Elektronický vzdelávací systém
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektronického vzdelávacieho systému pre výučbu študentov.
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Transparentní řízení města Uherský Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací ...
Komponenty pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy
Předmětem zakázky je dodávka komponentů pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy.
PřF - Systém motorizovaných nanoposuvů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorizovaných posuvů pro jemnou a ultra-jemnou kontrolu pohybu v osách X a Y a ultra-jemnou v ose Z. Součástí je i dodávka komponent včetně příslušných kompatibilních kontrolérů a zdrojů napětí, jakož i dodání uživatelského manuálu. Posuvy budou použity v optických experimentech, zejména v optické mikroskopii ...
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno
Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriálu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Výmena programovateľných riadiacich automatov tunela Branisko
Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. ...
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy
Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne: 1. Informačné kiosky 2. Navigačné displeje 3. Informačné displeje 4. Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného ...
Dodávky malorozměrových relé – 2019
Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Dodávky proudových senzorů
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé ...
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému
Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, aby prípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Didaktické pracoviště - pracoviště snímání
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka níže uvedených pracovišť: • pracoviště kontaktního snímání teploty, • pracoviště bezkontaktního snímání teploty, • pracoviště měření tlaku a vlhkosti, • pracoviště snímání polohy, • pracoviště snímání výšky a hladiny a • pracoviště snímání rychlosti a zrychlení (dále jen „pracoviště“). Zadavatel ...
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ kopter, multispektrální kamery a termovize
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotních dálkově řízených systémů (UAV), typ kopter, 1 ks multispektrální kamery a 1 ks termovize.
Dobíjecí stanice MOL Česká republika III
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 22 ks rychlodobíjecích stanic DC50 pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení ...
Hmotnostní spektrometr a elektrostatická sonda
Předmětem zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru a elektrostatické sondy spolu s řídícím počítačem.
Pořízení 2x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 2 x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE a rychlonabíjecí stanicí na 2 místech realizace ve Středočeském kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí
Dodání přístrojů dle specifikace a v počtu uvedeném v zadávací dokumentaci.
Dodávka UPS pro projekt MOLABI-PL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Diagnostická elektronika
Predmetom zákazky je nákup diagnostických prístrojov, zariadení a hardwaru vrátanie vstupno-výstupných periférií a rozhraní, vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky pre potreby projektu NFP313010T075 - SMART DIAGNOSTICS IN RAIL TRANSPORTATION, Výzva: KÓD OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-11. Podrobnejšie ...
Didaktická technika
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II
Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...
Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponenty ke STORM-PALM
Předmětem veřejné zakázky je pořízení komponent k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponent ke STORM-PALM super rozlišovacímu mikroskopu pro Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.