Dodávky vypínačů SF6 123 kV včetně nosných konstrukcí a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu pro bezpečné a ...
Tester elektronických ochran kombinovaný s univerzálním kalibrátorem pro měřidla
Tester elektronických ochran kombinovaný s univerzálním kalibrátorem pro měřidla kvality elektrické energie - 1 ks
Rámcová dohoda na dodávky dobíjecích stanic AC 22 KW
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění dodávek AC dobíjecích stanic o výkonu 22 kW na dobu určitou, do 31.12.2025 s maximálně třemi (3) Účastníky. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat plnění vždy v čase a v ...
Dodávky odpojovačů vn do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek odpojovačů vn do elektrických stanic s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách odpojovačů vn do elektrických stanic pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023 - 01/2029.
Rámcová dohoda na dodávky wallboxů stejnosměrného dobíjení
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění dodávek Wallboxů stejnosměrného dobíjení na 72 měsíců ode dne jejich účinnosti s maximálně dvěma (2) Účastníky Veřejné zakázky. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat ...
LFP - U2 vybavení - dodávka UPS
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a zprovoznění pohotovostních zdrojů energie (UPS), propojovací kabeláže a dalšího příslušenství pro instalaci do nové budovy zadavatele UniMeC II.
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávky analyzátorů kvality EE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek analyzátorů kvality EE s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v Dodávkách analyzátorů kvality EE pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023-01/2029. Výsledkem sektorové ...
Dodávka materiálu, komponent a elektromateriálu pro výrobu poloprovozní a prototypové jednotky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně konstrukčního, spojovacího a elektromateriálu a dále pořízení moderních technologických komponentů pro výrobu prototypové a poloprovozní jednotky na výrobu plastů.
Poptávám pojistkovou skříň
Poptávám pojistkovou skříň SP/1 6x 63 A s litinovými dvířkami.
Trasovací komplety
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek trasovacích kompletů s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách trasovacích kompletů pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období IV.Q/2022 - IV.Q/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Dodávky malorozměrových relé 2022
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Zesilovač s fázovým závěsem
Předmětem zakázky je dodávka dvoukanálového digitálně řízeného zesilovače s fázovým závěsem pracujícího v kmitočtovém rozsahu DC až 50 MHz. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky
Predmetom tejto zákazky je dodávka Materiálno technického vybavenia školských pomôcok pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť I.: Meracie prístroje Časť II.: Elektrotechnické prístroje Časť III.: Stavebnice pre elektrotechniku Časť IV.: Vybavenie dielne Podrobný opis ...
CATRIN/RCPTM - Systém magnetronového naprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému magnetronového naprašování. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, instalace v místě dodání (všechny níže uvedené jednotlivé jednotky musí být spojeny ve funkčním systému aparatury magnetronového naprašování), demonstrace aparatury magnetronového naprašování (depozice ...
Osádzacie a dispenzovacie centrum pre SMD
Predmetom zákazky je dodávka mechanizmu na osádzanie a dispenzovanie plošných systémov.
Opravy a údržba EOV
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné prohlídky, kontroly, údržba a opravy ovládacích systémů elektrických tramvajových výhybek, zajištění běžného servisu, provádění drobných a ostatních oprav dle aktuálních potřeb zadavatele v kolejové síti ...
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
- výměna náhradních zdrojů pro letecká navigační zařízení RWY 06/24, dle specifikace v Dokumentaci pro provádění stavby, - vytvoření realizační projektové dokumentace a výrobně-dílenské dokumentace, - zaškolení obsluhy zadavatele včetně vypracování závěrečné zprávy a geodetického zaměření, - provádění servisu instalovaného zařízení během ...
Zesilovač s fázovým závěsem
Předmětem zakázky je dodávka dvoukanálového digitálně řízeného zesilovače s fázovým závěsem pracujícího v kmitočtovém rozsahu DC až 50 MHz. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.
Předmětem zakázky je dodání 2ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4ks adaptérů a 4ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Dodávky řídicích systémů elektricky ovládaných výhybek
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek řídících systémů elektricky ovládaných výhybek a jejich ohřevu.
Dodávka nabíjecích stanic - nové vyhlášení
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávka technologie dle zadávací dokumentace
· Specifikace požadované dodávky zboží Příloha č. 2: Požadavky ZAME VŘ 02 · Technická specifikace jednotlivých komponent Příloha č. 1: Technická specifikace měřidel
Roboti, sada pro vývoj řízení robotů - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení - sady pro vývoj a rapid prototyping řízení robotů a kinematických struktur včetně softwaru (dále jen „sada na vývoj řízení robotů“). Požadavky Zadavatele na sadu na vývoj řízení robotů jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.