Nákup výukových pracovísk pre elektrotechniku a 3D simulátora elektrických inštalácií
Tovary budú v rámci modernizácie materiálno-technického vybavenia SPŠ slúžiť k zvýšeniu štandardov vyučovacích procesov. Predmetom zákazky bude dodanie tovarov - výukových pracovísk pre elektrotechniku a 3D simulátora elektrických inštalácií s meracími zariadeniami. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy a montáže (ak je relevantné), záručných ...
Poptávám diodu
Poptávám diodu 4xHUA45948 cena, MOQ, LT.
Elektromontážny materiál
Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu oddielu (XX000000-Y - 31 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; - 32 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia), skupiny (XXX00000-Y - 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru v ...
Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne pre elektrotechniku
Predmetom obstarávania je vybavenie odborných učební v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Predmet zákazky je rozdelený do troch častí: Časť 1: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne pre elektrotechniku. Časť 2: Zváracie zariadenia Časť 3: Ostatné vybavenie do strojárskych dielní Bližšie informácie a opis sú uvedené v ...
Vybavenie elektroučební, SOŠ Handlová
Predmetom zákazky je vybavenie elektroučební v zložení: 10 ks Simulačné a meracie pracovisko automatizácie 1 ks Zostava meracieho pracoviska 1 ks Pracovisko pre nácvik elektroinštalačných zapojení 10 ks Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom Bližšie je predmet zákazky opísaný v Súťažných podkladoch - Príloha č. 2 Technická ...
Zariadenie učebne silnoprúdovej techniky
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru: - 1 ks Model výroby elektrickej energie solárnym systémom paralelne so sieťou, - 1 ks Model rozvodne, - 1 ks Manažment energie, vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobný opis vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich ...
Vybavenie učebne automatizácie (SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učebne automatizácie. Bližšie je predmet zákazky opísaný v súťažných podkladoch - v Prílohe č. 2 Technická špecifikácia.
Vybavenie učební sieťových technológií (SOŠ Handlová)
Predmetom zákazky je vybavenie učební sieťových technológií v zložení: 1 ks Simulačné zariadenie pre výučbu výpočtového výkonu sieťových technológií 1 ks Pracovisko testovania LAN technológií 1 ks Laboratórium sieťových technológií Bližšie je predmet zákazky opísaný v súťažných podkladoch - v Prílohe č. 2 Technická špecifikácia.
Rekonstrukce režijního komplexu SK8
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce režijního komplexu SK 8 v souladu s technickou specifikací, které je součástí zadávacích podmínek.
Univerzálny stavebnicový systém, SOŠ Handlová
Predmetom zákazky je univerzálny stavebnicový systém v zložení: 7 ks programovacia stanica 7 ks meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Bližšie je predmet zákazky opísaný v dokumentoch zákazky - Súťažné podklady.
Nákup napájacích injektorov pre implementáciu dochádzkových snímačov
Nákup napájacích injektorov pre implementáciu dochádzkových snímačov. Bližšia špecifikácia zákazky je uvedená vo výzve bod. 4.
Dodávky samonosných dielektrických optických kabelů
Předmětem veřejné sektorové zakázky je smluvní zajištění dodávek samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu, zajišťujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 2024-2029.
Vybavenie SOŠE Poprad  -  Výukové systémy pre elektrotechniku
Predmetom zákazky je obstaranie výukového systému pre elektroniku pre potreby strednej odbornej školy elektrotechnickej. Bližšie informácie sú uvedené súťažných podkladoch, Príloha č. 3 Špecifikácia predmetu obstarávania..
Robotické senzory
Předmět veřejné zakázky se týká dodávky čtyř LiDAR jednotek středního rozsahu s vysokým rozlišením, čtyř LiDAR jednotek kopulovitého tvaru s vysokým rozlišením, dvou multispektrálních kamer a čtrnácti termokamer.
Výmena technologických zariadení na rozvodni Rz-110kV VE Gabčíkovo
Predmetom zákazky je: 1. Vykonať stavebné úpravy pri zabudovaní a výmene 3-pólových tlakoplynových vypínačov VSV 123kV s plynom SF6 za nové vypínače s elektro pohonom. Ďalej požadujeme vykonať búracie práce základov pod všetkými ovládacími skriňami ASE1 - ASE12 a skriňami os.1 v poliach č. 1 - č.12 a vybudovanie nových základov prispôsobenými ...
Dodávka 1 ks transformátoru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro TR Praha - Holešovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 ks vnitřních transformátorů, a to pro následující investiční akce zadavatele: • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - HOLEŠOVICE (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV) • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - PRAŽAČKA (dodávka nového transformáto-ru ...
SPŠ J. Murgaša - Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov učebných pomôcok vo forme technológie na výrobu plošných spojov - frézovanie dosiek plošných spojov technického vybavenia a dodanie technického vybavenia pre laboratórium elektrotechniky a elektroniky, ktoré predstavuje súbory prvkov vytvárajúcich komplexné laboratórium.
OVZ/004/3/2023 Dodávky modulární baterie VP010521
Dodávky modulární baterie pro projekt VP010521
Výmena akubatérií na 1. a 2. bloku EMO
Rozsahom plnenia je oprava akubatérií výmenným spôsobom v Slovenských elektrárňach, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce.
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie elektrických zariadení a prístrojov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 316 (Elektrické zariadenia a prístroje). Konkrétne sa DNS zriaďuje za účelom nákupu nabíjacích staníc typu AC a DC pre ...
Dodávky malorozměrových relé 2023
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Oprava EO sekce 11 kotle FK2 v EHO
Předmětem díla je dodávka a výměna poškozených částí elektroodlučovače EO2, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do provozu vč. všech zkoušek, vyzkoušení a provedení garančního testu a úklid pracoviště.
OVZ/058/3/2022 Dodávky konektorů pro projekt Taros
Dodávky konektorů pro projekt Taros.
Vybavenie odborných učební - výučbové panely
Predmetom zákazky je dodanie 13 ks výučbových panelov na dovybavenie odborných učební pre Strednú odbornú školu Pruské. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptávám ŘJ k výsuvnému můstku
Dobrý den, můžu Vás poprosit o cenovou nabídku na: Prodock-ŘJ k výsuvnému můstku – 20 ks případně jejich alternativu, pokud se jedná o starou ŘJ Děkuji Ludmila Gregorová JaP-Jacina s.r.o.