Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Středočeský kraj
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Předmětem Veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb Zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení ...
II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, II. etapa
Jedná se o výstavbu již zdemolovaného mostního objektu ev. č. 244-001. Území stavby se nachází severně od Prahy v obci Měšice a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je součástí silnice II/244, která je v obci Měšice páteřní silnicí směr východ-západ a tvoří spojnici mezi silnicemi I/16 a I/9. Řešený úsek v celé jeho délce prochází ...
Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací.
Lávka přes Labe v Nymburce
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka ...
Poptávám instalaci motorického ovládání závěsů
Poptávám instalaci motorického ovládání závěsů. Měl bych zájem o motorické ovládání dvou závěsů, event. dvou závěsů a dvou záclon.
Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů Statutárního  města Kladna II
Předmět plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Kladna a jejich bezprostředního okolí. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v příloze č. 1. této Zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy o dílo pro každou část samostatně.
Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany
Předmětem plnění této veřejné zakázky je a) nájem měřících zařízení pro úsekové měření rychlosti v 5 úsecích, b) zajištění provozu měřících zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o průjezdech vozidel a o provedeném měření a c) poskytnutí dalších činností a služeb uvedených v přílohách č. 1 a 3 této ZD, a to po dobu 5 let od počátku doby ...
Zateplení stavebního objektu č. 241, č. 250 a č. 281
Předmětem veřejné zakázky je zateplení stavebního objektu č. 241 (Velké zbytky), č. 250 (Radiochemie) a č. 281 (Energetika)
Jednorázový materiál a chemikálie
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázového materiálu a chemikálií pro zajištění výzkumné činnosti zadavatele.Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Dodavatel není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.Dodavatel je oprávněn podat nabídku do části nebo částí, které si zvolí. Dodávky na ...
Kanalizace a ČOV Hradčany
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Hradčany včetně nové ČOV s kapacitou 280 EO. Délka kanalizace 4,75 km. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních přípojek. Předmětem plnění je také zajištění dohledu nad zkušebním provozem ČOV.
Elektromobilita Hovorčovice
Předmětem zakázky je dodávka pěti elektromobilu typu M1 s kapacitou baterie minimálně 30 kWh. Výkon elektromotoru minimálně 60 kW.
Svoz a likvidace odpadu města Rudná 2020
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy - komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Rekonstrukce chlazení
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 2 ks stávajících kompresorových soustrojí typ 4VN 150 A a instalace 2 ks nových kompresorových soustrojí a instalace nového systému řízení (MaR), včetně detekce úniku NH3. Předmětem zakázky je dále výměna expanzní nádrže a dodávka sběrače kapaliny.
Mšecké Žehrovice – kanalizace III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Mšecké Žehrovice místní část Lodenice. Gravitační stoky v délce 1021 m a výtlačné kanalizační řady v délce 1033 m a výstavba dvou čerpacích stanic. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Nové Strašecí. Součástí stavby bude také vybudování kanalizačních přípojek.
Poptáváme nerezový protiskluzový plech
Poptávám nerezový protiskluzný /slzičkový/ plech v malé tloušťce - ideálně 1-1,5 mm. Měli bychom zájem o tyto 4 tabule: 676 x 1585 mm 676 x 1585 mm 717 x 1585 mm 723 x 1585 mm. Předem Vám moc děkuji za Vaši případnou zpětnou vazbu. S pozdravem, Štěpán Lajda
Dodávka učebních pomůcek - opakování
Předmět plnění je dodávka učebních pomůcek. Tato veřejná zakázka je dělena na 2 částí: váhy a komponenty kloubových hřídelů.
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Záměrem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) na dobu 36 měsíců, na základě které bude zadavatel průběžně čerpat pohonné hmoty (benzin Natural 95 a motorovou naftu) u čerpacích stanic vybraného dodavatele bezhotovostně pomocí karet za platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě. Předpokládaný objem čerpaných pohonných hmot je ...
Projektová dokumentace a inženýrská činnost k výstavbě ČOV v Kostelci nad Černými lesy
Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace obsahující stavební a technologické části na výstavbu ČOV. V ČOV budou stavebně navrženy tři linky po 2 200 EO, technologicky však budou vystrojeny jen dvě linky (navrhovaná kapacita ČOV v rámci zakázky činí 4 400 EO, třetí linku bude možné výhledově osadit technologií a zvýšit kapacitu na 6 600 ...
Úpravna vody Zaječov
Předmětem veřejné zakázky je dodávky nové technologie na úpravu vody včetně stavebních prací v obci Zaječov. Součástí předmětu je také zhotovení prováděcí dokumentace na technologickou část.
Úprava vzduchotechniky pro provoz zařízení HELCZA
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka systému vzduchotechniky dle přiložené projektové dokumentace.
II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice, I. a II. etapa - stavební práce
Předmětem I. etapy je rekonstrukce ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš (dle situace). Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru. Předmětem II. etapy je rekonstrukce komunikace ...
Městský parkovací systém v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacích automatů a dodávka a implementace software pro parkování.
Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti
Stavba se nachází v obci Mnichovo Hradiště, řešená lokalita se nachází v centru města Mnichovo Hradiště. Jedná se o plochu náměstí v centrální poloze města, tedy z historického hlediska o křižovatku hlavních dopravních tras. Tyto jsou reprezentovány průjezdními úseky silnic II. třídy (II/277 a II/610). Stavba bude plnit funkci veřejného ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. – Sanace rybníčku V Březí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody AEROSPACE a.s. – sanace rybníčku V Březí“, zpracované v únoru 2018 společností EKOSYSTEM spol. s r.o. Dalšími dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou: - rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. 41/OOV/0635999.11/07/PJC ze dne ...