Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Predmetom zákazky je: a. optimálne nastavenie elektronických komponentov a procesov riadenia signálov pod záťažou s plynulými zmenami záťažových parametrov, integrácia statického meniča výkonu s reguláciou napätia afrekvencie snastavením optimálnych parametrov s implementáciu externého elektromagnatického generátora b. optimalizácia výstupu ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Laditelná laserová sestava pro generaci fs pulzů
Předmětem plnění je dodávka kompatibilní soustavy oscilátoru, generátoru druhé harmonické frekvence a generátoru třetí harmonické frekvence pro generaci femtosekundových impulzů v širokém rozsahu spektra s velkou opakovací frekvencí včetně příslušenství.
PřF/SLO - cavity dumper
Předmětem plnění je dodávka zařízení pro rozšíření stávajícího laserového systému Coherent Mira 900 (rok výroby 2001), který je ve vlastnictví zadavatele, o cavity dumper. Požadována je kompletní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných ...
Síťové prvky
Předmětem zakázky je dodávka modulárních switchů vybavených příslušnými moduly pro připojení uživatelských koncových zařízení a WiFi access pointů a pro připojení do nadřazených prvků fakultní sítě. Tyto aktivní prvky pokryjí požadavky na kapacitu a kvalitu připojení uživatelských zařízení používaných ve výuce a zvýší zabezpečení počítačové ...
UTB - Přenosné plazmovací zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosného plazmovacího zařízení pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Programovatelný výkonový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka programovatelného výkonového zdroje v pojízdném racku. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, ...
Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro II
Předmětem jsou dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro údržbu a opravu trakčního vedení dle požadavků organizačních jednotek. Materiál, který podléhá schvalování podle Směrnice SŽDC č. 34, musí mít schválené trvalé technické podmínky nebo musí být jmenovitě uveden ...
FN Plzeň - Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů (viz Příloha č. 2 - Seznam UPS - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 - Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení profylaktických ...
Dodávky malorozměrových relé - 2020
Předmětem jsou dodávky malorozměrových relé specifikované Správou železnic, které se schvalují listy technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určené do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Servis a podpora UPS
poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení (dále „UPS“) v IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při ...
Dodávka a montáž technologií dílčí modernizace MR Podolí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií podrobně specifikované v přílohách této zadávací dokumentace v měnírně Podolí na adrese Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31. Zadavatel uzavře Kupní smlouvu na dodávku a montáž technologií s jedním (1) vybraným dodavatelem. Závazný návrh Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této zadávací ...
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.
Rázový generátor 1MV, 100 kJ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zkušebního impulzního systému 1 000 kV, 100 kJ plnícího požadavky dle norem IEC 60060-1 a IEC 60060-2 pro atmosférické a spínací impulzy (full lightning impulse voltages (LI) and switching impulse voltages (SI)).
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Objekt R-technologie válcových dynamometrů
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající vozidlové zkušebny pro automobily a traktory spočívající v rekonstrukci elektrovýzbroje a řízení včetně software. Jedná se o výměnu stávajících měničů a rozvaděčů elektřiny, instalace filtrů harmonického zkreslení pro lepší fungování v rámci univerzitní sítě a odhlučnění a klimatizaci velínu ...
Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia
Predmetom je dodanie nových náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov (Príloha č. 3 Technická špecifikácia predmetu zákazky). Obstarávateľská organizácia umožňuje deliť predmet zákazky na 8 častí: 1. Trakčný materiál a ovládanie ...
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty
Předmětem veřejné zakázky je dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty. Celková předpokládaná hodnota zakázky je 91 000 EUR.
Měření a regulace, Akustické přístroje
Předmětem plnění je dodávka Měření a regulace (MAR) a akustických přístrojů. Jedná se o dodávku technologického vybavení skládající se z těchto komponentů: 1. Měření a regulace (MAR), 1.1 Software, vizualizace, komunikace, 1.2 Měření elektrické energie, 1.3 Měřící rozvaděč v kabině č. 1 až 3, 1.4 MAR pro kabinu č. 1 až 3, 1.5 MAR ...
Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
2. etapa - Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov pre spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. Zákazka sa delí na 2 samostatné časti, viď nižšie.
Mimozáruční servis terminálů Zebra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mimozáručního servisu mobilních terminálů pro balíkové doručovatele, konkrétně k terminálům PDA – typ: TC55 Zebra a TC56 Zebra. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Revize, modernizace a opravy zhášecích tlumivek VN 2021 - 2025
Předmětem Veřejné zakázky jsou Revize, Modernizace a Opravy zhášecích tlumivek VN včetně jejich přepravy do místa opravy a zpět do místa určení. “Revize” je provedení demontáže ze stanoviště, přeprava do místa provedení revize (zpravidla do dílny Zhotovitele), vstupní diagnostika na zkušebně Zhotovitele, provedení revize vnitřní konstrukce a ...