OVZ/004/3/2023 Dodávky modulární baterie VP010521
Dodávky modulární baterie pro projekt VP010521
Výmena akubatérií na 1. a 2. bloku EMO
Rozsahom plnenia je oprava akubatérií výmenným spôsobom v Slovenských elektrárňach, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce.
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie elektrických zariadení a prístrojov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 316 (Elektrické zariadenia a prístroje). Konkrétne sa DNS zriaďuje za účelom nákupu nabíjacích staníc typu AC a DC pre ...
Dodávky malorozměrových relé 2023
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Oprava EO sekce 11 kotle FK2 v EHO
Předmětem díla je dodávka a výměna poškozených částí elektroodlučovače EO2, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do provozu vč. všech zkoušek, vyzkoušení a provedení garančního testu a úklid pracoviště.
OVZ/058/3/2022 Dodávky konektorů pro projekt Taros
Dodávky konektorů pro projekt Taros.
Vybavenie odborných učební - výučbové panely
Predmetom zákazky je dodanie 13 ks výučbových panelov na dovybavenie odborných učební pre Strednú odbornú školu Pruské. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptávám ŘJ k výsuvnému můstku
Dobrý den, můžu Vás poprosit o cenovou nabídku na: Prodock-ŘJ k výsuvnému můstku – 20 ks případně jejich alternativu, pokud se jedná o starou ŘJ Děkuji Ludmila Gregorová JaP-Jacina s.r.o.
Zabezpečenie servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LPIS)
Predmetom zákazky je v rokoch 2023-2025 vykonávanie nálezových servisných opráv vrátane dodávky náhradných dielov a materiálu k zariadeniam, ktoré sú predmetom zákazky a pravidelnej profylaktickej údržby leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) s cieľom odstrániť vzniknuté poruchy dielcov, skupín, podskupín a blokov a obnoviť tak ...
Systém pro stabilizaci satelitu - primární
Systém pro stabilizaci satelitu - primární
Pronájem optických spojů v Praze
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby ve formě pronájmu dvou (2) optických propojů, propojující tři lokality VZP ČR. Součástí této služby je i zřízení příslušného optického propoje, nemá-li poskytovatel příslušný propoj již zřízen. Za jednotlivou službu je vždy považován pronájem jednoho optického propoje s požadovaným počtem vláken pro ...
Dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav nn, vn a vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního ...
Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s.
Účelem této veřejné zakázky je modernizace výměna záložního zdroje výměna střídače TYRISTAT ZZ 6,3 220, který zálohuje velmi důležité obvody v zákrokových sálcích operačních sálů interny JIP (jednotka intenzivní péče) a AAJ (antiarytmická jednotka), neurologie a gynekologie, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., sestávajícího z ...
UTB - Zesilovač
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zesilovač pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky pojistek NN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude ...
Modernizace technologie měnírny Krejcárek - výběr zhotovitele díla
Záměrem zadavatele je realizovat modernizaci technologie měnírny Krejcárek. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále ...
RDS 2.0 Litomyšl - napojení na univerzitu Pardubice
Dodávka optického kabelu a jeho prvotní HDPE ochrany, spojené s výlučným užíváním vyhrazeného optického kabelu a jeho HDPE, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to za účelem propojení lokalit Litomyšlská nemocnice, a fakulta restaurování, univerzita Pardubice. Součástí dodávky optického kabelu včetně optických ...
Dodávka technologie dle zadávací dokumentace 04
Dodávky Data center a záložní zdroj dle přiložené technické specifikace.
Systémové řešení experimentální linky pro zpracování biomasy
Systémové řešení, které se skládá ze tří vzájemně propojených technických, bloků-sušícího bloku, třídícího bloku a mlecího bloku.
Transformovna VVN/VN Praha - STŘED, rekonstrukce rozvodny 22 kV a řídicího systému
Předmětem plnění této zakázky je dodávka nové rozvodny 22 kV, a to v rámci realizace rekonstrukce rozvodny 22 kV a řídicího systému ve stávající transformovně VVN/VN Praha - STŘED. Podrobné informace v ZD.
Přesný tester elektronických ochran s funkcí kalibrátoru napěťových a proudových vstupů
Přesný tester elektronických ochran s funkcí kalibrátoru napěťových a proudových vstupů pro měřidla kvality elektrické energie - 1 ks.
SŠ BB – Mechatronická učebňa
Predmetom zákazky je multimediálny systém pomôcok pre vyučovanie základov elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojov a automatizačnej techniky. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
Oprava elektromotorov a elektronických komponentov
Predmetom zákazky sú rôzne opravy elektronických komponentov pre trolejbusy, trakčných motorov TAM 1053C6V a motorov čerpadiel brzdových agregátov.
Dodávky spínacích přístrojů do vedení vn
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek spínacích přístrojů do vedení vn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách spínacích přístrojů do vedení vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2022 - 11/2028.
Dodávky vypínačů SF6 123 kV včetně nosných konstrukcí a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu pro bezpečné a ...