Opravy a údržba IBS
Zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na bezpečnostných systémoch a nadstavbovom Integračnom bezpečnostnom systéme C4 a jeho podsystémoch a na vyhradených technických zariadeniach ...
Opravy a údržba zariadení EPS
Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS v zmysle §15 vyhl. 726/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozšírenie a modernizácia existujúceho parkovacieho systému Easypark v areáloch UNLP
Predmetom zákazky je zabezpečenie modernizácie a rozšírenia existujúceho parkovacieho systému Easypark na pracoviskách Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a poskytnutie autorizovaného záručného servisu a záruky v trvaní 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe 7 Opis predmetu zákazky a ostatných prílohách Výzvy.
Zberný dvor Obec Paňovce - stavebné práce
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s realizáciou stavby s názvom: Zberný dvor Obec Paňovce v rozsahu: - Elektrická prípojka - Kamerový systém - Kanalizačná prípojka, žumpa - Kancelária - kontajner - Oplotenie - Osvetlenie zberného dvora - Prístrešok A - Prístrešok B - ...
Vybudovanie zabezpečeného pracoviska
Predmetom zákazky je Vybudovanie zabezpečeného pracoviska - Výskum a vývoj metód pasívnej rádiofrekvenčnej detekcie dronov UAV v zmysle Prílohy č. 2 Výkaz výmer.
Informačné systémy – koncové zariadenia
Inštalačný materiál a realizovanie prác súvisiacich s rozšírením kabeláže a údržbou technologických zariadení (AUDIO ozvučenie auly, elektronicky požiarny systém a rozšírenie kabeláže pre aulu). Bližšie špecifikácie jednotlivých položiek sú v Prílohe tejto výzvy - Súťažné podklady.
Modernizácia kamerového systému
Mesto Nové Mesto nad Váhom má zámer realizovať komplexnú modernizáciu stávajúceho kamerového systému / priemyselnej televízie (ďalej len PTV), ktory je v správe Mestskej Polície Nového m. nad Váhom. Ďalej chce mesto postupne zavádzať využívanie videotechnológie aj do ďalších oblastí a smerovať k postupnému zavedeniu Smart City ...
Zabezpečenie kontrolných činností, pravidelných skúšok činnosti, odborných prehliadok a skúšok
Predmetom zadania zákazky je zabezpečenie výkonu kontrol požiarnotechnických zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.
Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Oprava zabezpečovacieho systému, kamerového systému a štruktúrovanej kabeláže vo VŠC DUKLA v Trenčíne
Predmetom zákazky je oprava elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému a štruktúrovanej kabeláže v objektoch VŠC DUKLA v Trenčíne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Oprava kamerového systému v Prevádzkovej budove Lodenica v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky je oprava pôvodného kamerového systému v Prevádzkovej budove Lodenica v Liptovskom Mikuláši. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Lesík delostrelcov, Prešov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo - park Lesík delostrelcov, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, zlepšenie kvality ovzdušia a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta, posilní sa ekostabilita riešeného územia. Členenie ...
Revízie, kontroly a servis EPS a HSP pre pracovisko Košice
Predmetom zákazky je zabezpečenie mesačnej, štvrťročnej, ročnej kontroly EPS a HSP v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek obstarávateľa bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2 tejto zákazky a ich mimozáručný servis.
Vykonávanie pravidelnej kontroly a servisu Elektronickej požiarnej signalizácie v NUDCH v Bratislave
Vykonávanie pravidelnej kontroly a servisu Elektronickej požiarnej signalizácie v NUDCH v Bratislave.
Polyfunkčná hala Rimavská Sobota - Protipožiarne zabezpečenie stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na Polyfunkčnej hale v Rimavskej Sobote (Zimný štadión)- z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia stavby za účelom navýšenia počtu osôb v hľadisku. Po realizácii navrhovaných stavebných úprav v halovej časti bude možné navýšenie kapacity na 2284 osôb. Navrhované stavebné úpravy: Výmena okien v ...
Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Jedná se o změnu dokončené stavby, a to o veřejné prostranství, veřejnou zeleň, zpevněné plochy chodníků, místních komunikací, parkoviště, cyklostezky, veřejné osvětlení, instalaci kvalitního mobiliáře a rozšíření kamerového systému.
Lesík delostrelcov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo - park Lesík delostrelcov, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, zlepšenie kvality ovzdušia a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta, posilní sa ekostabilita riešeného územia. Členenie ...
Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s.
Předmětem plnění této zakázky jsou dodávky, práce a činnosti, směřující k realizaci digitalizace a modernizace systému interního kamerového okruhu (CCTV), požárně zabezpečovacího a tísňového systému PZTS a přístupového systému skladu (ACS), včetně optické infrastruktury skladu v rozsahu a kompletně dle projektové dokumentace, jež obsahuje ...
DNS kamerové systémy parkovacích objektů
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“).Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek v průběhu doby zavedení DNS. Dílčími veřejnými zakázkami zadávanými v DNS budou Zadavateli flexibilním a ...
Dozorný zabezpečovací systém
Predmetom zákazky je dodávka a montáž dozorného zabezpečovacieho systému a zariadenia (ďalej len DZS), ktorý bude zabezpečovať monitoring a kontrolu perimetra a vstupu osôb do areálu a objektov prostredníctvom uzavretého televízneho okruhu (ďalej len UTVO), zabraňovať vstupu nepovolaných osôb a chrániť vyhradené priestory prostredníctvom ...
Servisné služby pre kamerový a monitorovací systém na letiskách
Predmetom zákazky je výkon servisných činností, pravidelných kontrol a konzultačno - poradenských služieb s cieľom udržať nastavený štandard výkonu kontrol v súlade so Schengenským dohovorom prostredníctvom efektívnej prevádzky KMS na troch medzinárodných slovenských letiskách v Bratislave, Košiciach a v Poprade.
Dodávka a montáž kamerového systému do vozidel MHD
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění kamerového systému se záznamem pro vozidla MHD spolu s dodávkou a montáží dveřních senzorů pro počítání cestujících.
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Vybavení autobusů MAD a dispečerské pracoviště
Dodávky spočívající v dodání a instalování vybavení autobusů MAD, konkrétně jednotek OBU (On Board Unit), které budou zajišťovat obecnou preferenci vozidel veřejné dopravy pomocí protokolů systému V2X (neboli C-ITS systémy) a komunikaci mezi vozidlem a inteligentními zastávkovými označníky MHD pomocí V2X komunikace.
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení a instalace nového kamerového systému, který bude připojen k dohledovému pracovišti na městské policii.
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.  -  komplexní zabezpečení budovy
Předmětem a účelem plnění je komplexní zabezpečení budovy Oblastního muzea a galerie v Mostě. Jedná se o modernizaci a rozšíření kamerového dohledového systému a systému EZS, rozšíření EPS, instalace systému pro monitorování teploty a vlhkosti, instalace elektronického jištění přístupu do určených částí objektu a příprava vedení pro dálkově ...