Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...

Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUSS s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným ...

Dodávka plovoucích meteorologicko-limnologických monitorovacích stanic

Dodávka plovoucích meteorologicko-limnologických monitorovacích stanic

Tři funkční sestavy stanice jsou určeny pro vysokofrekvenční měření (minimálně v 10minutovém intervalu) meteorologických veličin a fyzikálně-chemických ukazatelů kvality vody ve 3 hloubkách vodního sloupce na vodních nádržích, s řídící a záznamovou jednotkou umožňující telemetrický přenos dat. Stanice měří dlouhodobě (minimálně 5 let) ...

B.j. 22 PB – PČB  Planá nad Lužnicí

B.j. 22 PB – PČB Planá nad Lužnicí

Jedná se o novou a trvalou stavbu pečovatelského domu. Objekt bude sloužit jako pečovatelský dům se samostatnými bytovými jednotkami a společenskou místností. Stavba nespadá do kategorie ochraně stavby podle jiných právních předpisů Objekt je navržen jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Potřeby a spotřeby medií a hmot nijak ...

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Poptávám lisované paletové špalky

Poptávám lisované paletové špalky

Poptávám lisované špalky na europalety 10m3.

Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I

Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I

Předmětem stavebních úprav je vybudování technických a přírodovědných učeben na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice. Konkrétně se jedná se o nástavbu jednoho patra na stávající přízemní objekt včetně přístavby schodiště k tomuto objektu, a dále výstavbu konstrukcí zabezpečujících bezbariérové využívání těchto nových učeben, tj. přístavbu ...

Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - zdravotnické přístroje

Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - zdravotnické přístroje

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení gastroenterologického pracoviště a endoskopickou věž pro operační sály, a to dodávku HF elektrokoagulační jednotky (2 ks), endoskopickou věž pro ERCP (1 ks), videoduodenoskop (1 ks), dezinfektor pro flexibilní endoskop (1 ks) a endoskopickou věž pro COS (laparoskopická) (1 ks).

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

Dodávky zdravotnických výukových pomůcek a zdravotnického nábytku do učebny Somatologie a Laboratoře

Dodávky zdravotnických výukových pomůcek a zdravotnického nábytku do učebny Somatologie a Laboratoře

Cílem projektu je vybudování nové odborné učebny Somatologie, adaptace stávající málo využívané učebny na odbornou Laboratoř ošetřovatelských znalostí a dovedností s programovatelnými robotickými simulátory, pořízení vybavení, prostředků a techniky potřebné pro zavedení inovativního pokrokového systému výuky za účelem zvýšení kvality vzdělávání ...

Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská

Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního objektu SO 491 Kabeláž SSZ a provozního souboru PS 491 Dopravní řešení SSZ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Na křižovatce s ohledem na stavební ...

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací včetně 10 ks sypacích nástaveb, 10 ks sněhových radlic a 4 ks sklápěcích nástaveb - koreb, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka 6 ks kolových nakladačů

Dodávka 6 ks kolových nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks kolových nakladačů dle technické specifikace v zadávací dokumentaci.

Poptávám rozvoz obědů

Poptávám rozvoz obědů

Poptávám rozvoz obědů v okolí Jindřichova Hradce, do 75 Kč.

Poptáváme papírový odpad

Poptáváme papírový odpad

Poptáváme papírový odpad.

Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW

Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW týkající se projektu IROP s reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002635.

Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.

Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Písek, a.s., a to při běžném provozu zadavatele, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Úklidové služby musí být poskytovány v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé jsou povinni postupovat v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o ...

Radětice – kanalizace a čištění odpadních vod

Radětice – kanalizace a čištění odpadních vod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod (ČOV) pro 300 EO a dostavba kanalizace pro odvedení odpadních vod v obci Radětice. Na kanalizační síti obce bude nově osazeno pět odlehčovacích komor.

Dodávka laserového skenovacího konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum

Dodávka laserového skenovacího konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka laserového skenovacího konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum - motorizovaný fluorescenční mikroskop, 7 apochromatických objektivů, 2 scannery (galvanometrický a resonanční), 4 spektrální konfokální detektory (2x PMT + 2x GaAsP), 6 LD laserů: 405nm - 640nm, SW balík včetně modulu pro ...

Rekonverze areálu bývalých kasáren Žižkova - Dvořákova v Českých Budějovicích

Rekonverze areálu bývalých kasáren Žižkova - Dvořákova v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je navrhnout rekonverzi areálu kasáren a jeho přeměnu na nové sídlo Magistrátu města České Budějovice (převážně státní správy) a městské policie dle zadání v příloze a dále vypracování dokumentace pro územní řízení pro tento záměr, vč. inženýrské činnosti pro vystavení územního rozhodnutí. Předmět plnění veřejné ...

Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň - Dodávka gastro vybavení

Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň - Dodávka gastro vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet, který je pro potřeby tohoto zadávacího řízení nazýván Výkaz dodávky Funkčního celku. Gastro vybavení bude dodáváno ...

Mladošovice - vodojem

Mladošovice - vodojem

Předmětem veřejné zakázky je výstavba zemního vodojemu (20 m3) s čerpací stanicí a úpravnou vody pro zásobování obce Mladošovice pitnou vodou. Součástí díla je dále realizace vrtané trubní studny hloubky 85 m. Jeden ze dvou stávajících vrtů hloubky 76 m bude převystrojen a druhý o hloubce 42 m bude zlikvidován.

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava. Jedná se o následující druhy: lupinu mnoholistou, netýkavku žláznatou, kolotočník ozdobný a zlatobýl kanadský. Cílem prováděných prací je regulace šíření a redukce ...

Vybavení laboratoří

Vybavení laboratoří

Předmětem VZ je nákup 8 kusů různého vybavení do laboratoří pro resort Ministerstva obrany.

(záznamy 1/25 z 57)  strana 1 / 3