Zberný dvor v Obci Chtelnica
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry a návrh územia pre zberný dvor v Obci Chtelnica. Výstavba infraštruktúry podľa tohto projektu zahrňuje výstavbu dole uvedených stavebných objektov. SO01 Príprava územia SO02 Komunikácia a spevnené plochy SO03 Terénne a sadové úpravy SO04 Oplotenie SO05 Vodné hospodárstvo SO05.1 Vodné ...
Analytická nadstavba kamerového systému
V rámci intravilánu města Ústí nad Labem bylo vytipováno 23 míst pro umístění nových bezpečnostních kamer, které budou připojeny prostřednictvím 5G signálu. Instalováno bude min. 15 kusů nových kamerových bodů. Bude se jednat o plně digitální řešení kamerového systému. Signál 5G z jednotlivých kamer bude přenášen na operační středisko Městské ...
Rámcová dohoda na dodávky licencí pro připojení IP kamer vč. instalace
Předmětem této Veřejné zakázky jsou dodávky licencí pro připojení IP kamer vč. zajištění instalace do kamerového systému Hlavního města Prahy na platformu Geutebrück. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem dle § 131 ZZVZ, na základě které bude zadavatel vyzývat vybraného dodavatele k dílčímu plnění, dodávce ...
Kontrola požárně bezpečnostního zařízení
Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení provádění pravidelných kontrol, funkčních zkoušek, doplňování elektro zařízení požární ochrany, opravy, výměny. Část druhá - kontrola věcných prostředků (přenosné ...
Servis, revize a opravy městského kamerového dohledového systému
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění údržby, servisu včetně čištění a revizí elektro všech kamerových bodů (dále jen „MKDS“) a dohledových pracovišť MKDS ve statutárním městě Brně. Jedná se o 332 kamerových bodů včetně napájení a připojení, 39 klientských pracovišť, datové úložiště MKDS, hlavní servery MKDS, ...
Poptáváme instalaci bezpečnosti kamery na stavbu
Dobrý den, jsme malá stavební firma a potřebujme nabídku na instalaci bezpečnosti kamery na naši stavbu. Kamera měla by byt přenosní, aby se dala přenášet na různé stavby. Pro více info prosím kontaktujte mě telefonicky. Děkuji Šuláková
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 4977 Sliač, VÚ 2025 Vlkanová, VÚ 1570 Bratislava, ako aj ďalších osôb určených objednávateľom v stravovacom zariadení VÚ 4977 Sliač formou ekonomického prenájmu vojenského ...
Dodanie bezkontaktných čipových kariet a nalepovacích fólií
Predmetom zákazky je dodávka 200 000 kusov užívateľsky nových, nepoužívaných, naformátovaných, inicializovaných a preskúšaných bezkontaktných čipových kariet (ďalej aj ako BČK), ktoré budú využívané ako jedinečný identifikátor cestujúceho vo verejnej osobnej doprave a 10 000 kusov nových, nepoužívaných nalepovacích fólií na BČK. Súčasťou predmetu ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
SSZ Křižovatka ul. 9. května - Račerovická - U Kuchyňky - U Obůrky
Stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
Servis, opravy, kontroly provozuschopnosti na zařízení elektrické požární signalizace ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí poskytování servisních služeb, spočívajících v provádění pravidelného servisu, oprav a kontrol provozuschopnosti zařízení elektrické požární signalizace (EPS), která jsou umístěná v areálu zadavatele a LDN Klokočov, a to v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a ČSN 33 1500.
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky jsou správa, opravy a údržba veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení a světelných dopravních značek na území města Nový Bor.
19158 - D48, rekonstrukce telematických systémů v km 54,25 - 68,82
Předmětem této zakázky je modernizace kabelové trasy na dálnici D48 v úseku Frýdek-Místek až po Český Těšín v km 54,25 - 68,82 provozního staničení.
Servis a opravy zariadení systému VARVYR
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servis a prípadné opravy systému VARVYR systém zabezpečujúci varovanie obyvateľov (zamestnancov) a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti. Požiadavka na vybudovanie a prevádzkovanie systému varovania a vyrozumenia vyplýva zo Zákona ...
Inteligentný kamerový systém mestskej polície Žilina
Predmetom zákazky je dodávka inteligentného kamerového systému mestskej polície Žilina súvisiaceho s modernými technológiami v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT. Jedná se o provádění cyklických oprav dílů zabezpečovacího zařízení a oprav dílů, které nepodléhají cyklickému měření nebo opravě v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava. Zhotovitel je povinen provádět měření, opravy v požadovaném rozsahu a kvalitě v souladu s předpisy a ...
Inteligentní kamerový systém pro kontrolu vozidel přes RZ a VIN
Cílem projektu je vytvořit funkční prototyp kamerového systému s umělou inteligencí, který bude uzpůsobený pro venkovní montáž nad vozovkou (např. rampa, světelné signalizační zařízení, sloup, veřejné osvětlení apod.), kdy systém bude schopen rozpoznávat nejen RZ vozidel, ale zároveň s nimi je schopen rozpoznat i VIN vozidel a jejich ověření, zda ...
SMART kamerový systém
Projekt Moderné technológie pre moderné mesto pozostáva z kamerového systému, energetického manažmentu, nástroja na publikáciu dát verejnosti a implementácie smart informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v Štúdii realizovateľnosti a v dokumente Analýza a dizajn.
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v budově Národní technické knihovny
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů, včetně podsystémů, v objektu Národní technické knihovny po dobu 3 let.
Moderné technológie mesta Holíč
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Moderné technológie mesta Holíč". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, súvisiacej inžinierskej činnosti ako napríklad vybavenie príslušných ...
Zberný dvor Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Tvrdošovciach. Stavba sa skladá z komplexu novobudovaných objektov, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Sú to hlavne. SO 01 Prevádzková budova, SO 02 Prístrešok pre kontajnery, SO 03 Garáž, SO 04 Silážny žľab, SO 05 Váha, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 Hangár, SO 08 Prípojka vody a areálové ...
Realizace projektu KU - CH1 - 009 Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo k realizaci projektu KU - CH1 - 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Modernizace zabezpečovacího systému v objektu Arcidiecézního muzea Olomouci
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na provedení modernizace systémů zabezpečení pro Arcidiecézního muzea v Olomouc.
Elektronické zabezpečovací systémy pro střediska Probační a mediační služby České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž elektronických bezpečnostních systémů pro zabezpečení pracovníků ve střediscích Probační a mediační služby.
Kontrola provozuschopnosti a poruchový servis na zařízení EPS 2022 - 2026 II
Předmětem veřejné zakázky je provedení kontroly provozuschopnosti zařízení EPS dle § 7, 8 vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb., o požární bezpečnosti a ČSN 34 27 10 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.