Rekonstrukce křížení TWYs AxBxDxG
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit realizaci kompletní rekonstrukce vozovky křižovatky TWYs AxBxDxG (zvané "Pentagon"), která zahrne nové SZZ, povrchové odvodnění a podzemní objekty.
Zajištění systému prodeje SMS jízdenek II.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing (dále též „Elektronická jízdenka“), což je způsob úhrady jízdného cestujícím, u něhož je okamžikem úhrady jízdného okamžik, kdy ...
Rámcové dohody na dodávky kitů a speciálních produktů
Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a sekvenování nové generace a dodávky speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA . Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním ...
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků
Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spektrometru IRMS včetně elementárního analyzátoru v konfiguraci pro stanovení CHNSO, příslušného interface, spotřebního materiálu v rozsahu 1000 analýz, instalačního materiálu, včetně váhy a software. Přístroj bude využíván v ekofyziologii pro hodnocení vody dostupné pro dřeviny, typy metabolismu, ...
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...
UTB – Statistický software pro výuku studentů oboru řízení jakosti II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického softwaru pro výukové účely studentů Ústavu výrobního inženýrství a dále pro specializaci řízení jakosti pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na dodávky antibakteriální látky pro systémové použití
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Novostavba ZŠ Úhonice - I. etapa
ředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby základní školy pro 2. stupeň, 4 x kmenové třídy + 2 x učebny, celkem pro kapacitu 180 dětí.
Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice
Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro společné povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně ...
Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš
Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastí.
Dodávky osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a navazujícího poskytování servisních služeb osobních vozidel po dobu jejich provozu. Pořizovaná vozidla budou sloužit k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, která budou dodána jediným dodavatelem v dále ...
Výběr poskytovatele služby – Pojištění 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění na období od 1.1.2020 do 31.12.2023 a v rozsahu vedeném v příloze č. 1 ZD. Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí.
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
ÚVN - VoFN Praha  Přístroje pro gynekologické oddělení - nákup
Předmětem VZ je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Vzdělávání nám dává křídla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických ...
Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1
Předmětem veřejné zakázky „ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1“ je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY s.r.o.
Regulace a vypořádání nemocnic
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce ...
Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb ZEBRA – Elektrické svazky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen vývoj a konstrukce sestav elektroinstalace elektrických svazků pro rám a kabinu s cílem vytvořit dlouhodobě využitelnou a pružně ...