KŘP Lbk - Vybudování kamerového systému v Libereckém kraji
Vznikne 20 kamerových bodů včetně příslušenství a souvisejících prací a jedno monitorovací pracoviště.
Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku
Předmětem veřejné zakázky je Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek část VIS.
Kamerový a čipový systém do bytů v BD ve správě MČ Brno - Královo Pole
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky kamerového a čipového systému do bytových domů ve správě zadavatele, a to včetně příslušenství, dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodávka bude zahrnovat sestavy dveřních videotelefonů, ...
20-002 H.M. - výstavba primární zóny PZTS a CCTV - realizace
Předmětem VZ je dodávka a instalace systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a systému CCTV (kamerový systém) ve skladovací kapacitě zadavatele - středisku.
Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelu Jihlava. Předmětem veřejné zakázky je oprava stavební části tunelu a úprava svodidel a technologické části (rozvodna NN, kabelové rozvody NN, zdroj nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustava, osvětlení, řídicí systém, dopravní systém, televizní CCTV systém, elektronický ...
Rámcová dohoda - servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na ČS
Předmětem je zajištění operativního servisu (servisní údržby), profylaktické (technologické) kontroly, oprav, instalací, elektrorevizí, prohlídek požárně bezpečnostních zařízení, zajištění náhradních dílů, dodávka a implementace a odstranění zjištěných závad pro Čerpací stanice EuroOIl, které se nachází na celém území České republiky.
TSFO - Obnova kamer - I. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamer včetně požadovaného příslušenství, revize stávajícího napájecího zdroje, demontáž stávajících kamer, montáž dodaných kamer na kamerový bod včetně uvedení kamer do provozu a 5letý záruční servis.
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Káble budú uložené v zemi v trúbke FXKVR. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej ryhy uloží zemniaci drôt FeZn 30x4 mm, v celej dĺžke, na ktorý sa ...
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění systémů pro certifikované měření úsekové rychlosti, kompletní zajištění systému pro certifikovanou detekci jízdy na červenou, zajištění příslušného certifikovaného software, zejména software pro správu dopravních přestupků, software pro sběr a vyhodnocení statistických dopravních dat, vč. ...
Protipovodňová opatření města Staré Město
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její ...
Pronájem kamerového systému pro měření rychlosti
Předmětem plnění smlouvy je nájem zařízení (na dobu neurčitou) pro měření úsekové rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti a inteligentní ukazatel rychlosti vozidel se zobrazením registrační značky a represivním modulem na dobu neurčitou od zprovoznění kamerového systému (za zprovoznění kamerového systému se považuje zajištění bodů 1.1. ...
Protipovodňová opatření města Zubří
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšené vodní hladiny a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických ...
Přístupový systém - Palachova kolej - BLOK A
dodávka a montáž přístupového systému včetně kabeláže, elektronických zámků a protipožárních dveří, a to na základě technických specifikací, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace
Servisní podpora a rámcové úpravy systému SYMMETRY II
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
VZ 90520 - Dodávky a instalace kamerových systémů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a instalace kamerových systémů, včetně vybudování specializovaných pracovišť k zabezpečení objektů užívaných Městskou policií hl. m. Prahy v příštích čtyřech letech. Součástí předmětu plnění je též veškerý použitý instalační materiál, veškerá potřebná doprava, všechna dokumentace o skutečném provedení a ...
20-081 GDL CCTV - realizace
Předmětem VZ je dodávka a instalace prvků CCTV ve skladovací kapacitě zadavatele - pobočce, která bude realizována dle Technické specifikace, uvedené v Příloze č. 2 (Smlouva), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
NG - rozšíření a modernizace kamerového systému v expozici Paláce Kinských
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerového systému (zejm. 63 kamer) do výstavních prostor v Paláci Kinských. Jedná se o modernizaci z analogového systému na systém digitální (IP CCTV), včetně zajištění pravidelného servisu a revizí technologií kamerového systému a souvisejících technologií.
20-082 POH - realizace PZTS, EPS a CCTV
Předmětem VZ je dodávka a instalace PZTS s prvky EPS a CCTV pro objekt Pohořelice.
Kamerový systém monitorovania cetsnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia ucelených kamerových systémov (ďalej len KS) umiestnených na vybraných hraničných priechodoch (ďalej len HP) na hranici Slovenskej republiky a Ukrajiny. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie IKT infraštruktúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie IKT infraštruktúry - Firewall, Core switche, Diskové pole pre serverovú infraštruktúru,Diagnostické stanice na báze PC, Kamerový systém. Podrobný opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
F897-Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE
Předmětem veřejné zakázky nazvané „F897- Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE“ “ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o upgrade kamerového systému průmyslové televize na ETE, který umožní dlouhodobé provozování systému PTV, snadnou rozšiřitelnost a ...
Protipovodňová opatření města Budišov nad Budišovkou 2020
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její ...
Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených ...
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete
Vybudovanie kamerového systému špeciálnych výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domáceho násilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov
Ľadová plocha -  lokalita starý JUH
Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty: SO 01 Hlavný objekt ľadová plocha SO 02 a) Hygienické vybavenie - WC b) Technické vybavenie garáž, sklad športových potrieb c) Zdravotechnika d) Ústredné vykurovanie e) Elektroinštalácie SO 03 Workoutové - fitness ihrisko SO 04 Preložka výtvarného diela SO 05 ...