Bronchoskopy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bronchoskopů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J06BB16 - PALIVIZUMAB  pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
FNKV – Dodávky krevních vaků pro Transfuzní oddělení
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka krevních vaků podle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci (dále také jen "zboží") pro Transfuzní oddělení zadavatele dle jeho aktuálních požadavků, a to pro účely odběrů plné krve a následnou výrobu erytrocytárních přípravků a plazmy pro klinické použití a frakcionaci. Veřejná ...
Dodávky léčivého přípravku: Altepláza - společné zadávání
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivého přípravku „Altepláza“ na základě Smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů, po dobu 12-ti měsíců, včetně přepravy na místo určení.
Dodávka 14 ks motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks motorových vozidel v kategoriích: 1. Limuzíny na alternativní /hybrydní/ pohon 2. Limuzíny 3. Minibusy 4. Osobní vozidla kombi 5. Užitková vozidla o hmotnosti 3,5 t 6. Užitková vozidla o hmotnosti 5 t pro pracoviště MZV v Praze. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci k této veřejné ...
Průtokový cytometr
Předmětem zakázky je dodávka průtokového cytometru do Laboratoře průtokové cytometrie ÚHKT, včetně příslušenství a dále poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji.
Laparoskopická věž - high end se 4 K zobrazením
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Laparoskopická věž „high end“ se 4K zobrazením pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. ...
Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství (dále jen vozidlo), v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v příloze č. 1a a 1b, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2a a 2b zadávací dokumentace (dále ...
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10
Predmetom zákazky je upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10 inštalovaného na pracovisku intervenčnej kardiológie. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, ...
Poptáváme dodavatele mražených zákusků
Poptáváme dodavatele mražených zákusků pro nově otevřené Bistro - Caffé v Olomouci.
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovaním nosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pri testovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV
Predmetom zákazky s názvom "Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV" je: (I) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; (II) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; (III) vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; (IV) vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a ...
Poptáváme rodinný dům
Poptáváme rodinný dům, do 150 km od Prahy, dispozice min. 4+1 (může být i více). Vítány jsou i vedlejší stavby na pozemku (stodola apod.). Zahrada min. 200 m2. Podmínkou je absence vlhkosti a plísně. Stav fasády není rozhodující, podmínkou je dobrý stav střechy a celkově udržovaný stav nemovitosti, bez nutnosti zásadnější (okamžité) rekonstrukce ...
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba, ktorej hlavným zámerom je využitie jestvujúceho objektu + prístavby na objekt ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou.
Diaľkovo ovládané úsekové odpínače - ACON
Predmetom zákazky je obstaranie 350 ks diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov zabezpečujúcich plynulejšiu distribúciu elektrickej energie, vrátane ich montáže a inštalácie.
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle ...
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení ...
Vodovod Libodřice
Předmětem zakázky je stavba veřejného vodovodu v obci Libodřice. Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace.
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR
Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky NOREPINEFRIN
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky pro gastrointestinální trakt - PENTASA
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.2 - Cenová nabídka.
Pořízení služebních osobních vozidel pro SUZ MV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních silničních vozidel pro Správu uprchlických zařízení MV. Technická specifikace automobilů, včetně jejich výbavy je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.