Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídlia Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je rozčlenený do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Projekt rieši len zmenu časti strechy ...
Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Predmetom zákazky je stavebná práca vybudovanie zberného dvora v obci Hrnčiarske Zalužany v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii, zadaní s výkazom výmer ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade ak sa verejný obstarávateľ v technickej dokumentácii odvoláva na konkrétnu značku, alebo výrobcu, uchádzačovi je umožnené predložiť ...
Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba 8 nájomných bytov v obci Sečianky
Predmetom zákazky sú stavebné práce, vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie pozemku pre príjazdovú komunikáciu a inžinierska činnosť spojená s výstavbou 8-ich obecných nájomných bytov bežného štandardu situovaných do objektu troch rodinných domov v obci Sečianky. Predmet zákazky bude následne tvoriť predmet kúpy jednotlivých nájomných ...
Mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené ...
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Lozorno
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu v obci Lozorno v nasledovnom členení: - zber zmesového komunálneho odpadu, - preprava zmesového komunálneho odpadu na skládku alebo do spaľovne, - likvidácia zmesového komunálneho odpadu, resp. uloženie odpadu na skládke, - váženie ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Bravčové mäso -čerstvé 5. Hydina čerstvé mäso 6. Hovädzie mäso čerstvé 7. Mäsové ...
Športová výstroj
Súprava športová letná, súprava športová výberová, trenírky športové výberové určené pre potreby príslušníkov ozbrojených síl SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok
Nákup a dodanie obuvi 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v oddiele B.2 Opis ...
Obnova zrkadliska SPU v Nitre
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné a rekonštrukčné práce na objekte zrkadliska plytkého bazéna umiestneného pred aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorých cieľom je obnova zrkadliska do pôvodnej architektonickej podoby, zabezpečenie statickej únosnosti konštrukcií, vodonepriepustnosti, odstránenie nepôvodných prvkov ...
Zabezpečenie dodávky koncových zariadení pre mobilných asistentov sčítania SODB 2021
Predmetom zákazky je dodanie koncových zariadení v požadovaných technických parametroch, ktoré budú nastavené upravené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, zabezpečenie inštalácie a plnej diaľkovej správy týchto koncových zariadení zo strany Dodávateľa, vrátane dopravy na odberné miesto, ktorými sú všetky obce, mestá a mestské časti v SR, a ...
I/18 Mojšova Lúčka - most 263
Vypracovanie projektovej Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP v podrobnosti Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebného zámeru (DSZ), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského ...
Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba  Mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti - II. časť
Zákazka pozostáva z realizácie mosta cez Dunaj SO 202-00 a) Vypracovania Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá musí byť v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie a platným stavebným povolením na území Slovenskej republiky (SR) a Maďarska (HU) a so záverečným stanoviskom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ...
Reprodukcia výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného tovaru výpočtovej techniky. 1.časť Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva s variabilným operačným systémom (napr. ANDROID) a príslušenstva kompatibilného s touto VT. 2.časť Dodávka výpočtovej techniky s operačným systémom iOS, ktorý je kompatibilný s platformou iOS 12 (platforma vyvinutá pre ...
Rozšírenie CISCO HW infraštruktúry v dátovom centre
Predmetom zákazky je rozšírenie sieťovej infraštruktúry v dátovom centre postavené na HW komponentoch a vybudovanie novej IT infraštruktúry, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch dátového centra v prístavbe Diagnostického centra. Požadované riešenie pozostáva z nasledovných častí; výpočtové a úložné systémy (servery, centrálne diskové pole, ...
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre informačný systém
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému Správny výkon (ďalej len "IS SV") v rozsahu: a) technická podpora a údržba: poskytovanie služieb technickej podpory a údržby IS SV v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch, b) rozvoj: poskytovanie ...
ACCORD - Výstavba pavilónu špičkových technológií
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Rekonštrukcia ciest
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii ciest alebo iných spevnených plôch vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa na základe projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na vykonanie rekonštrukčných prác vždy ...
Obnova lesa – Lesopestovné činnosti Mestské lesy Dobšiná
Predmetom zákazky je poskytnutie lesníckych služieb: uhadzovanie haluziny po ťažbe, zalesňovanie prvé a opakované do nepripravenej pôdy.
1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými ...
5-osé CNC obrábacie  centrum s pevným stolom a pohyblivým stojanom so zabudovaným otočným stolom
Predmetom zákazky sú nasledovné technologické celky: Zariadenie č.1: 5-osé CNC obrábacie centrum s pevným stolom a pohyblivým stojanom so zabudovaným otočným stolom a naklápacou hlavou - 1ks Zariadenie č.2: Mobilné 6-osé meracie rameno pre dotykové meranie rozmerových a geometrických špecifikácií obrobkov - 1ks Zariadenie č.3: Vibračné ...
Výťah, Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Predmetom verejného obstrávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín. Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od 0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží. Stavba sa člení na ...
Materská škola zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia
Jedným z hlavných dôvodov pre obnovu budovy formou tepelnej ochrany je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením všetkých obvodových konštrukcií a výmenou okien a dverí sa vytvorí nová obálka budovy s výrazne lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami ako sú jestvujúce. Realizáciou zatepľovacieho systému dosiahneme zlepšenie mikroklímy v ...
Stavebné práce – Ekocentrum Stupava - 2
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Stavebné práce Ekocentrum Stupava Predmetom riešenia je vytvorenie ekocentra ako súčasti centrálnej oddychovej zóny mesta Stupava, ktoré bude sústreďovať funkčnú náplň kultúrno-spoločenského charakteru, zameranú na relax, výchovu a vzdelávanie. Členenie stavby na stavebné ...