Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Pardubický kraj
I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina - Medkovy Kopce, výstavba meteostanic a PDZ
Výstavba 2 nových meteostanic vč. proměnných dopravních značek(PDZ) v lokalitách I/34 Čertovina - Medkovy Kopce a I/11 Šedivec a doplnění dvou proměnných dopravních značek (PDZ) ke stávající SMS v lokalitě I/11 Suchý Vrch dle VD-ZDS vypracované firmou Pontex Praha.
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou TERIFLUNOMID - 3. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA31-léčiva s účinnou látkou TERIFLUNOMID. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb pracoviště zadavatele, a to v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné ...
Splašková kanalizace Vojtěchov
výstavba nové splaškové kanalizace v obci Vojtěchov v celkové délce 4205,02 m a výstavba nových splaškových kanalizačních přípojek v obci Vojtěchov v počtu 167 ks nových kanalizačních přípojek
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „Vozidla RV“).
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy-předměstí a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/298 od křižovatky s I/35 v obci Býšť, která je významnou spojnicí Pardubického a Královéhradeckého kraje - směr Třebechovice p.O. po napojení na silnici I/11. Zároveň je předmětem zakázky dešťová a splašková kanalizace v obci Býšť. V rámci stavby bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, ...
Léčiva pro Hamzovu odbornou léčebnu na 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků a ostatních léčiv na základě aktuální potřeby zadavatele pro Hamzovu odbornou léčebnu. Podrobně viz.ZD
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny V08AB10 léčiva s účinnou látkou Jomeprol. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele.
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka do míst plnění a instalace přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí ve smyslu ust. § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná ...
Zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení blíže ...
Aplikace koagulantu, rybník Rosnička
Předmět veřejné zakázky spočívá v aplikaci přípravku PAX-LR do tělesa nádrže vždy na výzvu objednatele, a to za podmínek stanovených rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení vodního hospodářství č.j. KrÚ 38058/2019 ze dne 17.5.2019, ve znění rozhodnutí č.j. KrÚ 32119/2020 ze dne 23.4.2020, viz. Příloha č.2. Aplikace ...
Modernizaci přírodovědné učebny a bezbariérové řešení základní školy a stavební úpravy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přírodovědné učebny a bezbariérové řešení základní školy a stavební úpravy hygienického zařízení Základní školy Hradec nad Svitavou Veřejná zakázka je rozdělen na části: 1.A Stavební úpravy na učebně 1.B. Vybavení učebny 1.C. Zahradní úpravy 2.Stavební úpravy hygienického ...
Technologie stravovacího provozu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu budovy č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a servisních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které budou ...
Léčivý přípravek ATC J06BA02
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek Léčivých přípravků ATC J06BA02 s účinnou látkou immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum specifikovaných níže. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do míst plnění, po dobu 3 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, a to ...
Centrifugy a barvicí automat
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug a barvícího automatu pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné i do obou částí veřejné zakázky.
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek a stolů pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 části. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné i do obou částí veřejné zakázky.
Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VII
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je ...
Projekční střelnice Chrudim
Vybavení nově zbudované střelnice na ÚO Chrudim novou technologií, která umožní provádět integrovaný střelecký a taktický výcvik.
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné ...
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".