Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka

ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem /Conditions of Contract for Plant and Design-Build (zkratka P&DB, tzv. Žlutá kniha/FIDIC YELLOW BOOK)/, 1. ...

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...

Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce některých úseků stoky A kanalizace v Novém Městě nad Metují za účelem odstranění provozních obtíží způsobených zejména nedostatečnou kapacitou v těchto úsecích a za účelem možného výhledového napojení lokality na síť veřejné kanalizace, jenž odvádí odpadní vody k čištění na ČOV Nové Město nad ...

EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI

EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ionizační techniky MALDI pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 zadávací dokumentace – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace s položkovým ...

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení -  UV zdroj

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení - UV zdroj

Předmětem veřejné zakázky je dodávka UV zdroje pro detekci chromatogramů pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.

BBMRI-CZ: Síť biobank – Spotřební materiál a reagencie pro sekvenátor Miniseq

BBMRI-CZ: Síť biobank – Spotřební materiál a reagencie pro sekvenátor Miniseq

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagenční chemie a pipetovacích špiček k provádění sekvenačních běhů na stolním vysokokapacitním sekvenenátoru MiniSeq (Illumina). Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na části A a B.

99Mo-99mTc-generátor

99Mo-99mTc-generátor

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátoru o aktivitě minimálně 3,1 GBq 99mTc v eluátu v den kalibrace, včetně pomůcek a lahviček pro provádění eluce generátoru, a to do 21.8.2021 dle aktuálních potřeb zadavatele.

Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v ...

Léčivé přípravky s obsahem glatiramer-acetátu

Léčivé přípravky s obsahem glatiramer-acetátu

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glatiramer-acetátu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky z ATC skupiny L02*

Léčivé přípravky z ATC skupiny L02*

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků z ATC skupiny L02* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem ...

Inhibitory proteinkináz a jiná cytostatika

Inhibitory proteinkináz a jiná cytostatika

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky inhibitorů proteinkináz a jiných cytostatik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

I/14 Úpice most e.č.14-082, oprava

I/14 Úpice most e.č.14-082, oprava

Jedná se o opravu jednopolového mostu z prefabrikátů I73 dl. 30m. V rámci opravy dojde k odbourání mostního svršku, podélnému rozdělení nosné konstrukce, vyzvednutí nosné konstrukce, obourání degradových částí opěr, dobetonování opěr, osazení nových ložisek, spuštění nosné konstrukce, revize předpínacích kabelů, spřažená deska, izolace, nové ...

Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Zajištění úklidových služeb vnitřních prostor zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady dodavatele, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určenému, při běžném ...

Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové – Piletice – Rusek – úsek 1

Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové – Piletice – Rusek – úsek 1

Jedná se o vybudování stezky pro pěší a cyklisty v Hradci Králové propojující Pouchov s Pileticemi, při stavbě dojde k úpravě nároží křižovatky silnice III/2997 a ul. Piletická. Součástí akce bude realizace chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, nástupní plochy zastávek, vjezdy na pozemky a realizace lávky přes Piletický potok. Dále bude součástí ...

Hala na skladování potravin - zeleniny

Hala na skladování potravin - zeleniny

Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.

Fakoemulsifikační přístroj

Fakoemulsifikační přístroj

Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje pro přední oční segment. . Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.

LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku

LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku

Předmětem plnění zakázky je dodávka židlí a dodávka a montáž nábytku do vybraných pracovišť zadavatele, podrobně specifikovaná a vymezená v technické specifikaci, příloha č. 1 zadávací dokumentace a v rozpočtu, příloha č. 3 této zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem

STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního generátoru dusíku s kompresorem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora

ČOV a kanalizace Lovčice

ČOV a kanalizace Lovčice

Výstavba kompletní oddílné splaškové kanalizace vč. přípojek v Lovčicích a centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 700 EO v Lovčicích. Stavba obsahuje kanalizační sběrače PP UR2 DN300, ČOV 700 EO, vodovodní přípojku a elektropřípojku nn pro ČOV a ČS, příjezdovou komunikaci.

DNS na dodávky AV pro UHK

DNS na dodávky AV pro UHK

Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky AV pro UHK na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu ...

DNS na dodávky IT pro UHK

DNS na dodávky IT pro UHK

Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky IT pro UHK na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu ...

DNS na tiskařské služby pro UHK

DNS na tiskařské služby pro UHK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek běžné tiskařské služby definované CPV, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, přičemž jednotlivé položky budou specifikovány ve veřejných zakázkách zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního ...

(záznamy 1/25 z 27)  strana 1 / 2