Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov
Predmetom je realizácia diela Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov v zmysle projektovej dokumentácie. Miesto realizácie projektu : Budova školy, Ul. SNP 1247/16 A, 965 01 Žiar nad Hronom, p. č. 1635/4, 1635/2, 1634/1 Predmetom návrhu stavebno-architektonického a dispozičného riešenia je : Predmetom ...
Oprava mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa opravu mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou v správe SSÚR 6 Čadca, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné ...
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava pokračuje v nastolenom trende postupného zvyšovania kvality poskytovaných služieb, ktoré sú závislé aj od prostredia v ktorom sú tieto služby poskytované. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté pristúpiť k rekonštrukcii verejných sociálnych zariadení ako aj ...
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Predmetom stavebných prác je modernizácia a zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií i spoločných priestorov. To spočíva v položení nových podlahových krytín, stropných podhľadov a povrchovej úprave stien. Výmena nevyhovujúcich výplní dverných otvorov. a zariaďovacích predmetov zdravotechniky. Taktiež bude vykonaná rekonštrukcia ústredného ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kružlov
Existujúca stavba sa nachádza v obci Kružlov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Kružlov a okolitú spádovú oblasť. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu Zdravotného strediska a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o., Smetanova 13, 811 03 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kabiny ke strojům
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kabin ke strojům pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Malování pokojů, Rakousko
Potřebuji vymalovat dvě předsíně a komoru v Rakousku 2091 Langau bei Geras. Můžete mi nabídnout služby? S pozdravem Wustinger Karl
Upgrade sekvenačního systému
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou v souladu s § 101 ZZVZ na tři části. Část 3. veřejné zakázky je v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadávána v samostatném zadávacím řízení postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části veřejné zakázky, tedy jako veřejná zakázka malého rozsahu. Část 1. a část 2. veřejné zakázky jsou ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů, lednice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, lednic a speciálních strojních komponent pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů
Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování ...
Zajištění sociální služby - Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a §32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany ...
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému (dále také jen „GIS“) a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou Ad hoc služeb. Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, ...
Výpočetní cluster pro ELIXIR-CZ
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky zahrnující instalaci a zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 4250 bodů.
Poptávám odhad ceny starožitných hodin
Poptávám odhad ceny starožitných hodin.
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy jízdárny, obsahující výměnu střešního pláště, vyplní otvorů a oprava fasády. Dále dojde k rekonstrukci hygienického zařízení uvnitř objektu spolu s celkovou výměnou elektroinstalace a úpravou vnitřních povrchů, k objektu bude pak přistavena krytá tribuna z ŽB prefabrikátů. Ostatní ...
Teplárna Sever – rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice
rekonstrukce a modernizace kotle na spalování slámy v objektu stávající Teplárny SEVER, výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalaci předávací stanic v napojovaných objektech a instalaci posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě
Prodloužení podnikové multilicence tzv. Esri Enterprise License Agreement
Zajištění pokračování podnikové multilicence na užití software Esri pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR od 1.7.2019 do 31.5.2022. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce ...
ÚP ČR - Zlín, tř. T. Bati 3792 - pořízení vyvolávacího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také poskytování servisní činnosti za účelem údržby software i hardware ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdového obložení a špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdového obložení pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou a brzdových špalíků, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ...
Poptávám přímotop či topné těleso do výrobní haly
Poptávám u Vás přímotop či topné těleso do výrobní haly, kde je hodně prašné prostředí, je zde i řezárna dřeva. Potřebujeme prosím i certifikát k topení. Prosím o zaslání cenové nabídky. Děkuji moc. S pozdravem, Eva Dovrtělová Nákupní oddělení / Purchasing department