Dobíjecí stanice MOL Česká republika III
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 22 ks rychlodobíjecích stanic DC50 pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení ...
Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 kV Praha – JIH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka plynem izolované rozvodny 110 kV se dvěma systémy přípojnic podélně dělené. Vybraný dodavatel dodá rozvodnu (rozvaděč) 110 kV v plném rozsahu včetně: - dopravy rozvodny do místa plnění; - složení rozvodny v místě plnění; - přesunu rozvodny na místo definitivního stání v místě ...
Dodávka ultra rychlých dobíjecích stanic
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks ultra rychlých dobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto ultra rychlé dobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění ultra rychlých dobíjecích stanic, ověření jejich funkčnosti, provedení ...
Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související plnění, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici metra Budějovická
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce distribuční transformovny (DT) ve stanici metra Budějovická jako technologie a dále související VZT, kabelová vedení 22 kV, silové rozvody, řídící systémy, vytápění ZTI, osvětlení, EPS a stavební úpravy celé DT.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre ...
7170 - Rekonstrukce rozvodny 400kV
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „7170-Rekonstrukce rozvodny 400kV“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní ...
SGRP AMM - BPL
4.1 Předmětem veřejné zakázky je: a) dodávka technologického řešení s BPL komunikací pro SGRP AMM BPL dle technické specifikace Zadavatele, a to včetně dokumentace, proškolení obsluhy technologického řešení pro SGRP AMM BPL, a současně b) provádění plánovaných oprav dodaného technologického řešení pro projekt SGRP AMM a zajištění odstranění jeho ...
Rekonštrukcia ES 110/22kV Veľký Meder
Úplná rekonštrukcia elektrickej stanice včítane zmeny zaústenia VVN vedení. 1.etapa funkčná polovica ES v rozsahu: RZ 110kV polia EA01 a EA03,T101, RZ 22 kV nepárne polia...+ skúšobná prevádzka 1.etapy -podrobnejší popis 1.etapy je v POV 2.etapa funkčná polovica ES v rozsahu: RZ 110kV polia EA02 a EA04,T102, RZ 22 kV párne polia...+ včítane ...
Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves
Opis položiek predmetu zákazky: Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: - Logický celok 1: Vnútorný informačný LCD panel - Logický celok 2: Vnútorný informačný kiosk - Logický celok 3: Verejná WIFI sieť - Logický celok 4: Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel - Logický celok 5: Vonkajší 22-riadkový informačný LED ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Sondy
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sond pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Vybudování eletrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín
Předmětem veřejné zakázky je vybudování elektrického ohradníku na části pozemků Zámku Štiřín z důvodu zamezení vzniku škod od černé zvěře na majetku organizace. Nově vybudovaný ohradník je nutné sloučit se současným elektrickým ohradníkem.
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...
TT Cintorínska - Dunajská
Predmetom zákazky je realizácia jednotlivých stavebných objektov na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DELTES s.r.o. Zákazka zahŕňa tieto stavebné objekty: Stavebné objekty: SO 601 Trolejové vedenie SO 602 Ovládanie výhybiek SO 603 Ochranné opatrenia v zóne TV SO 604 CSS v križovatke Dunajská ul. 29. ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Řídicí systémy
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (řídících systémů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Pořízení baterie pro okamžitou dodávku energie
Předmětem plnění je je dodávka baterie pro okamžitou dodávku energie. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace tabulka Specifikace předmětu plnění.
Rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie
Rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov v areáli AOS , ktoré sú určené na prevádzku areálu AOS ako aj zabezpečenie a vedenie vyučovacieho procesu školy (ETAPA I). Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD
Předmětem výběrového řízení je dodávka a instalace osazovacího stroje na součástky SMD
Stavby na klíč v období 2019 - 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, ...
Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb
Veřejná zakázka je zakázkou na dodávku a uvedení do provozu BESS (Bateriový akumulační systém pro ukládání elektrické energie). Technologie tvořící zařízení na akumulování elektrické energie je dodávána za účelem zajištění pilotního provozu bateriového systému schopného poskytovat podpůrné služby dle požadavků ČEPS. Zařízení bude vzájemně ...
V465/466 - modernizace (P.0484), stavebně-montážní práce
V465/466 - modernizace - I. Etapa - realizace V465 V465/466 - modernizace - II. Etapa - realizace V466 (první část) V465/466 - modernizace - III. Etapa - realizace V466 (druhá část) V465/466 - modernizace - IV. Etapa - obnova ONS/SONS
OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce
OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce
Odpojovače VVN
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka odpojovačů VVN.
Dodávka a instalace  radioreleových spojů
Předmětem této Veřejné zakázky je výběr Dodavatele technologie radioreleových spojů v licencovaných pásmech 7, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz sestávající zejména z dodávek, instalací, konfigurací, služeb a poskytnutí technických specialistů. Dále je předmětem této Veřejné zakázky dodávka a instalace Systému pro správu a monitoring sítě. Více ...