Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Olomoucký kraj
Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Zpracování generelu rozvoje areálu FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je Zpracování generelu rozvoje Fakultní nemocnice Olomouc.
Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Detailní vymezení a popis předmětu plnění je dále uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace „PODMÍNKY ÚČASTI V ...
Poptáváme dodavatele mražených zákusků
Poptáváme dodavatele mražených zákusků pro nově otevřené Bistro - Caffé v Olomouci.
Analyzátor otoakustických emisí III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Poptávám zákrytovou betonovou desku na studnu
Poptávám zákrytovou betonovou desku na studnu, průměr 1300 mm, dělená s ozubem.
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Vyšetření moči se zápůjčkou analyzátorů 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro vyšetření moči a současně výpůjčka analyzátorů
LF/UPOL - Stomatologické soupravy 2019
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a odvoz stávajících zubních křesel, dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 13 kusů stomatologických souprav na Kliniku zubního lékařství LF UP v Olomouci dle technické specifikace, která je uvedena v čl. 2. 2. zadávací dokumentace.
FN Olomouc - Automatický vjezdový systém
Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL).
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějov včetně příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je ošetření pojistných rizik zadavatele pojištěním nemovitého majetku, movitého majetku, pojištěním odpovědnosti za újmu statutárního města Prostějov a příspěvkových organizací města a vybraných obchodních společností.Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. ...
Olomoucko, tepelná zařízení - zajištění havarijní služby, servisních prací, oprav a údržby
Provádění pravidelného servisu a servisních kontrol, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožujících dodávku tepla a teplé užitkové vody v dotčených tepelných zařízeních.
Mikro-ultrazvukový přístroj pro navigaci biopsie prostaty II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu mikro-ultrazvukového přístroje pro navigaci biopsie prostaty s příslušenstvím.
HW a SW pro uložení a streamování vytvořených videozáznamů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 serverů pro uchovávání aktivních webinářů a streamování videa, 1 rozšíření diskového pole pro ukládání neaktivních videomateriálů a zálohování, SW dle specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace, vše s příslušenstvím, splňující technické podmínky zadavatele.
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku VN Olomouc
Poskytování bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně osob a majetku Vojenské nemocnice Olomouc, stanovených Směrnicemi pro zabezpečení ostrahy v požadované kvalitě a v požadovaném čase.
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
Kanalizace ĆOV svazek obcí Pěnčín - Laškov
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Pěnčín a pro obec Laškov na její místní části Kandia a Dvorek. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV v obci Laškov.
Diagnostika HOK III. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratoře Hemato-onkologické kliniky.
Přestavba a změna užívání objektu občanské vybavenosti č.p. 111, Lutín
Jedná se o změnu dokončené stavby, jejíž součástí bude i změna účelu užívání stavby z budovy občanské vybavenosti na bytový dům.
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu; - vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí, - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, - výkon inženýrské ...