Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Středočeský kraj
Propojení vodovodního řádu s vodojemem v Jiřicích
Předmětem veřejné zakázky je podzemní liniová stavba, která bude plnit funkci zásobování pitnou vodou obyvatelstvo obce Jiřice, a to formou napojení nového přivaděče z vodovodní sítě (VaK Mladá Boleslav, a.s.). Do zájmové lokality bude přivedena pitná voda ze směru od města Benátky nad Jizerou formou napojení na stávající ocelový řad.
Sadská – Kanalizace v ulici Resslova
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových gravitačních přípojek splaškové kanalizace pro stávající zástavbu rodinných domů v ulici Resslova ve městě Sadská. Účelem této stavby je spolehlivý odvod splaškových vod z dané lokality.
Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační sítě v místní části městyse Křinec – Nových Zámcích s odvodem odpadních vod do kanalizační sítě obce Rožďalovice čištěním na ČOV Rožďalovice.
Poptávám odhad ceny starožitných hodin
Poptávám odhad ceny starožitných hodin.
II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy - stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy". Předmětem plnění zakázky je vymístění silnic II/101 a III/10160 z intravilánu obce Zápy. Přeložka silnice II/101 je navržena v délce 1,639km v ...
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p.
Předmětem plnění je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) v odborné letecké, obchodní, technické, právní a všeobecné AJ kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Dodávka zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy pro provádění fotodokumentace histologických řezů a záznamu výsledků imunohistochemických a biochemických reakcí v prostorovém kontextu orgánů, tkání a buněk, a to s využitím klasických i fluorescenčních značek.
Poptávám dodání netříděného betonářského písku
Poptávám dodání netříděného betonářského písku s dovozem do Libušína (Kladno) v množství 3 m3.
Jestřabí Lhota ČOV a splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Jestřabí Lhota ve Středočeském kraji.
Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L. – projekční a inženýrské práce
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky; včetně provedení doprovodných inženýrských činností souvisejících se zajištěním a provedením průzkumů a se získáním společného povolení. Jednotlivé projektové dokumentace ...
Dodávka výpočetního clusteru a datového úložiště pro bioinformatické využití
Dodávka výpočetního clusteru a datového úložiště pro bioinformatické využití vč. dopravy instalace a zprovoznění
Nové funkce IS města Beroun
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města. Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části: Část 1 – aplikační rozšíření, spočívající v implementaci aktivit: Centralizace správy uživatelů, Elektronizace vybraných agend IS, Centrální správa přestupků, Nástroj pro centrální evidence úřadu, ...
Projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je inženýrská, projektová a manažerská činnost za účelem řešení zásobování pitnou vodou místních částí města Týnec nad Sázavou: Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Čakovice, Podělusy a Chrást nad Sázavou, a dále odkanalizování odpadních vod z místních částí Krusičany a ...
Restaurování mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování těchto dřevěných zlacených a polychromovaných plastik: - busty sv. Víta a sv. Václava - sochy sv. Antonína Paduánského se soklem - sv. Terezie z Lisieux se soklem - bočního oltáře Všech svatých - sousoší Getsemany - sochy sv. Vojtěcha se soklem - sochy sv. Prokopa se soklem - sochy sv. Jana ...
Kanalizace a ČOV Větrušice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 850 EO. Kanalizace bude složena z gravitační a tlakové kanalizace. Účelem projektu je vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu, která odvede splaškové vody z jednotlivých nemovitostí v obci Větrušice do centrální ČOV, kde dojde k jejich vyčištění. Realizací projektu ...
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Hledám investora pro začínající stavební firmu
Sháním investora pro mou začínající stavební firmu STAVORAMAX s.r.o. zabývající se výstavbou kvalitních pasivních a nízkoenergetických dřevostaveb. Firma byla založena v březnu 2019 a má otevřené veškeré potřebné živnosti k výstavbě domů na klíč. Ve stavebnictví jsem od roku 2001 a od 2008 jako stavbyvedoucí u jedné firmy ve Velké Británii, která ...
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu - Technické služby města Nymburka
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu.
Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizace, která napojí otevřené výpustě na budovanou přečerpávací stanici, na kterou navazuje kanalizační přivaděč vedoucí do kanalizační sítě města Hořovice. Přečerpávací kanalizace je navržena tak, aby mohla sloužit pro celou obce Tlustice. Přečerpávací stanice je umístěná na severovýchodním okolním ...
Vodovod Černíky
Výstavba vodovodu obce Černíky zahrnuje výstavbu vodovodu napojeného na stávající vodovod Kounice pomocí ATS. Rozsah stavby: Vodovod - vodovodní řady DN 100 1 713,4 m DN 80 1 445,1 m - automatická čerpací stanice 4,0 l/sec - přípojka NN k ATS 300 m
Kanalizace obce Svatá
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, kanalizačních výtlaků, čerpacích stanic odpadních vod a veřejných částí kanalizačních přípojek.
II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Předmětem plnění zakázky je kompletní rekonstrukce silnice II/112 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/127 u Zdislavic a hranicí Středočeského kraje, tj. v rozsahu provozního staničení silnice 27,119 – 38,535. V rámci rekonstrukce dojde k opravě několika propustků. Na základě diagnostického průzkumu vozovky byla navržena výměna konstrukčních ...
Měřicí přístroje v elektrotechnice a biomechanice II
Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce vozovky silnice II/102 v úseku křižovatka se silnicí II/104 v Davli – Štěchovice včetně průjezdního úseku ve Štěchovicích v celkové délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 – 19,190 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017. Dále je požadováno i provedení I. mostní prohlídky ...
ZŠ Nové Strašecí – stavební úpravy odborných učeben + dodávka nábytku
Předmětem plnění je: • vytvoření (resp. stavební úpravy a vybavení specializovaným nábytkem) učebny fyziky se zázemím pro 30 studentů o rozměrech 11,76 x 5,85 se 4mi okny • vytvoření (resp. stavební úpravy a vybavení specializovaným nábytkem) učebny chemie se zázemím pro 26 studentů o rozměrech 7,8 x 6,43 x 3,74 m se 3mi okny • vytvoření (resp. ...