Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Královéhradecký kraj
Poradenské činnosti pro Královéhradecký kraj 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jetřichov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jetřichov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martínkovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován ...
Frézy pro neurochirurgii včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je náhrada 2 kusů neurochirurgických fréz, včetně dodávek spotřebního materiálu a zajištění pozáručního servisu, pro Neurochirurgickou kliniku, Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro rentgenová vyšetření 2020
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kontrastních látek pro RTG vyšetření po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Kapalinový chromatograf s MS/MS detekcí
Koupě nové, nepoužité, kvalitní a úplné sestavy kapalinových chromatografů s MS/MS detekcí včetně autosampleru, řídícího a vyhodnocovacího systému (hardware, software) a příslušenství dle požadavků kupujícího, doprava do sjednaného místa předání předmětu koupě, seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě, uvedení předmětu koupě do ...
Vybavení ONN pro návaznou péči - zdravotnické přístroje a zařízení I
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen "ZP") včetně montáže, uvedení dodaných ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy s cílem vybavení (modernizace a obnovy) gynekologicko - porodnického oddělení a dětského oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Náchod ...
Vybavení endoskopického pracoviště
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen "ZP") včetně montáže, uvedení dodaných ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy s cílem vybavení (modernizace a obnovy) interního oddělení - gastroenterologické ambulance nemocnice Rychnov nad Kněžnou souborem zdravotnických ...
III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro II/280
Jedná se o rekonstrukci silnice III/27947 v úseku od hranice Středočeského a Královéhradeckého kraje v provozním staničení km 0,750, po křižovatku se silnicí III/27523 v obci Dětenice v provozním staničení km 4,853. Celková délka opravovaného úseku je 4,103 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Dětenice. Bližší informace ...
Obměna parních sterilizátorů na pracovišti centrální sterilizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks velkokapacitních prokládacích parních sterilizátorů včetně provedení stavebních a instalačních úprav a následné poskytování záručního a pozáručního servisu.
Balónkové katétry pro periferní angioplastiku 2
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balónkových katétrů pro periferní angioplastiku pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
LP s obsahem albuminu 5% 250ml
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem albuminu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Všechna okna jsou špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna jsou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu jsou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí. Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu jsou ...
Pořízení nového zvukového systému vč. příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajícího ozvučovacího systému společenského sálu společenského centra ve všech jeho konfiguracích, tedy dodávka, osazení, oživení a zaškolení obsluhy nové audiovizuální technologie z důvodu stále se zvyšujících požadavků hudebních, divadelních a dalších kulturních uskupení a náročnosti ...
Lávka přes Labe v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
III/30118 Stárkov - opěrná zeď
Jedná se o opravu stávající opěrné zdi na silnici III/30118 v intravilánu města Stárkov. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám přepravu dvou palet z Francie
Paletová přeprava z Francie. Poptávám přepravu dvou palet z Francie (60744 Saint Maximin). 120x80x90cm - 170kg a 120x120x110cm - 760kg. Nakládka týden 21.- 22. nespěchá ani nakládka, ani doručení. Obsahem jsou maziva a oleje, není nebezpečný náklad. Děkuji za nabídky.
FaF UK - Zajištění tiskových služeb
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele tiskových zařízení k užívání (nájem), SW aplikace a řešení včetně dohodnuté implementace specifikované v Příloze č. 1/A a 1/B zadávací dokumentace. Dodavatel bude rovněž poskytovat zadavateli v souvislosti s užíváním tiskové techniky zadavatelem služby specifikované v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Poptávám renovaci bazénu
Poptávám renovaci bazénu, který má betonové dno a boky z plastu, velký 10 x 4,7m. Mohu poslat technický nákres a foto.
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...
Silnice III/29912 Hradec Králové - Správčice
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29912 v pasportizačním značení km 2,235 - km 4,015. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Příprava pro optické rozvody OSO a MKDS a rekonstrukce a rozšíření VO Kvasiny
Předmětem zakázky je výstavba optické sítě v obci Kvasiny, která bude sloužit pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), pro optickou datovou síť obce (OSO) a pro výstavbu veřejného osvětlení (VO) v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Projektová dokumentace na výstavbu pasivní optické sítě MKDS na území obce Kvasiny je samostatným ...
Černíkovice - Výstavba nové základní školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba budovy základní školy v obci Černíkovice, která bude sloužit pro výuku dětí 1. až 5. ročníku základní školy v tzv. „jednotřídkách“. Součástí stavby je dále provedení přípojek sítí nezbytných pro provoz objektu a realizace zpevněných ploch (chodníku a parkoviště). Stavba je navržena v pasivním ...
Poptávám skládací prosklené dveře
Poptávám skládací prosklené dveře do stavebního otvoru 3,5m. Prosím o nabídku technického řešení a cenu.
HK. J. Koziny č. p. 1237 - Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení - nábytku a technického vybavení chemické laboratoře pro Biskupské gymnázium v Hradci Králové, v ul. Jana Koziny č. p. 1237, Hradec Králové, v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci.