Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Středočeský kraj
BPS - areál Mladá Boleslav
Předmětem veřejné zakázky je vybudování bioplynové stanice.
Realizace polních cest C8 Seletice a C6 v k. ú. Doubravany
Polní cesty C6 v k. ú. Doubravany a C8 v k. ú. Seletice o celkové délce 1 867,65 m, šířce 4,5 m s krytem z asfaltových vrstev a po obou stranách se štěrkovou krajnicí o šířce 0,5 m.
Dodávka IT vybavení
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nového IT vybavení. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části, podrobněji viz dále.
Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro město Hořovice. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Svinaře veřejný vodovod  4.etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu v obci Svinaře, místní část Lhotka. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Svinaře veřejný vodovod 4.etapa“, zpracovanou Ing. Pavlem Valusjakem, projektant vodohospodářských staveb, se sídlem Černomořská 371/16, 101 00 Praha 10, IČ: ...
Novostavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce podia
Předmětem této zakázky je novostavba vyhlídkové lávky v Lánech. Jedná se o jednopodlažní objekt bez střechy. Lávka je osazena do původního terénu a respektuje tvar pozemku i jeho výškový profil.Konstrukční a materiálové řešení: dřevěná konstrukce. Stavba nemá technologická řešení. Dále je předmětem zakázky rekonstrukce podia (vyhlídkové plochy) ...
Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 2 kusů nových vozidel rendez-vous (RV) včetně zástavby dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahují informace na profilu zadavatele odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6653.html
Nová centrum obce Jarpice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy třech objektů vč. bouracích prací a následná nová výstavba občanské vybavenosti.
Rekonstrukce kotelen a výměny kotlů v objektech města
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nezbytné k modernizace kotelen a výměny kotlů v objektech města Příbram. Jedná se dodávku nových kotlů s instalací a přípomocnými stavebními pracemi.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Mukařov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Poptáváme truhlářské práce
Sháníme truhláře, který by nám v horní části výlohy dokázal vybudovat výklopné okno (jako se používají např. ve sklepech), které by se vyklápělo dovnitř do provozovny. Okno by bylo ve výloze nad dveřmi - část výlohy by se přetvořila na okno, viz. plánek. Při vybudování okna by se nesmělo zasahovat do zdiva, pouze do dřevěného rámu výlohy. ...
Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
FZŠ, Týnec nad Sázavou, Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S včetně požárního ...
Modernizace a rozvoj NIS Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Předmětem plnění VZ je komplexní dodávka a implementace modernizace NIS a souvisejících technologií, vybavení a služeb.
Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská II
Jedná se o novou trvalou stavbu. Účelem stavby je propojit stávající dešťovou kanalizaci v ulici V Loučkách (stávající šachta S1) do stávající kanalizace vedoucí ulicí Kralupská (stávající šachta SP3 u areálu školy). V současné době je v ulici V Loučkách uloženo potrubí dešťové kanalizace, které je ukončeno šachtou S1, která je na odtoku zaslepena ...
FZŠ - Mšeno - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky. Podrobná specifikace dodávky včetně technické specifikace dodávaného zboží je uvedena v obchodních podmínkách (v kupní smlouvě) a její příloze, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Likvidace zdravotnického odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2ks zařízení pro likvidaci_zbavení infekčnosti a ostrosti_zdravotnického odpadu a zajištění souvisejících stavebních prací v rozsahu potřebném pro úpravu stávající budovy SO 18a Objekt odpadového hospodářství a výstavbu nového objektu SO 18b Objekt odpadového hospodářství, vše za účelem kapacitního rozšíření ...
Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru Agropodnikání VOŠ a SZeŠ Benešov
Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o zemědělskou techniku: mulčovač, zametač, návěs, přepravník balíků, luční brány, dlátový kypřič nesený a dále o komoru pro stanovení klíčivosti.
Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy hlavní budovy školy, tělocvičny a domova mládeže spojené se snížením energetické náročnosti. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště včetně střechy; - Instalace systému nuceného ...
Experimentální systém EIT
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrického impedančního tomografu a další s tím spojené služby. Bližší specifikace přístroje je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též souhrnně „dodávka“). 1)Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky (specifikace) dodávky stanovené Zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace ...
Oprava fasády požární zbrojnice v Chabeřicích
Předmětem plnění je oprava a zateplení fasády požární zbrojnice (čp.42), včetně výměny oken. Tato zakázka je technicky definována již zpracovanou projektovou dokumentací projektantem František Šimůnek, Želivského 764, 284 01 Kutná Hora. Zakázka obsahuje: • Zateplení 175 m2 pláště budovy • Nanesení 230 m2 omítky • Výměna výplní 5 ks ...
FZŠ - Žebrák - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) do vybavení jednotky požární ochrany sboru ...
GO TG1 a GO TG2 ESL - HG, PG, budič
Oprava hlavního generátoru, pomocného generátoru a budiče v rámci GO soustrojí TG1 a TG2.
GO TG1 a GO TG2 ESL – strojní část
Generální oprava soustrojí TG1 a TG2 ESL v rozsahu kompletní demontáž a zpětná montáž, návrhu, výroby a dodávky nového oběžného kola, rozvaděče, víka turbíny, hřídelí, servomotorů, ložisek, systému chlazení a mazání, systému hydraulické regulace. Dále pak provedení oprav dalších souvisejících dílů. Provedení modelových zkoušek, zkoušek na díle, ...