Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihočeský kraj
Stavba sportovního areálu Dubné
stavba sportovního areálu – budova sportovního zázemí, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení, zpevněné plochy a komunikace, oplocení, dětské hřiště a beach volejbal, čistírna odpadních vod a akumulační nádrž
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a ...
Splašková kanalizace a ČOV Horní Radouň
Předmětem zakázky je novostavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 400 EO v intravilánu obce Horní Radouň. Navrženy jsou stoky splaškové gravitační kanalizace + obtok ČOV – celkem cca 4.000 m, ČOV je navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která je schopna pracovat v režimu 30% až 120% zatížení. Stavba je členěna na ...
Zřízení moderní multimediální učebny ZF JU
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající učebny biologie a botaniky ZF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.Učebna bude vybavena moderními binokulárními mikroskopy s energeticky, nenáročným LED osvětlením, umožňujícími kromě klasického pozorování snímání pozorovaného obrazu kamerami s vysokým rozlišením, které budou propojeny s ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Výtahy ve stávajících budovách Pod Hradbami, Prachatice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce Instalace a montáž výtahů včetně souvisejících stavebních prací. Jde o doplnění osobních výtahů do stávajících bytových domů.
Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu
Zakázka řeší společný výběr dodavatele stavebních prací pro 2 dotační projekty: – Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007248 - Chlum u Třeboně – doplnění vodovodu, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007280. Projekt řeší výstavbu splaškové stoky kanalizace a ...
Poptávám vnitrostátní přepravu polystyrenu
Poptávám přepravu polystyrenu 24 m3 z Prahy do Jindřichova Hradce
Poptávám obkladačské a instalatérské práce
Poptávám obkladačské a instalatérské práce. Potřebuji lepidlem srovnat stěnu po minulém obkladu a poté nově obložit. Dále potřebuji položit dlažbu na podlahu a dozdít jakousi přepážku jako zúžení sprchového koutu. -podlahová plocha: 11,4 m2 -plocha stěn k obložení: 19,1 m2 -plocha přepážky k dozdění: 2,2 m2 Dlaždice mám. Jde tedy o ...
Poptáváme výrobce pouťových cukrovinek
Poptáváme výrobce pouťových cukrovinek.
Výroba audiovizuálních děl pro PRIM
Předmětem této zakázky je výroba 32 audiovizuálních děl dále pak jen “AV děl” v podobě animovaných klipů a hraných spotů na podporu a rozvoj informatického myšlení. 1. část - animované klipy se vzdělávacím obsahem 2. část - hrané spoty
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatá Maří, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Cílem veřejné zakázky je v souladu se zadávací dokumentací uzavřít mezi zadavatelem jako budoucím objednatelem a nejúspěšnějším uchazečem jako budoucím dodavatelem smlouvu o prodeji pohonných hmot za zvýhodněnou cenu prostřednictvím palivových karet. Prodej pohonných hmot bude probíhat na čerpací stanici nebo čerpacích stanicích dodavatele.
Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293 Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích (obnova omítek, oprava a restaurování historických umělecko-řemeslných prvků, restaurování nástěnných maleb, oprava ploch podlah atd.)
Simulační technologie na akci SLNO ZSF JU
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kompletních technologií zabezpečující simulační proces. Veřejná zakázka j je rozdělena na dvě části: Část 1: Simulační technologie a simulátory, Část 2: Modely a figuríny
Sběrné dvory Tábor – výběr provozovatele v Bydlinského, Chýnovské a Bukurešťské ulici
Předmětem veřejné zakázky je sběr, oddělené shromažďování a následné předání k opětovnému využití popř. ekologickému odstranění odpadů převzatých ve sběrném dvoře. Provozovatel musí být osobou oprávněnou k převzetí těchto odpadů do svého vlastnictví v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též ...
Dodávka rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zadavatel součástí veřejné zakázky učinil i ...
Poptáváme výrobu součástí soustružením
Poptáváme výrobu součástí soustružením z materiálu AlMgSi1. Nezávazně poptáváme možnost, termín a cenu kompletní výroby součástí včetně materiálu, dle výkresu: Název součásti Č.v. Kusů PŘÍRUBA HADICE MW7-076A 15, 25, 50 a 100 ks Prosíme o nabídky na výše uvedené série. Tyto série jsou opakované (cca. 1x-2x za rok). Četnost záleží na odběrech ...
Stavební úpravy pavilonu I nemocnice České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice v rozsahu těchto zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejich všech příloh a dle projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice a je definovaný projektovou dokumentací. Jedná se o objekt školního zařízení, pavilon je v současné době využíván pro vzdělávací účely. Po rekonstrukci bude využití pavilonu stejné jako doposud. Vlivem navrženého zateplení objektu a ...
Rekvalifikační kurzy pro Jihočeský kraj 2019-2022 I
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 18 částí. ...
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce