Roboti, sada pro vývoj řízení robotů - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení - sady pro vývoj a rapid prototyping řízení robotů a kinematických struktur včetně softwaru (dále jen „sada na vývoj řízení robotů“). Požadavky Zadavatele na sadu na vývoj řízení robotů jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku gelových akumulátorů pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
Centrální matice TS Ostrava
Předmětem nákupu je dodávka a instalace centrální matice TS Ostrava, sloužící k přepínání a distribuci audio a video signálů pro jednotlivá pracoviště TV studia Petra Bezruče a pro distribuci signálů mezi studii ČT, včetně živého vysílání.
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.
Předmětem zakázky je dodání 2ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4ks adaptérů a 4ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Vybavení operátorských pracovišť
vybavení operátorských pracovišť vč. elektrických stolů, pevných stolů, IT techniky, audiovizuální techniky, koncových zařízení, konfigurační a konzultační služby.
Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
V 00541 - dodávka nabíjecích stanic
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Instalace bateriového úložiště pro společnost Commexim Group a.s.
Předmětem plnění je pořízení stacionární bateriové akumulace o kapacitě 222,8 kWh s napojením na OZE. Systém akumulace energie bude sloužit k vyvažování špičkové zátěže elektrických příkonů na přípojce provozovny žadatele.
Zabezpečenie didaktických pomôcok pre vyučovací proces SPŠ
Výber dodávateľa pre projekt log. celok č. 1 a č. 2: Časť 1 Logický celok č.1: Inovujeme a vzdelávame pre prax - Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Časť 2 Logický celok č.2: Vybavenie učební zapájania a meranie elektrických strojov - Synchrónny stroj s krúžkovým rotorom, sada, zapájanie, trojfázové obvody, učebné pomôcky Podrobný ...
Zesilovač s fázovým závěsem
Předmětem zakázky je dodávka dvoukanálového digitálně řízeného zesilovače s fázovým závěsem pracujícího v kmitočtovém rozsahu DC až 50 MHz. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
High Voltage power supply - 1 000 kusů
Dodávka VN zdrojů-High Voltage power supply.
Dodávky odpojovačů 123 kV včetně uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
FNKV - provedení systémové změny regulátorů v rozvaděčích MaR - upgrade rozvaděčů v objektech FNKV
Předmětem veřejné zakázky je výměna rozvaděčů řídícího systému měření a regulace (dále jen „MaR“) za nové regulátory FEC/FAC a nové moduly IOM aktuální generace systému METASYS. Výměna rozvaděčů bude probíhat v nemocničním prostředí v běžném provozu, s co nejmenším omezením chodu budov. Zadavatel předpokládá, s ohledem na provoz jednotlivých ...
7307 - Náhrada procesorových jednotek SVČ
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace systému diagnostiky náhradou procesorových jednotek SVČ (systém volných částí). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány 4 zadávací dokumentaci.
Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů 2. etapa - realizace akce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů 2. etapa“ v souladu s PROJEKTEM. Předmětem plnění je výměna řídicího systému v lokálních zdrojích (seznam lokálních zdrojů viz tabulka níže). Cílem je výměna stávajících zastaralých produktů z doby vzniku (Johnson Controls DX reg., FX reg., NCU NCM ...
Implementace trakčního systému 25 kV/50 Hz v devíti lokomotivách řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní implementaci trakčního systému 25 kV/50 Hz do devíti drážních hnacích vozidlech zadavatele řady 162 (typ 99E1) (dále jen "Lokomotivy") a jejich uvedení do shodného technického stavu s typem 69E5 včetně změn schváleného typu. Lokomotivy budou po implementaci označeny řadou 362. ...
Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
Low inductance capacitors
Ve výběrovém řízení je požadováno dodání 50 ks. nízkoindukčních, vysokonapěťových kondenzátorů pro opakovaný provoz.
Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Želivského II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v rekonstrukci a modernizaci měnírny a distribuční transformovny (dále jen „MDT“) na stanici metra Želivského. Rekonstrukce MDT bude probíhat za provozu MDT.
Safety elektromateriál a bezpečnostní hořák
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s implementovanými normami (EN 61511-3) a pravidly pro posuzování rizik a určení úrovně integrity bezpečnosti SIL (Safety Integrity Level) uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit při řešení a realizaci projektu.
Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie
Uplatnenie absolventov na trhu práce je problém súčasnej doby. Zamestnávatelia vyžadujú, aby absolvent okrem teoretických znalostí disponoval aj množstvom praktických skúseností a kľúčových kompetencií pre výkon povolania bez potreby ďalšieho preškoľovania po nástupe do zamestnania. U absolventov odborných škôl je táto požiadavka zamestnávateľov ...
Akumulace energie TERMS a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a montáž systému akumulace energie (bateriového úložiště) do stávajícího objektu a drobné vynucené stavební úpravy uvnitř objektu. Jedná se o montáž bateriových polí do stávající části dělící místnosti. Prostor pro baterie bude stavebně oddělen od stávajícího prostoru dělící haly. Účelem je akumulace přebytků výroby ...
Experimentální pracoviště pro testování robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka části experimentálního pracoviště pro testování robotů. Konkrétně se jedná o výrobu, pořízení, montáž, navezení do laboratoře, instalaci a zprovoznění rozvodné skříně, podstavců a kotvení manipulátorů, zabezpečení pracoviště a kontroléru pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek. Blíže viz Zadávací ...
Dodávky malorozměrových relé 2021
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.