Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi III. – PřF Envelopa

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi III. – PřF Envelopa

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – objekt Envelopa, a to dle Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění ...

PřF UP – dodávky kapalného dusíku

PřF UP – dodávky kapalného dusíku

Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně pronájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci kapalného dusíku, plnícího potrubí, armatur a telemetrie, součástí je i doprava na místo plnění dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené níže, pro potřeby výzkumné ...

GŘ OL - Civilní autobus

GŘ OL - Civilní autobus

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks (slovy jednoho kusu) autobusu kategorie M3. Autobus a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Autobus musí dále být homologován a technicky způsobilý ve smyslu zákona č. 56/2001 sb., o podmínkách ...

Energetické úspory a vnitřní rekonstrukce objektu č.p. 92 Svatobořice-Mistřín

Energetické úspory a vnitřní rekonstrukce objektu č.p. 92 Svatobořice-Mistřín

zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy a vnitřní rekonstrukce

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN HK - Dodávka a implementace technologie SIEM

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN HK - Dodávka a implementace technologie SIEM

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace technických a programových prostředků managementu bezpečnostních informací a událostí centrálního logovacího nástroje pro všechny servery, infrastrukturu datové sítě a klíčové aplikace vč. záručního servisu, a to včetně analýzy, zaškolení a zajištění záručního i pozáručního ...

Tlaková kanalizace Krchleby, Žáky - odvedení na ČOV Čáslav

Tlaková kanalizace Krchleby, Žáky - odvedení na ČOV Čáslav

Společné odkanalizování obce Krchleby (vč. obce Chedrbí) a obce Žáky (vč. obce Štrampouch) tlakovou splaškovou kanalizací a odvedení odpadních vod do stávající kanalizace a následně na ČOV města Čáslavi.

Výpočetní technika II

Výpočetní technika II

Předmětem výběrového řízení je dodávka výpočetní techniky dle specifikace zadavatele vč. balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Račice – rekonstrukce staré loděnice 4

Račice – rekonstrukce staré loděnice 4

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provést další dvě etapy rekonstrukce části objektu "staré loděnice" v areálu sportovního centra v Račicích v rozsahu dle projektové dokumentace včetně dodávky části nového inventáře objektu.

Přístroje pro ohřev pacienta

Přístroje pro ohřev pacienta

Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.

System for monitoring and evaluating eye movements

System for monitoring and evaluating eye movements

The subject of this tender is delivery of a system for monitoring and evaluating eye movements including software, which will allow to capture and analyze eye movements in both virtual reality and in front of the computer screen. The subject is specified in the appendix to this tender documentation.

Oživení pevnosti Josefov

Oživení pevnosti Josefov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vybraných stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“. Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci Josefov. Stavební úpravy řešených objektů nezahrnují změny objemů stávajících budov ani ...

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy služeb spojených s přijímáním platebních karet a uskutečňováním bezhotovostních plateb za služby a zboží zadavatele prostřednictvím platebních karet, resp. karetních platebních prostředků a platebních terminálů (dále jen „Předmět zakázky“). Požadované služby a ...

Dodávka motorové nafty

Dodávka motorové nafty

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 (dále též jen „motorová nafta), dodávané v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách, tj.: 15. 4. - 30. 9. třída B filtrovatelnost 0° C 1. 10. - 15. 11. třída D filtrovatelnost -10° C 16. 11. - 28. 2. třída ...

LF UPOL/CEREBIT–Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla

LF UPOL/CEREBIT–Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla. Systém slouží ke komplexní charakterizaci molekul a nanočástic pomocí dynamického rozptylu světla měřeného při třech úhlech. Systém bude využíván pro charakterizaci zejména rekombinantních proteinů, VLP, imunitních komplex; ...

Vybavení laboratoře molekulární epidemiologie

Vybavení laboratoře molekulární epidemiologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů k vybavení laboratoře molekulární epidemiologie v rámci projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Součástí plnění je rovněž doprava, instalace a základní proškolení.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019 - 2023. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb prostřednictvím optické infrastruktury pro přenos datových a hlasových služeb mezi vybranými objekty MV, PP ČR a PČR na území celé ČR.

Magnetická detekce Sentinelovy uzliny

Magnetická detekce Sentinelovy uzliny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks detekčního přístroje včetně ruční sondy a fantomu, nožního spínače a držáku sondy. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) ...

Systém vrtaček, fréz a pil pro operativu hlavy

Systém vrtaček, fréz a pil pro operativu hlavy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu jedné soupravy systému vrtaček, fréz a pil pro operativu hlavy včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací ...

Dřevěné výhybkové pražce

Dřevěné výhybkové pražce

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pražců výhybkových dřevěných z dřeviny dub, v rozměrech - 15 x 26 x 220 - 660 cm, nebo 16 x 26 x 220 – 660 cm, impregnace tlaková – kreosotový olej - typ B nebo C, splňujících požadavky Obecných technických podmínek Dřevěné kolejnicové podpory pro železniční dráhy č. j. 22693/06-OP ve znění Změny 2 č. j. ...

Servohydraulické zatěžovací válce 3

Servohydraulické zatěžovací válce 3

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks přímočarých hydromotorů s požadavkem dosažení síly v tahu 2MN. Servohydraulické zatěžovací válce musí být dodány buďto v sestavě s diferenciálními snímači tlaku nebo tenzometrickými snímači síly s rozsahem 2MN, pro měření aplikované síly.

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

1.část:Předmětem plnění VZ je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice,dále pozemků,které má město v nájmu a pozemků,které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry.Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. ...

Skenovací elektronový mikroskop pro 3D zobrazování prostoru buněk a tkání

Skenovací elektronový mikroskop pro 3D zobrazování prostoru buněk a tkání

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skenovacího elektronového mikroskopu pro 3D zobrazování prostoru buněk a tkání. Součástí dodávky je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu a odstranění vzniklých odpadů a obalů ...

Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)

Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o stavební úpravy silnice II/446 v rozsahu od křižovatky se silnicí III/44649 na Stříbrnice po křižovatku s komunikací II/312 (Hanušovice – Králíky), cca v km 69,780 04 – 82,322, tj. délka úseku 12,541 96 km. Součástí je také intravilánový úsek (průtah Starým Městem). ...

Nákup 5 ks  nástaveb na přepravu a rozprostírání živičných obalovaných směsí

Nákup 5 ks nástaveb na přepravu a rozprostírání živičných obalovaných směsí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nástaveb pro přepravu a rozprostírání živičných a obalovaných směsí na stávající vozidla MB AXOR 1833 (2 ks) a TATRA 815 4x4 (3 ks) v majetku Správy a údržby silnic ústeckého kraje, příspěvkovou organizací. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická ...

(záznamy 1/25 z 787)  strana 1 / 32