GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov
Předmětem je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace technologické části stavby ve smyslu zpracovaných požadavků na výkon nebo funkci. Předmětem je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a př.č. 3 a př.č. 4 ...
Artroskopické implantáty
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky artroskopických implantátů včetně výpůjčky instrumentária po dobu účinnosti smlouvy, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 Technická specifikace a příloze č. 1 Cenová nabídka.
Opravy elektronických ochran rozvaděčů 22 kV v el. stanicích metra
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách elektronických ochran rozvaděčů 22kV, opravách komponentů komunikace ochran do lokálního řídicího systému MicroScada a řídících jednotek systému MicroScada v distribučních transformovnách a měnírnách metra. Bližší specifikace činností, jež je ...
FN Plzeň - Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů (viz Příloha č. 2 - Seznam UPS - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 - Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení profylaktických ...
Obměna parních sterilizátorů na pracovišti centrální sterilizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks velkokapacitních prokládacích parních sterilizátorů včetně provedení stavebních a instalačních úprav a následné poskytování záručního a pozáručního servisu.
Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická
Realizace kanalizačního sběrače, který bude odvádět splaškové odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod z Městské části Běchovice včetně přepojení a následného odstranění stávající ČOV Běchovice
III/37424 Boskovice, Pilské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Jedná se o další etapu rekonstrukce silnice II/37424, v zastavěné části města Boskovice od křiž. se silnicí II/150 do staničení km 0,450. Bude provedena výměna celé konstrukce vozovky, pro odvodnění vozovky budou doplněny UV. V délce 60 m bude provedena přeložka plynu, stávající vedení Cetin bude uloženo do chráničky. Zřízeno bude dopravně ...
Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu.
Injekční jehly a injekční stříkačky
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu - jednorázových injekčních jehel a jednorázových injekčních stříkaček (dále také „zboží“) na dobu jednoho roku, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace a předpokládané množství předmětu veřejné zakázky je uvedena ve formuláři Cenová nabídka ...
Kyvadlo - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lineárního jednoduchého inverzního kyvadla s možností přestavby na balanční vahadlo simulující v obou případech astatický dynamický systém (dále jen „inverzní kyvadlo“). Zadavatel požaduje dodání jednoduchého inverzního kyvadla dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří ...
Svinaře veřejný vodovod  4.etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu v obci Svinaře, místní část Lhotka. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Svinaře veřejný vodovod 4.etapa“, zpracovanou Ing. Pavlem Valusjakem, projektant vodohospodářských staveb, se sídlem Černomořská 371/16, 101 00 Praha 10, IČ: ...
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VII
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.10 - Cenová nabídka.
Mycí a dezinfekční automaty, sušící skříň, videobronchoskop vč. příslušenství
Předmětem plnění jsou dodávky nových systémů zdravotnické technologie s příslušenstvím, nutných pro instalaci, uvedení do řádného bezpečného a bezproblémového provozu, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům zdravotnické technologie a dodávky spotřebního materiálu.
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
Předmětem veřejné zakázky je pořízení virtualizační infrastruktury pro IT4Innovations.
Dodávka svodidel 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky týkající se silničních svodidel pro opravy stávajících instalovaných záchytných systémů. Jedná se o silniční svodidla s označením JSNH4/N2 a JSAM/N2, jejich příslušenství a dílů s dovozem na jednotlivá střediska SSMSK.
Elektronický systém spisové služby a DMS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektronického systému spisové služby (eSSS) s funkcionalitou správy dokumentů (DMS) a souvisejících služeb nezbytných pro dodání a implementaci systému v požadovaném rozsahu, to vše podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD: Specifikace plnění zakázky, která obsahuje bližší určení předmětu plnění ...
Mikrovlnné rozkladné zařízení pro mineralizaci pevných a kapalných vzorků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení mikrovlnného rozkladného zařízení pro mineralizaci pevných a kapalných vzorků
Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou, Rekonstrukce ŽST Chrastava
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" a stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava”. Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro ...
ÚP ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova (aktualizace) a vylepšení funkčnosti (upgrade) systému pro odbavování klientů, které bude zahrnovat přizpůsobení a optimalizaci stávajícího systému pro běh v prostředí MS Windows 10, potřebné úpravy hardwaru a vytvoření funkce webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu ...
Novostavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce podia
Předmětem této zakázky je novostavba vyhlídkové lávky v Lánech. Jedná se o jednopodlažní objekt bez střechy. Lávka je osazena do původního terénu a respektuje tvar pozemku i jeho výškový profil.Konstrukční a materiálové řešení: dřevěná konstrukce. Stavba nemá technologická řešení. Dále je předmětem zakázky rekonstrukce podia (vyhlídkové plochy) ...
Ekologický servis
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Ekologický servis“ je uzavření smlouvy na provádění ekologického servisu ve vybraných provozovnách zadavatele. Zakázka je realizována v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (více informací zde: www.sovz.cz) a Strategií Odpovědného veřejného zadávání Dopravního podniku hl. m. ...
3D Microfabrication system II
Předmětem zakázky je dodávka 3D Mikrofabričního systému, bližší specifikace v rámci ZD
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „Vozidla RV“).
Dodávky malorozměrových relé - 2020
Předmětem jsou dodávky malorozměrových relé specifikované Správou železnic, které se schvalují listy technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určené do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.