Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Implantabilná dlhodobá komorová podpora s pulzatilným tokom krvi
Časť 01 : Implantabilná dlhodobá komorová podpora s pulzatívnym tokom krvi Časť 02 : Krvná pumpa s hadicovým setom Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Mycí a dezinfekční automaty, sušící skříň, videobronchoskop vč. příslušenství
Předmětem plnění jsou dodávky nových systémů zdravotnické technologie s příslušenstvím, nutných pro instalaci, uvedení do řádného bezpečného a bezproblémového provozu, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům zdravotnické technologie a dodávky spotřebního materiálu.
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
Předmětem veřejné zakázky je pořízení virtualizační infrastruktury pro IT4Innovations.
Dodávka svodidel 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky týkající se silničních svodidel pro opravy stávajících instalovaných záchytných systémů. Jedná se o silniční svodidla s označením JSNH4/N2 a JSAM/N2, jejich příslušenství a dílů s dovozem na jednotlivá střediska SSMSK.
Elektronický systém spisové služby a DMS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektronického systému spisové služby (eSSS) s funkcionalitou správy dokumentů (DMS) a souvisejících služeb nezbytných pro dodání a implementaci systému v požadovaném rozsahu, to vše podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD: Specifikace plnění zakázky, která obsahuje bližší určení předmětu plnění ...
Mikrovlnné rozkladné zařízení pro mineralizaci pevných a kapalných vzorků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení mikrovlnného rozkladného zařízení pro mineralizaci pevných a kapalných vzorků
Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou, Rekonstrukce ŽST Chrastava
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" a stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava”. Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro ...
ÚP ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova (aktualizace) a vylepšení funkčnosti (upgrade) systému pro odbavování klientů, které bude zahrnovat přizpůsobení a optimalizaci stávajícího systému pro běh v prostředí MS Windows 10, potřebné úpravy hardwaru a vytvoření funkce webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu ...
Novostavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce podia
Předmětem této zakázky je novostavba vyhlídkové lávky v Lánech. Jedná se o jednopodlažní objekt bez střechy. Lávka je osazena do původního terénu a respektuje tvar pozemku i jeho výškový profil.Konstrukční a materiálové řešení: dřevěná konstrukce. Stavba nemá technologická řešení. Dále je předmětem zakázky rekonstrukce podia (vyhlídkové plochy) ...
Ekologický servis
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Ekologický servis“ je uzavření smlouvy na provádění ekologického servisu ve vybraných provozovnách zadavatele. Zakázka je realizována v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (více informací zde: www.sovz.cz) a Strategií Odpovědného veřejného zadávání Dopravního podniku hl. m. ...
Poptávám broušení parket
Poptávám jen broušení parket 30 m2. Chtěla bych vědět cenu. Děkuji.
3D Microfabrication system II
Předmětem zakázky je dodávka 3D Mikrofabričního systému, bližší specifikace v rámci ZD
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „Vozidla RV“).
Dodávky malorozměrových relé - 2020
Předmětem jsou dodávky malorozměrových relé specifikované Správou železnic, které se schvalují listy technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určené do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.
Ochrana zařízení proti malware a zajištění viditelnosti útoků využívajících služeb DNS
Předmětem plnění je dodávka a implementace systému ochrany zařízení proti malware a zajištění viditelnosti útoků využívajících služeb DNS pro Fakultní nemocnici Ostrava. Předmětem plnění je rovněž standardní záruční (servisní) podpora výrobce řešení a dodavatele po dobu 5-ti let s automatickým prodloužením vždy o jeden rok, pokud některá ze ...
Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance dle projektové dokumentace ...
Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 2 kusů nových vozidel rendez-vous (RV) včetně zástavby dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahují informace na profilu zadavatele odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6653.html
Chladicí systémy
Předmětem této veřejné zakázky je propojení chladících kompresorů TRANE, instalace výměníku glykol/voda, doplnění akumulačních nádrží na vodu včetně čerpadel a zařízení MaR pro provoz. Jádrového vrtání, montáž rozvodného potrubí do určených prostor, spojování potrubního systémem přes spojky, osazením elektronickými regulačními ventily, měřiči ...
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál
Predmetom zákazky je rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál -systém pre video- streaming na centrálne ovládanie prvkov operačnej sály v počte 2 kusy. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. ...
Obnova vozového parku - Hasičský záchranný sbor SŽ - speciální vozidla - II. etapa
Obnova vozového parku (viz příslušné části): 1. Část - Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20 a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30 2. Část - Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8 3. Část - Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ -35 4. Část - Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN - M2, s ...
Rokycanská nemocnice, a.s., rekonstrukce, projektová dokumentace
Předmětem je projekt rekonstrukce RN, a.s., architektonicko urbanistického komplexu, kde velká část provozů je značně opotřebována a morálně a fyzicky zastaralá a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci hlavní budovy a souvisejících objektů v areálu. Je uvažováno s rozdělením projektových služeb do pěti základních etap po jednotlivých hlavních ...
Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
Nájem tiskových a reprografických zařízení, nájem systému pro řízení a správu tisků a nájem systému pro OCR a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem. Podrobný rozsah plnění je uveden v zadávací dokumentaci, uveřejněné na profilu zadavatele.
Nová centrum obce Jarpice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy třech objektů vč. bouracích prací a následná nová výstavba občanské vybavenosti.