Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Bytový dům KODUS - Doloplazy u Prostějova

Bytový dům KODUS - Doloplazy u Prostějova

Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy objektu bytového domu za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů.V bytovém domě je navrženo celkem 17 bytů, všechny kategorie 1+kk, společné chodby se schodištěm a sdílené prostory a zádveřím. Další nebytové prostory, sloužící jako skladové, jsou umístěny v 1.PP.

Vyšetřovací automobily - II

Vyšetřovací automobily - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

Stavba se nachází v extravilánu těsně přiléhajícímu k okraji obce Lipová-lázně. Zeď je navržena jako betonová tížná konstrukce s kamenným obkladem, se skloněnou lícní stranou ve spádu 5:1 a svislou rubovou stranou. Zeď bude ukončená železobetonovou římsou, do níž bude osazené svodidlové zábradlí bez svislé výplně. K výškovým úpravám stávající ...

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro simulaci robotů.

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Veřejná zakázka je zakázkou na dodávku a uvedení do provozu BESS (Bateriový akumulační systém pro ukládání elektrické energie). Technologie tvořící zařízení na akumulování elektrické energie je dodávána za účelem zajištění pilotního provozu bateriového systému schopného poskytovat podpůrné služby dle požadavků ČEPS. Zařízení bude vzájemně ...

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software – klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Minimální technické parametry systému jsou uvedeny v Příloze č. 2. Plnění ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

SMS komunikace s daňovými poplatníky

SMS komunikace s daňovými poplatníky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky a zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky s přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií. V kategorii přístrojů a zařízení se jedná o dodávky laboratorních přístrojů a zařízení nutných k provádění výzkumných činností a také spojených s obnovou stávajícího majetku zadavatele. V ...

FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla

FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla

Zadavatel požaduje dodávku a montáž kompletní finišovací linky pro zpracování veškerého sortimentu nemocničního tvarového prádla, který ve svém provozu používá. Předmět veřejné zakázky se musí minimálně skládat z následujících částí tvořící jeden funkční celek: - Zpracování výkresové a montážní dokumentace - TUNELOVÝ FINIŠER - NAVĚŠOVACÍ ...

Rámcová dohoda na dodávku rentgenového energodisperzního spektrometru

Rámcová dohoda na dodávku rentgenového energodisperzního spektrometru

jedná se o 6 souprav rentgenových energodisperzních spektrometrů

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému pro stravovací provozy Fakultní nemocnice Plzeň, včetně dodávky nádobí, pojízdných regálů a tabletových skříní. Požadovaným cílem realizace veřejné zakázky je pro stravovací provoz FN Plzeň – Lochotín nahrazení v současnosti používaného klošového systému k podávání stravy pacientům a ...

Zařízení pro 3D tisk plastových dílů s konstantní rychlostí tisku

Zařízení pro 3D tisk plastových dílů s konstantní rychlostí tisku

Předmětem zakázky je jeden kus zařízení, které je určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlosti tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Zásahový dozimetr s příslušenstvím

Zásahový dozimetr s příslušenstvím

Předmětem VZ je dodávka nových zásahových dozimetrů v počtu 159 kusů a to včetně příslušenství, které je ve složení: • čtecí zařízení v počtu 37 kusů, • software v počtu 4 kusy, • nabíječka akumulátorových článků v počtu 13 kusů. Zásahové dozimetry jsou určeny pro zásahy Hasičských záchranných sborů České republiky s výskytem radioaktivních ...

Metropolnet – dodávka AIS

Metropolnet – dodávka AIS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů magistrátu města Ústí nad Labem (dále také „MMÚL“) a zajištění technické podpory nových komponent. Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na ...

LF HK - FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů

LF HK - FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů

Předmětem Veřejné zakázky je dodání simulátorů, trenažerů a vyšetřovací a ošetřovací techniky za účelem modernizace výuky prostřednictvím využívání simulátorů a fantomů ve výuce pregraduálních studentů oborů Všeobecného lékařství, General medicine a Ošetřovatelství. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na části A až D.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Dálkové odečty

Dálkové odečty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, ...

Detekční trasy alfa záření, beta záření a neutronů

Detekční trasy alfa záření, beta záření a neutronů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Detekční trasy alfa záření, Detekční trasy beta záření a Detekční trasy neutronů

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Předmět veřejné zakázky vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Bude doplněna technologická infrastruktura, prostředky pro bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly hospodaření společným datovým skladem, prvky ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Zařízení pro endoskopickou litotripsii, určeného pro urologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Jednotky Fischer-Tropschovy syntézy vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky v délce trvání 5 let a záruka na zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 8 let od první instalace přístroje.

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.

(záznamy 1/25 z 923)  strana 1 / 37