Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb
Předmětem veřejné zakázky je závazek účastníka, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele provést dílo, tedy zejména navrhnout, vyprojektovat, vyrobit, instalovat a uvést do provozu bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb v místě plnění veřejné zakázky, provést stavební a jiné související práce a provádět běžnou údržbu díla po ...
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
- výměna náhradních zdrojů pro letecká navigační zařízení RWY 06/24, dle specifikace v Dokumentaci pro provádění stavby, - vytvoření realizační projektové dokumentace a výrobně-dílenské dokumentace, - zaškolení obsluhy zadavatele včetně vypracování závěrečné zprávy a geodetického zaměření, - provádění servisu instalovaného zařízení během ...
Sada dílů elektronických kompletní DPOV-232-BMZ-SSOD_LAT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
ASRU LDS ET
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem technologie automatického systému regulace napětí (ASRU) vč. rozšíření řídicího systému a dálkového odečtu el. energie s cílem zvýšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným odběratelům.
ASRU LDS ET
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem technologie automatického systému regulace napětí (ASRU) vč. rozšíření řídicího systému a dálkového odečtu el. energie s cílem zvýšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným odběratelům.
Tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu - PCI
tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu s menovitým napätím 110 kV do vonkajšieho prostredia a s výkonom 40 MVAr
Dodávky řídicích systémů elektricky ovládaných výhybek
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek řídících systémů elektricky ovládaných výhybek a jejich ohřevu.
Dodávky omezovačů přepětí nn
Veřejná zakázka pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu omezovačů nn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Výsledkem JŘSÚ bude smluvní zajištění dodávek omezovačů nn s vybranými uchazeči. Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním ...
Dodávka nabíjecích stanic - nové vyhlášení
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.
E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci a řešení ochrany před OPC
Předmětem a účelem sektorové veřejné zakázky je zajištění ochrany před OPC, přičemž za OPC je uvažován stav, při kterém dojde v rámci poruchy elektrického napájení vlastní spotřeby ke ztrátě jedné anebo dvou fází a následnému zničení zejména asynchronních elektromotorů a dalších tří-fázových spotřebičů. Předmětem sektorové veřejné zakázky je ...
Bateriové úložiště Plánice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění bateriového systému pro akumulaci energie v areálu zadavatele. V bateriovém systému bude akumulována energie z vybudovaného fotovoltaického systému v areálu zadavatele a akumulovaná energie bude sloužit pro vlastní spotřebu zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ...
V 00541 - dodávka nabíjecích stanic
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Průmyslové řídící jednotky II - REISSUE
Předmětem veřejné zakázky je dodávání průmyslových řídicích jednotek umožňujících automatizaci laserových systémů a laserových experimentů v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Průmyslové jednotky zajistí vytvoření real-time řídicího systému laseru včetně ovládání motorizovaných os. Technické požadavky na řídicí jednotky se skládají z průmyslových ...
Dodávky odpojovačů 123 kV včetně uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Pořízení bateriového systému skladování energie pro společnost ENERGO KD s.r.o.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, instalace a zprovoznění bateriového systému skladování energie.
7307 - Náhrada procesorových jednotek SVČ
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace systému diagnostiky náhradou procesorových jednotek SVČ (systém volných částí). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány 4 zadávací dokumentaci.
Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů 2. etapa - realizace akce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů 2. etapa“ v souladu s PROJEKTEM. Předmětem plnění je výměna řídicího systému v lokálních zdrojích (seznam lokálních zdrojů viz tabulka níže). Cílem je výměna stávajících zastaralých produktů z doby vzniku (Johnson Controls DX reg., FX reg., NCU NCM ...
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM SYSTEM, A.S.
Předmětem zakázky je dodání 2 ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4 ks adaptérů a 4 ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
Dodávka a instalace kogenerační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
H660 - Výměna usměrňovačů a střídačů na obou HVB
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla na klíč spočívající ve vypracování dokumentační části a následné realizace díla, jehož účelem je náhrada usměrňovačů a střídačů zajištěného napájení SZN I. a III/I. kategorie na 1. i 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín modernějšími typy, čímž bude zajištěno bezpečné a spolehlivé napájení všech ...