Implementace palubní části ETCS do lokomotiv společnosti  PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. - řada 753.7
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel řady 753.7 (dále jen „lokomotivy“), v souladu s požadavky uvedeným v Příloze č. 1 (dále ...
Modernizace a sjednocení systémů EPS v ČRo Praha 2 - Vinohradská 12 a Římská 15
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a sjednocení elektrických požárních systémů EPS v objektech ČRo Praha 2 Vinohradská 12 a Římská 15, vč. návazností na PBZ (požárně bezpečnostní zařízení), v rámci postupné modernizace EPS na jednotný systém, a to dle vypracované projektové dokumentace DPS - na ČRo Praha 2 - Vinohradská 12 a Římská 15 z ...
Servisní podpora a rámcové úpravy systému Symmetry
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
OS Hodonín - modernizace kamerového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace kamerového systému v budovách Okresního soudu v Hodoníně (Velkomoravská 4 a Sadová 4) a to v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací.
Rekonstrukce obytných domů Oblouk v Ostravě-Porubě
Předmětem plnění je realizace stavby: Rekonstrukce obytných domů „Oblouk“ v Ostravě-Porubě to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATELIER 38 s.r.o., IČO: 258 58 343, se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a v souladu s podmínkami smlouvy, podmínkami stavebního povolení vydaného ...
Poptáváme zabudování čipů do čtyř vchodových dveří
Poptávám zabudování čipů do čtyř vchodových dveří, společných s obsluhou dvou výtahů. V současné době jsme si jako SVJ nechali zhotovit dveře. Jde mě o to, co je nutné v této fázi zajistit, aby bylo možné provést montáž čipů.
Obnova technických zariadení pre elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - technických zariadení potrebných na zabezpečenie plynulého pokračovania elektronického monitoringu osôb a k nim potrebného spotrebného materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptávám český návod ke kamerovému komplexu
Vážení zakoupil jsem si u Vaší společnosti Kamerový komplex faktura CZSK 2020/025988 a postrádám český návod nebo odkaz kde k danému typu najdu. S pozdravem Erik Bárta
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-vybavení
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: dodávka klimatizací pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově;2. část: dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově; 3. ...
FN Plzeň, Kamerový systém Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace a zprovoznění níže uvedeného kamerového systému - realizace stavebních prací, dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a dodávkami, instalací a zprovozněním potřebného vybavení. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni ...
Zhotovení (modernizace) a servis kamerového systému
Předmětem veřejné zakázky je modernizace (montáž a spuštění) kamerového systému (obměna analogového systému za digitální a zhotovení únikového východu z areálu NBÚ s ohledem na související potřebu jeho začlenění do kamerového systému), včetně školení a servisní podpory celého řešení po dobu 5 let.
Obnova centrální bezpečnostní infrastruktury sítě IBC MSK
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna centrální bezpečnostní infrastruktury-firewallů včetně nasazení pokročilých bezpečnostních funkcionalit (NGFW) s centrálním managementem, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace, migrace síťového provozu do nové infrastruktury.
Rekonstrukce MKS Plzeň, kamery C6, C9, C12 a C15
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce MKS Plzeň, kamery C6, C9, C12 a C15“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Instalace kamer 2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích rozvodů 3. Integrace do ...
Přechod systému CCTV z analogového na digitální
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) v areálu sídla Senátu PČR a dodávka digitálního systému CCTV včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) včetně jeho zapojení. Součástí veřejné zakázky je dodávka snímacích, zobrazovacích, záznamových a ovládacích prvků (včetně kabeláže) a ...
Servisní služby, jejichž obsahem jsou funkční zkoušky, revize, údržba a opravy technických prostředků
Předmětem VZ je zabezpečení servisních služeb na technických prostředcích fyzické bezpečnosti (dále jen „TPFB“) jednotlivých bezpečnostních systémů, jejich infrastruktuře, integrovaného bezpečnostního řídícího systému (dále jen „IBŘS“) SEU4U a C4. Cílem VZ zajištění bezporuchového stavu TPFB a zachování všech nastavených funkcionalit, které jsou ...
Pořízení kamerových systémů v rámci ochrany a střežení objektů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Dodávka kamerového systému - VSS (video surveillance systém) včetně souvisejících plnění pro ochranu majetku a zvýšení bezpečnosti zaměstnanců na vytipovaných objektech zadavatele.
Elektrická zabezpečovacia signalizácia
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Dynamický nákupní systém pro dodávku komponent pro analogové a digitální sítě
Předmětem DNS budou dodávky analogových kamer a jejich příslušenství, IP kamer a jejich příslušenství, síťových prvků a jejich příslušenství, optických kabelů, komponentů a jejich příslušenství dle aktuální potřeby zadavatele.
Zřízení elektrické požární signalizace EPS, evakuačního rozhlasu ER, rozvody SCS 2020/0062
Zřízení elektrické požární signalizace EPS, evakuačního rozhlasu ER, rozvody SCS 2020/0062
MKDS Kostelec
Předmětem veřejné zakázky je vybudování optické sítě pro připojení kamerových bodů s datovým centrem městského kamerového systému, který je předmětem pronájmu. Následně pak předmět veřejné zakázky tvoří dodávka a osazení kamer na jednotlivých kamerových bodech. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v ...
Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro bezmarkerové sledování pohybů osob v bytě. Ke sledování pohybů osob a výsledné konstrukci modelů zobrazujících pohyby sledovaných osob není nutno v tomto sytému lepit nebo jakkoliv umisťovat na sledované osoby jakékoliv označovací prvky/markery. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, ...
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Učebné pomôcky technického zabezpečenia budov
Predmetom zákazky je dodávka školských učebných pomôcok technického a elektrotechnického zamerania. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou Súťažných podkladov a ich príloh.
IP Kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předmětem této veřejné zakázky je obnova kamerového systému (dále též „CCTV“) v budovách Sněmovní 1, Sněmovní 3, Sněmovní 4 a Palác Smiřických a Šternbernský palác na Malostranském náměstí (dále také „Palác S+Š“), které jsou součástí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PS PČR“).
Údržba a servis systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních činností STO a EPS a komplexních implementací STO a EPS drobného rozsahu v objektech zadavatele a zajištění výkonu činností BOZP, PO a OŽP. Předmětem servisních činností STO a EPS je údržba, servis, revize a periodické činnosti na STO a EPS. Předmětem komplexních implementací STO a EPS drobného ...