Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Zlínský kraj
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky NOREPINEFRIN
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky pro gastrointestinální trakt - PENTASA
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.2 - Cenová nabídka.
Biologická léčba X
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky ...
Biologická léčba IX - NATALIZUMAB, DIMETHYL-FUMARÁT
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 2 části. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky ...
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace
Fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, přenesení odpovědnosti za odchylku +-100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Biologická léčba VIII
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky ...
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Biologická léčba VII - HERCEPTIN
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky humanizovaných protilátek cíleně blokujících HER2 – lék HERCEPTIN s obsahovou látkou Trastuzumab – centrový lék pro rozléčené pacienty onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ...
Nákup energií pro město Otrokovice, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu na období od 01.01.2020 do 31.12.2021 pro město Otrokovice a příspěvkové organizace a obchodní společnosti města.
Transparentní řízení města Uherský Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací ...
UTB – 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren pořizovaných pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Přístroj skiagrafický a rentgenový přístroj pojízdný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skiagrafického přístroje a rentgenového přístroje pojízdného dle Přílohy č. 6 ZD - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců a následného plného pozáručního servisu po dobu 60 měsíců. Možný další CPV kod: 79961340-3 ; 33111000-1
Upgrade magnetické rezonance
Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade stávajícího přístroje MR (upgrade zařízení spočívá především ve výměně kabeláže, pořízení nových cívek, nového akvizičního systému, SW a vyhodnocovací stanice a související práce) nebo pořízení nové, dosud nepoužité magnetické rezonance (dále také přístroj či zařízení) určené pro provoz ve ...
UTB – CO2 laser
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu v členských obcích Hornolidečska
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Poptávám realizaci skleněné příčky v kanceláři
Poptávám nacenění skleněné příčky v kanceláři o rozměrech 3,55m X 2,44m (š X v), včetně prosklených dveří a všech potřebných spojovacích, ukotvovacích materiálu a montáže. Jedná se nám hlavně o odhlučnění, ale zároveň i prosvětlení pracovišť.
MoVI-FAI – Software pro EMC simulaci a modelování
Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, zpracování a vyhodnocení dat, umožňující modelování rozložení nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI ...
UTB – Kontinuální plnící systém pro mikrohnětič DSM Xplore
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontinuálního plnícího systému pro mikrohnětič DSM Xplore pořizovaná pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
MoVI-FAI – Software pro technické výpočty, programování, řízení v reálném čase, zpracování dat
Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, programování, řízení v reálném čase, zpracování dat a simulace pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v ...
UTB – Oční kamera s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka oční kamery s příslušenstvím, tedy souboru hardware a software pro realizaci experimentů v oblasti neuromarketingu prostřednictvím oční kamery pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Rozšíření serverové infrastruktury 2019-1
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a diskových úložišť pro rozšíření stávající serverové infrastruktury, předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací a vzorem Smlouvy (přílohy zadávací dokumentace). Předmět plnění je pořizovaný pro potřeby Rektorátu (pro provozování univerzitních aplikací), Fakulty multimediálních ...
Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení přístavby památníku Velké Moravy a revitalizace archeologických lokalit Sady, Modrá a Špitálky. Přístavba Památníku VM pak zahrnuje vybudování nového objektu, tzv. Cyrilometodějského centra, které bude výrazně rozšiřovat stávající provozní a sociální zázemí. Novy objekt je ...
Poptávám výstavbu bazénu
Poptávám výstavbu bazénu v Rožnově pod Radhoštěm. Bazén obdélníkový o velikosti 8mx3m se zastřešením + veškeré doplňky.
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Zlín
Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel), přenesení odpovědnosti za odchylku ve výši ±100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ...