Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky
Predmetom tejto zákazky je dodávka Materiálno technického vybavenia školských pomôcok pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť I.: Meracie prístroje Časť II.: Elektrotechnické prístroje Časť III.: Stavebnice pre elektrotechniku Časť IV.: Vybavenie dielne Podrobný opis ...
CATRIN/RCPTM - Systém magnetronového naprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému magnetronového naprašování. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, instalace v místě dodání (všechny níže uvedené jednotlivé jednotky musí být spojeny ve funkčním systému aparatury magnetronového naprašování), demonstrace aparatury magnetronového naprašování (depozice ...
Osádzacie a dispenzovacie centrum pre SMD
Predmetom zákazky je dodávka mechanizmu na osádzanie a dispenzovanie plošných systémov.
Opravy a údržba EOV
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné prohlídky, kontroly, údržba a opravy ovládacích systémů elektrických tramvajových výhybek, zajištění běžného servisu, provádění drobných a ostatních oprav dle aktuálních potřeb zadavatele v kolejové síti ...
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
- výměna náhradních zdrojů pro letecká navigační zařízení RWY 06/24, dle specifikace v Dokumentaci pro provádění stavby, - vytvoření realizační projektové dokumentace a výrobně-dílenské dokumentace, - zaškolení obsluhy zadavatele včetně vypracování závěrečné zprávy a geodetického zaměření, - provádění servisu instalovaného zařízení během ...
Zesilovač s fázovým závěsem
Předmětem zakázky je dodávka dvoukanálového digitálně řízeného zesilovače s fázovým závěsem pracujícího v kmitočtovém rozsahu DC až 50 MHz. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.
Předmětem zakázky je dodání 2ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4ks adaptérů a 4ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Dodávky řídicích systémů elektricky ovládaných výhybek
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek řídících systémů elektricky ovládaných výhybek a jejich ohřevu.
Dodávka nabíjecích stanic - nové vyhlášení
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávka technologie dle zadávací dokumentace
· Specifikace požadované dodávky zboží Příloha č. 2: Požadavky ZAME VŘ 02 · Technická specifikace jednotlivých komponent Příloha č. 1: Technická specifikace měřidel
Roboti, sada pro vývoj řízení robotů - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení - sady pro vývoj a rapid prototyping řízení robotů a kinematických struktur včetně softwaru (dále jen „sada na vývoj řízení robotů“). Požadavky Zadavatele na sadu na vývoj řízení robotů jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku gelových akumulátorů pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
Centrální matice TS Ostrava
Předmětem nákupu je dodávka a instalace centrální matice TS Ostrava, sloužící k přepínání a distribuci audio a video signálů pro jednotlivá pracoviště TV studia Petra Bezruče a pro distribuci signálů mezi studii ČT, včetně živého vysílání.
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.
Předmětem zakázky je dodání 2ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4ks adaptérů a 4ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Vybavení operátorských pracovišť
vybavení operátorských pracovišť vč. elektrických stolů, pevných stolů, IT techniky, audiovizuální techniky, koncových zařízení, konfigurační a konzultační služby.
Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
V 00541 - dodávka nabíjecích stanic
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Instalace bateriového úložiště pro společnost Commexim Group a.s.
Předmětem plnění je pořízení stacionární bateriové akumulace o kapacitě 222,8 kWh s napojením na OZE. Systém akumulace energie bude sloužit k vyvažování špičkové zátěže elektrických příkonů na přípojce provozovny žadatele.
Zabezpečenie didaktických pomôcok pre vyučovací proces SPŠ
Výber dodávateľa pre projekt log. celok č. 1 a č. 2: Časť 1 Logický celok č.1: Inovujeme a vzdelávame pre prax - Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Časť 2 Logický celok č.2: Vybavenie učební zapájania a meranie elektrických strojov - Synchrónny stroj s krúžkovým rotorom, sada, zapájanie, trojfázové obvody, učebné pomôcky Podrobný ...
Zesilovač s fázovým závěsem
Předmětem zakázky je dodávka dvoukanálového digitálně řízeného zesilovače s fázovým závěsem pracujícího v kmitočtovém rozsahu DC až 50 MHz. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
High Voltage power supply - 1 000 kusů
Dodávka VN zdrojů-High Voltage power supply.
Dodávky odpojovačů 123 kV včetně uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
FNKV - provedení systémové změny regulátorů v rozvaděčích MaR - upgrade rozvaděčů v objektech FNKV
Předmětem veřejné zakázky je výměna rozvaděčů řídícího systému měření a regulace (dále jen „MaR“) za nové regulátory FEC/FAC a nové moduly IOM aktuální generace systému METASYS. Výměna rozvaděčů bude probíhat v nemocničním prostředí v běžném provozu, s co nejmenším omezením chodu budov. Zadavatel předpokládá, s ohledem na provoz jednotlivých ...
7307 - Náhrada procesorových jednotek SVČ
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace systému diagnostiky náhradou procesorových jednotek SVČ (systém volných částí). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány 4 zadávací dokumentaci.