Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup, dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Revitalizace lokality Nové Údolí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nové údolí. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb, které se nachází ve skladovacích areálech zadavatele.
USG na operačné sály  typ č.1
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého ...
Rekonštrukcia a prístavba chir. pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Rekonštrukcii a prístavbe chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu v Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok fakultná nemocnica. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Parašutistů,  Praha 6, č. akce 999051- III
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace včetně chodníku v ul. Parašutistů v Praze 6, v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu, chodníky z litého asfaltu a chodníkové přejezdy z betonové ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Střelecký průsek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Střelecký průsek. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů ...
FN Ostrava – stavební úpravy budovy Krevního centra
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu Krevního centra v úrovni 1.PP a 1.NP. Blíže viz zadávací dokumentace.
Združená dodávka elektrickej energie pre DPMK, a.s.
Združená dodávka elektriny v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č.317/2007 Z.z.
Hydinové mäso -  časť 1.
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Mäsové výrobky Časť 3. Ovocie a zelenina Časť 4. Pekárenský tovar Časť 5. Rôzne potravinárske výrobky Časť 6. Vajcia Časť 7. Zemiaky
Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavy a záručný autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 pre rezort MPSVR SR. Špecifikácia, bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miesta obstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatia zodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky. Obstaravatel ...
Poptáváme odbahnění rybníka
Poptáváme odbahnění rybníka.Potřebujeme odbahnit rybník o velikosti 35 x 25 m. Postavit kamennou zeď z rovnaného kamene v délce 25 m a výška asi 1,50 m. Jedná se asi o 500 m3 přemístění hlíny asi do vzdálenosti 30 m. Mám prosbu můžete mi udělat cenovou nabídku, praskla nám hráz a máme rybník bez vody což přes zimu není dobré. S ...
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR  a
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a ...
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 4.etapa
Predmet zákazky spočíva v obnove všetkých otvorov v druhom nadzemnom podlaží, treťom nadzemnom podlaží a v čelách objektu v podkroví, čo znamená v prevažnej časti v odstránení zámuroviek a obnove otvorov vymurovaním v pôvodných polohách a v odstránení zámuroviek a obnove otvorov úpravou v pôvodných polohách. Pri realizácii obnovy otvorov je nutné ...
Vybíjacie zariadenie
Časť 1 - Vybíjacie zariadenie (určené na bezpečné vybíjanie strelných zbraní (pištoľ, samopal, dlhé zbrane, brokovnica) max. do kalibru strely .338 Lapua Magnum) Časť 2 - Zachytávač na ručné zbrane (určené na zachytenie krátkej zbrane pri jej vytiahnutí neoprávnenou osobou)
Nákup rypadlo nakladače
Nákup rypadlo nakladače
Chodníky Trnava
Predmetom zákazky je spracovanie samostatných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a následná realizácia chodníkov v Trnave na Seredskej ulici od č. domu 158 po č. 176 a k divadlu DISK na Kopánke. Po odovzdaní projektovej dokumentácie oboch chodníkov verejný obstarávateľ zabezpečí inžiniering stavieb a po ...
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD
Križovatka Rohožník bude riešiť napojenie cesty III/1113 (503010) na diaľnicu D2 s rešpektovaním možnosti výhľadového šírkového usporiadania diaľnice D2 na kategóriu D 33,5/120. Diaľnica D2 tvorí súčasť Európskej magistrály, Pan-európsky koridor č. IV. Drážďany-Praha-Bratislava-Budapešť-Arad. Diaľnica D2 začína na štátnej hranici s Českom, ...
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciou II. etapy obnovy interiéru pamiatky Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. V rámci realizácie predmetu zákazky dôjde i ku kompletnej realizácii nových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (audio systém, EZS) ako i dokončeniu inštalácie vykurovacieho systému ...
Rakonstrukce 7. NP – šestinedělí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla – stavby – Nemocnice Kadaň, s.r.o. – Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí sloužící pro potřeby zadavatele a jeho pacientů, to vše v areálu zadavatele dle poskytnuté dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby
VN Olomouc – rekonstrukce operačních sálů a vybudování přístavby ORL
Provedení přístavby pro vytvoření prostor oddělení ORL (ambulance, lůžková část, operační sály). Dojde k částečné rekonstrukci operačních sálů a části lůžkového oddělení, na které bude navazovat samotná přístavba ORL oddělení. Přístavba je navržena o půdorysných rozměrech 25,5*11,0 m. Hřeben střechy přístavby ve výšce 15,215m od úrovně 1.NP. ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Šariš
Obnova a zateplenie zdravotného strediska - Veľký Šariš