Návrh standardů ochrany prvků kritické infrastruktury v ČR
Zpracování postupu řešení ochrany prvků KI, který bude použitelný pro praxi. Projekt by měl identifikovat příležitosti, zahraniční zkušenosti a metodická opatření, jejichž cílem je vytvoření standardů ochrany prvků KI a návrh jejich implementace. Standardy ochrany se budou opírat o zkušenosti ze zahraničí, konkrétně o zkušenosti ostatních ...
Plány územního systému ekologické stability pro obce
Předmětem veřejné zakázky díla je vypracování Plánu ÚSES pro území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. tj. pro území všech obcí, jejichž správní obvody, zcela anebo zčásti zasahují na území NP Šumava či CHKO Šumava. Pokud se území obce v některém z uvedených zvláště chráněných území nenachází celé, bude plán ÚSES zpracován ...
Externí výdejní místa Balíkovna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb dodavatele disponujícího potřebnou technologickou platformou. Konkrétní platforma musí být schopna umožnit výdej a budoucí podání balíkových zásilek na minimálně 2 000 výdejních místech, která bude smluvně zajišťovat dodavatel. Předpokládaný počet vydaných/přijatých zásilek bude činit maximálně ...
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 30,89 tun / 25 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (pr. 32 mm, v. 62,5 mm, vzd. 50x250 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
PFORM - 2020, poskytování servisní podpory k zajištění provozu formulářového řešení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory FORM, která sestává z/ze: a) zajištění maintenance k produktům Nintex Forms a Nintex Workflow, b) poskytování služeb zajišťujících provoz a údržbu FORM v rozsahu: i. odstraňování havarijních stavů, provozních problémů a vad hlášených zadavatelem, ii. nahrávání dostupných aktualizací a ...
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Předmětem Veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb Zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. záruční údržby
Předmětem zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m. Jedná se o terénní úpravy spočívající v odtěžení stávající hrací plochy na plošnou drenáž a doplnění plošné drenážní vrstvy praným pískem. Na instalovaný kořenový horizont bude provedena pokládka travního předpěstěného ...
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform
The subject of the performance of the procurement is sequencing of Termite Genomes (Shotgun sequencing by using Novaseq platform) and Eukaryotic Genomes and Metagenomes (Library Preparation for Novaseq shotgun sequencing and Shotgun sequencing through Novaseq). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in ...
Sada pro akustickou charakterizaci materiálů
Předmětem zakázky je dodávka sady pro akustickou charakterizaci materiálů, obsahující sadu akustických impedančních trubic, které slouží k měření akustických vlastností malých zkušebních vzorků, včetně kompozitních materiálů (například stropních obkladů) a nepravidelných materiálů (například pórovitých akustických obkladů). Podrobně je předmět ...
ED-XRF spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového ED-XRF (Energy Disperzive X-Ray Fluorescence) laboratorního spektrometru včetně výpočetního systému s obslužným analytickým softwarem včetně příslušenství a sady kyvet pro stanovení obsahu síry v leteckých palivech typu JET A-1, F-18, F-34, F-35, F-40, F-44 a v motorové naftě typu F-54 dle ASTM ...
Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky (12 účastníků) na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele. Poptávaná běžná údržba pozemních komunikací (tj. vozovek i chodníků) bude zahrnovat především: opravy asfaltových konstrukcí komunikací, ...
Rekonstrukce fasád objektů Autodílny a Přístavku Dílen východ
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště a v provedení lehkého provětrávaného opláštění sanovaných objektů Autodílny a Přístavku Dílen východ včetně provedení potřebných kontrol, zkoušek a měření na JE Temelín, včetně zpracování příslušné technické dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky parenterální výživy
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky léčivých přípravků (parenterální výživy) do nemocniční lékárny NNH.
Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízení
Účelem plnění veřejné zakázky je: 1.Realizace průzkumů a analýza aktuálního nastavení (včetně zpracování analytických materiálů) a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotních službách v ČR 2.Zpracování analýzy a následné zpracování analytických materiálů mapujících dopad zadavatelem inovovaného nastavení a potřeby dalšího rozvoje ...
Stereomikroskop s kamerou a softwarem pro PřF UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu stereomikroskopu s kamerou a softwarem, pro potřeby projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který bude sloužit pro praktická cvičení určená ke studiu buněčné struktury rostlin.
II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, II. etapa
Jedná se o výstavbu již zdemolovaného mostního objektu ev. č. 244-001. Území stavby se nachází severně od Prahy v obci Měšice a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je součástí silnice II/244, která je v obci Měšice páteřní silnicí směr východ-západ a tvoří spojnici mezi silnicemi I/16 a I/9. Řešený úsek v celé jeho délce prochází ...
Vybavení budovy E01 TUL nábytkem
Dodání pracovního a laboratorního nábytku pro budovu „E01“ TUL včetně souvisejících prací.
Automobilové nosiče kontejnerů
Dodávka 7 ks automobilových nosičů kontejnerů pro JMK, OLK a SČK
Rámcová dohoda na dodávky Parek HZS
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky Parek HZS. Předpokládaný maximální objem plnění v průběhu čtyř let od účinnosti rámcové dohody je 5 430 000,00 Kč bez DPH.
Dodávka dřevěných pražců 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných a výhybkových, včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka kompaktoru odpadů pro město Přibyslav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktoru odpadů.
Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov
Předmětem plnění je vybudování polyfunkčního komunitního centra Nadějkov.
Dodávka traktorové sekačky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem dle požadavků zadavatele .
Technická podpora definovaných prvků IT prostředí PP ČR 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory hardwaru a softwaru pro centrální servery, disková pole a související zařízení centrálního stupně informačních systémů PČR ve dvou lokalitách, a to v Praze 6, Bubenečská 20 a Praze 7, Strojnická 27.
DNS - Osobní střední automobily pro VP - 2020 - 2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních středních automobilů v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a řídících úkolů.