Obnova a rozšíření letištního meteorologického sytému AWOS Avimet
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a rozšíření letištního meteorologického systému AWOS Avimet na letištích Praha/Ruzyně (LKPR), Karlovy Vary (LKKV), Brno/Tuřany (LKTB) a Ostrava/Mošnov (LKMT) včetně výměny některých senzorů, jejichž výčet je uveden v Technické příloze. Zadavatel požaduje dodávku celé a kompletní techniky od dodavatele, ...
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Obstaranie lesnej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie novej techniky do lesa a lesnej škôlky rozdelená do nasledujúcich časti: Časť 1: Špeciálny nákladný automobil s pohonom všetkých kolies, Časť 2: Traktor. Podrobná špecifikácia technických požiadaviek na predmet zákazky v nadväznosti na jednotlivé časti je uvedená v súťažných podkladov.
Dodávka elektrických dobíjecích stanic
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle §§ 131 a násl. ZZVZ na minimálně 7, maximálně až 17 dobíjecích stanic.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hybrálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa
Predmetom zakazky je modernizacia cesty II/542 Slovenska Ves - Spisska Stara Ves v celkovej dlzke 11,046 km vratane rekonstrukcie priepustov a modernizacia cesty II/543 Haligovce - Spisska Stara Ves v celkovej dlzke 10,806 km vratane rekonstrukcia mostneho objektu 543-016, rekonstrukcie priepustov a stabilizacie cestneho telesa vo vybranych ...
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo-Bardejov a Svidník na TEN-T koridor
Predmetom zákazky je v ramci zlepsenia dopravneho napojenia okresov Jaslo - Bardejov Svidnik je riesena rekonstrukcia cesty III/3490 a III/3500. Navrhnute useky ciest na modernizaciu a rekonstrukciu pozostavaju teda z tychto lokalit: cesta III/3490 Raslavice - Lopuchov, stabilizacia zosuvu na ceste III/3490 v km 2,440, cesta III/3500 Stulany, ...
Výmena chladiacich jednotiek
Predmetom zákazky je výmena chladiacich jednotiek a príslušenstva, úprava súvisiacich elektro rozvodov, a vykonávanie všetkých profylaktických servisných prehliadok a kontrol počas trvania 4-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.
Pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv pro pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2023.
Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu
Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných ...
Dodávka a montáž výtahu
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího a dodávka nového výtahu ve třech různých objektech, zakázka je rozdělena rozdělené na tři samostatné realizační části: Část I. - Vaněčkova č.p. 407, Železný Brod Část II. - Jiráskovo nábř. čp. 717, Železný Brod Část III. - Jiráskovo nábř. čp 712, Železný Brod
Léčivé přípravky pro krev a metabolismus 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k terapii krevních a metabolických chorob na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v jejích ústavních lékárnách. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 55 240 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného ...
Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB
Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory ...
Průběžné dodávky endostaplerů
Předmětem je v každé části veřejné zakázky zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků – endostaplerů, které slouží k řezání a mechanickému sešití či zasvorkování operované tkáně v miniinvazivní i otevřené chirurgii, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. ...
Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Oracle včetně zajištění podpory v délce 1 roku od dodání licence. Další požadavky zadavatele na licence: - Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené. - Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi. Bližší vymezení předmětu veřejné ...
KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Herálec na Moravě a části katastrálního území Kocanda, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavební povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. předložení stavebního povolení s doložkou právní moci a autorský dozor. Veškeré přípravné, projektové práce povedou k realizaci komplexní rekonstrukce objektu ...
Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v meste Humenné
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii ciest a chodníkov v meste Humenné. Objektová skladba predmetu zákazky je: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídlisku Poľana I. etapa po ulicu Iljikčana Výstavba nového úseku chodníka na Brestovskej ulici Odvodnenie chodníka pri areáli Základnej školy Hrnčiarska Rekonštrukcia ...
Zobrazovacie technológie pre RTG pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej, nepoužívanej zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na budove nového Chirurgického pavilónu v zmysle Súťažných podkladov a ich príloh.
Vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v projektech OP Zaměstnanost – I
Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v rámci projektu OZP (Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Prostřednictvím kurzů budou proškoleni koordinátoři zaměstnávání OZP, poradci pro OZP.
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC
Predmetom verejného obstarávania je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa softvérové a hardvérové podporné služby pre informačné systémy AFIS/EURODAC a CODIS vrátane ich podsystémov.
Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Ford na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Ford, pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let.
Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Detailní vymezení a popis předmětu plnění je dále uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace „PODMÍNKY ÚČASTI V ...