Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám tablety proti klíšťatům pro psa

Poptávám tablety proti klíšťatům pro psa

Poptávám tablety proti klíšťatům pro jezevčíka 12 kg. Žádám informaci o ceně a druhu tablety. Děkuji .

Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace jevištní technologie Městského divadla v Bílině zahrnující dodávku jevištní mechaniky, scénického osvětlení a elektroakustických a inspicientských zařízení. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v soupisu ...

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Předmětem je rekonstrukce střechy panelového domu a zateplení celého panelového domu kontakním zateplovacím systémem.

Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení

Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení

Dodávka 10 ks mechanických lůžek včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení.

Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2018/2019

Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2018/2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Posypová kamenná sůl bude skladbou zrnitosti splňovat ...

Rekonstrukce PB zdi Merboltického potoka v ř. km 3,909 - 4,265

Rekonstrukce PB zdi Merboltického potoka v ř. km 3,909 - 4,265

Projekt řeší rekonstrukci PB zdi o stáří více jak 60 let, kde zdivo je nestabilní a hrozí jeho zřízení. Na několika místech je již zborcené a dochází tak k ohrožení přilehlých pozemků a ucpávání průtočného profilu koryta. Stavba je rozčleněna na pět stavebních úseků. Součástí plnění veřejné zakázky není kácení dřevin. Zadavatel zajistil kácení v ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Kontinuální destilace

Kontinuální destilace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokusné jednotky pro kontinuální destilaci vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.

Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování

Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Pokusné jednotky pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování, vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Mobilní telefonie pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018

Mobilní telefonie pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora

Provozní podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje II

Provozní podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje II

Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje, včetně modulů a integrací vytvořených dle požadavků Ústeckého kraje. Cílem veřejné zakázky je zajištění řádného, efektivního a bezchybného chodu EKIS, tj. ekonomického informačního systému zadavatele nezbytného k podpoře ekonomických a ...

Dodávky drogerie a čisticích prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2018

Dodávky drogerie a čisticích prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2018

průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Objekt bývalé ubytovny je 16 let nevyužívaný a zdevastovaný. Jedná se o 4 podlažní podsklepenou budovu, zastavěná plocha je 712,8 m2, obestavěný prostor 7 746,12 m3. Demolice objektu bude probíhat postupným rozebíráním stavebních konstrukcí bez použití těžké techniky. Po dokončení demolice bude pozemek zbaven odpadu, terénně upraven a zatravněn.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 9 částí

Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech

Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech

Účelem stavby je oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech. Bude provedena stabilizace břehů a koryta Mandavy. Stabilizace bude na levém břehu provedena s využitím kombinace kamenných rovnanin a celokamenných opěrných tížných zdí. Na pravém břehu budou provedeny pouze kamenné rovnaniny a patky v patě břehů. Ve dvou úsecích ...

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Lovosice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Lovosice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou DARBEPOETIN ALFA

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou DARBEPOETIN ALFA

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou DARBEPOETIN ALFA (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční

Účelem stavby je oprava a rekonstrukce břehového opevnění Stříbrnohorského potoka mezi ulicemi Stříbrnohorská a Luční v délce 73 m. Předmětný úsek potoka je přibližně v polovině rozdělen rekonstruovaným silničním mostem na úseky pod a nad mostem. Technické řešení představuje rozebrání a znovuvybudování kamenného zdiva, realizaci kamenné ...

Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem“ na parc. č. 171, č. 172, č. 173, č. 174 a část č. 176 v k. ú. Roudnice nad Labem. Jedná se o stavební úpravy a rekonstrukční práce spojené s úpravou užívání stávajícího objektu čp. 58 KD Říp, Husova nám. a jeho ...

Rybníky Výsluní, Nový rybník – rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze

Rybníky Výsluní, Nový rybník – rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze

Předmětem projektové dokumentace je oprava hráze, provedení patního drénu a rekonstrukce sdruženého objektu spodních výpustí. Stavba sestává ze stavebních objektů: • SO 01 - Oprava hráze • SO 02 - Patní drén (oprava) • SO 03 - Rekonstrukce sdruženého objektu

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně ...

(záznamy 1/25 z 84)  strana 1 / 4