Servisní podpora a rámcové úpravy systému SYMMETRY II
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
VZ 90520 - Dodávky a instalace kamerových systémů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a instalace kamerových systémů, včetně vybudování specializovaných pracovišť k zabezpečení objektů užívaných Městskou policií hl. m. Prahy v příštích čtyřech letech. Součástí předmětu plnění je též veškerý použitý instalační materiál, veškerá potřebná doprava, všechna dokumentace o skutečném provedení a ...
20-081 GDL CCTV - realizace
Předmětem VZ je dodávka a instalace prvků CCTV ve skladovací kapacitě zadavatele - pobočce, která bude realizována dle Technické specifikace, uvedené v Příloze č. 2 (Smlouva), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
NG - rozšíření a modernizace kamerového systému v expozici Paláce Kinských
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerového systému (zejm. 63 kamer) do výstavních prostor v Paláci Kinských. Jedná se o modernizaci z analogového systému na systém digitální (IP CCTV), včetně zajištění pravidelného servisu a revizí technologií kamerového systému a souvisejících technologií.
20-082 POH - realizace PZTS, EPS a CCTV
Předmětem VZ je dodávka a instalace PZTS s prvky EPS a CCTV pro objekt Pohořelice.
Kamerový systém monitorovania cetsnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia ucelených kamerových systémov (ďalej len KS) umiestnených na vybraných hraničných priechodoch (ďalej len HP) na hranici Slovenskej republiky a Ukrajiny. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie IKT infraštruktúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie IKT infraštruktúry - Firewall, Core switche, Diskové pole pre serverovú infraštruktúru,Diagnostické stanice na báze PC, Kamerový systém. Podrobný opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
F897-Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE
Předmětem veřejné zakázky nazvané „F897- Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE“ “ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o upgrade kamerového systému průmyslové televize na ETE, který umožní dlouhodobé provozování systému PTV, snadnou rozšiřitelnost a ...
Protipovodňová opatření města Budišov nad Budišovkou 2020
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její ...
Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených ...
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete
Vybudovanie kamerového systému špeciálnych výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domáceho násilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov
Ľadová plocha -  lokalita starý JUH
Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty: SO 01 Hlavný objekt ľadová plocha SO 02 a) Hygienické vybavenie - WC b) Technické vybavenie garáž, sklad športových potrieb c) Zdravotechnika d) Ústredné vykurovanie e) Elektroinštalácie SO 03 Workoutové - fitness ihrisko SO 04 Preložka výtvarného diela SO 05 ...
Implementace palubní části ETCS do lokomotiv společnosti  PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. - řada 753.7
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel řady 753.7 (dále jen „lokomotivy“), v souladu s požadavky uvedeným v Příloze č. 1 (dále ...
Modernizace a sjednocení systémů EPS v ČRo Praha 2 - Vinohradská 12 a Římská 15
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a sjednocení elektrických požárních systémů EPS v objektech ČRo Praha 2 Vinohradská 12 a Římská 15, vč. návazností na PBZ (požárně bezpečnostní zařízení), v rámci postupné modernizace EPS na jednotný systém, a to dle vypracované projektové dokumentace DPS - na ČRo Praha 2 - Vinohradská 12 a Římská 15 z ...
Servisní podpora a rámcové úpravy systému Symmetry
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
OS Hodonín - modernizace kamerového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace kamerového systému v budovách Okresního soudu v Hodoníně (Velkomoravská 4 a Sadová 4) a to v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací.
Rekonstrukce obytných domů Oblouk v Ostravě-Porubě
Předmětem plnění je realizace stavby: Rekonstrukce obytných domů „Oblouk“ v Ostravě-Porubě to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATELIER 38 s.r.o., IČO: 258 58 343, se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a v souladu s podmínkami smlouvy, podmínkami stavebního povolení vydaného ...
Poptáváme zabudování čipů do čtyř vchodových dveří
Poptávám zabudování čipů do čtyř vchodových dveří, společných s obsluhou dvou výtahů. V současné době jsme si jako SVJ nechali zhotovit dveře. Jde mě o to, co je nutné v této fázi zajistit, aby bylo možné provést montáž čipů.
Obnova technických zariadení pre elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - technických zariadení potrebných na zabezpečenie plynulého pokračovania elektronického monitoringu osôb a k nim potrebného spotrebného materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptávám český návod ke kamerovému komplexu
Vážení zakoupil jsem si u Vaší společnosti Kamerový komplex faktura CZSK 2020/025988 a postrádám český návod nebo odkaz kde k danému typu najdu. S pozdravem Erik Bárta
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-vybavení
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: dodávka klimatizací pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově;2. část: dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově; 3. ...
FN Plzeň, Kamerový systém Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace a zprovoznění níže uvedeného kamerového systému - realizace stavebních prací, dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a dodávkami, instalací a zprovozněním potřebného vybavení. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni ...
Zhotovení (modernizace) a servis kamerového systému
Předmětem veřejné zakázky je modernizace (montáž a spuštění) kamerového systému (obměna analogového systému za digitální a zhotovení únikového východu z areálu NBÚ s ohledem na související potřebu jeho začlenění do kamerového systému), včetně školení a servisní podpory celého řešení po dobu 5 let.
Obnova centrální bezpečnostní infrastruktury sítě IBC MSK
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna centrální bezpečnostní infrastruktury-firewallů včetně nasazení pokročilých bezpečnostních funkcionalit (NGFW) s centrálním managementem, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace, migrace síťového provozu do nové infrastruktury.
Rekonstrukce MKS Plzeň, kamery C6, C9, C12 a C15
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce MKS Plzeň, kamery C6, C9, C12 a C15“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Instalace kamer 2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích rozvodů 3. Integrace do ...