Ubytování a stravování při závodech SP 2019 v moderním pětiboji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravování (snídaně, večeře) pro závodníky, realizační týmy, technické delegáty a rozhodčí v hotelu při závodech světového poháru (SP) v moderním pětiboji a pronájem meetingového prostoru.
MZM, stálá expozice – loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí. Dále je předmětem veřejné zakázky rekonstrukce VZT a klimatizace, nová elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení, elektronická požární ...
Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování technických a přírodovědných učeben na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice. Jedná se o nástavbu jednoho patra na stávající přízemní objekt, včetně přístavby schodiště k tomuto objektu, a dále výstavbu konstrukcí zabezpečujících bezbariérové využívání těchto nových učeben, tj. přístavbu výtahové ...
Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny v objektu Stamicova ulice, Brno - Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
UTB – Nákup multifunkčního zařízení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pořizovaného pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nástavba BD Voříškova 2, Brno-Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy a projektu.
DVT Úlický potok, ř.km 4,6-5,2, Úlice, oprava dlažeb a zdí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stability úpravy toku - vodního díla, a to pracemi spočívajícími v opravě poškozených částí liniové úpravy, dlažeb a zdí z lomového kamene a odstranění sedimentů.
Obnova stáje Paddock
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - památková obnova objektu stájí.
Dodávka komponent pro povýšení DWDM trasy Praha – Plzeň na 100GE a povýšení DWDM uzlů Praha
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent do DWDM systému páteřní komunikační síťové infrastruktury v uzlech Plzeň, Praha a Olomouc s cílem - povýšení propojení DWDM uzlů Praha_1 a Plzeň na 100GE - povýšení propojení uzlů Praha_1 a Praha_Sitel na 100GE - povýšení DWDM uzlů Olomouc_1 a Olomouc_2 za účelem podpory nových typů ...
Dodávka optických tras 0005
Veřejná zakázka spočívá v dodávce optických tras dle přiložené technické a výkresové specifikace včetně souvisejících prací.
Létající roboti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu bezpilotních létajících zařízení.
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení ...
Výběr dodavatele na dodávku materiálu pro komplementaci digitalizační jednotky
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro sestavení digitalizační jednotky v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Jedná se především o kamerové sady, testovací soupravy s barevným plošným senzorem a řídící počítače.
Výběr generálního dodavatele tavícího sf zařízení 2x6t, stavby, druhování a odprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrického indukčního tavícího středofrekvenčního zařízení včetně zařízení pro zavážení vsázky, druhování a vzduchotechniky odprašování. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a ...
Fumigace dříví
Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem (dále též jen „rámcová dohoda“) na realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti platné rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu 300.000.000 Kč bez DPH, za účelem ošetření kůrovcového dříví fumigační ...
Provozování přívozu přes řeku Labe v Nymburce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě prostřednictvím přívozu dočasně nahrazujícího lávku přes řeku Labe ve městě Nymburk. Uvedený přívoz bude provozován do doby vybudování nové lávky přes řeku Labe ve městě Nymburk. Předpokládaný minimální a požadovaný denní rozsah dopravního ...
Pořízení příslušenství STRK
Nákup příslušenství systému taktické radiové komunikace (STRK)
Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova
Předmětem plnění je zkvalitnění výuky a podpora rozvoje klíčových kompetencí na třech základních školách v Klatovech. ZŠ Masarykova modernizuje jazykovou učebnu, 2 PC učebny a učebny přírodopisu, chemie a fyziky pořízením IT vybavení (interaktivní tabule, PC, klávesnice, monitory, dataprojektory, tiskárna atd.). ZŠ Plánická zkvalitní svou výuku ...
Technika pro vojenskou geografii a analýzy terénu
Předmětem VZ je nákup technických prostředků určených pro plnění úkolů geografické a hydrometeorologické přípravy ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Dodávka a implementace aktivních prvků pro Trauttmannsdorfský palác
Předmětem plnění VZ je dodávka a implementace aktivních prvků včetně jejich dopravy na místo v Praze 1 dle pokynů zadavatele a zajištění podpory dodaných prvků. Poptávaná zařízení budou implementována do existující struktury informačních systémů, která je postavena na platformě přepínačů Cisco.
Dodávky konzoloviny VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2019 – 10/2023.
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace informačního systému eHealth – výměna zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území Jihomoravského kraje, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu ...
Vodící dráty k vaskulárním intervencím
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vodících drátů k vaskulárním intervencím.
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.