajské správy, včetně rozvozu a instalace a 7 ks notebookových sestav. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v ...
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro rok 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v roce 2022.
Bezpečnostní infrastruktura MŠMT - NGFW
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Plnění A - dodávka 2ks New Generation FireWall (1HA cluster), jejich jejich konfigurace a implementace do infrastruktury zadavatele. b) Plnění B - dodávka 2ks Email Gateway (1HA cluster), jejich konfigurace a implementace do infrastruktury zadavatele, c) Plnění C - práce související s nastavením a ...
Diskové pole a FC přepínače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka diskového pole a FC přepínačů včetně implementačních služeb pro statutární město Pardubice.
Obnova infraštruktúry serverov a diskových polí
Predmetom zákazky je obnova infraštruktúry serverov a diskových polí. Zabezpečí sa výmena starších serverov, výmena diskových polí a súvisiacej sieťovej infraštruktúry za nové, s novou generáciou komponentov, zvýšenie výkonnostných parametrov a zväčšenie celkovej diskovej kapacity, implementácia, konfigurácia, migrácia existujúceho riešenia do ...
Pořízení multilicence Esri Enterprise agreement na roky 2022 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí licence pro statutární město Brno a další vyjmenované organizace k nasazení a užívání dále specifikovaných produktů Esri, údržba všech těchto produktů a další dodatečné služby specifikované v zadávací dokumentaci .
Licencie NIS PROMIS a služby nad rámec podpory
Predmetom zákazky je dodanie licencií k systému NIS PROMIS, poskytovanie aplikačnej podpory a služieb nad rámec podpory. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Dodávka komplexního IS pro řízení podniku, včetně hardwarových a systémových prostředků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního řešení implementace informačního systému pro řízení a digitalizaci firemních procesů, hardwarových a systémových prostředků pro podporu řízení obchodu, služeb, TPV, projektů, podnikové ekonomiky, výzkumu, vývoje, výroby a logistiky, dále je předmětem veřejné zakázky doplnění celofiremní ...
Dodávka Firewallů pro výrobní a postprodukční sítě ČT
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 (slovy: čtyř) ks síťových zařízení - firewallů pracujících v režimu HA pro výrobní a postprodukční sítě ČT v Praze a v Brně včetně instalace, zaškolení a poskytování služeb maintenance po dobu HW a SW záruky 5 (slovy: pěti) let na dodaná zařízení a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
CZ IKT-1 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky serverů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Nákup IT vybavení a SW
Veřejná zakázka je rozdělena do sedmi (7) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (kromě části VII.) Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Tiskárny II. Dataprojektory III. PC, monitory a další ...
Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2022 - 2025
Veřejnou zakázkou bude zaveden dynamický nákupní systém na dodávky vybraného standardního kancelářského ICT vybavení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Rozšíření monitorovacího nástroje Flowmon
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího monitorovacího nástroje Flowmon o dodatečné sondy a moduly, sloužící pro dlouhodobé detailní monitorování provozu v počítačové síti Finanční správy České republiky, vyhodnocování informací o provozu a chování uživatelů jak v reálném čase, tak i s možností analýzy provozu za uplynulá období, ...
Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávky hardwarového vybavení serverové infrastruktury datových center zahrnující blade servery vč. standardního software a potřebných licencí, vč. montáže zboží a ...
Profesionální 4K monitory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálních 4K monitorů pro zajištění odborné výuky na Divadelní fakultě JAMU.
Storage server, pásková knihovna a řídicí server
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace storage serveru, páskové knihovny a řídicího serveru, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.