Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Pardubický kraj
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Centrální nákup kancelářských potřeb pro Pardubický kraj
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb Pardubickému kraji a podřízeným organizacím Pardubického kraje. Pardubický kraj vystupuje jako centrální zadavatel dle § 9 Zákona. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem jako prodávajícím na straně jedné a pověřujícími zadavateli jako kupujícími ...
Poptávám infuzní lahvičky
Poptávám infuzní lahvičky na 60 ml, barva: čirá, bez závitového uzávěru, 20 ks. Gumové zátky na infuzní lahvičky (uzávěry nešroubovací, pryžové zátky, pasující na lahvičky na 60 ml), 20 ks.
Poptávám podomítkový sprchový set
Prosím o nabídku podomítkového sprchového setu (sprchová hlavice, ruční sprcha, baterie).
Poptávám zapůjčení bubnové sekačky
Potřebuji si zapůjčit bubnovou sekačku na posekání vysoké trávy na zahradě. Půjčovna může být z oblasti Pardubic, Holic nebo Hradce Králové.
Těchonín - rekonstrukce objektů č. 43 a 44 - realizace
Předmětem VZ jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu bývalé administrativní budovy v uzavřeném vojenském areálu Odboru biologické ochrany včetně napojení na stávající inženýrské sítě.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, oprava trhlin v asfaltových vozovkách
Opravy trhlin v asfaltových vozovkách na silnicích I. tř. Pardubického kraje.
Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance
Součástí hlavního předmětu VZ je komplexní zajištění dovozu a dodávky obědů do výdejního místa zadavatele a dále zajištění prací spojených s odvozem a mytím přepravních nádob.Předpokládaný průměrný denní rozsah služby bude činit 800 obědů ve třech kategoriích.1. kategorie: 7 – 10 let -70g masa 2. kategorie: 11 – 14 let – 80 g masa 3. kategorie: ...
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (plastové obaly, papírové obaly, skleněné obaly), přistavování velkoobjemových kontejnerů, poskytnutí a rozmístění sběrných nádob stanoveného objemu na stanoviště zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ...
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude ...
Ostřetín, Rekonstrukce chodníku podél silnice III/30511
Předmětem zpracované dokumentace je rekonstrukce stávajícího chodníku podél krajské silnice III/30511 vlevo ve směru na Horní Jelení, vč. stávajících sjezdů, v rozsahu od hranice křižovatky s MK až po konec zástavby obce Ostřetín, v délce cca 1 896 m. Základní šířka chodníku je 1,75 m (s ohledem na intenzitu pohybu chodců) a to vč. bezpečnostního ...
RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů
Rekonstrukce stávající komunikace pro vozidla, přilehlých chodníků a spojovacích chodníků ve vnitrobloku ul. Ležáků a ul. Partyzánů přístupném z ul. Lidická na panelovém sídlišti v Pardubicích – Polabinách, a to vč. přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch, parkovacích stání, přístřešků pro kontejnery, dopravního ...
Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace
Jedná se výstavbu nové sdružené stezky pro pěší a cyklisty, v šíři 3 m, s konstrukcí s živičným povrchem, s odvodněním příčným sklonem do stávajícího terénu, v celkové délce 0,552 m a v délce 80 m v úseku od plánované lávky přes Labe, podél SV hranice koupaliště, navazující na ul. Ke Koupališti v Pardubicích - Cihelně. Součástí stavby je dopravní ...
Revitalizace mrtvého ramene Labe
Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení ...
Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny přehříváku páry PP II kotle K2 v sídle zadavatele. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou ...
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim
Poptávám dovolenou v Itálii
Poptávám dovolenou, asi 4 dny na termín 26-30.srpen Itálie, Lago do Garda, 2 osoby s polopenzí,doprava vlastní. Děkuji za info.
Dodávky multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.
Třebovice – výstavba nové TR 110/22 kV
Předmětem projektové dokumentace a následné realizace je nová rozvodna 110 kV i 22 kV v zapouzdřeném provedení s plynem SF6 . V souvislosti s vybudováním nového transformačního uzlu bude potřeba provést přeložky sítí bránících výstavbě společně se zaústěním stávajících distribučních vedení 110 kV a 22 kV (včetně napáječů pro ČD) do nových ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné ...
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".