G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité
Předmětem veřejné zakázky nazvané „G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité“ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhrada on-line analyzátorů kyseliny borité 1(2)TV83O004, 1(2)TV83O006, 1(2)TV83O009 s tím, že nové analyzátory, nesmí zhoršit ...
428 - Rekonstrukce EO FK1 v EHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrostatického odlučovače fluidního kotle č. 1 v Elektrárně Hodonín , za účelem zajištění splnění emisních limitů TZL dle BREF pro r. 2020. Nedílnou součástí předmětu zakázky je mj. i provedení rekonstrukce souvisejícího VN transformátoru, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do ...
UTB - Přenosné plazmovací zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosného plazmovacího zařízení pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Programovatelný výkonový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka programovatelného výkonového zdroje v pojízdném racku. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, ...
Rázový generátor 1MV, 100 kJ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zkušebního impulzního systému 1 000 kV, 100 kJ plnícího požadavky dle norem IEC 60060-1 a IEC 60060-2 pro atmosférické a spínací impulzy (full lightning impulse voltages (LI) and switching impulse voltages (SI)).
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia
Predmetom je dodanie nových náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov (Príloha č. 3 Technická špecifikácia predmetu zákazky). Obstarávateľská organizácia umožňuje deliť predmet zákazky na 8 častí: 1. Trakčný materiál a ovládanie ...
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
FVE AUTEC-Engineering s.r.o. – akumulace
kompletní dodávka zařízení pro akumulaci přebytků elektrické energie vyrobené prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a všeho potřebného materiálu, výrobků a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopného zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení toho akumulačního zařízení na střídače fotovoltaické elektrárny, ...
VýstavbaTR 110/22 KV Uničov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby, která je rozdělená na realizační části (nejde o části dle § 35 ZZVZ): ČÁST A stavby - IE-12-8006182 „Uničov – výstavba TR 110/22 kV“, ČÁST B stavby - IE-12-8006643 - Uničov - doplnění skříní AVA03 a AVA18, ČÁST C stavby - IE-12-8006952 - Uničov-doplnění skříně AVA19 pro VN1226,ČÁST D stavby – ...
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje
Předmětem veřejné zakázky je úplná rekonstrukce objektu sloužícího jako energetické centrum nemocnice, ve kterém jsou instalovány trafostanice a náhradní zdroje zásobující nemocnici energiemi. Rekonstrukcí těchto objektů vznikne druhé energocentrum, které bude obsahovat nové dvě trafostanice s příslušnou VN rozvodnou, dále pak nový náhradní zdroj ...
Testovací systémy pro HiL testy určené pro hybridní technologie
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro hybridní technologie dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru ...
Systém pro diagnostiku a inspekci průmyslového výrobku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového zařízení, které provede elektrickou diagnostiku a optickou inspekci elektroniky na desce plošného spoje (PCB). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti modulu a zaškolení obsluhy pro minimálně 2 osoby.
Batériové úložisko - 630kW/1200 kWh
Dodávka batériového úložiska (battery energy storage system, resp. ďalej ako BESS), ktoré bude v mieste pripojenia dodávať resp. odoberať el. energiu primárne pre zabezpečenie výkonových požiadaviek voblasti v zmysle požadovaných parametrov spoľahlivosti akvality distribúcie na základe nastavených hraničných kritérií zadaných prevádzkovateľom ...
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do ES
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do elektrických staníc (ES) sa používa vo vnútorných elektrických staniciach pre odpájanie, rozpojovanie, prípadne uzemnenie úsekov elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice za účelom vykonania zmien zapojenia, revízie alebo údržby vedenia.
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
Předmětem Díla je zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ včetně projektové dokumentace pro provádění stavby a včetně dokumentace skutečného provedení.
EMĚ1 R110KV - nová BSP a výměna vypínačů
EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ. Stavba spočívá v realizaci výstavby, údržby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV Zadavatele uvnitř oploceného areálu Elektrárny Mělník 1.
Výstavba přesuvných trafostanic TS 28, 31 a TS 41, 42 pro skrývku
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou (2) nových stanovišť přesuvných trafostanic označených TS 28, 31 a TS 41, 42 na 4. skrývkovém řezu Dolů Bílina pro zajištění spolehlivého napájení těžebních technologií 3. a 4. skrývkového řezu. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž zpracování projektové dokumentace, výstavbu obslužné komunikace a ...
V520 a V5522 – výměna vedení
Předmětem sektorové veřejné zakázky (dále také zakázka) je zhotovení stavby spočívající: - v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice – Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových ...
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-0005742, “ VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov“ a to výstavba nového vedení Velmi Vysokého Napětí (VVN) 2x110kV (SO01 a SO02), konkrétně v oblasti Karlovarského kraje, v okresech Cheb a Sokolov, katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Rudolec u Březové, ...
Výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha - Slivenec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha – SLIVE-NEC. Celkový rozsah předmětu plnění této zakázky (díla) je popsán a zobrazen v Dokumentaci pro výběr zhotovitele a ve výkazu výměr (část 6 zadávací dokumentace). Zpracovatelem projektové dokumentace (generálním projektantem) je obchodní korporace EGEM ...