Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok a úprav vyslobodzovacích zariadení Holmatro a dodávanie náhradných dielov.
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička
Stavebné práce na obecnom úrade, ktorý sa nachádza pod súpisným číslom 260 v obci Bystrička. Areál obecného úradu sa nachádza na parcelách č. 120/1,2, 121, 123, 124, 125/1 pričom budova obecného úradu má parcelné číslo 124. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01 Obecný úrad. Uvedené parcely a ...
Vykurovanie objektu ZŠ Sedlice pomocou OZE
Predmetom projektu pre realizáciu stavby DRS je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla objektu Základná škola v Sedliciach. Objekt ZŠ pozostáva z budovy ZŠ a Telocvičňa. Ako nový zdroj tepla sú navrhované zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovanou výstavbou sa dosiahne ...
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov pre stavby: Oprava a obnova skladového objektu pre depozitár a prevádzkovej budovy na výstavnú sieň a študovňu v areáli Slovenského národného múzea Múzea holokaustu v Seredi, Kasárenská ul. 1005 Sereď. ...
Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostných ciest údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej SSÚR) 4 Košice emulznými technológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Predmet zákazky ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : -Montáž, ...
Online merania – prenos na ÚJD SR
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR, realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka : firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom, routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom a prevodníkmi, ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov
Servisná chémia
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia odborných učební. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Časť č. 1: IKT učebňa Časť č. 2: Biologická učebňa Časť č. 3: Polytechnická učebňa
Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia
Predmetom realizácie je komplexná rekonštrukcia dvoch pavilónov komplexu ŠD Jedlíkova 9 pavilónu C a pavilónu D. Primárnym účelom tejto rekonštrukcie objektov je odstránenie havarijného stavu niektorých konštrukcií, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, zabezpečenie súladu stavu objektov s technickými normami a modernizácia technického i ...
2019 Zateplenie obecných budov
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej
Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, softvéru, interiérového vybavenia a didaktických pomôcok v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka softvérového vybavenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR
Predmetom zákazky je technická asistencia (najmä koordinácia a riadenie odberateľa/objednávateľa súvisiace s predmetom plnenia, zber podkladov pre tlač, práce súvisiace s prípravou tlačových podkladov, kompletné tlačiarenské služby, knihárske a baliace práce, logistika a jej manažment, vrátane služieb súvisiacich s dopravou a distribúciou ...
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému
Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako CES alebo implementácia CES) a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako aplikačná podpora alebo služby) pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky a metodicko-procesnej podpory informačných systémov subjektov verejnej správy zapojených do ...
Prístavba základnej školy Rozhanovce
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce spočívajúce v realizácii prístavby k jestvujúcej základnej škole nachádzajúcej sa na ul. SNP 106/121 v Rozhanovciach. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu ...
Poproč – rozšírenie vodovodu - I. etapa
Predmetom verejného obstarávania je I. etapa realizácie stavby Poproč rozšírenie vodovodu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Mohlerom, autorizovaným stavebným inžinierom. V rámci I. etapy bude realizovaný stavebný objekt SO 01 Vodovod ul. Oľšavská, SO 01.1 Vodovodné potrubie ul. Oľšavská. Vodovodné prípojky na Oľšavskej ulici ...
USG prenosné
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na diagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do ...
Reometer s temperovaním, s rôznymi geometriami s príslušenstvom + He pyknometer
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Strojníckej fakulte.
Komunálne vozidlo – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami
Predmet zákazky: cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa komunálneho vozidla nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami
Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra - 2ks
Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov a mobilného rádiografického stola, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej ...
Výhrevné lôžko
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého ...
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v obci Jahodná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Jahodná v zmysle súťažných podkladov.