Protipovodňová opatření města Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Protipovodňová opatření města Kyjov
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. V rámci projektu bude zmodernizována síť varovného a vyrozumívacího systému ve městě Kyjov a bude proveden upgrade stávajícího vysílacího pracoviště a bezdrátových ...
ETCS Pardubice - Hradec Králové
Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. úseku Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo). Obsahem stavby je doplnění a úprava žel. zab.zař.(instalace balíz, výstavba RBC, úpravy stávajícího zab. zařízení ve stanicích, na tratích a na CDP Praha) a ...
Smart kamerový systém
Dodávka Smart kamerového systému, meteostanice, infotabule, navádzacie tabule a centrálnej platformy pre projekt Inteligentné mesto Vranov nad Topľou
Zajištění logistických služeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování logistických služeb zadavateli spočívajících v převzetí spotřebního zdravotnického materiálu a materiálu technického zabezpečení od jednotlivých dodavatelů v centrálním (konsignačním) skladu dodavatele, následné konsolidaci a kompletaci spotřebního materiálu a jeho následném dodání do stanic ...
Servis, opravy, kontroly provozuschopnosti na zařízení elektrické požární signalizace ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí poskytování servisních služeb, spočívajících v provádění pravidelného servisu, oprav a kontrol provozuschopnosti zařízení elektrické požární signalizace (EPS), která jsou umístěná v areálu zadavatele a LDN Klokočov, a to v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a ČSN 33 1500
Modernizace a rozvoj Jednotného bezpečnostního systému MHMP
Předmětem plnění veřejné zakázky, resp. předmětem plnění jednotlivých prováděcích smluv uzavíraných na základě a v souladu s rámcovou dohodou, bude průběžný rozvoj Jednotného bezpečnostního systému objektů MHMP zahrnujícího PZTS, CCTV, EKV, SDD, EPS, NZS, BIS, KW, ABI, VS a další bezpečnostní systémy, a to po dobu 4 let trvání rámcové dohody. ...
Varovný a informační systém města Dačice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému města Dačice zajišťujícího zvukové informování obyvatelstva daného území, tj. vybudování sítě digitálního bezdrátového varovného a informačního systému. Bude dodáno a instalováno řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem vč. řídicího software, digitální obousměrné ...
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. - etapa 1A+3 - Zhotovení kamerového systému
Předmětem Díla "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n." - etapa 1A+3 - Zhotovení kamerového systému, je a) Zhotovení Projektové dokumentace pro prováděn stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a ...
KÚÚK - rekonstrukce systému EZS, EPS a CCTV na budovách A, B, C
Předmětem plnění je modernizace systému CCTV (kamerový systém), systému EPS (elektronická požární signalizace) a systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) v objektech Krajského úřadu Ústeckého kraje. Předmět plnění je dále vymezen v: a) rozpočtu projektanta a PD, b) technické specifikaci zpracované firmou Energobest s. r. o., ...
Kamerový systém pro stávající vozidla MHD
Předmětem veřejné zakázky je vybavení stávajících vozidel MHD zadavatele (6 ks tramvají, 10 ks trolejbusů a 127 ks autobusů) kamerovým systémem se záznamem za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících i zaměstnanců zadavatele a působení jako prevence proti páchání kriminality. Součástí předmětu plnění je instalace a zprovoznění kamerového ...
Kontroly, zkoušky a servis systému EPS a NSZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti, periodických zkoušek a servisu elektrické požární signalizace a nouzového sdělovacího zařízení pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka platebního a odbavovacího systému + ACS systému pro zaměstnance v objektu novostavby krytého bazénu v rámci investiční akce „Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov“.
Kamerový systém pre CMZ, centrálnu mestskú zónu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému v centrálnej mestskej zóne Trnavy pre potreby Mestskej polície v Trnave vrátane výkopových prác. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby s názvom Rekonštrukcia kamerového systému, spracovanej spoločnosťou ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 ...
Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný život v obci Zákamenné
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou ...
Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí II. etapa - místní části
Předmětem zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému (dále také jen „VIS“) a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Jedná se o rozšíření a doplnění stávajícího varovného a informačního systému do místních částí města Valašské Meziříčí.
Zajištění správy a provozu záznamových serverů
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění správy a provozu záznamových serverů IP kamer kamerového systému Hlavního města Prahy na platformu Geutebrück. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Smlouvu o poskytování služeb s jedním dodavatelem.
Rámcová dohoda na dodávky komponent PCO - 1. část
Předmětem je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky komponent pultů centralizované ochrany.
Rámcová dohoda na dodávky komponent PCO - 2. část
Předmětem je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky komponent pultů centralizované ochrany.
Rozšíření HW infrastruktury Nemocnice Jihlava
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hardwarové infrastruktury, včetně dopravy do místa plnění.
Kamerový systém CTR Nelahozeves, ASS Uhy, monitorovací a bezpečnostní řídící systém MERO
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace kamerových systémů (VSS) na CTR Nelahozeves a v servisním střediska Uhy zahrnující dodání kamer, kabeláže (optická i metalická včetně zemních prací), dodání části nosných stožárů, síťové infrastruktury, záznamové zařízení s videomanagement systémem (VMS) a dodání monitorovacího bezpečnostního a ...
VMO, I/23 - oprava kamerového systému tunelu Pisárky a MUK Hlinky
Předmětem je kompletní oprava systému dle současných technologických standardů a provozované platformě investorem
Výměna zabezpečovací a protipožární signalizace - EZS, EPS
V objektech Krajského úřadu Plzeňského kraje bude provedena modernizace systémů PZTS a EPS. Modernizace představuje výměnu všech koncových bodů, ústředen, zdrojů atd. vč. servisních služeb po dobu záruky.
Protipovodňová opatření Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Kontrola požárně bezpečnostního zařízení - opakování
Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace,evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení provádění pravidelných kontrol, funkčních zkoušek, doplňování elektro zařízení požárníochrany, opravy, výměny. Část druhá - kontrola věcných prostředků (přenosné ...