Monitory kvapalných RA výpustí
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejného obstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž a sprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú ...
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
Interiérové vybavenie PADC
Predmetom zákazky je dodávka nábytkov a doplnkov interiéru do novorealizovanej prístavby budovy nemocnice Preventívno-ambulantného a diagnostického centra SÚSCCH a.s.
Stacionárne zariadenie
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Služby osobnej dozimetrie
Úradné meranie a vyhodnocovanie dávok osobných dozimetrických veličín (ďalej len kontrola) autorizovanou osobou v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane vykonávania metrologickej kontroly, overovania, kalibrácie a prenájmu meradiel ...
Poskytovanie servisných služieb, služieb podpory a technických expertov pre SW vybavenie
Dodávka softvérových komponentov modulu Search server projektu CAIR -10/2013-D1 NP7 pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR bude obsahovať: Serverová licencia fulltextového databázového systému na prezentáciu konvertovaných objektov (VERI2 Server na báze IDOL Server pre CAIR) v knižniciach pre minimálne 2 mil. objektov; Jazyk: ...
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Futbalový štadión AS Trenčín – južná a severná tribúna
Projekt rieši realizáciu stavebných prác na stavebných objektoch južnej a severnej tribúny. Bližšia špecifikácia stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Stredná oprava plynových generátorov RB211
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211.
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín
Stavebné práce na oprave ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr. km 17,000 ĽHPK, ktoré spočívajú v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze s pôvodným, čiastočne opotrebovaným asfaltovým povrchom medzi obcami Čilistov a Gabčíkovo, najmä však: - Zarezanie krytu vozovky z ...
Čistenie odlučovačov ropných látok
Predmetom zákazky je čistenie odlučovačov ropných látok (ďalej len ,,ORL") v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré spočíva v odsatí zaolejovaných vôd, vyčerpanie vôd z čistenia, odvozu tuhého kalu, likvidácii odpadu a výmeny filtrov podľa druhu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Brúsenie, oprava a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov
Brúsenie, opravy a údržba, leštenie, kalenie, čistenie, povrchová úprava a iné činnosti spojené v vykonávaním servisu chirurgických, laparoskopických, artroskopických a iných nástrojov a inštrumentov, používaných v nemocnici, vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Podporné činnosti pre IT Service Management datacentra
Podporné činnosti pre IT SERVICE MANAGEMENT na 4 roky.
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia hygienických zariadení telocvične Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na ...
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Aplikačné diskové úložisko
Predmetom zákazky je funkčný celok primárne diskové dátové úložisko vrátane inštalácie. Verejný obstarávateľ požaduje aplikačné hybridné dátové úložisko s možnosťou škálovania výkonu pridaním ďalších kontrolérov, tak aby tvorili jeden funkčný celok, pripojiteľné k existujúcej infraštruktúre.
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft
Predmetom zákazky je poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft v rozsahu: a) pravidelné a automaticky poskytované služby podpory technológií Microsoft v prostredí verejného obstarávateľa, b) poskytovanie platených služieb softvérových špecialistov na základe písomnej objednávky v rámci rozšírenej ...
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel
Vykonávanie overovania a kalibrácie určených meradiel autorizovanou osobou, metrologických kontrol, údržby a opráv určených meradiel v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laparoskopická veža, ureterorenoskopy, ultrazvukový litotriptor, laserový generátor, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, ...
Potraviny - Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. časť: Potraviny Ovocie a zelenina 2. časť: Potraviny Čerstvé mäso 3. časť: Potraviny Mäsové výrobky 4. časť: Potraviny Mrazené mäso 5. časť: Potraviny ...
Rekonštrukcia cesty I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacie práce (VP).
Komplexné poistenie II
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia: poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom ...
Modernizácia dialyzačného strediska v NÚDCH Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Zámerom modernizácie existujúcich nevyužívaných priestorov dialyzačného strediska je úprava časti budovy na 1. podzemnom podlaží bloku D, pôvodne využívanej ako dialyzačné stredisko súkromného užívateľa. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť moderné zdravotnícke zriadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti ...