NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2.NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení a instalace nového kamerového systému, který bude připojen k dohledovému pracovišti na městské policii. Předmět plnění je rozdělen do těchto etap: Etapa 1 - Bráfova x Nádražní x Jungmannova Etapa 2 - Masarykovo náměstí Etapa 3 - Komenského náměstí - jih Etapa 4 - Komenského ...
Vjezdový systém pro VFN
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž komponent pro vjezdový systém pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze vč. stavební přípravy a záručního servisu.
Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova -  budova Školní 3643/4
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budovy Školní 3643/4 magistrátu statutárního města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu. Součástí zakázky je rovněž ...
Servis bezpečnostních technologií v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb na smlouvu o poskytování servisních služeb pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy v rozsahu dle uvedené Technické specifikace. Zadavatel požaduje zajištění údržby, pravidelných revizí a servisu bezpečnostních technologií systémů technické ochrany v ...
Modernizace požárně bezpečnostního řešení
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace požárně bezpečnostního řešení v budově Rudolfina - konkrétně doplnění systému EPS a instalace evakuačního rozhlasu.
21-150 Servis a revize PZTS, CCTV, EPS
Předmětem VZ je zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav, údržby a kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektrické požární signalizace a elektronického identifikačního systému ACS-linea a EPS.
Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředen elektrické požární signalizace (dále jen "EPS") v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se ...
Údržba Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení v Plzni
Předmětem plnění je provádění služeb údržba Městského kamerového systému v Plzni a Proměnného dopravního značení pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo v Plzni v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem ...
Dodávka kamerového systému pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodání kamerového systému pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšení hladiny a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel
Implementace ETCS L1 LS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed
Cílem díla je výstavba staničního a traťového zabezpečovacího zařízení ve všech dopravnách D3 a traťových úsecích na trati Teplice nad Metují - Trutnov střed, a dále vybudování dispečerského pracoviště, z kterého bude nové zabezpečovací zařízení ovládáno.
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - zabezpečovací systém a bezdrátové sítě
Zabezpečovací systém zajistí ochranu sbírkového fondu, a to rozšířením EPS a EZS. Současně rozšíří zabezpečovací systém o dohledové IP kamery a infrastrukturu nutnou pro jejich provoz. Systém bude doplněn o přístupové body bezdrátové sítě umožňující provoz expozic, zabezpečovacího systému a depozitní (katalogizační) systém. Bližší specifikace ...
Parkovací plocha pro zaměstnance ON Kolín, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro vybudování parkovací plochy pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí díla bude také zřízení veřejného osvětlení, kamerového systému, provedení vegetačních úprav a další související práce dle podmínek zadávací dokumentace.
IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova kamerového systému vč. zpracování dodavatelské projektové dokumentace a provádění podpory a servisu kamerového systému.
Modernizácia, rozširovanie a poskytovanie servisných služieb mestského kamerového systému
Modernizácia, rozširovanie a poskytovanie servisných služieb mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislava a osadenie kamier na vstupy jednotlivých expozitúr mestskej polície. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Obnova jaderného zařízení ÚRAO Dukovany - Zvýšení úrovně zabezpečení
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) rekonstrukce oplocení jaderného zařízení úložiště radioaktivních odpadů Dukovany (dále jen „ÚRAO“) o délce cca 800 m, a realizace elektročástí, a to v rozsahu vymezeném v Příloze č. 6 ZD - závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích přílohách, zejména potom příloze č. 7 uvedené smlouvy - ...
Koncové prvky bezpečnostného systému v objekte Severných hradieb a Žigmundovej brány
Predmetom zákazky je dodávka koncových prvkov kamerového sledovacieho systému CCTV v objekte Severných hradieb a v objekte Žigmundovej brány Bratislavského hradu, ich inštalácia a montáž do prevádzkyschopného stavu, ďalej upgrade softwarovej a hardwarovej časti zariadení v centrálnej serverovni. Podrobná špecifikácia je uvedená v dokumentácií k ...
Parkovací plocha pro zaměstnance ON Kolín, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro vybudování parkovací plochy pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí díla bude také zřízení veřejného osvětlení, kamerového systému, provedení vegetačních úprav a další související práce dle podmínek zadávací dokumentace.
Revitalizace datového propojení objektů, včetně implementace informačního a docházkového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění datového propojení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Blíže ZD.
KŘP Lbk - Vybudování kamerového systému v Libereckém kraji
Vznikne 20 kamerových bodů včetně příslušenství a souvisejících prací a jedno monitorovací pracoviště.
Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku
Předmětem veřejné zakázky je Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek část VIS.
Kamerový a čipový systém do bytů v BD ve správě MČ Brno - Královo Pole
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky kamerového a čipového systému do bytových domů ve správě zadavatele, a to včetně příslušenství, dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodávka bude zahrnovat sestavy dveřních videotelefonů, ...
20-002 H.M. - výstavba primární zóny PZTS a CCTV - realizace
Předmětem VZ je dodávka a instalace systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a systému CCTV (kamerový systém) ve skladovací kapacitě zadavatele - středisku.
Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelu Jihlava. Předmětem veřejné zakázky je oprava stavební části tunelu a úprava svodidel a technologické části (rozvodna NN, kabelové rozvody NN, zdroj nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustava, osvětlení, řídicí systém, dopravní systém, televizní CCTV systém, elektronický ...