Testovací systémy pro HiL testy určené pro hybridní technologie
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro hybridní technologie dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru ...
Systém pro diagnostiku a inspekci průmyslového výrobku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového zařízení, které provede elektrickou diagnostiku a optickou inspekci elektroniky na desce plošného spoje (PCB). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti modulu a zaškolení obsluhy pro minimálně 2 osoby.
Batériové úložisko - 630kW/1200 kWh
Dodávka batériového úložiska (battery energy storage system, resp. ďalej ako BESS), ktoré bude v mieste pripojenia dodávať resp. odoberať el. energiu primárne pre zabezpečenie výkonových požiadaviek voblasti v zmysle požadovaných parametrov spoľahlivosti akvality distribúcie na základe nastavených hraničných kritérií zadaných prevádzkovateľom ...
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do ES
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do elektrických staníc (ES) sa používa vo vnútorných elektrických staniciach pre odpájanie, rozpojovanie, prípadne uzemnenie úsekov elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice za účelom vykonania zmien zapojenia, revízie alebo údržby vedenia.
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
Předmětem Díla je zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ včetně projektové dokumentace pro provádění stavby a včetně dokumentace skutečného provedení.
EMĚ1 R110KV - nová BSP a výměna vypínačů
EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ. Stavba spočívá v realizaci výstavby, údržby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV Zadavatele uvnitř oploceného areálu Elektrárny Mělník 1.
Výstavba přesuvných trafostanic TS 28, 31 a TS 41, 42 pro skrývku
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou (2) nových stanovišť přesuvných trafostanic označených TS 28, 31 a TS 41, 42 na 4. skrývkovém řezu Dolů Bílina pro zajištění spolehlivého napájení těžebních technologií 3. a 4. skrývkového řezu. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž zpracování projektové dokumentace, výstavbu obslužné komunikace a ...
V520 a V5522 – výměna vedení
Předmětem sektorové veřejné zakázky (dále také zakázka) je zhotovení stavby spočívající: - v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice – Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových ...
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-0005742, “ VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov“ a to výstavba nového vedení Velmi Vysokého Napětí (VVN) 2x110kV (SO01 a SO02), konkrétně v oblasti Karlovarského kraje, v okresech Cheb a Sokolov, katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Rudolec u Březové, ...
Výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha - Slivenec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha – SLIVE-NEC. Celkový rozsah předmětu plnění této zakázky (díla) je popsán a zobrazen v Dokumentaci pro výběr zhotovitele a ve výkazu výměr (část 6 zadávací dokumentace). Zpracovatelem projektové dokumentace (generálním projektantem) je obchodní korporace EGEM ...
Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti PAMS
Předmětem veřejné zakázky je náhrada původního řídicího systému PAMS1 a PAMS2 platformy SAGEM-VME na všech čtyřech blocích Jaderné elektrárny Dukovany při respektování všech rozdílů, které existují mezi jednotlivými bloky. Náhrada bude provedena technologií, která bude mít zajištěnou dostatečnou životnost a dodávky náhradních dílů tak, aby mohl ...
Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CE a CM Jaderné elektrárny Temelín
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE a LC CM JE Temelín, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto ...
FEL - Komunikační moduly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks komunikačních jednotek (modulů) vč. antény a konektorů pro připojení k robotům, splňující technické požadavky zadavatele.
Nájem bateriové stanice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nájem posilovací bateriové stanice. Požadovaná posilovací bateriová stanice musí zajistit podporu trakční sítě dodáním špičkové energie ze svého bateriového úložiště do trakční sítě při poklesu trakčního napětí pod stanovenou mez.
Dodávka elektrických dobíjecích stanic
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle §§ 131 a násl. ZZVZ na minimálně 7, maximálně až 17 dobíjecích stanic.
TR Rokycany - obnova R110kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: TR Rokycany - obnova R110kV.
Rôzne podoby vody - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu
Opravy a servis staničních UPS a střídačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb ...
Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní modernizace stávající trafostanice TS1 v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Jedná se zejména o dodávku a montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 35/22/0,4 kV s biologickou ...
OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce
OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriálu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Rôzne podoby vody - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu