Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Ústecký kraj
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks inkubátorů pro standardní péči a 2 ks pulzních oxymetrů spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z.
dodání nového zdravotnického prostředku – jednoho kusu ventilátoru pro umělou plicní ventilaci MRI kompatibilní, spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice, o.z. – nCPAP
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků - 2 ks nCPAP generátorů pro novorozence se zvlhčovačem spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
revize, servis a opravy výtahů, plošin a zdvihacích zařízení
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Operační stoly pro chirurgii oka
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks operačních stolů pro chirurgii oka spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů. Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Noční stolky
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 30 ks nočních stolků pro nemocniční lůžka spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a ...
Změna užívání školní družiny na učebny základní školy, ZŠ Komenského náměstí, Děčín
Kompletní změna dispozic a složení hygienických místností, nová vzduchotechnika, výměna osvětlení, nové podlahové krytiny a akustické podhledy.
Manipulační vozíky pro Nemocnici Teplice, o.z.
Nákup manipulačních nemocničních vozíků, nerezových a kovových stojanů a stolků.
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
- stavba komunikací, veřejného osvětlení, splaškové a děšťové kanalizace - rekonstrukce vodovodu - výstavba parkoviště - pokládka metroplolitní sítě
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 – 16 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 (slovy: dvaceti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 14 – 16 m ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou VEDOLIZUMAB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou VEDOLIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Úklidové vozíky pro Krajskou zdravotní, a.s.
Uskutečňování jednotlivých dodávek úklidových vozíků, vozíků na tříděný odpad a vozíků na prádlo.
Manipulační vozíky pro Krajskou zdravotní, a.s.
Zajištění opakujících se dodávek zdravotnického vybavení v podobě manipulačních nemocničních vozíků, nerezových a kovových stojanů a stolků.
Příslušenství pro koncová zařízení radiokomunikačního systému PEGAS
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup příslušenství pro ruční terminál TPH 900. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí.
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
CPS a ÚO Most - výstavba
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro odstranění stavby a dokumentaci pro provádění stavby vedené pod názvem „CPS a ÚO Most – výstavba“. Výsledkem bude zhotovení nového objektu centrální požární stanice Most HZS Ústeckého kraje, včetně ...
PT, třetí dvůr, kantýna - oprava střechy a krovu
PT, třetí dvůr, kantýna- oprava střechy a krovu dle PD
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks monitorů životních funkcí spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných ...
Revitalizace objektu Corso - DPS - stavba
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech. Konkrétně se týká objektu Corso, dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a provedení aktualizace dokumentace s ...
Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb
Předmětem plnění veřejné zakázky, je realizace stavby „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v příslušných částech zadávací dokumentace.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Kardiotokografy
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NIVOLUMAB III
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NIVOLUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...