Materiál na výskum
Časť 1. Základný materiál Časť 2. Zmäkčovadlá a plnivá Časť 3. Spracovateľské aditíva do polymérov Časť 4. Farebné koncentráty Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, vybudovanie infobodu vo veži mestského opevnenia na Baštovej ulici, ďalej rekonštrukcia troch prístupových ciest pod hradom, vybudovanie parkoviska pre turistické autobusy a osobné autá, vysadenie zelene a trávnika, vybudovanie verejných toaliet, ...
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov
Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou a rozvojom existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov vyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS ESS AP) s cieľom zabezpečiť dostupnosť, funkčnosť a udržateľnosť IS ESS AP ...
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava Navrhovaná stavba - Cyklistická komunikácia začína pred arealom priemyselného parku v obci Vígľaš a končí pri športovom areali v obci Stožok, kde sa bude napájať na existujúcu infraštruktúru cyklistických ciest. Celková dlžka navrhovaných ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
CNC sústruh
Časť č.1 CNC sústruh _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 CNC obrábacie centrum _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Hrotový sústruh _ 6ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť ...
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu uloženého v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby Komunitné centrum Zadné Halny. Nová budova komunitného centra bude postavená na základoch pôvodnej budovy, ktorá sa v minulosti využívala ako komunitné centrum, avšak bola zničená požiarom tak, že nebolo možné ju opraviť, ani rekonštruovať a v súčasnej dobe nemá súpisné číslo. Z pôvodnej budovy zostali len ...
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
SMART odpadkový systém
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košov prepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber, triedenie a lisovanie odpadu ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom software a obrazoviek. Predmet zákazky je bližšie ...
Obnova budovy MŠ
Rekonštrukcia objektu, v ktorom obec prevádzkujem materskú školu. Zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenu strešného plášťa, výmenu vonkajších výplní otvorov, ústredné kúrenie, zdravo-techniku a elektroinštalácie.
Rekonštrukcia mosta 3128-004 LItmanová - vrátane PD
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe nového mostného objektu č. 3128-004 na ceste III/3128, ktorá zabezpečuje dopravné prepojenie na pútnické miesto horu Zvir, vrátane búracích prác na starom moste a ďalších súvisiacich prác.
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3189 v mieste napojenia miestnej komunikácie z geotermálneho parku.
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Materskej školy Dargov.
Servis dopravných technologických zariadení BOSCHUNG
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy na dopravných technologických zariadenia typu Boschung. Predmetné dopravné technologické zariadenia typu Boschung sú nainštalované na cestách I. triedy, ktoré sú spravované Slovenskou správou ciest.
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste ...
Doprava dreva - východ
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Technické vybavenie grafického pracoviska - zariadenia pre zachytenie obrazu a zvuku
Predmetom zákazky "Zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s. r. o." je nákup technického vybavenia grafického pracoviska, konkrétne technológie automatického vytvárania 2D/3D/360° zobrazení a automatizovanej technológie pre výrobu videí a animácií vrátane príslušenstva a softvéru Predmet zákazky je detailne opísaný v ...
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen na roky 2019 – 2023
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen na roky 2019 2023, podrobnosti v súťažných podkladoch
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné ...
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec
Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2020. V súlade s ustanoveniami zák. č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správu miestnych komunikácií na ...
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovej cene za 1 m2 ...