Pořízení dobíjecích stanic pro elektroautomobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku pevných nabíjecích stanic pro elektroautomobily.
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE II - wallboxy a stojany
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž předmětem budou dodávky níže uvedených typů dobíjecích stanic blíže specifikovaných v části 4 zadávací dokumentace (dobíjecích stanice dále též jen jako „DS“). Dodávky budou probíhat na základě dílčích smluv (dílčích veřejných zakázek) ...
Měniče pro REC a DOÚS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy venkovních jednofázových, dvoupólově izolovaných, přístrojových transformátorů VN, do venkovních vedení s nejvyšším napětím sítě min. 25 kV, pro napájení zdrojů nízkého napětí. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění ...
Dodávka ovládacích skříní DOÚS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy ovládacích skříní pro dálkově ovládané úsekové spínače (DOÚS) venkovního vedení VN včetně prvků dálkového ovládání spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou s napájecím zdrojem pro přenos informací mezi DOÚS a dispečinkem, signalizačním a ovládacím panelem, antény (směrové a ...
Dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se  jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA
dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb k provozu
Akumulace energie Pražské Předměstí
Cílem zakázky je doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh. Požadujeme, dodávka technologie a montáž byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace
Komplexní zajištění dodávky softwarového a hardwarového vybavení, dispečerského a měřícího datového systému v LDS ENIC včetně dodávky požadovaných komponent dle přiložené bližší specifikace. Systém provázaný s fakturačním systémem, automatické zasílání zpráv na OTE, aktualizace dat v systému dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ.
Betónové kioskové transformačné stanice VN/NN - ACON a PCI projekty
Predmetom zákazky sú betónové kioskové transformačné stanice VN/NN (ďalej len transformačné stanice) 1. do 1000kVA s vnútorným ovládaním 2. do 630kVA s vonkajším ovládaním, zložené z betónového telesa, rozvádzača NN, distribučného transformátora a rozvádzača VN. Rozvádzač NN je súčasťou predmetu tejto súťaže. Distribučný transformátor a ...
G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité
Předmětem veřejné zakázky nazvané „G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité“ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhrada on-line analyzátorů kyseliny borité 1(2)TV83O004, 1(2)TV83O006, 1(2)TV83O009 s tím, že nové analyzátory, nesmí zhoršit ...
428 - Rekonstrukce EO FK1 v EHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrostatického odlučovače fluidního kotle č. 1 v Elektrárně Hodonín , za účelem zajištění splnění emisních limitů TZL dle BREF pro r. 2020. Nedílnou součástí předmětu zakázky je mj. i provedení rekonstrukce souvisejícího VN transformátoru, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do ...
UTB - Přenosné plazmovací zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosného plazmovacího zařízení pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Programovatelný výkonový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka programovatelného výkonového zdroje v pojízdném racku. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, ...
Rázový generátor 1MV, 100 kJ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zkušebního impulzního systému 1 000 kV, 100 kJ plnícího požadavky dle norem IEC 60060-1 a IEC 60060-2 pro atmosférické a spínací impulzy (full lightning impulse voltages (LI) and switching impulse voltages (SI)).
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia
Predmetom je dodanie nových náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov (Príloha č. 3 Technická špecifikácia predmetu zákazky). Obstarávateľská organizácia umožňuje deliť predmet zákazky na 8 častí: 1. Trakčný materiál a ovládanie ...
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
FVE AUTEC-Engineering s.r.o. – akumulace
kompletní dodávka zařízení pro akumulaci přebytků elektrické energie vyrobené prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a všeho potřebného materiálu, výrobků a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopného zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení toho akumulačního zařízení na střídače fotovoltaické elektrárny, ...
VýstavbaTR 110/22 KV Uničov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby, která je rozdělená na realizační části (nejde o části dle § 35 ZZVZ): ČÁST A stavby - IE-12-8006182 „Uničov – výstavba TR 110/22 kV“, ČÁST B stavby - IE-12-8006643 - Uničov - doplnění skříní AVA03 a AVA18, ČÁST C stavby - IE-12-8006952 - Uničov-doplnění skříně AVA19 pro VN1226,ČÁST D stavby – ...
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje
Předmětem veřejné zakázky je úplná rekonstrukce objektu sloužícího jako energetické centrum nemocnice, ve kterém jsou instalovány trafostanice a náhradní zdroje zásobující nemocnici energiemi. Rekonstrukcí těchto objektů vznikne druhé energocentrum, které bude obsahovat nové dvě trafostanice s příslušnou VN rozvodnou, dále pak nový náhradní zdroj ...
Testovací systémy pro HiL testy určené pro hybridní technologie
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro hybridní technologie dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru ...
Systém pro diagnostiku a inspekci průmyslového výrobku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového zařízení, které provede elektrickou diagnostiku a optickou inspekci elektroniky na desce plošného spoje (PCB). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti modulu a zaškolení obsluhy pro minimálně 2 osoby.
Batériové úložisko - 630kW/1200 kWh
Dodávka batériového úložiska (battery energy storage system, resp. ďalej ako BESS), ktoré bude v mieste pripojenia dodávať resp. odoberať el. energiu primárne pre zabezpečenie výkonových požiadaviek voblasti v zmysle požadovaných parametrov spoľahlivosti akvality distribúcie na základe nastavených hraničných kritérií zadaných prevádzkovateľom ...
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...