ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.
E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci a řešení ochrany před OPC
Předmětem a účelem sektorové veřejné zakázky je zajištění ochrany před OPC, přičemž za OPC je uvažován stav, při kterém dojde v rámci poruchy elektrického napájení vlastní spotřeby ke ztrátě jedné anebo dvou fází a následnému zničení zejména asynchronních elektromotorů a dalších tří-fázových spotřebičů. Předmětem sektorové veřejné zakázky je ...
Bateriové úložiště Plánice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění bateriového systému pro akumulaci energie v areálu zadavatele. V bateriovém systému bude akumulována energie z vybudovaného fotovoltaického systému v areálu zadavatele a akumulovaná energie bude sloužit pro vlastní spotřebu zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ...
V 00541 - dodávka nabíjecích stanic
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Průmyslové řídící jednotky II - REISSUE
Předmětem veřejné zakázky je dodávání průmyslových řídicích jednotek umožňujících automatizaci laserových systémů a laserových experimentů v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Průmyslové jednotky zajistí vytvoření real-time řídicího systému laseru včetně ovládání motorizovaných os. Technické požadavky na řídicí jednotky se skládají z průmyslových ...
Dodávky odpojovačů 123 kV včetně uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Pořízení bateriového systému skladování energie pro společnost ENERGO KD s.r.o.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, instalace a zprovoznění bateriového systému skladování energie.
7307 - Náhrada procesorových jednotek SVČ
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace systému diagnostiky náhradou procesorových jednotek SVČ (systém volných částí). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány 4 zadávací dokumentaci.
Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů 2. etapa - realizace akce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů 2. etapa“ v souladu s PROJEKTEM. Předmětem plnění je výměna řídicího systému v lokálních zdrojích (seznam lokálních zdrojů viz tabulka níže). Cílem je výměna stávajících zastaralých produktů z doby vzniku (Johnson Controls DX reg., FX reg., NCU NCM ...
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM SYSTEM, A.S.
Předmětem zakázky je dodání 2 ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4 ks adaptérů a 4 ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
Dodávka a instalace kogenerační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
H660 - Výměna usměrňovačů a střídačů na obou HVB
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla na klíč spočívající ve vypracování dokumentační části a následné realizace díla, jehož účelem je náhrada usměrňovačů a střídačů zajištěného napájení SZN I. a III/I. kategorie na 1. i 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín modernějšími typy, čímž bude zajištěno bezpečné a spolehlivé napájení všech ...
Dodávka dobíjecích stanic do společnosti AMILO s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka dobíjecích stanic do společnosti AMILO s.r.o.“ je dodávka deseti nabíjecích stanic včetně příslušenství. Upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 (Technická specifikace). „Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s § 6 odst. 4 zákona a respektuje ...
Instalace akumulace energie ve firmě OVM PELLET s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zavedení bateriové technologie akumulace energie o celkové kapacitě min. 230 kWh do provozu společnosti. Baterie bude připojena k fotovoltaické elektrárně a bude sloužit k akumulaci energie z fotovoltaické elektrárny a k následné dodávce akumulované energie do provozovny žadatele v obci Tukleky, na p. č. ...
Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti transformátorů rezervního napájení
Předmětem veřejné zakázky je výroba a umístění jednoho nového TRN na stanoviště a modernizace tří stávajících TRN včetně jejich umístění na stanoviště v objektu JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Akumulace energie TERMS a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a montáž systému akumulace energie (bateriového úložiště) do stávajícího objektu a drobné vynucené stavební úpravy uvnitř objektu. Jedná se o montáž bateriových polí do stávající části dělící místnosti. Prostor pro baterie bude stavebně oddělen od stávajícího prostoru dělící haly. Účelem je akumulace přebytků výroby ...
Experimentální pracoviště pro testování robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka části experimentálního pracoviště pro testování robotů. Konkrétně se jedná o výrobu, pořízení, montáž, navezení do laboratoře, instalaci a zprovoznění rozvodné skříně, podstavců a kotvení manipulátorů, zabezpečení pracoviště a kontroléru pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek. Blíže viz Zadávací ...
Akumulace energie Semonice
Předmět zakázky je dodávka bateriové úložiště o minimální kapacitě 134,4 kWh. Minimální celkový výkon dvou měničů bude 60 kVA.
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Akumulace energie - JOT, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Akumulace energie ve společnosti BRAVO Šluknov s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 102 kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající fotovoltaickou elektrárnu FVE. Předmětem dodávky je také výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně ...