Pronájem optických spojů v Praze
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby ve formě pronájmu dvou (2) optických propojů, propojující tři lokality VZP ČR. Součástí této služby je i zřízení příslušného optického propoje, nemá-li poskytovatel příslušný propoj již zřízen. Za jednotlivou službu je vždy považován pronájem jednoho optického propoje s požadovaným počtem vláken pro ...
Dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav nn, vn a vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního ...
Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s.
Účelem této veřejné zakázky je modernizace výměna záložního zdroje výměna střídače TYRISTAT ZZ 6,3 220, který zálohuje velmi důležité obvody v zákrokových sálcích operačních sálů interny JIP (jednotka intenzivní péče) a AAJ (antiarytmická jednotka), neurologie a gynekologie, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., sestávajícího z ...
UTB - Zesilovač
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zesilovač pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky pojistek NN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude ...
Modernizace technologie měnírny Krejcárek - výběr zhotovitele díla
Záměrem zadavatele je realizovat modernizaci technologie měnírny Krejcárek. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále ...
RDS 2.0 Litomyšl - napojení na univerzitu Pardubice
Dodávka optického kabelu a jeho prvotní HDPE ochrany, spojené s výlučným užíváním vyhrazeného optického kabelu a jeho HDPE, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to za účelem propojení lokalit Litomyšlská nemocnice, a fakulta restaurování, univerzita Pardubice. Součástí dodávky optického kabelu včetně optických ...
Dodávka technologie dle zadávací dokumentace 04
Dodávky Data center a záložní zdroj dle přiložené technické specifikace.
Systémové řešení experimentální linky pro zpracování biomasy
Systémové řešení, které se skládá ze tří vzájemně propojených technických, bloků-sušícího bloku, třídícího bloku a mlecího bloku.
Transformovna VVN/VN Praha - STŘED, rekonstrukce rozvodny 22 kV a řídicího systému
Předmětem plnění této zakázky je dodávka nové rozvodny 22 kV, a to v rámci realizace rekonstrukce rozvodny 22 kV a řídicího systému ve stávající transformovně VVN/VN Praha - STŘED. Podrobné informace v ZD.
Přesný tester elektronických ochran s funkcí kalibrátoru napěťových a proudových vstupů
Přesný tester elektronických ochran s funkcí kalibrátoru napěťových a proudových vstupů pro měřidla kvality elektrické energie - 1 ks.
SŠ BB – Mechatronická učebňa
Predmetom zákazky je multimediálny systém pomôcok pre vyučovanie základov elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojov a automatizačnej techniky. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
Oprava elektromotorov a elektronických komponentov
Predmetom zákazky sú rôzne opravy elektronických komponentov pre trolejbusy, trakčných motorov TAM 1053C6V a motorov čerpadiel brzdových agregátov.
Dodávky spínacích přístrojů do vedení vn
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek spínacích přístrojů do vedení vn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách spínacích přístrojů do vedení vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2022 - 11/2028.
Dodávky vypínačů SF6 123 kV včetně nosných konstrukcí a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu pro bezpečné a ...
Tester elektronických ochran kombinovaný s univerzálním kalibrátorem pro měřidla
Tester elektronických ochran kombinovaný s univerzálním kalibrátorem pro měřidla kvality elektrické energie - 1 ks
Rámcová dohoda na dodávky dobíjecích stanic AC 22 KW
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění dodávek AC dobíjecích stanic o výkonu 22 kW na dobu určitou, do 31.12.2025 s maximálně třemi (3) Účastníky. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat plnění vždy v čase a v ...
Dodávky odpojovačů vn do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek odpojovačů vn do elektrických stanic s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách odpojovačů vn do elektrických stanic pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023 - 01/2029.
Rámcová dohoda na dodávky wallboxů stejnosměrného dobíjení
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění dodávek Wallboxů stejnosměrného dobíjení na 72 měsíců ode dne jejich účinnosti s maximálně dvěma (2) Účastníky Veřejné zakázky. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat ...
LFP - U2 vybavení - dodávka UPS
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a zprovoznění pohotovostních zdrojů energie (UPS), propojovací kabeláže a dalšího příslušenství pro instalaci do nové budovy zadavatele UniMeC II.
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávky analyzátorů kvality EE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek analyzátorů kvality EE s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v Dodávkách analyzátorů kvality EE pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023-01/2029. Výsledkem sektorové ...
Dodávka materiálu, komponent a elektromateriálu pro výrobu poloprovozní a prototypové jednotky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně konstrukčního, spojovacího a elektromateriálu a dále pořízení moderních technologických komponentů pro výrobu prototypové a poloprovozní jednotky na výrobu plastů.
Poptávám pojistkovou skříň
Poptávám pojistkovou skříň SP/1 6x 63 A s litinovými dvířkami.
Trasovací komplety
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek trasovacích kompletů s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách trasovacích kompletů pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období IV.Q/2022 - IV.Q/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...