STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení ...
Vodovod Libodřice
Předmětem zakázky je stavba veřejného vodovodu v obci Libodřice. Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace.
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR
Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky NOREPINEFRIN
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky pro gastrointestinální trakt - PENTASA
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.2 - Cenová nabídka.
Pořízení služebních osobních vozidel pro SUZ MV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních silničních vozidel pro Správu uprchlických zařízení MV. Technická specifikace automobilů, včetně jejich výbavy je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Analyzátor otoakustických emisí III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
Propojovací vodovodní řad DN 250 Chrlice - Modřice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řadu DN 250 v délce 2.444,90 m mezi vodovodním řadem DN 400 v ulici Blümova a vodovodem DN 200 v Modřicích, u nákupního centra Olympia. Pro vytvoření nového tlakového pásma pak bude z nového řadu DN 250 před redukční šachtou vybudován vodovodní řad DN 150 délky 65,46 m z ulice Blümlova do ulice U ...
Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce opěrné zdi a opravy vozovky a chodníků v ulici Kopaniny. Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 244,0 m, z toho 210,0 m v profilu DN 300 a 34,0 m v profilu DN 400. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 13 ks a v celkové délce 98,5m. Vodovod ...
Dodávka manipulačního vozíku
Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Brno, Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Brandlova a na Žerotínově náměstí. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 300 a v délce 106,2 m, vodovodní řad bude rekonstruován v celkové délce 174,1 m, z toho v profilu DN 100 114,0 m a v profilu DN 200 60,1 m. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 6 ks a v ...
Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řad DN 300 mm v délce 449,4 m mezi ulicí Čejkovická a vodovodním řadem DN 600 mm na ulici Vlkova. Současně s tím bude provedena rekonstrukce vodovodu v kolektoru Vinohrady, a to včetně armatur a přípojky pro nemovitost Mikulovská 9. Vodovod bude v kolektoru rekonstruován v profilu DN 300 a v délce ...
Stomatologické soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů stomatologických souprav včetně 8 kusů stomatologických ordinačních židlí.
Dodávka dílčího přístrojového vybavení
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Dodávka kompletního materiálu pro Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu Zadávací dokumentace.
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění rozvoje stávající elektronické spisové služby zadavatele dle aktuálních požadavků na funkcionalitu dle potřeb MŽP a jeho rezortních organizací, zajištění servisní a uživatelské podpory nad rámec legislativních úprav a počínaje dnem 1. 12. 2022 zajištění legislativních úprav a podpory, a to na dobu ...
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem realizace veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra (dále také jen „IVC“) Třinec, Ostrava - Jih a Nošovice. Rozsah prováděných servisních ...
Zdravotní zabezpečení sportovních reprezentantů a vrcholných sportovních akcí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb zdravotního zabezpečení sportovních reprezentantů ČOV, tj. sportovní reprezentace České republiky, zahrnující reprezentační sportovce připravující se na vrcholné sportovní akce a najmenované skrze subjekty sdružené ve spolku Český olympijský výbor, a smlouvy o poskytování služeb ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR III
dodávka 8 (slovy: osmi) kusů aktivních prvků jako obměna současných zařízení sítě a poskytování záručního servisu v délce trvání 60 (slovy: šedesáti) měsíců
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR - Dokumentace
Zpracování projektové dokumentace bouracích prací ve smyslu § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen DBP). Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen ...