Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Královéhradecký kraj
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Předmětem veřejné zakázky je: a) obnova přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v onkogynekologickém centru, jehož je Fakultní nemocnice Hradec Králové nositelem. Veřejná zakázka se zaměřuje na obnovu přístrojů uvedených ve standardu vybavení center pro vysoce specializovanou péči v gynekologii. Nahrazované zdravotnické prostředky ...
PCR systémy včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je v části 1 zajištění statimové diagnostiky respiračních virů u imunosuprimovaných pacientů na automatickém systému pro multiplexní PCR (vč. dodání systému a zajištění jeho pozáručního servisu), v části 2 je pak předmětem zajištění detekce a kvantifikace HCV RNA a HBV DNA pomocí SZM požadovaných parametrů včetně ...
II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k detekci sentinelové uzliny umožňující operatérovi v reálném čase (bez zpoždění obrazu), tj. během operace, detekci a kompletní a bezpečné odstranění mízních uzlin, kontrolu a detekci stavu prokrvení tkání. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a ...
Mimotělní oběh včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázka je náhrada 1 kusu stávajícího přístroje pro mimotělní oběh, včetně zajištění pozáručního full servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu pro dodaný přístroj.
Zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro jednotlivá pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Skupinový vodovod Hořicko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v ...
Sanitní vozidla
Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Fotbalový stadion Hradec Králové
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající ve vybudování fotbalového stadionu v Hradci Králové. Stavba je dělena na více stavebních objektů včetně technických a technologických zařízení / inženýrských objektů, dle soupisu ve výkazu výměr, a to zejména (nikoli však ...
LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky modelů, přístrojů a pomůcek pro výuku na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ...
Poptávám opravu televizoru značky Philips
Poptávám opravu televizoru značky Philips 32PHS5301, v záruční době, okres Náchod .
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP
Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré ...
Ochranné obličejové masky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Častolovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Skupinový vodovod Kopidlnsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba zásobního vodovodu Staňkova Lhota – Rakov, Batín a výstavba nového zásobního vodojemu Čakan o objemu 300 m3 vč. technologického vystrojení. Součástí předmětu plnění je též provedení souvisejících technologických úprav vystrojení vodojemu Staňkova Lhota a vodojemu Rakov/Batín a zřízení parkování a ...
Modernizace IT FN HK v návaznosti na eHealth
Předmětem plnění této veřejné zakázky je jednak vytvoření moderního IS, který umožní efektivní komunikaci a přenos informací v rámci nemocnice a mimo ní, čímž dojde ke značnému zefektivnění sdílení a zpracování dat (část 1) a dále pořízení zabezpečeného dlouhodobého důvěryhodného archivu sestávajícího se z aplikační vrstvy a navazujícího ...
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ a související činnosti.
FaF UK – Dokumentační systém pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dokumentačního systému pro molekulární biologii včetně příslušenství, které bude sloužit pro vyhodnocování biologických experimentů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 technickou specifikací.
LF HK – CORE FACILITIES – Hlubokomrazicí boxy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů hlubokomrazicích boxů, z toho jeden kus pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie a jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, ...
Dodávky základních infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení pověřujících zadavatelů. V rámci každé části veřejné zakázky se jedná zpravidla o několik různých roztoků vymezených jejich složením a velikostí balení. Všechny tyto požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 5 (Technická ...
Obnova technologického centra Královéhradeckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka požadovaného HW a SW technologického centra Královéhradeckého kraje (dále jen TCK), jeho instalace a implementace, včetně provedení potřebné migrace provozovaných serverů, informačních systémů a dat ze stávajícího technologického centra do nového. Součásti je rovněž zkušební provoz, zpracování ...
16P – lokalita Z26 V Domcích, Přepychy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba infrastruktury v obci Přepychy v lokalitě Z26 V Domcích“. Stavba je členěna na jednotlivé objekty: SO 01 komunikace, SO 02 kanalizace, SO 03 vodovod, SO 04 veřejné osvětlení
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - ...
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“. Vlastní činnost bude probíhat tak, že nejméně ...
FaF UK - Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového systému pro in vivo fotodynamickou terapii pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a) – technická specifikace a č. 2b) - položkovým ...