Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů

Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů

Předmětem VZ je uzavření 2 smluv s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky: 1) na zajištění kamerového monitoringu ve společných prostorách BD v majetku statutár. města Ostravy, svěřených městsk. obvodu O.-Jih, jejichž přesný výčet je uveden v příloze 4 sml. dle zadavatelem stanov. harmonogramu instalace, 2) na zajištění kamerového ...

ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a ...

Modernizace varovného a informačního systému

Modernizace varovného a informačního systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technických řešení, která budou sloužit k varování a vyrozumění fyzických a právnických osob, krizových štábů a členů IZS v případech mimořádných událostí, spočívající ve vybudování řídícího stanoviště, dvou vysílačů, výměně starých rotačních sirén za nové digitální bezdrátové sirény a v instalaci ...

Výstavba kamerového systému pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města

Výstavba kamerového systému pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části ...

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a připojení kamerových bodů kamerového systému v zóně s omezením vjezdu a pěší zóně historického centra města Brna, včetně monitorování průjezdu vozidel, sběru dopravních dat a jejich další využití v systémech řízení dopravy (např. DIC) a napojení na optickou páteřní sít SMB.

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu ...

Projektová dokumentace k výstavbě parkoviště a zabezpečovacího zařízení v areálu Zámku Štiřín

Projektová dokumentace k výstavbě parkoviště a zabezpečovacího zařízení v areálu Zámku Štiřín

Předmětem veřejné zakázky je provedení projektové dokumentace na výstavbu parkoviště a zabezpečovacího zařízení v areálu Zámku Štiřín pro stavební řízení a zajištění pravomocného stavebního povolení pro tuto výstavbu.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů a vozidel nezávislé trakce mobilní částí ETCS

Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů a vozidel nezávislé trakce mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. Zákona mezi ČD a jedním dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístí na prvním místě, na dobu určitou, a to 96 měsíců od podpisu rámcové dohody nebo do vyčerpání stanoveného celkového finančního limitu plnění uhrazeného za všechny zadané dílčí zakázky. Předmětem ...

Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv mobilní částí ETCS

Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístí na prvním místě, na dobu určitou, a to 96 měsíců od podpisu rámcové dohody nebo do vyčerpání stanoveného celkového finančního limitu plnění uhrazeného za všechny zadané dílčí ...

Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek mobilní částí ETCS

Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. Zákona mezi ČD a jedním dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístí na prvním místě, na dobu určitou, a to 96 měsíců od podpisu rámcové dohody nebo do vyčerpání stanoveného celkového finančního limitu plnění uhrazeného za všechny zadané dílčí zakázky. Předmětem ...

Vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS

Vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je vybavení 20 elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí zabezpečovacího systém u ETCS včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a včetně zajištění schválení příslušnými schvalovacími orgány.

Vybavení netrakčních souprav railjet mobilní částí ETCS

Vybavení netrakčních souprav railjet mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je vybavení 7 netrakčních souprav railjet v majetku ČD, a.s. mobilní částí zabezpečovacího systém u ETCS včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a včetně zajištění schválení příslušnými schvalovacími orgány.

Vybavení elektrických jednotek řady 680 mobilní částí ETCS

Vybavení elektrických jednotek řady 680 mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je vybavení 7 elektrických jednotek řady 680 mobilní částí zabezpečovacího systému ETCS včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a včetně zajištění schválení příslušnými schvalovacími orgány.

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka a instalace modulu základny a čteček karet RFID a NFC, včetně uvedení do provozu, a dále školení v místě plnění v rozsahu tří hodin pro tři osoby po instalaci zařízení. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Obnova a rozvoj systémů technické ochrany - CCTV

Obnova a rozvoj systémů technické ochrany - CCTV

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV na jednotlivých objektech VZP ČR dle jednotlivých požadavků zadavatele a současně provádění pravidelné technické údržby a servisu takto instalovaných systémů CCTV.

Montované izolované styky

Montované izolované styky

Predmetom zákazky s názvom Montované izolované styky je dodávka koľajnicových stykov osobitnej konštrukcie, v ktorej sú koľajnice vzájomne elektricky odizolované a slúžia pre zaistenie funkcie koľajových obvodov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby: (a) zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Slaný a území ORP Slaný a (b) vybudování varovného a lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi (VLVS) skládajícího se ze součástí VIS (varovný informační systém) a LVS (lokální výstražný systém) pro město Slaný.

Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění trvalého dohledu nad provozem Městského kamerového systému hl. m. Prahy včetně podávání zpráv o jeho stavu, preventivní průběžné údržbě (čištění, kontroly, testování, nastavení technických parametrů zařízení systému), provádění revizí k zabezpečení nepřetržité ...

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Predmetom zákazky je doplnenie a rozšírenie už jestvujúceho systému PSN a systému EPS v objekte ŠD UKF Nitra v priestoroch registratúrneho strediska. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Rámcová dohoda na dodávky kamer a výstavbu kamerových stanovišť Městského kamerového systému

Rámcová dohoda na dodávky kamer a výstavbu kamerových stanovišť Městského kamerového systému

Předmětem veřejné zakázky je poskytování dodávek, montáže, údržby a záručního servisu IP kamer městského kamerového systému hl. m. Prahy, obměna analogových kamer za IP kamery včetně zajištění připojení kamerových stanovišť k dodávkám elektrické energie, vypracování či zajištění požadovaných dokladů, povolení a dokumentace. Podrobné vymezení ...

Modernizace záznamového systému MKS Bezpečná osmička

Modernizace záznamového systému MKS Bezpečná osmička

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace záznamového systému městského kamerového systému „Bezpečná osmička“. Cílem modernizace je úplný přechod na kamery komunikujícím prostřednictvím TCP/IP protokolu a změna principu realizace záznamu signálů z jednotlivých kamer.

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

(záznamy 1/25 z 1954)  strana 1 / 79