Opravy spaľovacích motorov
Opravy spaľovacích motorov typu Man, ČKD, Mercedes, Caterpillar, Tedom, používaných v koľajových hnacích vozidlách spolu s príp. dodaním náhradných dielov a/alebo servisných záručných prehliadok spaľovacích motorov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Tabletový systém rozvozu stravy
Predmetom zákazky je dodávka tabletového systému rozvozu stravy, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, spracovania technologického projektu, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, ...
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Prestavba objektu internátu na bytový dom, Stará Turá
Predmetom zákazky je komplexné prestavba objektu bývalého internátu na bytový dom a výstavba s tým súvisiacej technickej vybavenosti. Prestavbou sa v objekte vytvorí 57 bytových jednotiek bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) , na ...
Sterilizačná technika
Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Národný systém WAMS
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS), ktorý bude integrovaný s celoeurópskym systémom WAMOS.
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva ...
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Operačný stôl
Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - operačný stôl pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou ...
Bytový dom Cerová
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s dvadsiatimi šiestimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie v jednotarife vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou elektrickej energie, to znamená vrátane jej distribúcie a prenosu distribučnou sústavou (prenos elektrickej energie, distribúcia el. energie, systémové služby a ostatné regulované položky) dňa ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa – Veľká Lomnica
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa - Veľká Lomnica, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: 101-00 Cyklistický chodník v katastri obce Veľká Lomnica km. 0,000 - 1,200, 102-00 Cyklistický chodník v katastri obce Huncovce, 201-00 Lávka cez rieku Poprad v km 0,186, ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní
Predmetom zákazky stavebné úpravy objektu SO 02 Sociálno - učebňový prístavok Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto podľa projektovej dokumentácie SOŠ strojnícka stavebné úpravy. V stavebnom objekte SO 02 sa bude realizovať výstavba výťahu na prepravu imobilných osôb. Výťah bude umiestnený v zrkadle schodiska ...
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa
Projekt rieši rekonštrukciu a prístavbu jestvujúcej budovy zdravotného strediska, ktoré investor plánuje transformovať na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa. Hlavným cieľom je vytvoriť nové priestory a zrekonštruovať jestvujúce priestory spĺňajúce súčasné požiadavky poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre ...
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre mesto Prievidza
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Prievidza a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v rokoch 2020 - 2023 v nasledovnom členení: Údržba dodaného ...
Ochrana majetku a monitoring
Predmetom zákazky s názvom Ochrana majetku a monitoring je zabezpečenie strážnej služby v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu: - fyzická ochrana majetku s cieľom ...
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mesta Prievidza v zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich teplú stravu (polievka + hlavné jedlo) v časti mesta Prievidza - Staré mesto.
Obstaranie učebných pomôcok - 3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie učebných pomôcok - 3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie učebných pomôcok - 3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných ...
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Výstavba vstupnej časti areálu, príjem opráv - rýchloservis
Výstavba nového doplňujúceho objektu "Príjmu opráv rýchloservisu a novej Vrátnice" v dvornej časti súčasného areálu. Ďalej rozšírenie parkoviska pre zákazníkov, úpravy jestvujúcej spevnenej plochy, úpravy oplotenia a obnovenie trávnatej plochy pri Bytčianskej ulici.
Rozšírenie účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejným WiFi HotSpotom VisitBratislava
Rozšírenie pokrytia turistických promenád verejným WiFi HotSpotom s bezplatným pripojením k internetu, prevádzka portálového riešenia, poskytovanie a prevádzka privátnej dátovej siete pre pripojenie informačných, zabezpečovacích a bezpečnostných technológií mesta Bratislava.