PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka vybavení pro učebnu silnoproudu

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka vybavení pro učebnu silnoproudu

Dodávka vybavení pro odbornou učebnu silnoproudu pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Upgrade frekvenčního měniče ACS1000 na PC26 Klobouky

Upgrade frekvenčního měniče ACS1000 na PC26 Klobouky

Předmětem veřejné zakázky je plánovaný upgrade vnitřních elektronických komponentů frekvenčního měniče pro zachování plné provozuschopnosti a spolehlivosti zařízení jako celku. Frekvenční měnič slouží pro hlavní čerpadla v ČS Klobouky. Předmět VZ zahrnuje dodávku komponent, jejich zabudování, otestování a uvedení do provozu.

Rozšíření generátoru impulzu – KA6 -FEI

Rozšíření generátoru impulzu – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka generátoru spínacího impulzu napětí ke stávajícímu zařízení generátoru impulzu. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků s testovacími moduly pro malé i velké články s příslušenstvím

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Předmětem zakázky je dodávka řídících systémů včetně servopohonů a výkonových modulů a měničů. Jedná se o dodávku 4 kusů řídících systémů, 16 kusů servopohonů a 16 kusů výkonových modulů a měničů a dalších potřebných součástí k řídícím systémům tak, aby bylo možné stroj uvést do provozuschopného stavu, např. kabeláž mezi jednotlivými periferiemi, ...

Dodávky VN rozvaděčů

Dodávky VN rozvaděčů

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek VN rozváděčů s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu VN rozváděčů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2024.

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění je dodávka a montáž elektromagnetické stíněné komory a dvou elektromagnetických cívek s příslušenstvím do Etolotické a Eko-etologické laboratoře v rámci projektu Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks 4-kvadrantových napěťových a proudových zesilovačů vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

FEKT – laboratorní zdroje

FEKT – laboratorní zdroje

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií laboratorními zdroji. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 6 částí v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky. část 1 zakázky – Laboratorní zdroje A část 2 ...

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Predmetom zákazky je odstránenie následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného stavu. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

Dodávka bateriového úložiště

Dodávka bateriového úložiště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW a garantované užitné kapacitě ve výši 2,5 MWh. Součástí projektu je kompletní dodávka bateriového úložiště umístěného ve venkovním prostředí, skládajícího se z bateriových článků, střídačů, transformátorů, řídicího systému a kontejnerů, ve ...

Elektronický systém spisové služby Národního technického muzea a vybraných organizačních složek

Elektronický systém spisové služby Národního technického muzea a vybraných organizačních složek

Cílem veřejné zakázky je dodávka licencí a implementace ESSL umožňujícího správu dokumentů a vedení spisové služby v souladu se zákonnými požadavky (zejména v souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu pro elektronické systémy ...

Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68

Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68, a to formou dodávky na „klíč“, což v souhrnu představuje zajištění všech hmotných dodávek a prací v části: stavební, strojní, elektro, SKŘ včetně seřízení dodané technologie, provedení všech požadovaných zkoušek, uvedení díla do trvalého provozu a zpracování veškeré ...

Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD

Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD včetně příslušenství, dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušných úředních povolení a následná realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren, uvedení do zkušebního provozu.

Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro

Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro údržbu a opravu trakčního vedení dle požadavků organizačních jednotek zadavatele. Všechen dodávaný materiál je, v souladu § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, určeným technickým zařízením a ...

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce- rozděleno na 2 etapy - „V402-modernizace - 1.etapa (TR PRN – st.č. 333) (P.0453)" a/nebo „V402-modernizace – 2.etapa (TR Krasíkov – st.č. 333) (P.0453)"

Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa

Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa

Předmětem plnění zakázky je realizace 2. etapy zabezpečení kolektorů města Plzně, v částech obce Severní Předměstí a Bolevec. V rámci realizace veřejné zakázky bude proveden zabezpečovací systém pro vstupy do kolektorů města Plzně, v oblasti Lochotína a Bolevce. Jedná se o novou instalaci zabezpečovacího zařízení (formou vstupních karet, zámků, ...

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka obsahuje 4 kusy strojů: 1) automatická inspekce osazených plošných spojů 2) optická inspekce prvního vyrobeného kusu – verifikace prvního kusu z výrobní dávky 3) automatický sítotisk s inspekcí nanesené cínové pasty 4) skladovací skříň pro elektronické komponenty – dry cabinet Dodávka bude provedena včetně: dopravy, montáže, ...

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Predmetom zákazky je odstránenie následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného stavu.

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení KNOW-HOW – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii a Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou energii, elektrickou energii a chlad. Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 834)  strana 1 / 34