Technická podpora definovaných prvků IT prostředí PP ČR 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory hardwaru a softwaru pro centrální servery, disková pole a související zařízení centrálního stupně informačních systémů PČR ve dvou lokalitách, a to v Praze 6, Bubenečská 20 a Praze 7, Strojnická 27.
DNS - Osobní střední automobily pro VP - 2020 - 2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních středních automobilů v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a řídících úkolů.
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
Cílem akce je zvýšit podíl, resp. vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku některé přimíšené dřeviny – jedli bělokorou a javor klen. Záměrem toho je ve vybraných částech masivu Pradědu vytvořit ohniska jejich budoucí samovolné obnovy a obnovit tak druhové složení odpovídající potenciální vegetaci. Tímto také zlepšit strukturu porostů ...
Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání
Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě ...
Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2
Předmětem veřejné zakázky je výstavba stoky A2, která gravitačně odvádí splaškové vody jak z Cholupic, tak z Cholupického vrchu včetně chatové osady, přepojuje lokalitu „Na Beránku“ a dále odvádí splaškové vody až do ulice Československého exilu, kde je zaústěna do stávající stoky DN 300. Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních ...
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobročkov a Želnava
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobročkov, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Služby podpory a realizácie verejného obstarávania
Predmetom zákazky sú služby podpory a realizácie verejného obstarávania.
Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN
Činnosti podpory procesů správy uživatelů a aplikace Centrální správa uživatelů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností provozní podpory procesů správy uživatelů IISSP a aplikace Centrální správa uživatelů IISSP (dále jen „Činnosti“ nebo „Činnost“) v prostředí SAP, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen „Rámcová ...
Tříkamerový DSNG vůz
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, dodávka technologických zařízení podle položkové specifikace, úprava interiéru vozu dle zadání, montáž technologického stolu, monitorové stěny, technologických stojanů a silových elektro rozvodů, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení ...
Nákup serverové infrastruktury aplikací IS VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 3 let (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávky HW vybavení serverové infrastruktury datových center a ...
Dodávky rouškování pro Oční kliniku ÚVN Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů jednorázového operačního rouškování pro oční sály Oční kliniky v ÚVN.
Sklízecí mlátička
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku sklízecí mlátičky pro školní statek.
Úplatné nabytí práv k licenčním službám
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a dodávky spočívající ve změně e-mailového řešení, kdy budoucí řešení musí být ve formě cloudové e-mail služby provozované v EU a dále o licence na programové vybavení pro administrativu. Smlouva se uzavírá na dobu 4 let s možností automatického prodlužování – viz smlouva. Podrobná specifikace předmětu plnění ...
SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů Sochorova
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného střediska odpadů (SSO) v MČ Žabovřesky. Toto nové SSO má vzniknout jako náhrada za stávající (provizorní) středisko v souvislosti s novou zástavbou v ulici Sochorova.
Zpracování restaurátorského průzkumu a záměru repase vnitřních dveří Strakovy akademie
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských průzkumů a záměrů repase: vnitřních dveří 1.NP–3.NP a části 1.PP Strakovy akademie, spojovacích dveří v chodbách včetně vnitřních oken do atria, včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele a vstupních vrat Hrzánského paláce včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele.
Poskytování služeb Service Desk a Desktop 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby Service Desk, služby podpory koncových stanic, služby podpory ostatních zařízení a drobného HW a služby podpory LAN. Předmětem plnění jsou dále služby na bázi Time & Material a asistenční služby poskytované v rámci plánu ukončení služeb.
Pořízení drtiče pro společnost Wood Ecology s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče dřevních odpadů a kolového nakladače.
Modernizace audiovizuální techniky v objektech Slezské univerzity v Opavě
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální techniky do 38 místností ve 3 budovách Slezské univerzity v Opavě.
BENLYSTA 2020
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
FN Motol – Pazopanib II
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku Pazopanib, léková forma POR TBL FLM, balení 30x200 mg a 60x400mg, pro potřeby FN Motol, po dobu 48 měsíců.
Přístroj pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu přístroje pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti FN Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny.
Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací.
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD –  PL Šternberk rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“. Předmětem díla je: a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních ...