SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě Vyškov společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.“ z července 2016, zpracovaná společností GEOtest a.s. Projektová dokumentace obsahuje 2 části: - Projekt stavebních prací (GEOtest a.s., červenec ...
Modernizace nemocničního informačního systému pro Nemocnici Milosrdných bratří
Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Nemocnice Milosrdných bratří. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění: Předmětem První části veřejné zakázky – Modernizace klinického informačního systému je modernizace a rozšíření funkcionalit klinického informačního systému (KIS) v oblasti elektronizace ...
Nástavba a přístavba pavilonu A ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti
Předmětem veřejné zakázky je nástavba a stavební úpravy objektu občanského vybavení – ZŠ Raškovice, budovy „A“, a to formou „zakázky na klíč“, kdy zhotovitel musí vypracovat na základě podkladů realizační dokumentaci (včetně inženýrské činnosti s tímto spojené) a následně dílo realizovat.
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce
Předmětem zakázky je výstavba třech objektů pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Nové Město na Moravě. Jedná se o tři objekty celkem pro 12 klientů - 2x domácnost pro 6 klientů a jeden objekt určený pro denní aktivity.
18-129 Tepelně opracovaný masný výrobek - paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je a) dodávka - pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik typu vepřový krém (dále také „paštik“), b) ochraňování paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Žďár nad Sázavou. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro
Realizace rekonstrukce kuchyně v objektu Základní školy Npor. Eliáše v Pardubicích zahrnující úpravu dispozic provozu kuchyně, realizaci nových podlah, rekonstrukci stavebních konstrukcí a instalaci technického zařízení budov v dotčené části objektu školy, výměnu odlučovače tuků, přemístění vzduchotechnické jednotky ze stávající strojovny na ...
Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ Jána Babáka 1 v Brně. Úpravy zahrnují odstranění stávajících plášťů plochých a šikmých střech a navazujících konstrukcí základní školy, kontrolu stavu krovové konstrukce a nahrazení poškozeních části, odstranění nepoužívaných komínových těles a zhotovení nových střešních plášťů ...
UK FTVS – Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín
Předmětem této Veřejné zakázky je provedení bouracích prací v areálu Zadavatele. Tyto stavební, resp. bourací práce, budou provedeny v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
Nákup 5 ks víceúčelových vozidel pro silniční údržbu, vč. nástaveb pro letní a zimní údržbu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 5 ks silničních víceúčelových vozidel pro zimní a letní silniční údržbu s pohonem 4x4 a s výkonem motoru min. 210 kW vč. nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací – 5 ks ocelových segmentových radlic, 5 ks nástaveb automatického sypače pro posyp vlhčenou solí a dalšími materiály a 5ks ...
Vranovice – kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Vranovice. Odpadní vody budou odváděny přes stokový systém obce Sedlice na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace je 5,17 km a délka vodovodu 4,87 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních i vodovodních přípojek.
Zajištění digitalizace sbírek
Předmětem veřejné zakázky je bezkontaktní digitalizace sbírkových předmětů Vlastivědného muzea v Olomouci v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Drobné válcované kolejivo 2019-2021
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty, a to do dvou středisek svrškového materiálu zadavatele uvedených v čl. 5.2 zadávací dokumentace.
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ kopter, multispektrální kamery a termovize – II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotních dálkově řízených systémů (UAV), typ kopter, 1 ks multispektrální kamery a 1 ks termovize.
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Jedná se o provedení opravy opěrných zdí na obou březích Sadového potoka v úseku km 0,960-1,140. Opěrné zdi budou provedeny nově ze železobetonu s imitací kam. obkladu na pohledové straně zdi. ...
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího koryta a břehů, v rekonstrukci opěrných železobetonových zdí s kamenným obkladem a dnového stupně. Součástí akce je i odstranění náletových dřevin, kácení a provedení náhradní výsadby. Dílo je rozčleněno z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě ...
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího koryta a břehů, v rekonstrukci opěrných železobetonových zdí s kamenným obkladem a dnového stupně. Součástí akce je i odstranění náletových dřevin, kácení a provedení náhradní výsadby. Dílo je rozčleněno z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě ...
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky – dodávky vybavení
Předmětem je A) dodávka a montáž docházkového systému pro pracoviště Beroun – Hlinky a Závodí, B) dodávka a montáž technologií pro moderní konektivitu pro pracoviště Beroun – Hlinky a Závodí, C) dodávka vybavení pro bezbariérovost pro pracoviště Beroun – Hlinky a Závodí, D) dodávka vybavení pro pracoviště Beroun – Hlinky, studijní obor ...
UTB – Plazmový reaktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plazmového reaktoru pro povrchovou modifikaci, čištění a leptání převážně polymerních materiálů, vybavený mikrovlnným generátorem, pořizovaný pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka dřevěných částí pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, etapa 2019 - 2023
Dodávka dřevěných částí (včetně potisku) metodických pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, splňujících veškeré náležitosti normy ČSN EN 71. Jedná se o jednotlivé etapy dodávky po 100 sadách pomůcky Klokanův kufr a 100 sadách pomůcky Klokanovy kapsy během let 2019 až 2023, vč. dopravy vyrobených součástí metodické pomůcky do místa ...
Sekvenační kity pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky
Předmětem veřejné zakázky budou zejména opakované dodávky sekvenačních kitů pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky zadavatele. Bližší specifikace rozsahu a obsahu předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v Technické specifikaci předmětu plnění, položkovém seznamu (příloha č. 4 ZD). Technická ...
X – ray color camera
Dodání pixelového spektrometru rentgenového záření s křemíkovým detektorem pro jeho použití k analýze materiálů. Spektrometr musí být schopen určit místo detekce jednotlivých fotonů rentgenového záření a současně přesně změřit energii každého fotonu. Měřící parametry, rozměry aktivní detekční plochy a velikosti pixelů musí být vhodné k dosažení ...
FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – VI. a VIII. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele v rámci VI. a VIII. Etapy nadlimitní veřejné zakázky na služby FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smlouvu o dílo na zrestaurování nemovité kulturní památky, vedené pod rejstříkovým číslem 30841/8-3157 Ústředního seznamu ...
Vilantice – opravy obecních cest 2019
Předmětem zakázky je oprava obecních cest č. 26, č. 31 a 32. Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchu komunikace včetně finálního živičného povrchu. Specifikace jednotlivých vrstev je v jednotlivých rozpočtech, které jsou přílohou zadávací dokumentace.