Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Královéhradecký kraj
Modernizace ZŠ Vrchlabí - pořízení nábytku, zařízení a pomůcek do odborných učeben a kabinetů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Větrání a chlazení kuchyně - MŠ Velichovky
Předmětem poptávky je větrání rekuperační jednotkou s elektrickým dohřevem a přímým kompresorovým chlazením. Jednotka bude umístěna do přilehlého sociálního zařízení pod strop a zaklopena SDK podhledem s revizními dvířky. Záchyt vzduchu nad spotřebiči nerezovou digestoří s tukovými filtry a osvětlením, přívod vzduchu textilní výustkou pod stropem ...
Modernizace ZŠ Vrchlabí - Zajištění bezbariérovosti a úprav v odborných učebnách a kabinetech
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění bezbariérovosti a souvisejících stavebních úprav v odborných učebnách a kabinetech.
Poptáváme zipové sáčky
Sháníme zipové sáčky, které mají potištěné pruhy na popisky - jsou určené do mrazáku, které mají rozměry cca 150 - 180 mm x 230 - 250 mm. Můžete mi, prosím, poslat nabídku? Děkuji.
Rekreační volnočasový areál Hostinné
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu bývalého koupaliště. Součástí zamýšlené rekonstrukce areálu bude soubor objektů novostaveb a z části rekonstrukce stávajícího vstupního objektu. Předmětem stavby je výstavba tří bazénů z železobetonové konstrukce s bazénovou fólií, čtyř brodítek a troj sjezdové skluzavky se schodištěm. Bazén velký o ...
99Mo-99mTc-generátor
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátoru o aktivitě minimálně 3,1 GBq 99mTc v eluátu v den kalibrace, včetně pomůcek a lahviček pro provádění eluce generátoru, a to do 21.8.2021 dle aktuálních potřeb zadavatele.
Kanalizace Nepolisy – místní část Zadražany
Výstavba gravitační kanalizace, výtlaku, čerpacích stanic vč. strojně-technologické části, domovní přípojky.
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and Schoool
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka licencí pro užití souboru produktů firmy Microsoft a poskytování dalších dodatečných služeb spojených s využitím licencí firmy Microsoft právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje – zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast ...
Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy a oplocení, SO 01.2 Trubní ...
Rozšíření kapacity MŠ v obci České Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky je přístavba křídla ke stávající Mateřské škole v Českém Meziříčí č.p. 250, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení. Rozšířením vznikne jedna třída pro předškolní vzdělávání pro 25 dětí se sociálním zázemím. Objekt přístavby MŠ bude realizován na betonová nosné desce cca 1,25 m nad upraveným ...
Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta
Oprava koryta Merklovického potoka v intravilánu města Vamberk. V zájmové lokalitě budou opraveny poškozené opěrné zdi. Ze dna budou odstraněny nánosy a poškozené dno bude obnoveno formou dlažby do betonu. Ve dně budou opraveny výškové stupně a kamenný závěrný práh. Část břehových svahů bude obnovena přeskládáním dlažby do betonu. Dále bude ...
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Lánov a dvou částech navazujícího katastrálního území Kunčice nad Labem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové III
nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Hradec Králové
Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.
I/11 Hradec Králové - přeložka 4pruh, oprava silnice
Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu na přeložce I/11 v Hradci Králové. Záměrem stavby je pouze předláždění dopravních ostrůvků, výměna obrub a výměna krytových vrstev komunikace, která odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
Provozování MHD v Jičíně
Předmětem této veřejné zakázky je provozování přepravy cestujících veřejnou autobusovou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Jičína na období 10 let s předpokládaným počátkem ode dne 1. 1. 2020 a s trváním do dne 31. 12. 2029 v předpokládaném rozsahu daném aktuálním jízdním řádem MHD linka č. 635007 s ročním nájezdem ...
Analoga GnRH
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky analog GnRH po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Lávka přes Labe v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
Bronchoskopické vybavení
Předmětem veřejné zakázky je doplnění bronchoskopického vybavení plicní kliniky zadavatele a zároveň obnova endoskopické techniky, která je již morálně zastaralá a je na hraně své fyzické životnosti. Součástí předmětu plnění je také zajištění pozáručního servisu na dodané zboží.
Kanalizace České Meziříčí - ul. B. Němcové
Předmětem plnění je vybudování kanalizačního systému (vč. kanalizačních přípojek) v neodkanalizované části obce České Meziříčí. Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace. Účelem stavby kanalizace je nahradit lokální, stávající nedostatečné čištění splaškových vod napojením na kanalizační systém obce České Meziříčí s příslušným čištěním v ...
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Dobudování splaškové kanalizace Broumov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace ve městě Broumov v ul. Alšova, ul. Hvězdecká, ul. třída Osvobození a v části Benešov. Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody do jednotné stokové sítě města Broumov, která je zakončena městskou ČOV. Bližší popis předmětu plnění je ...
Poptávám dodávku pasterizační linky
Poptávám dodávku pasterizační linky s UHT a následným aseptickým plněním do BAGinBOXU.
Poptávám pokládku hydroizolace na terasu
Poptávám pokládku hydroizolace na terasu rodinného domu zhruba 10x3 m.Jedná se o první podlaží. Asi před sedmi lety zde byla použita dlažba, která se odlepuje. chtěla bych pouze hydroizolaci na celý povrch bez dlažby.Chtěla bych nacenit celkovou práci. S pozdravem
DNS na dodávky AV pro UHK
Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky AV pro UHK na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu ...