Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Pardubický kraj
Lávka pro pěší a cyklisty Poseidon - Polabiny - úsek 58
Realizace novostavby lávky, která umožní přechod pěších a cyklistů přes řeku Labe v Pardubicích. Délka přemostění činí 113,053 m a délka lávky 129,560 m. Šířka lávky včetně zábradlí je 6,408 m. Nosnou konstrukci lávky tvoří visutá ocelobetonová mostovka o dvou polích. Jedná se o nesymetrickou visutou konstrukci s nosným kabelem umístěným v ose ...
Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň
Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ (dále jen „Stavba“) ve variantě M + B schválené Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo).
Dodávka RTG přístroje s C-ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – zdravotnického prostředku – RTG přístroje s C-ramenem pro pracoviště zadavatele RTG odd. Chrudimské nemocnice dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) se záruční lhůtou v délce min. 36 měsíců. ...
Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, z rekreačních objektů a ze zařízení ve vlastnictví nebo ve správě zadavatele, jakož i odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací ...
ZŠ Červená Voda – dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Dodávky multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.
Třebovice – výstavba nové TR 110/22 kV
Předmětem projektové dokumentace a následné realizace je nová rozvodna 110 kV i 22 kV v zapouzdřeném provedení s plynem SF6 . V souvislosti s vybudováním nového transformačního uzlu bude potřeba provést přeložky sítí bránících výstavbě společně se zaústěním stávajících distribučních vedení 110 kV a 22 kV (včetně napáječů pro ČD) do nových ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka ...
Dodávka tepla do kotelny Lhotka čp. 205 a do kotelny Křib čp. 2083 v České Třebové
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 10.500,- GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné ...
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".