Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Dodávka a instalace interiérové vybavení vybraných prostor v objektu Hloubětínská 55

Dodávka serverů a rozšíření diskových polí

Dodávka serverů a rozšíření diskových polí

Předmětem plnění veřejné zakázky v jednotlivých částech je dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků - serverů, včetně uvedeného softwarového vybavení a odborného školení – část 1 a rozšíření diskových polí – část 2 v požadované kvalitě, funkcionalitě.Součástí dodávky je rovněž instalace a zprovoznění dodávaných ...

Systém podpory provozu A-319 AIRMAN - nákup

Systém podpory provozu A-319 AIRMAN - nákup

Nákup hardware, software a služeb pro systém podpory provozu a údržby letounů A-319 AIRBUS

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici vstupní části a přístavbě fakultní studovny s knihovnou k objektu „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci, včetně provedení vstupního schodiště s rampou a přeložky venkovní kanalizace. Součástí prací jsou i drobné dispoziční úpravy stávajících dotčených prostor a provedení ...

Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je - komplexní dodávka funkčního informačního systému Avízo pacienta pro zadavatele včetně poskytnutí licence k užívání softwaru - komplexní dodávka funkčního informačního systému Svolávání lékařských týmů pro zadavatele včetně poskytnutí licence k užívání softwaru - úprava stávajícího informačního systému zadavatele ...

Nákup magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci  detekčních látek

Nákup magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci detekčních látek

Veřejná zakázka spočívá v dodávce magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci sentinelových lymfatických a magnetických detekčních látek.

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také ...

Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření

Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření

Předmět zakázky je dodávku zařízení umožňující komplexní metody studia excitabilních tkání pomocí kombinovaných optických a elektrofyziologických technik.

Stavební připravenost pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV

Stavební připravenost pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV

Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a stavební práce pro realizaci stavební připravenosti pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV. Zadavatel má zájem objednat dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace jednotlivých projektových stupňů a následnou realizaci celého díla pod názvem „Stavební ...

Personální sekvenátor pro CEITEC MU

Personální sekvenátor pro CEITEC MU

Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému pro masivně paralelní sekvenování pořizovaný pro centrální sdílenou laboratoř CEITEC – Genomika. Systém by měl být schopen zajistit vysoce variabilní aplikace především cílené resekvenování genů a souborů genů, sekvenování malých genomů nebo smallRNA sekvenování. Minimální požadavky na předmět veřejné ...

Rámcová dohoda na dodávku plynových chromatografů

Rámcová dohoda na dodávku plynových chromatografů

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky plynových chromatografů v 5-ti vymezených částech.

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace lokality U Vodojemu pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Výsadba příměstské zeleně zahrnuje výsadbu stromů, keřů a ostatní zeleň. Stavební práce pak zahrnují zhotovení doprovodných staveb - joggingového okruhu, MTB okruhu, lezecké stěny, infokiosku, discgolfu, veřejného osvětlení, oploceného výběhu ...

Genetický a epigenetický analyzátor nukleových kyselin

Genetický a epigenetický analyzátor nukleových kyselin

Předmětem plnění je dodávka a instalace jednoho kusu vysokokapacitního automatického systému pro DNA analýzy, využívajícího hmotnostní spektrometrie k detekci genetických variant, metylační analýzy, kvantitativních expresních profilů a hodnocení změn v počtu kopií DNA pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb (dále také jen „servis“) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka a implementace NIS včetně zajištění servisních služeb Část 2: Dodávka a implementace LIS včetně ...

Dodávka komplexního programového vybavení IS ZABAGED® 2014+

Dodávka komplexního programového vybavení IS ZABAGED® 2014+

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komplexního programového vybavení APV ZABAGED® 2014+ pro vedení a aktualizaci databáze ZABAGED® 2014+ včetně základních programových systémů (licencí software na dobu minimálně 5 let), pokud jsou nezbytné pro funkci APV ZABAGED 2014+. Předmětem dodávek nejsou technické prostředky (hardware) a ...

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. – separátor, ultrazvuk operační

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. – separátor, ultrazvuk operační

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace separátoru a operačního ultrazvuku. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Novostavba polyfunkčného domu Kluknava

Novostavba polyfunkčného domu Kluknava

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe "Novostavba polyfunkčného domu, Kluknava". Jedná sa o novostavbu polyfunkčného objektu v katastrálnom území obce Kluknava konkrétne na parcelách KN-C č. 1/4, KN-C č. 1/5 a parcele KN-C č. 2 vedených na liste vlastníctva č. 1. Všetky parcely, na ktorých bude projekt realizovaný sú vo výlučnom ...

Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní

Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní

Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace stavebního díla „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ v k.ú. Plánice včetně zajištění kolaudačního souhlasu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie

Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela projektu: Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie. Cieľom projektu je zvýšenie kapacít jestvujúcej MŠ v meste Spišské Podhradie so zameraním na zníženie energetickej náročnosti budov a ich modernizáciu. Úlohou projektovej dokumentácie je vytvorenie celistvého komplexu budov MŠ. Zámerom je ...

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.

UTB – Software pro překlady 2

UTB – Software pro překlady 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické ...

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024

Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024

Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11

Předmětem veřejné zakázka je: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 0.13 Koliště-Milady Horákové: Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.13 Koliště-Milady Horákové vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA ...

(záznamy 26/50 z 1617)  strana 2 / 65