Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Pardubický kraj
Dům hudby - rekonstrukce okolí - PD
Zpracování návrhu stavby, dokumentace a projektové dokumentace, která bude řešit veřejný prostor ul. Na Hrádku, prostor před Domem hudby č.p. 1260 na Sukově třídě a okolí objektu č.p. 116 na náměstí Republiky - Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. V rámci projektové činnosti se uvažuje s řešením veškerých zpevněných ploch pro motorovou ...
Opravy bytových jednotek - XIII. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných ve třech bytových domech, a to v č.p. 183 Mladých, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 430, 432 ul. Brožíkova na území města Pardubice – Polabiny. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Jedná se zejména o kompletní výměnu ...
Opravy bytových jednotek - XII. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných ve třech bytových domech, a to v č.p. 300 ul. Sluneční, č.p. 826 ul. Bartoňova, č.p. 947 ul. Jana Zajíce na území města Pardubice – v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Jedná se zejména ...
Datové centrum NPK - serverová část
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků - serverů v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze zadávací dokumentace č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele a v příloze zadávací dokumentace č. 3 – Závazný návrh kupní smlouvy. Zakázka je realizována v rámci projektů IROP - ...
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude ...
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné splaškové kanalizace - gravitační kanalizace v délce 1528 m, výtlačné potrubí v délce 1929 m a 2 přečerpávací stanice – v obci Mělice, části obce Lohenice s převedením do kanalizačního systému města Přelouče včetně výstavby kanalizačních přípojek, skládajících se z veřejné a soukromé části.
Dodávka vodoměrů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoměrů dle technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace v článku 4. Zadávací řízení se týká uzavření rámcové dohody na každou dílčí část veřejné zakázky dle ustanovení § 131 ZZVZ. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 (čtyři) části, a to: Část č. 1 - Dodávka magneticko-indukčních měřidel ...
Pardubice, Opočínek – kanalizace
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k výstavbě splaškové kanalizace v obci Opočínek. Původní jednotná kanalizace bude změněna na oddílnou splaškovou kanalizaci. Účelem navrženého systému bude odvedení splaškových odpadních vod od nemovitostí v obci dále do stávajícího kanalizačního systému v Lánech na Důlku, který ...
Rozšíření regionální datové sítě Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optické infrastruktury, např. nákup ideálního spoluvlastnického podílu spojeného s výlučným užíváním konkrétních optických vláken, a dodávka aktivních a pasivních prvků s ní spojených pro rozšíření RDS PK. Součástí zakázky jsou služby zajištění provozu RDS PK vč. dohledu v rámci řešení dodaných aktivních prvků ...
Dodávka systému pro nanoindentační měření
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro nanoindentační měření vybaveného dynamickou mechanickou analýzou a teplotní celou, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ zahrnující revitalizaci zámeckého parku v Hrochově Týnci. Návrh sadových úprav plně respektuje prostorové a funkční možnosti řešeného areálu a stávající inženýrské sítě. Projekt sadových úprav zahrnuje inventarizaci dřevin, návrh pěstebních opatření na stávajících ...
Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Pardubického ...
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou TERIFLUNOMID – 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA31 – léčiva s účinnou látkou TERIFLUNOMID. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb pracoviště zadavatele - Nemocniční lékárny Pardubické nemocnice. Dodací lhůta činí ...
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů (dále též hardware) jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na ...
Dodávka bezpečnostní infrastruktury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových bezpečnostních zařízení, licencí a SW pro centrální správu jednotlivých částí bezpečnostní infrastruktury, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren a klávesnic včetně příslušenství (dále též jen „zboží“) dle požadavků zadavatele a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek zboží na jednotlivá ...
Léčivý přípravek ATC skupiny L03AB07 s účinnou látkou Interferon beta-1a
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L03AB07 s účinnou látkou Interferon beta-1a (dále „léčivé přípravky“). Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 3 let, na základě aktuálních potřeb pracoviště zadavatele – Nemocniční lékárny Pardubické ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné ...
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".