20-042 Technické zhodnocení Analytického dekontaminačního modulu ADM 1
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení Analytického dekontaminačního modulu ADM 1 (dále jen „ADM 1“), který je určen pro bezpečnou manipulaci a likvidaci nálezů neznámých látek a předmětů včetně bojových otravných a biologických látek a toxinů, přičemž je schopen zajistit nejvyšší stupeň identifikace a verifikace těchto nebezpečných ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: - vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ-nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, - přístavba a nástavba, nový krov, střecha, - zateplení fasády, - nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ...
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
Datová konektivita ve vybraných lokalitách VZP ČR
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které budou poskytovány datové komunikační služby, a to prostřednictvím zajištění datového propojení ve specifikovaných lokalitách VZP ČR, s cílem zvýšení spolehlivosti datové komunikace a její kapacity, funkčnosti a dostupnosti síťového připojení v jednotlivých lokalitách VZP ...
Dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v letech 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v roce 2021 a 2022 pro organizační jednotku zadavatele - divizi zemědělské výroby, resp. její zemědělské správy.
Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v letech 2021 - 2022
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v letech 2021 - 2022 pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divizi zemědělské výroby. Zadavatel se rozhodl z důvodu charakteru služeb rozdělit předmět plnění VZ na ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
Systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního měřicího systému pro měření a zobrazování laminárních i turbulentních plamenů a spalovacích procesů ve spalovací komoře pomoci metod LIF, LII, PIV a dalších. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení Revoluční 960/3, Třebíč
Objekt ubytovacího zařízení na ul.Revoluční 960/3 v Třebíči ve svém současném technickém stavu naplňuje v řadě ohledů podmínku pro provedení oprav a celkové regenerace. Úkolem projektu je řešit opravu zjištěných vad, jeho energetickou modernizaci a další navazující stavební úpravy. Bližší popis budovy je uveden v projektové dokumentaci, kde je ...
MVE Slezská Harta - Technologická část - II
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta. MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši ...
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou naftových autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Požadavky na minimální standard technického řešení (technické podmínky) a počet jednotlivých položek jsou detailně vymezeny a popsány v přílohách Zadávací dokumentace (dále též „ZD“), zejm. v Příloze ZD ...
Technický dozor stavebníka 2021 II
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3 a příloze č. 4 zadávacích podmínek - obchodní podmínky.
Software pro správu dat nebytových areálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování software pro správu dat nebytových areálů na území statutárního města Plzně formou služby (software jako služba na serverech poskytovatele) vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí.
Nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda - směsný komunální odpad, separovaný odpad a odpad ze sběrného dvora.
Kartonové krabice pro archivaci dokladů poštovního platebního styku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kartonových obalů pro archivaci a ukládání dokladů poštovního platebního styku. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů, bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení, účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 15 bytových domů na ulici 8. března, Slezská ...
I/34 Ždírec nad Doubravou - Benátky
Na základě diagnostiky výměna ložní a obrusné vrstvy, lokální sanace vč. podkladů, oprava odvodnění vč. propustků, doplnění ,svodidel, VDZ Rozpad vozovkových vrstev, lokální poruchy podloží, zhoršené odvodnění - vozovka na konci životnosti
I/19 hr. kraje - Kámen
Zlepšení technického stavu, prodloužení životnosti.Frézování, nové AB vrstvy, lokální sanace, oprava krajnic, čištění sil. příkorů, oprava propustků v trase. Výtluky, trhliny, rozpad. Klasifikační stupeň 2 a 4. Ztráta asf. tmelu, hrboly, lokálně havarijní únostnost
Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů typu Kb pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID,Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících ...
20-109.4 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 1.350 tun sušeného odtučněného mléka a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 9 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 2: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 3: Dodávka a ...
Dampr
Předmětem plnění je dodávka 2 ks továrně nových kloubových damprů (dále i jen stroje), rok výroby 2021. Součástí dodávky je poskytování servisní činnosti k dodaným strojům a mimozáruční opravy po dobu provozu 10 000 motohodin. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
FN Motol - Olaparib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Olaparib pro potřeby FN v Motole