Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


IROP – Perinatologie – Inkubátor pro standardní péči o novorozence II

IROP – Perinatologie – Inkubátor pro standardní péči o novorozence II

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inkubátorů pro standardní péči o novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...

SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností ENVIREX HOLDING, a.s. (aktualizace srpen 2018). Předmětem plnění je ...

Služby externího call centra

Služby externího call centra

Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra.

Prostory kulturního zařízení Chotiněves

Prostory kulturního zařízení Chotiněves

Předmětem této zakázky je cenová nabídka prací na opravu kulturního zařízení Chotiněves a její realizace.

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje

Předmětem veřejné zakázky, rozdělené na 2 části, je dodávka anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.

Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa

Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích míst, dešťové kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu. Součástí stavby je také pokácení a nová výsadba dřevin. Před zahájením stavby provede ...

Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí

Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v úseku mezi náměstím Míru, Českobratrským náměstím a ulicí Lukášovou. Stavba bude součástí sítě propojených cyklistických stezek ve městě, které mají sloužit pro každodenní dojíždění za prací, nákupy či zábavou.

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Praha 4

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Praha 4

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace novostavby tělocvičny v areálu Základní školy Bítovská, která se nachází v zastavěném území Prahy 4, k. ú. Michle. Novostavba bude umístěna na pozemku parc.č. 310/115 (a částečně na pozemku parc.č. 310/82) při jihovýchodní stěně stávající tělocvičny (objekt F).

FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu

FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: a) opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu a b) bezplatné vypůjčení a instalace hematologického analyzátoru s nátěrovým, barvicím automatem a digitální morfologií, propojených do jedné plně ...

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III

Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu

Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal

Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provozu specializovaného aplikačního cloudu pro redakční systém Drupal a případné další internetové aplikace ČRo. Součástí služby je poskytnutí HW infrastruktury dimenzované a optimalizované na požadovaný provoz aplikací, administrace této infrastruktury, správa nezbytného SW prostředí, zajištění ...

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...

3D tiskárna pro tavení kovového prášku laserem včetně příslušenství

3D tiskárna pro tavení kovového prášku laserem včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny včetně příslušenství zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou, instalace, nastavení a odborné kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 3 let. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka certifikovaného kovového prášku, a to dle aktuální potřeby ...

Dodávka elektro stolů

Dodávka elektro stolů

Předmětem tohoto zadávacího řízení je pořízení elektro stolů konkrétně se jedná o elektro stoly samostatně stojící (20 ks) s pojízdnými zásuvkovými kontejnery (20 ks), a elektro stoly v sestavách po třech (27 ks, celkem 9 sad) pro vybavení elektro dílen. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí ...

Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná diagnostika se zápůjčkou přístroje

Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná diagnostika se zápůjčkou přístroje

Předmětem plnění je zajištění rutinní biochemické a imunochemické automatizované diagnostiky (stanovení koncentrací a aktivit analytů pomocí biochemických a imunoanalytických metod se sortimentem podle specifikace) s bezplatnou zápůjčkou analytického systému (systémů). Jedná se o postupné dodávky reagencií a navazujícího spotřebního materiálu pro ...

Stavební obnova zámku Týnec

Stavební obnova zámku Týnec

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce v rozsahu stanoveném dokumentací pro provádění stavby (dále i DPS), spočívající ve stavební obnově nemovité národní kulturní památky zámku Týnec v předpokládané hodnotě VZ 92 624 181,-Kč bez DPH. Součástí obnovy památky jsou i jedinečné umělecké malby vnitřních prostor, které jsou ...

Zajištění letecké hasičské služby v letech 2019 – 2022 ve vymezených částech České republiky

Zajištění letecké hasičské služby v letech 2019 – 2022 ve vymezených částech České republiky

Plnění zakázky předpokládá zřízení provozu (zajištění pohotovosti) 3 pozemních stanic LHS umístěných v sektorech vymezených zadavatelem v rámci ČR (sektory S1, S2, S3); každá stanice bude vybavena jedním hasebním letounem, který v případě potřeby na základě pokynu operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR uskuteční hasební let (případně ...

Dostavba tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice akademie - zhotovení projektu

Dostavba tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice akademie - zhotovení projektu

provedení kompletních prací a činností při zhotovení projektu vč. související inženýrské činnosti nutné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností SHB, akciová společnost, IČO: ...

Parašutistů, Praha 6

Parašutistů, Praha 6

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníku v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy z litého asfaltu. Chodníkové přejezdy jsou navrženy v betonové ...

Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce některých úseků stoky A kanalizace v Novém Městě nad Metují za účelem odstranění provozních obtíží způsobených zejména nedostatečnou kapacitou v těchto úsecích a za účelem možného výhledového napojení lokality na síť veřejné kanalizace, jenž odvádí odpadní vody k čištění na ČOV Nové Město nad ...

Vltavská, Praha 5

Vltavská, Praha 5

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace – ul. Vltavská v Praze 5, v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živičným krytem, chodníky s mozaikovým ...

Dodávka nákladního terénního automobilu N3, 6x6

Dodávka nákladního terénního automobilu N3, 6x6

Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého nákladního terénního automobilu kategorie N3 pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být ...

Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení

Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení

provedení kompletní rekonstrukce bytového domu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín I-Děčín včetně změny vnitřní dispozice, rekonstrukce střechy a fasády domu. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: 28.1.2019 V 10:00 hod. Sraz účastníků bude před bytovým domem v ul. Fügnerova 411/26, Děčín I-Děčín.

Dodávka propagačních předmětů pro Útulky pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy

Dodávka propagačních předmětů pro Útulky pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 druhů propagačních předmětů v celkovém počtu 5000 kusů od každého druhu, pro potřeby Útulků pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava na místo plnění.

(záznamy 1/25 z 618)  strana 1 / 25