Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Olomoucký kraj
VN Olomouc – rekonstrukce operačních sálů a vybudování přístavby ORL
Provedení přístavby pro vytvoření prostor oddělení ORL (ambulance, lůžková část, operační sály). Dojde k částečné rekonstrukci operačních sálů a části lůžkového oddělení, na které bude navazovat samotná přístavba ORL oddělení. Přístavba je navržena o půdorysných rozměrech 25,5*11,0 m. Hřeben střechy přístavby ve výšce 15,215m od úrovně 1.NP. ...
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - st
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného ...
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
Silnice II/449 Uničov – hr. okr. Bruntál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice v intravilánech i extravilánech silnice II/449. Začíná v úseku od konce obce Dlouhá Loučka přes obce Horní Sukolom a Dolní Sukolom a končí křižovatkou se silnicí II/446 u Města Uničova. V rámci stavebních úprav nedojde ke změně směrových a šířkových parametrů silnice, pouze budou ...
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi,  Prostějov
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku spočívající v zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro účely realizace stavebních prací spočívajících v realizaci ekologizace vytápění v leteckých kasárnách Prostějov s rozsahem výstavby v předpokládaném ...
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na letišti Přerov
Dodávky dvou druhů leteckého paliva (JET-A1 a AVGAS 100 LL na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro oba 2 druhy leteckého paliva.
Sterilizátory pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks parních sterilizátorů a 1 ks plazmového sterilizátoru pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – ...
Gamasonda pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks gamasondy pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické ...
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele ( řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická ...
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mycích a dezinfekčních automatů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Ultrazvuky pro Nemocnici Prostějov
1 ks ultrazvuk anesteziologický a 1 ks ultrazvuk operační pro diagnostiku metastáz. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – "Minimální technická specifikace", které jsou volně dostupné na profilu zadavatele.
Operační vrtačky pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku a uvedení do provozu 2 ks chirurgických vrtaček a 8 ks vrtaček pro ortopedii v Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – Minimální technická ...
EKG III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EKG pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Fotovoltaický systém objektů společnosti TopTeramo
Předmětem zakázky je dodávka komplexního fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaického systému, technologie akumulace energie včetně kompletní montáže, dodávka SW pro řízení tg. a jeho monitoring, a to vše v místě realizace.
PřF/CRH – Dodávka laboratorních kyvet
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních kyvet nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
Diagnostické soupravy pro imunohematologická vyšetření se zápůjčkou analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro imunohematologická vyšetření a současně výpůjčka analyzátorů
Produkty na výrobu nápojů pro hospitalizované pacienty
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nálevových čajů a instantních čajových a kávovinových směsí pro přípravu nápojů pro hospitalizované pacienty Fakultní nemocnice Olomouc.
Pořízení datového pole pro provoz společného housingu ERP SAP
Předmětem veřejné zakázky je částečná obnova stávající IT infrastruktury pro společný housing systému SAP pěti vysokých škol – Univerzity Palackého v Olomouci, Janáčkovy akademie múzických umění, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v datovém centru Univerzity Palackého ...
Obec Suchdol - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Suchdol. Následné čištění vod bude probíhat na nově vybudované ČOV (700 EO). Součástí předmětu plnění je i zajištění zkušebního provozu ČOV po dobu 12 měsíců.
Optimalizace technologického centra Olomouckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka: - serverů – dodávají výkon pro provoz aplikací a poskytování nových služeb - doplnění vhodné infrastruktury SAN – datové propoje mezi servery a jinými prvky typicky disková pole a jiná zálohovací zařízení. - doplnění aktivních prvků pro LAN – nutné datové propojení mezi částmi technologického centra ...
Provoz TCK - sběrnice
Předmětem veřejné zakázky jsou služby servisní podpory informačního systému FAMa+ PRO MODULY PS, AM, EAI, ITSM, ZPN pro Olomoucký kraj. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
LF - Elektronické laboratorní notebooky a systém pro statistickou analýzu obrazových dat
Předmětem zakázky je dodávka softwaru s funkcionalitou elektronického laboratorního notebooku a softwaru pro databázování a vyhodnocování obrazových dat z vysokokapacitního screeningu pro další možnost reportování dat v rámci elektronického laboratorního notebooku.