Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 135 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 15 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 50 ks).

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

Obstaranie technického vybavenia do kompostárne v obci Chrasť nad Hornádom

Obstaranie technického vybavenia do kompostárne v obci Chrasť nad Hornádom

Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia určeného na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obecnej kompostárni v obci Chrasť nad Hornádom v zložení: traktor, čelný nakladač k traktoru, traktrový príves, drvič konárov a drevného odpadu. Zákazka sa nedelí na časti. Ide o obstaranie jedného logického celku: Trakor s ...

Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov

Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov

Predmetom zákazky je prenájom šiestich (6) ks klimatizovaných ležadlových vozňov na celú dobu trvania zákazky a ďaľších maximálne šesť (6) ks klimatizovaných ležadlových vozňov na dobu určenú podľa potrieb obstarávateľa špecifikovaných v riadnych objednávkach a mimoriadnych objednávkach za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej ...

Novostavba polyfunkčného domu Kluknava

Novostavba polyfunkčného domu Kluknava

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe "Novostavba polyfunkčného domu, Kluknava". Jedná sa o novostavbu polyfunkčného objektu v katastrálnom území obce Kluknava konkrétne na parcelách KN-C č. 1/4, KN-C č. 1/5 a parcele KN-C č. 2 vedených na liste vlastníctva č. 1. Všetky parcely, na ktorých bude projekt realizovaný sú vo výlučnom ...

Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie

Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela projektu: Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie. Cieľom projektu je zvýšenie kapacít jestvujúcej MŠ v meste Spišské Podhradie so zameraním na zníženie energetickej náročnosti budov a ich modernizáciu. Úlohou projektovej dokumentácie je vytvorenie celistvého komplexu budov MŠ. Zámerom je ...

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.

OÚ Geča - Zníženie energetickej náročnosti budovy (VO3)

OÚ Geča - Zníženie energetickej náročnosti budovy (VO3)

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy OÚ v obci Geča v zmysle súťažných podkladov.

Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice

Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Materskej školy Dechtice. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Novostavba materskej školy v obci Jasov

Novostavba materskej školy v obci Jasov

Novostavba materskej školy

Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu

Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu

Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICD jednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu, elektródy ...

Osobné motorové vozidlá

Osobné motorové vozidlá

Predmetom zákazky je dodávka 16 kusov nových osobných motorových vozidiel. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling

Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a pozáručného servisu angiografického systému Artis Q Ceiling, od výrobcu Siemens AG, vrátane náhradných dielov, cestovných nákladov a všetkých nákladov spojených s činnosťami servisného pracovníka počas výkonu činností.

Cargo Booking System

Cargo Booking System

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - webovej aplikácie " Cargo Booking System ".

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Počítačové zariadenia

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Počítačové zariadenia

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - jedná sa o kúpu tovaru tovaru v rátane dopravy a montáže na mieste (Počítačové zariadenia, spotrebný materiál a softvér k počítačovým zriadeniam, vybavenie laboratórií technickými zariadeniami, laboratórny nábytok ...

Vákuové výhrevné platne

Vákuové výhrevné platne

Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor

Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb

Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb

Predmetom plnenia je poskytovanie služieb triedenie zásielok a spracovanie nákladných predmetov. Jednotlivé plnenia sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré môžu mať formu objednávky. Poskytovateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb prostredníctvom personálu Poskytovateľa na ...

Systém podtlakovej terapie

Systém podtlakovej terapie

Dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení na liečbu rán podtlakovou terapiou.

B05BB01 chlorid sodný 0,9 % infúzny roztok

B05BB01 chlorid sodný 0,9 % infúzny roztok

Predmetom zákazky je dodávka infúznych roztokov. Predmet zákazky je rozdelený do 30 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 30). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre ...

G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby G. Dusíka spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov a požiadaviek verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné, moderné oddychové plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov (detské ...

Oprava a údržba MK v Trnave

Oprava a údržba MK v Trnave

Predmetom zákaky je poskytovanie služieb údržby a opravy komunikácií v kompetencií mesta Trnava. Jednotlivé zadania budú riašené prostredníctvom objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Kvantitatívne odhady a kvalitatívne požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo

Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo

Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.

Uniforma Hudba MV SR

Uniforma Hudba MV SR

Predmetom zákazky je nákup rovnošiat hudba, ktorá je určená pre príslušníkov Policajného zboru vykonávajúcich výkon služby na útvare Hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Využitie sa predpokladá na nosenie pri hraní na hudobných nástrojoch, na koncerty, na bežné využitie, na rôzne pracovné príležitosti aj na reprezentačné účely, na ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Ludanice

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Ludanice

Predmetom zákazky sú stavebné práce - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Ludanice v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Spišské Vlachy OO PZ, rekonštrukcia objektu

Spišské Vlachy OO PZ, rekonštrukcia objektu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia PZ Spišské Vlachy v rozsahu spracovaného projektu stavby.

(záznamy 1/25 z 496)  strana 1 / 20