Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace jevištní technologie Městského divadla v Bílině zahrnující dodávku jevištní mechaniky, scénického osvětlení a elektroakustických a inspicientských zařízení. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v soupisu ...

UHPLC systém vybavený DAD a RIDK detektorem - opakování

UHPLC systém vybavený DAD a RIDK detektorem - opakování

Předmětem veřejné zakázky je dodání UHPLC systému vybavené DAD, refraktometrickým a fluorescenčním detektorem. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel ...

Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší

Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší

Předmětem plnění zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro kontinuální měření prachových částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1 a troposférického ozónu v mobilním měřícím voze a na 2 měřících stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna. Jedná se o 3 ks analyzátorů suspendovaných částic a 1 ks analyzátoru troposférického ozónu. Konečným ...

VD Býčkovice

VD Býčkovice

Předmětem zakázky na stavební práce je odtěžení sedimentů ze dna nádrže a jejich likvidace dle platné legislativy. Dále odstranění nevhodně rostoucích dřevin, náhradní výsadba, odstranění závlahového potrubí v prostoru sdruženého objektu včetně zaslepení nátoku do závlah a osazení zařízení k manipulaci ve sdruženém objektu. Na tomto zařízení bude ...

Simulátor sanitního vozu s vybavením

Simulátor sanitního vozu s vybavením

Dodání 1ks simulátoru sanitního vozu s vybavením viz specifikace uvedená v zadávací dokumentaci.

Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice

Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice

Investiční akce – stavba se nachází na území lesa mezi obcemi Babice a Mukařov. Rekonstrukce rybníků bude respektovat stávající stav území. Nově vystavěné hráze budou řešeny stejně jako hráze původní tedy jako homogenní zemní hráz. Návodní svah hrází bude opevněn kamenným pohozem 0,5 m na a pod hladinu zásobního prostoru, koruna hrází a návodní ...

Úprava veřejných prostor Týnská ulička – Štupartská, Praha 1, Staré Město

Úprava veřejných prostor Týnská ulička – Štupartská, Praha 1, Staré Město

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních úprav části veřejných prostor Starého Města Pražského. Jedná se o úpravu městských prostorů, tzn. úpravu půdorysného tvaru a výškové úrovně chodníků a komunikací s ...

Studánecký les - III. etapa

Studánecký les - III. etapa

Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...

Bell Piston Prover 3

Bell Piston Prover 3

Předmětem zakázky je: 1) Dodávka primárního etalonového zařízení pro měření průtoku plynů na principu Bell Piston Prover doplněného o sekundární část s blokem/bloky dýz s kritickým režimem proudění. 2) Zprovoznění dodaného zařízení v ČMI OI Pardubice, ČR. 3) Zaškolení obsluhy v ČMI OI Pardubice, ČR Dodané zařízení musí splňovat technické ...

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých ...

Poptávám opravu elektrického invalidního vozíku

Poptávám opravu elektrického invalidního vozíku

Poptávám opravu elektrického invalidního vozíku.

Frézka univerzální - nástrojářská

Frézka univerzální - nástrojářská

Dodávka 1 ks konzolové frézky (universální) na obrobení ocelových a mosazných trubek

Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUSS s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným ...

Dodávka robotických systémů

Dodávka robotických systémů

Předmětem zakázky je dodávka robotických systému, konkrétně se jedná o dodávku 4 kusů robotů, včetně dopravy, školení, oživení stroje a veškerého příslušenství potřebného k uvedení robotů do provozuschopného stavu (např. kabeláž, zdroj napájení, připojení vzduchu atd.)

III/4254 Mutěnice - Dubňany

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/4254 v extravilánovém úseku mezi obcemi Mutěnice a Dubňany a v úseku části intravilánu obce Dubňany, kde má extravilánový charakter. V km 0,000 – 2,465 bude provedena recyklace za studena a položení ložné a obrusné vrstvy vozovky, na zbývajícím úseku proběhne frézování, sanace trhlin a položení ložné a ...

17-147 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu

17-147 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu

Předmětem VZ je zajištění obměny zásob cukru krystalu, tj. dodávka 7 608,15 tun (+/- 0,1 %) cukru krystalu bílého, který bude určen pro dlouhodobé skladování, s protiodběrem 7 608,15 tun (+/- 0,1 %) partie 2004 (1 500 tun), 2003 (5 560,25 tun) a 2002 (547,9 tun) cukru krystalu ze státních hmotných rezerv, tzn. že, se jedná o prodej 7 608,15 tun ...

Rámcová dohoda na dodávky vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s pohonem 4x4

Rámcová dohoda na dodávky vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s pohonem 4x4

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem (na každou jednotlivou část veřejné zakázky zvlášť), a to na dobu 24 měsíců od uzavření rámcové dohody nebo do doby dodání celkového plnění (maximálního množství) dle rámcové dohody pro každou část veřejné zakázky ...

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt ...

Dodávka přenosných mixážních pultů s mikroporty - 2. etapa

Dodávka přenosných mixážních pultů s mikroporty - 2. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosných mixážních pultů se záznamem pro exteriérové natáčení podle technické specifikace v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Baťův kanál, Huštěnovice - Babice, oprava opevnění

Baťův kanál, Huštěnovice - Babice, oprava opevnění

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Baťův kanál, Huštěnovice – Babice, km 39,150 – 40,778, oprava opevnění“. Jedná se o další etapu údržby vodního díla Baťův kanál v úseku mezi plavebními komorami PK Huštěnovice a PK Babice. Stavební práce spočívají zejména v ...

Měřicí přístroje v elektrotechnice a biomechanice

Měřicí přístroje v elektrotechnice a biomechanice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřicích přístrojů v oblasti elektrotechniky a biomechaniky, přičemž specifikace dodávek je uvedena v příloze 1 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí

Rámcová dohoda na dodávky plošinových aku vozíků

Rámcová dohoda na dodávky plošinových aku vozíků

Předmětem Rámcové dohody je sjednání podmínek pro dodávky plošinových aku vozíků používaných v provozních jednotkách zadavatele pro dopravu materiálu

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop – rozděleno na části II.

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop – rozděleno na části II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka konfokálního a elektronického rastrovacího mikroskopu, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a a 1b výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je v každé části veřejné zakázky zařízení dodávané jako celek.

Přístrojová technika v biologii a medicíně

Přístrojová technika v biologii a medicíně

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojové techniky v oblasti biologie a medicíny, přičemž, veřejná zakázka je rozdělena na 13 částí

Software, podpůrný hardware a mobiliář pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí

Software, podpůrný hardware a mobiliář pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění software, podpůrného hardware a mobiliáře pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí pro CSTT včetně příslušenství. Minimální parametry plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

(záznamy 51/75 z 1667)  strana 3 / 67