VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění, stavebně-montážní práce
VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění (P.0078), stavebně-montážní práce
Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů
Předmětem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace akce „8666_Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů (Taprogge)“ na 1. až 4.reaktorovém bloku (RB) v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu stávajícího dosluhujícího zařízení pro čištění kondenzátorů Taprogge (celkem 16 skříní, 4 skříně ...
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávky analyzátorů kvality EE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek analyzátorů kvality EE s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v Dodávkách analyzátorů kvality EE pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023-01/2029. Výsledkem sektorové ...
Dodávka materiálu, komponent a elektromateriálu pro výrobu poloprovozní a prototypové jednotky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně konstrukčního, spojovacího a elektromateriálu a dále pořízení moderních technologických komponentů pro výrobu prototypové a poloprovozní jednotky na výrobu plastů.
Rámcová dohoda na dodávky dobíjecích stanic stejnosměrného dobíjení
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání tří Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění dodávek dobíjecích stanic stejnosměrného dobíjení na 72 měsíců ode dne jejich účinnosti s maximálně třemi (3) Účastníky pro každou část Veřejné zakázky. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, ...
Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb
Předmětem veřejné zakázky je závazek účastníka, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele provést dílo, tedy zejména navrhnout, vyprojektovat, vyrobit, instalovat a uvést do provozu bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb v místě plnění veřejné zakázky, provést stavební a jiné související práce a provádět běžnou údržbu díla po ...
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
- výměna náhradních zdrojů pro letecká navigační zařízení RWY 06/24, dle specifikace v Dokumentaci pro provádění stavby, - vytvoření realizační projektové dokumentace a výrobně-dílenské dokumentace, - zaškolení obsluhy zadavatele včetně vypracování závěrečné zprávy a geodetického zaměření, - provádění servisu instalovaného zařízení během ...
Sada dílů elektronických kompletní DPOV-232-BMZ-SSOD_LAT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
ASRU LDS ET
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem technologie automatického systému regulace napětí (ASRU) vč. rozšíření řídicího systému a dálkového odečtu el. energie s cílem zvýšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným odběratelům.
ASRU LDS ET
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem technologie automatického systému regulace napětí (ASRU) vč. rozšíření řídicího systému a dálkového odečtu el. energie s cílem zvýšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným odběratelům.
Tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu - PCI
tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu s menovitým napätím 110 kV do vonkajšieho prostredia a s výkonom 40 MVAr
Dodávky řídicích systémů elektricky ovládaných výhybek
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek řídících systémů elektricky ovládaných výhybek a jejich ohřevu.
Dodávky omezovačů přepětí nn
Veřejná zakázka pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu omezovačů nn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Výsledkem JŘSÚ bude smluvní zajištění dodávek omezovačů nn s vybranými uchazeči. Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním ...
Dodávka nabíjecích stanic - nové vyhlášení
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.
E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci a řešení ochrany před OPC
Předmětem a účelem sektorové veřejné zakázky je zajištění ochrany před OPC, přičemž za OPC je uvažován stav, při kterém dojde v rámci poruchy elektrického napájení vlastní spotřeby ke ztrátě jedné anebo dvou fází a následnému zničení zejména asynchronních elektromotorů a dalších tří-fázových spotřebičů. Předmětem sektorové veřejné zakázky je ...
Bateriové úložiště Plánice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění bateriového systému pro akumulaci energie v areálu zadavatele. V bateriovém systému bude akumulována energie z vybudovaného fotovoltaického systému v areálu zadavatele a akumulovaná energie bude sloužit pro vlastní spotřebu zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ...
V 00541 - dodávka nabíjecích stanic
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Průmyslové řídící jednotky II - REISSUE
Předmětem veřejné zakázky je dodávání průmyslových řídicích jednotek umožňujících automatizaci laserových systémů a laserových experimentů v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Průmyslové jednotky zajistí vytvoření real-time řídicího systému laseru včetně ovládání motorizovaných os. Technické požadavky na řídicí jednotky se skládají z průmyslových ...
Dodávky odpojovačů 123 kV včetně uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ODPOJOVAČŮ 123 KV VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Pořízení bateriového systému skladování energie pro společnost ENERGO KD s.r.o.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, instalace a zprovoznění bateriového systému skladování energie.
7307 - Náhrada procesorových jednotek SVČ
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace systému diagnostiky náhradou procesorových jednotek SVČ (systém volných částí). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány 4 zadávací dokumentaci.