Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Středočeský kraj
Novostavba ZŠ Úhonice - I. etapa
ředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby základní školy pro 2. stupeň, 4 x kmenové třídy + 2 x učebny, celkem pro kapacitu 180 dětí.
Vodovod Pašinka
Předmětem zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Pašinka. Kompletní projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na dvě části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. ...
Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje ...
Poptávám loupané, nesolené arašídy
Poptávám loupané nesolené arašídy pro volně žijící ptáky. Jedná se o asi 80 až 100 kg. Jaká je cena? Děkuji za zprávu. Blanka Míková Dolní Břežany
Novostavba mateřské školy Pampeliška – spotřebiče
dodávka spotřebičů pro mateřskou školu Michalovice, vč. příp. montáže a uvedení do provozu
Novostavba mateřské školy Pampeliška – vnitřní vybavení
dodávky vnitřního vybavení mateřské školy Pampeliška, vč. montáže a uvedení do provozu
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího ...
Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele ve Středočeském kraji podle specifikace přiložené k zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka bude realizována na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Novostavba mateřské školy Pampeliška – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Pampeliška
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro močový analyzátor
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro močový analyzátor včetně zápůjčky přístroje
Aeronautical Information Management Distribution Service
Cílem tohoto zadávacího řízení je pořízení nového systému, služby šíření leteckých informací (AIM DS), jejího rozvoje a servisu po dobu jeho plánované životnosti v délce trvání 10 let, přičemž pořízení je spolufinancováno ze zdrojů EU. Systém bude poskytovat rozhraní založené na technologii webových služeb, které umožňuje automatickým nebo ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Část A
Předmět veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výstavbě nové splaškové kanalizace v obcích v okolí města Mladá Boleslav. Součástí je výstavba gravitačních stok z kanalizační kameniny, veřejných částí kanalizačních přípojek, 7 ks podzemních čerpacích stanic odpadních vod, výtlačných řadů a intenzifikace ČOV Semčice. ...
Pokročilý mikroskopický systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokročilého mikroskopického systému pro potřeby výuky v laboratoři biomateriálů a nanotechnologií s přesahem pro využití ve výuce biologických předmětů a výuce mikroskopických metod na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (dále jen „Mikroskopický systém“). Mikroskopický systém musí mít funkce a ...
Galerie Středočeského kraje - zajištění strážní a bezpečnostní služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se na pozemcích a v budovách Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizace a zabezpečení ostrahy pozemků, objektů a ostatního majetku uvnitř i vně objektů.
Soubor hlavních komponent pro výstavbu prototypu mobilní kondenzační miniteplárny
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s názvem „Soubor hlavních komponent pro výstavbu prototypu mobilní kondenzační miniteplárny“, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010284. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření sedmi samostatných smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude v ...
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část C) – stavba tělocvičen
Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této Zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design – Build (Navrhni a Postav). Pro tvorbu Celkové soutěžní cenové nabídky účastník musí respektovat podmínku, že založení stavby a dodávka ocelové konstrukce proběhne do ...
Shromažďování, sběr, přeprava, využití a odstranění odpadů v obci Nučice v letech 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu na území celé obce Nučice v souladu se zákonem o odpadech, s jeho prováděcími předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Nučice upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na ...
Dodávky výpočetní techniky - Pracovní stanice a periferie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – pracovní stanice a periferie. Bližší specifikace dodávek výpočetní techniky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se zejména o PC stanice a monitory, počítačové soupravy, výkonné pracovní stanice, síťové velkoobjemové uložiště, tiskárnu. Povinností vybraného dodavatele bude ...
Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka – Milovice – vybavení učeben
Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben.
Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka – Milovice – konektivita a připojení k internetu
Předmětem zakázky na konektivitu je vybudování vnitřní sítě a vnitřní konektivita.
Poptávám mák modrý ze sklizně 2019
Koupím mák modrý ze sklizně 2019.