Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Akumulace energie - JOT, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Akumulace energie ve společnosti BRAVO Šluknov s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 102 kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající fotovoltaickou elektrárnu FVE. Předmětem dodávky je také výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně ...
Akumulace energie ve společnosti MATRU spol. s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 102 kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající fotovoltaickou elektrárnu FVE. Předmětem dodávky je také výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně ...
Bateriové úložiště Těmice
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Bateriové úložiště Roztoky
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Centrum hydraulického výzkumu - PS 02 elektro, PS 03 ASŘTP, měření a regulace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a generální montáž provozních souborů PS02 ELEKTRO a PS03 ASŘTP a MĚŘENÍ A REGULACE, jako součásti komplexního projektu vybudování „Horké zkušebny“. Podrobný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je rozpracován v zadávací dokumentaci.
Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s.
Předmětem plnění je dodávka 1 ks kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství, poskytnutí šéfmontáže a uvedení do provozu, včetně zajištění následného servisu do GO na místě požadovaném zadavatelem. Zadavatel předpokládá provoz 3000 hodin/rok a nepřipouští dodání KJ s garantovanou dobou do GO menší, než 50 ...
Systém pre akumuláciu elektrickej energie
Výber dodávateľa dvoch systémových riešení pre akumuláciu elektrickej energie na báze (1. systém ) bezúdržbových olovených akumulátorov a (2. systém) LiFePo4 akumulátorov. Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Pořízení technologie akumulace energie 204 kWh STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 204kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající bateriový systém. Předmětem dodávky není výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně kompatibilní se ...
Dodávky pojistek NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN a VN s vybranými účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN a VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2021-09/2027. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: ...
Dodávka technologie GIS ČERNÁ LOUKA
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS ČERNÁ LOUKA s vybraným uchazečem pro plánovanou investiční akci na rok 2024
Dodávka technologie GIS MOST SEVER
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS TR MOST SEVER s vybraným uchazečem pro plánovanou investiční akci na rok 2023
Bateriové úložiště Pasečná
Dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Pořízení dobíjecích stanic pro elektroautomobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku pevných nabíjecích stanic pro elektroautomobily.
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE II - wallboxy a stojany
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž předmětem budou dodávky níže uvedených typů dobíjecích stanic blíže specifikovaných v části 4 zadávací dokumentace (dobíjecích stanice dále též jen jako „DS“). Dodávky budou probíhat na základě dílčích smluv (dílčích veřejných zakázek) ...
Měniče pro REC a DOÚS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy venkovních jednofázových, dvoupólově izolovaných, přístrojových transformátorů VN, do venkovních vedení s nejvyšším napětím sítě min. 25 kV, pro napájení zdrojů nízkého napětí. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění ...
Dodávka ovládacích skříní DOÚS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy ovládacích skříní pro dálkově ovládané úsekové spínače (DOÚS) venkovního vedení VN včetně prvků dálkového ovládání spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou s napájecím zdrojem pro přenos informací mezi DOÚS a dispečinkem, signalizačním a ovládacím panelem, antény (směrové a ...
Dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se  jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA
dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb k provozu
Akumulace energie Pražské Předměstí
Cílem zakázky je doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh. Požadujeme, dodávka technologie a montáž byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace
Komplexní zajištění dodávky softwarového a hardwarového vybavení, dispečerského a měřícího datového systému v LDS ENIC včetně dodávky požadovaných komponent dle přiložené bližší specifikace. Systém provázaný s fakturačním systémem, automatické zasílání zpráv na OTE, aktualizace dat v systému dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ.
Betónové kioskové transformačné stanice VN/NN - ACON a PCI projekty
Predmetom zákazky sú betónové kioskové transformačné stanice VN/NN (ďalej len transformačné stanice) 1. do 1000kVA s vnútorným ovládaním 2. do 630kVA s vonkajším ovládaním, zložené z betónového telesa, rozvádzača NN, distribučného transformátora a rozvádzača VN. Rozvádzač NN je súčasťou predmetu tejto súťaže. Distribučný transformátor a ...
G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité
Předmětem veřejné zakázky nazvané „G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité“ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhrada on-line analyzátorů kyseliny borité 1(2)TV83O004, 1(2)TV83O006, 1(2)TV83O009 s tím, že nové analyzátory, nesmí zhoršit ...
428 - Rekonstrukce EO FK1 v EHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrostatického odlučovače fluidního kotle č. 1 v Elektrárně Hodonín , za účelem zajištění splnění emisních limitů TZL dle BREF pro r. 2020. Nedílnou součástí předmětu zakázky je mj. i provedení rekonstrukce souvisejícího VN transformátoru, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do ...