Generální oprava automobilového žebříku – Magirus AZ 30
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na generální opravu automobilového žebříku Magirus AZ 30 podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
V401 – modernizace, stavebně - montážní práce
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní práce Část 1 – V401 - modernizace - TR Týnec – st. č. 106 – 1. Etapa Část 2 – V401 – modernizace - St. č. 106 – TR Krasíkov - 2. Etapa
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR II
pořízení 16portových 10gigabitových rozšiřujících karet SFP+ pro provozování infrastruktury informačního komunikačního rozhraní tak, aby byl zajištěn dostatečný počet portů pro připojení nových zařízení (loadbalancery a firewally).
OS Litoměřice – Správa objektu soudu na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...
Linie VVN V1911-1914 výměna vedení
Realizace stavby IE-12-6005710 „LINIE VVN V1911-1914 VÝMĚNA VEDENÍ“. Stavba spočívá v demontáži stávajícího vedení velmi vysokého napětí (dále jen VVN) 2x110kV včetně podpěrných bodů (dále jen PB), vybourání jejich základů a výstavbě a montáži nového vedení VVN. Trasa vedení leží mezi TR Kladno Dříň a TR Praha Sever. Přesná trasa vedení je uvedena ...
Opatření pro SOKP 511 a I/12, Praha – Koloděje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v Praze Kolodějích (dle PD Cyklostezka na Prostřední cestě, A248) v prostoru ulice Na Prostřední cestě a dále vedoucí mezi poli až po vyústění na komunikace NN1162. Celý návrh sestává z dvou rozdílných částí: Východní část je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace v ...
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek a pojištění odpovědnosti za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ...
Pořízení licencí produktu AEM Forms a zajištění podpory
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení licencí Adobe Experience Manager Forms, která je nástupnickou technologií produktu Adobe LiveCycle, a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025. Předmět plnění zahrnuje: a) Poskytnutí 6 licencí k softwarovému produktu AEM FORMS: OPT PER CORE (Product Number: 38052869), na období od 15. ...
99Mo-99mTc-generátor
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátoru o aktivitě minimálně 3,1 GBq 99mTc v eluátu v den kalibrace, včetně pomůcek a lahviček pro provádění eluce generátoru, a to do 21.8.2021 dle aktuálních potřeb zadavatele.
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a ...
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je provádění kontrolní a údržbové činnosti stavebních prvků a konstrukcí ve Strahovském automobilovém tunelu (SAT), automobilovém tunelu Mrázovka (ATM) a Zlíchovském automobilovém tunelu (ZAT), a to včetně všech částí stavebních objektů a specifikovaných provozních souborů, které souvisejí s provozem tunelů a jeho údržbou ...
Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12
Předmětem plnění je zastupování zadavatele v roli Správce stavby při výkonu veškerých jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Dopravník třísek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Ložiska
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ložisek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Zajištění kampaně - Náš modrý mák 2019
Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým využitím v domácím a potravinářském zpracování. Identifikace kvalitního, bezpečného a zdravotně nezávadného potravinářského máku a jeho přínosů v lidské výživě. Projekt ...
Splašková kanalizace a ČOV Horní Radouň
Předmětem zakázky je novostavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 400 EO v intravilánu obce Horní Radouň. Navrženy jsou stoky splaškové gravitační kanalizace + obtok ČOV – celkem cca 4.000 m, ČOV je navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která je schopna pracovat v režimu 30% až 120% zatížení. Stavba je členěna na ...
Most Zbraslav, I. etapa demolice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu.Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu, je je v pravostranném směrovém oblouku, podélně stoupá směrem k Strakonicím.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se ...
UK-FF - Pořízení ICT 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, diskového pole, přepínačů, profesionálního knižního scanneru, RFID čipů a RFID brán. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: Servery pro hlavní budovu FF-UK Část B: Profesionální scanner knih Část C: RFID etikety Část D: RFID brány Části B, C, D ...
Zajištění kampaně brambory, zdravá zelenina 2019
Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
OP VVV Sinofonní příhraničí – tiskárny, skenery a multifunkční zařízení II
Předmětem zakázky je dodávka tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů s příslušenstvím, v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
Zřízení moderní multimediální učebny ZF JU
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající učebny biologie a botaniky ZF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.Učebna bude vybavena moderními binokulárními mikroskopy s energeticky, nenáročným LED osvětlením, umožňujícími kromě klasického pozorování snímání pozorovaného obrazu kamerami s vysokým rozlišením, které budou propojeny s ...
Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Kanalizace Nepolisy – místní část Zadražany
Výstavba gravitační kanalizace, výtlaku, čerpacích stanic vč. strojně-technologické části, domovní přípojky.
Nákup 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou. Zadavatel dále upozorňuje, že se musí jednat o podvozky tovární výroby. Vozidla musí být dodána nová, originální, nerepasovaná, v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro ...
II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy - stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy". Předmětem plnění zakázky je vymístění silnic II/101 a III/10160 z intravilánu obce Zápy. Přeložka silnice II/101 je navržena v délce 1,639km v ...