Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Veřejná zakázka je zakázkou na dodávku a uvedení do provozu BESS (Bateriový akumulační systém pro ukládání elektrické energie). Technologie tvořící zařízení na akumulování elektrické energie je dodávána za účelem zajištění pilotního provozu bateriového systému schopného poskytovat podpůrné služby dle požadavků ČEPS. Zařízení bude vzájemně ...

V465/466 - modernizace (P.0484), stavebně-montážní práce

V465/466 - modernizace (P.0484), stavebně-montážní práce

V465/466 - modernizace - I. Etapa - realizace V465 V465/466 - modernizace - II. Etapa - realizace V466 (první část) V465/466 - modernizace - III. Etapa - realizace V466 (druhá část) V465/466 - modernizace - IV. Etapa - obnova ONS/SONS

OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce

OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce

OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce

Odpojovače VVN

Odpojovače VVN

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka odpojovačů VVN.

Dodávka a instalace  radioreleových spojů

Dodávka a instalace radioreleových spojů

Předmětem této Veřejné zakázky je výběr Dodavatele technologie radioreleových spojů v licencovaných pásmech 7, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz sestávající zejména z dodávek, instalací, konfigurací, služeb a poskytnutí technických specialistů. Dále je předmětem této Veřejné zakázky dodávka a instalace Systému pro správu a monitoring sítě. Více ...

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v areálu transformovny Medlánky označené jako R 110 kV a 22 kV v rozsahu dle projektové dokumentace. Bližší infoirmace viz zadávací dokumentace.

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb (dále také jen „servis“) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka a implementace NIS včetně zajištění servisních služeb Část 2: Dodávka a implementace LIS včetně ...

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Dodávka tak bude zahrnovat: stavební práce a montáž rychlonabíjecí stanice, s akumulací energie, včetně instalace OZE na střeše objektu s přípravou pro instalaci tepelných čerpadel.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka vybavení pro učebnu silnoproudu

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka vybavení pro učebnu silnoproudu

Dodávka vybavení pro odbornou učebnu silnoproudu pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Upgrade frekvenčního měniče ACS1000 na PC26 Klobouky

Upgrade frekvenčního měniče ACS1000 na PC26 Klobouky

Předmětem veřejné zakázky je plánovaný upgrade vnitřních elektronických komponentů frekvenčního měniče pro zachování plné provozuschopnosti a spolehlivosti zařízení jako celku. Frekvenční měnič slouží pro hlavní čerpadla v ČS Klobouky. Předmět VZ zahrnuje dodávku komponent, jejich zabudování, otestování a uvedení do provozu.

Rozšíření generátoru impulzu – KA6 -FEI

Rozšíření generátoru impulzu – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka generátoru spínacího impulzu napětí ke stávajícímu zařízení generátoru impulzu. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků s testovacími moduly pro malé i velké články s příslušenstvím

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Předmětem zakázky je dodávka řídících systémů včetně servopohonů a výkonových modulů a měničů. Jedná se o dodávku 4 kusů řídících systémů, 16 kusů servopohonů a 16 kusů výkonových modulů a měničů a dalších potřebných součástí k řídícím systémům tak, aby bylo možné stroj uvést do provozuschopného stavu, např. kabeláž mezi jednotlivými periferiemi, ...

Dodávky VN rozvaděčů

Dodávky VN rozvaděčů

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek VN rozváděčů s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu VN rozváděčů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2024.

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění je dodávka a montáž elektromagnetické stíněné komory a dvou elektromagnetických cívek s příslušenstvím do Etolotické a Eko-etologické laboratoře v rámci projektu Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks 4-kvadrantových napěťových a proudových zesilovačů vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

FEKT – laboratorní zdroje

FEKT – laboratorní zdroje

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií laboratorními zdroji. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 6 částí v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky. část 1 zakázky – Laboratorní zdroje A část 2 ...

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Predmetom zákazky je odstránenie následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného stavu. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

Dodávka bateriového úložiště

Dodávka bateriového úložiště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW a garantované užitné kapacitě ve výši 2,5 MWh. Součástí projektu je kompletní dodávka bateriového úložiště umístěného ve venkovním prostředí, skládajícího se z bateriových článků, střídačů, transformátorů, řídicího systému a kontejnerů, ve ...

Elektronický systém spisové služby Národního technického muzea a vybraných organizačních složek

Elektronický systém spisové služby Národního technického muzea a vybraných organizačních složek

Cílem veřejné zakázky je dodávka licencí a implementace ESSL umožňujícího správu dokumentů a vedení spisové služby v souladu se zákonnými požadavky (zejména v souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu pro elektronické systémy ...

(záznamy 1/25 z 843)  strana 1 / 34