Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

Technologický úsek velkoplošných dílců– rozděleno na části - opakování

Technologický úsek velkoplošných dílců– rozděleno na části - opakování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „2. Technologického úseku velkoplošných dílců– rozděleno na části-opakování“, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 2a, 2b a 2c této Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je v každé části veřejné zakázky ...

Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím II

PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem ...

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup nábytku

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku odpovídající technickému vymezení a jejího příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 až 7 (Technická specifikace pro jednotlivé části) této zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí: 1. část veřejné zakázky: Školní a ...

Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV - 1. etapa

Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV - 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele rozšíření a intenzifikace stávající obecní ČOV. Princip mechanicko-biologického čištění je pro daný typ odpadních vod vhodný a zůstane zachován i nadále. Stavba se realizuje ve dvou etapách dle postupného nárůstu počtu připojených obyvatel1.etapa pro střednědobý výhled se zatížením čistírny do 1500 ...

Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

Vybavení laboratoře ergonomie

Vybavení laboratoře ergonomie

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře ergonomie (nové, nepoužívané, originální) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Plánované zařízení je určeno pro simulaci střelby z dlouhých zbraní, kde za pomoci snímače umístěného na zbraních brokových i kulových, nebo na replice zbraně je možné ...

Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech

Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě nové komunikace vč. odvodnění, inženýrských sítí (vodovod, splašková tlaková kanalizace, plynovod) a veřejného osvětlení pro budoucí průmyslový areál v lokalitě za ZZN v Podbořanech.

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu

1. Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu Jedná se o celkovou rekonstrukci jezu s vybouráním stávající konstrukce, zaštětováním stěnou Larsen a vybudování nového betonového jezu s kamenným obkladem přelivné a předprsní plochy. 2. MVE Loket - zeď přívodního kanálu Předmětem projektové dokumentace je řešení rekonstrukce levobřežní opěrné zdi ...

Zajištění služeb ostrahy majetku 2019 – 2021

Zajištění služeb ostrahy majetku 2019 – 2021

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění zejména služeb ostrahy a případně dalších souvisejících služeb na čtyřech pracovištích zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem ATC skupiny L01CD01

Léčivé přípravky s obsahem ATC skupiny L01CD01

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ATC skupiny L01CD01 po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele dostavby kanalizace

Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele dostavby kanalizace

Zadavatel bude poptávat zhotovitele pro realizaci pěti Sekcí v rámci projektu Dostavba kanalizace v Brně II. Stavební práce budou prováděny na základě Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, tzv. FIDIC RED BOOK. Stavební práce budou spočívat v nové výstavbě nebo dostavbě (rozšíření) kanalizace, ...

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.

IROP – Perinatologie – Přístroj pro inhalační léčbu iNO

IROP – Perinatologie – Přístroj pro inhalační léčbu iNO

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro inhalační léčbu iNO pro pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...

Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení

Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

Dodávky nových tažných řetězů a provádění repase tažných řetězů pro pohyblivé schody

Dodávky nových tažných řetězů a provádění repase tažných řetězů pro pohyblivé schody

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových tažných řetězů pohyblivých schodů jako náhradních dílů a provádění repase tažných řetězů pro pohyblivé schody typu: ET-3 a ET-4P. Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí zkratku TŘ, je tím rozuměno tažný řetěz nebo tažné řetězy. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena ...

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Ponětovice

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Ponětovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a souvisejících stavebních prací včetně projektových prací v rozsahu zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Poskytování centrálního tiskového řešení

Poskytování centrálního tiskového řešení

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování centrálního tiskového řešení po dobu 60 měsíců.

Osobní automobil pro účely experimentálního vozidla

Osobní automobil pro účely experimentálního vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového osobního automobilu, vybaveného pokročilými asistenčními systémy pro řidiče (tzv. ADAS), které musí umožňovat sledování a ukládání dat z jednotky CAN-bus (OBD II), včetně možnosti rozpoznání (dešifrování) jednotlivých údajů, pro účely využití jako experimentální vozidlo ve výzkumu lidského ...

Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je ...

Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

1. Konzultační, poradenská a realizační činnost v oblasti marketingové komunikace s důrazem na oblast řízení vztahů s veřejností (dále jen „PR“) 2. Konzultace v otázkách strategického rozvoje značky Vína z Moravy, vína z Čech (dále jen „VMVČ“) a agenturní činnosti zaměřené na segment novinářů a veřejných mediálních prostředků s cílem vzdělávat o ...

Požární zbrojnice Kardašova Řečice

Požární zbrojnice Kardašova Řečice

Výstavba objektu nové požární zbrojnice v Kardašově Řečici a to včetně zřízení nových přípojek na inženýrské sítě, provedení navazujících zpevněných ploch a nového oplocení.

Mikroskop

Mikroskop

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 5 studentských metalografických mikroskopů, které jsou určeny ke kontrole a pozorování metalografických vzorků v průběhu přípravy, případně k pozorování mikročistoty a mikrostruktury (dále jen „mikroskopy“). Mikroskopy budou zejména sloužit k pozorování vzorků při jejich přípravě, tj. kontrole, zda jsou vzorky ...

II/353 Nové Veselí - obchvat

II/353 Nové Veselí - obchvat

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení prací v souvislosti s realizací stavby II/353 Nové Veselí – obchvat v délce cca 5 063,682m. Silnice bude vybudována v kategorii S 9,5.

(záznamy 1/25 z 752)  strana 1 / 31