Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Ústecký kraj
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení ...
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR
Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Poptávám náhradní díl na vůz značky Honda Civic
Poptávám náhradní díl na vůz značky Honda Civic, r.v.1985, přední levé parkovací světlo.
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - harvestor, HSM
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva HSM s předkacováním a odkorněním • lanování dřeva HSM (přitahování k HSM na delší vzdálenost s kladkou) • lanování dřeva s pojezdem HSM pomocí lan. navijáku • přibližování dřevní hmoty HSM na OM a • těžba dřeva harvestorem s trakčním navijákem do ...
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - motomanuální
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou
SEZ - Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projekt pro zadání veřejné zakázky „Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“, zpracované v květnu 2018 společností AECOM CZ s.r.o. Projektová dokumentace zahrnuje tyto činnosti: - přípravné práce, zpracování realizačního ...
Provádění lesnických činností v lesním hospodářství ve správním území Města Úštěk v roce 2019 - 2021
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky, na které bude s vybranými účastníky uzavřena smlouva (pro každou dílčí část veřejné zakázky), je řádné poskytování služeb spočívajících zejména v hospodaření v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZL („lesnická činnost"). Lesnické činnosti budou rozděleny na pěstební činnosti a těžební činnosti
Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092
Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Poptávám interiérové dveře
Poptávám interiérové dveře EI90DP1 C o rozměru 900/1970 mm. Dveře interiérové, plné, jednokřídlové, včetně zámku, kování, cylindrické vložky a samozavírače.
Nákup speciálního vozidla určeného pro kontrolu nákladní dopravy 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko-saském příhraničí.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických ...
Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování obce Koštice a části obce Želevice a výstavba nové ČOV, která je kapacitně navržena pro 600 EO. Výstavba nových kanalizačních stok v délce 6 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek v délce cca 1,2 km a zajištění zkušebního provozu ČOV.
Telekomunikační služby
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování následujících telekomunikačních služeb: - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě - Mobilní telekomunikační služby Detailní popis předmětu plnění VZ je v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Myčka podložních mís pro neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. II
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks myčky podložních mís spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019, druhá etapa
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídající požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem číslo 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími, v souladu se zadávacími podmínkami pro jednotlivé části VZ ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Plicní ventilátory
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků - 13 ks plicních ventilátorů s nCPAP spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Mikrofonní pole a mikrofon
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
UJEP – RESTAV – Fakulta strojního inženýrství - CEMMTECH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace a jejích příloh - nová budova Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií)
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k ...
Dodávka aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice, o.z. v Ústí nad Labem
20ks aktivních antidekubitních matrací včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. Stupně, Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s.
Chotiněves – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Pořízení dopravního automobilu s hasičským přívěsem pro účely SDH
Novostavba budovy SOkA Louny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nové budovy Státního okresního archivu Louny, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace. Blíže zadávací dokumentace.
Poptávám servis čerpací stanice odpadních vod
Poptávám firmu či jiný subjekt v okolí Mostu a Teplic s technikou na každodenní poctivou práci tkvící v tom, že se zprovozní čerpací stanice odpadních vod. Přesněji: nejčastější jsou ucpaná čerpadla.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Dubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
ŠP Chuderovský potok - výstavba
Projektová dokumentace řeší návrh retenční přehrážky na spodní části Chuderovského potoka. Těleso přehrážky je situováno v profilu ř. km 0,221. Navrhovaná stavba se člení na stavební objekty: SO 01 Objekt retenční přehrážky; SO 02 Obtok; SO 03 Rampa; SO 04 Náhradní výsadba Detailně viz zadávací dokumentace.