Dodávky atraktant hmyzu

Dodávky atraktant hmyzu

Předmětem plnění této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků (dále také jen „odparníky“). Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců

Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky – interiér

Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky – interiér

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - interiér v rozsahu dle projektové dokumentace návrhu interiéru zpracované včetně položkového rozpočtu (výkazu výměr) Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky, Identifikační ...

Poptávám právní služby

Poptávám právní služby

Poptávám následující právní služby: a) poradenství zaměstnávání cizinců mimo EU, legálnost zaměstnávání těchto osob přes agenturu práce, zasílání těchto zaměstnanců ke smluvním partnerům b) příprava, korekce smlouvy na prodej movitých předmětů se sníženou záruční dobou nebo bez jakékoliv záruky c) vysvětlení druhotného využití odpadů dle ...

Podpora a rozvoj SIS

Podpora a rozvoj SIS

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro funkční bloky Statistického informačního systému zadavatele (dále jen „funkční bloky SIS“, které jsou specifikovány v příloze č. 8 Závazného návrhu smlouvy). Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, v Závazném návrhu ...

Zajištění licencí a Software Assurance produktů Microsoft, uzavření multilicenční smlouvy

Zajištění licencí a Software Assurance produktů Microsoft, uzavření multilicenční smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění licencí a Software Assurance produktů Microsoft v rámci multilicenční smlouvy a zajištění licenčního poradenství na období let 2018 - 2020 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

LF – Digitální Snellenův optotyp

LF – Digitální Snellenův optotyp

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu digitálního Snellova optotypu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace

Poptávám nosnice

Poptávám nosnice

Koupím nosnice.

Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace

Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ spočívající ve výstavbě obloukového mostu a zpevněné cyklostezky v k. ú. Mikulčice, v k. ú. Moravská Nová Ves a v k. ú. Kopčany a související činnosti.

Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade

Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade

Předmětem tohoto otevřeného zadávacího řízení na služby je zajištění outsourcingu ICT služeb pro agenturu CzechTrade, tuzemské a zahraniční kanceláře. Zadavatel požaduje, aby Účastník zajistil celkovou komplexní dodávku ICT služeb, sloužící k zajištění provozu infrastruktury a pracovišť tuzemských a zahraničních kanceláří.

Servis a opravy vozidel pro MPO a SpS MPO

Servis a opravy vozidel pro MPO a SpS MPO

Předmětem plnění je zajištění servisních služeb a oprav osobních motorových vozidel pro MPO a SpS MPO včetně služeb pneuservisu. Jedná se o pravidelný periodický servis vozidel, opravy vozidel jak záruční tak i pozáruční, opravy po havárii včetně vyřízení pojistné události, ME + STK. Služby pneuservisu zahrnují dodávku nových pneumatik a ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“ 3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“

Imunostimulancia

Imunostimulancia

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

II/408 Valtrovice, průtah – aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/408 Valtrovice, průtah – aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou

Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu - pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou. Objekt je navržen jako železobetonová monolitická stavba a je navržen jako 5-ti podlažní objekt s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých bude umístěno zázemí lékařů, technické prostory, oddělení ARO a ...

VZ 134.17 Zpracování projektové dokumentace - Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

VZ 134.17 Zpracování projektové dokumentace - Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DSP, DPS) na „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh“ se zajištěním stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je zateplení obvodového pláště domu, půdy a stropů sklepních prostor; oprava střechy vč. výměny ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“ 3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“

Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím

Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím

Předmětem této veřejné zakázky je průběžná dodávka tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím zadavatele (dále jen „tiskové služby“ nebo „systém“) při splnění níže uvedených požadavků a technické specifikace a parametrů SLA uvedených v příloze č. 2 a 3 ZD, a to na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných ...

LF – Audiometr

LF – Audiometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiometru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a ...

Dvoufotonový mikroskop

Dvoufotonový mikroskop

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nového dosud neužívaného dvoufotonového vzpřímeného mikroskopu se širokou škálou excitačních vlnových délek a možností pozorování in vivo.

Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019

Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu 2018 – 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých tiskových titulů ve ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská V Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská V Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. ZŠ a MŠ Borovského v Karviné ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné ZŠ a MŠ Školská v Karviné Více v podrobnostech článku V.1) - Další informace

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s. uvedených v bodu 5 ...

Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích

Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného (separovaného) odpadu v městysy Cerhenice a jejích místních částech Cerhýnky a Radimek v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. ...

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Předmětem veřejné zakázky je obnova mladých lesních porostů do 40-ti let odumřelých vlivem sucha v oblastech okolo Velkého Javorníku, Trojanovic a v masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. V rámci projektu budou odstraněny stávající suché a chřadnoucí porosty (těžba a vyklizení dřevní hmoty), úklid plochy od těžebních zbytků (úklid klestu ...

Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí

Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí

Účelem navrhované stavby je odkanalizování ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká a části ulic Hornosušská, Malá a Veveří v městské části města Havířova – Prostřední Suchá. Stavba představuje výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 1375m, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod celkové ...

(záznamy 176/200 z 1412)  strana 8 / 57