Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Zhotovenie a dodanie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy
Predmetom zákazky je zhotovenie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT) v oblasti prevádzkovania hazardných hier na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobné ...
Dinutuximab beta
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta,Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza.
Kúpa nových licencii Fabasoft eGov Suite
Predmetom zákazky je kúpa nových licencií Fabasoft eGov-Suite ako aj poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov vyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS Fabasoft) s cieľom zabezpečiť dostupnosť, ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do učební - prírodné vedy a polytechnických učební. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu súťažných podkladov.
Slovensko-poľský dom Giraltovce
II.1.6)Riešením projektu je rekonštrukciou jestvujúcich priestorov v takmer 100-ročnej budove, prístavbou výťahovej šachty, nadstavbou existujúceho objektu a modernizáciou vybavenia objektu vytvoriť vhodné priestory pre nový účel užívania.
Rekonštrukcia komplexnej VZT pre odsávanie z priestorov kuchyne v UNB Nemocnica Staré Mesto
Predmetom zákazky je rekonštrukcia VZT za účelom vetrania priestorov kuchyne a tým zlepšeniu klimatických podmienok a zamedzeniu plesneniu stien.
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu MPSA
Predmetom zákazky je nákup licencií k produktom spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited podľa zmluvy MPSA. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska
Predmetom navrhovanej činnosti je Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska vrátane inžinierskej činnosti.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Výstavba komunitného centra v obci Lastomír
Stavebné práce súvisiace s výstavbou komunitného centra v obci Lastomír, na parcelách č. 146/2, 147/1 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy formou: - zateplenia obvodového plášťa budovy, - zateplenia strechy, - výmeny otvorových konštrukcií, - zateplenia stropu nevykurovaného suterénu (garáže), - inštalácie termoregulačných ventilov a hydraulické vyregulovanie ÚK, - rekonštrukcie vzduchotechniky v ...
Anestéziologický prístroj
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu o ...
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia nemocnice Rožňava
Predmetom zákazky realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, pre oddelenie Urgentného príjmu. V rámci stavby budú uskutočňované dispozičné úpravy oddelenia, ako aj zriadenie rampy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a rekonštrukcia výťahu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. -1. časť predmetu zákazky: ...
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola
Predmetom zákazky je komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Strednej športovej školy Trenčín. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Novostavba domova sociálnych služieb Selice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s vybudovaním domova sociálnych služieb vrátane príslušnej infraštruktúry podľa vypracovaného projektu a podmienok vydaného stavebného povolenia. Stavba pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 Domov sociálnych služieb SO 02 Prípojka a areálový rozvod splaškovej kanalizácie SO 03 ...
Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Domino v Prievidzi. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva v Slovenskom filmovom ústave
Systematická odborná kontrola, diagnostika a ošetrenie filmových materiálov archívneho fondu, ich obnova a prepis k sprístupňovaniu. Predmetom spracovania sú filmy zhotovené na triacetáte celulózy a tiež na nitrocelulózovej podložke. Cieľom je výroba nových 35 mm farebných a čiernobielych filmových materiálov na polyesterovej podložke. Očakáva sa ...
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 39 700 t chloridu sodného, z toho cca 31 250 t návesmi, cca 7 750 t výtlakovými cisternami ...