Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP v rozsahu : I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 : kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľa predpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, ...
Rozvaděč Otrokovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE - rámcová dohoda na dodávky technologie
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž předmětem budou dodávky dobíjecích stanic (dobíjecích stanice dále též jen jako „DS“), které budou probíhat na základě dílčích smluv (dílčích veřejných zakázek) zadávaných na základě rámcové dohody, a to až do maximálního počtu 112 DS (dále ...
F527 - Záměna maloolejových vypínačů a rekonstrukce přístrojové části rozvoden 6 kV na VO a RNVS
Předmětem Veřejné zakázky je záměna maloolejových vypínačů za vakuové v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně a Rezervním napájení HVB1. Dále je Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce přístrojových částí (ochrany a HZO) v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně, NTKS (bez HZO) a výměna HZO v R6kV na provozní budově včetně zakomunikování nových ...
Zhotovenie stavby priemyselná zóna Obce Utekáč
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, a to zhotovenie inžinierskej stavby v rámci priemyselnej zóny nachádzajúcej sa na území obce Utekáč. Stavba, ktorá je predmetom zákazky pozostáva z týchto stavebných objektov: a) SO 02 Areálové cestné komunikácie komunikácie sú navrhnuté s asfaltovým dvojvrstvovým kobercom, b) SO 04 Areálová ...
Přestavba kogeneračních jednotek BPS Haňovice
Přestavba 4 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému. V souvislosti s výměnou kogeneračních jednotek s ...
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia silnoprúdových rozvodov pre 36 objektov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Podrobnejšie v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Poptávám průmyslový konektor
Dopyt Dobry den, Chcel by som sa informovat, ci je mozne ziskat tento produkt - Priemyselny Konektor GX 20 – 10 PIN podla obrazku piny v 3 radoch(3,4,3) Objednavka nemoze byt prostrednictvom internetovej stranky alebo priamo cez poskytovatela produktu a cenovu ponuku v Euro mene Dakujem velmi pekne
Lískovec - obnova R 110 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Lískovec - obnova R 110 kV.
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
MVE Štvanice - modernizace generátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace tří generátorů na malé vodní elektrárně Štvanice (dále jen „MVE Štvanice“) o výkonu jednoho generátoru 1890 kW. Hlavním cílem modernizace je zlepšení stavu a technických parametrů generátorů. Modernizace bude prováděna za provozu MVE Štvanice, a to postupně po jednotlivých generátorech.
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí
Dočasné napájení stejnosměrné trakce DC 3 kV trati H.K. – Choceň bude zajištěno dvěma transformátory 110/ 22 kV a dvěma kontejnerovými napájecími stanicemi 3 kV / 5,3 MVA do doby přechodu na konečný stav napájení celé lokality Hradec Králové – Choceň / Solnice na střídavé napájení TV systémem 25 kV, 50 Hz. Střídavá část TNS Týniště n.O. bude ...
Dobíjecí stanice MOL Česká republika III
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 22 ks rychlodobíjecích stanic DC50 pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení ...
Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 kV Praha – JIH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka plynem izolované rozvodny 110 kV se dvěma systémy přípojnic podélně dělené. Vybraný dodavatel dodá rozvodnu (rozvaděč) 110 kV v plném rozsahu včetně: - dopravy rozvodny do místa plnění; - složení rozvodny v místě plnění; - přesunu rozvodny na místo definitivního stání v místě ...
Dodávka ultra rychlých dobíjecích stanic
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks ultra rychlých dobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto ultra rychlé dobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění ultra rychlých dobíjecích stanic, ověření jejich funkčnosti, provedení ...
Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související plnění, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici metra Budějovická
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce distribuční transformovny (DT) ve stanici metra Budějovická jako technologie a dále související VZT, kabelová vedení 22 kV, silové rozvody, řídící systémy, vytápění ZTI, osvětlení, EPS a stavební úpravy celé DT.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre ...
7170 - Rekonstrukce rozvodny 400kV
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „7170-Rekonstrukce rozvodny 400kV“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní ...
SGRP AMM - BPL
4.1 Předmětem veřejné zakázky je: a) dodávka technologického řešení s BPL komunikací pro SGRP AMM BPL dle technické specifikace Zadavatele, a to včetně dokumentace, proškolení obsluhy technologického řešení pro SGRP AMM BPL, a současně b) provádění plánovaných oprav dodaného technologického řešení pro projekt SGRP AMM a zajištění odstranění jeho ...
Rekonštrukcia ES 110/22kV Veľký Meder
Úplná rekonštrukcia elektrickej stanice včítane zmeny zaústenia VVN vedení. 1.etapa funkčná polovica ES v rozsahu: RZ 110kV polia EA01 a EA03,T101, RZ 22 kV nepárne polia...+ skúšobná prevádzka 1.etapy -podrobnejší popis 1.etapy je v POV 2.etapa funkčná polovica ES v rozsahu: RZ 110kV polia EA02 a EA04,T102, RZ 22 kV párne polia...+ včítane ...
Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves
Opis položiek predmetu zákazky: Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: - Logický celok 1: Vnútorný informačný LCD panel - Logický celok 2: Vnútorný informačný kiosk - Logický celok 3: Verejná WIFI sieť - Logický celok 4: Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel - Logický celok 5: Vonkajší 22-riadkový informačný LED ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Sondy
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sond pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Vybudování eletrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín
Předmětem veřejné zakázky je vybudování elektrického ohradníku na části pozemků Zámku Štiřín z důvodu zamezení vzniku škod od černé zvěře na majetku organizace. Nově vybudovaný ohradník je nutné sloučit se současným elektrickým ohradníkem.
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...