Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


INMODOS_Rekonstrukce laboratoří DSP – opakování

INMODOS_Rekonstrukce laboratoří DSP – opakování

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových laboratoří a podpůrných laboratorních a výukových prostor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb společnostmi BREAK POINT, spol. s.r.o., ...

ZŠ Svítkov - přístavba

ZŠ Svítkov - přístavba

Přístavba v 1. NP a částečná nástavba v 2. a 3. NP stávající základní školy č.p. 748 ul. Školní v Pardubicích – Svítkově, jejímž účelem je realizace nových kmenových a odborných učeben základní školy, družin a zvýšení kapacity provozu stávající jídelny a kuchyně vč. sociálního zázemí. Součástí je provedení stavebních úprav či nových rozvodů ...

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU

Jedná se o zateplení dvoupodlažního objektu obdélníkového půdorysu s vystupujícími loděmi čtyř hal v severní části. Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet. V rámci stavebních úprav budou demontovány stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích včetně meziokenních vložek, vnější obklady a oplechování. Na severní straně objektu ...

P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č .akce 2930045

P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č .akce 2930045

Předmětem plnění je novostavba sdruženého parkoviště a rekonstrukce přilehlého chodníku. Sdružená funkce spočívá ve vybudování dvou samostatných a funkčně oddělených parkovacích ploch a to 1. odtahového parkoviště pro provozovatele Správa služeb hl.m.Prahy (SS HMP) a 2. parkoviště na komunikaci ve smíšené zóně placeného stání. Předmětná ...

Snížení energetické náročnosti školských objektů

Snížení energetické náročnosti školských objektů

Předmětem zadávacího řízení je provedení stavebních prací specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a uzavření smlouvy o dílo za účelem zajištění snížení energetické náročnosti školských objektů na území městské části Prahy 8. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou konkrétně tyto objekty: PORG Lindnerova ZŠ Palmovka ZŠ Ústavní ...

RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická

RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace pro vozidla, přilehlých chodníků a spojovacích chodníků ve vnitrobloku ul. Rosická, Stavbařů a Kosmonautů na panelovém sídlišti v Pardubicích – Polabinách, a to vč. přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch, parkovacích stání a přístřešků pro kontejnery, instalace ...

Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU II.

Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU II.

Předmětem je dodávka světelných spektrometrů dle níže uvedených částí: a) část A - FT-NIR spektrofotometr včetně příslušenství b) část B - Chlorofylmetr bližší informace viz technická specifikace předmětu plnění, která je přílohou ZD

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Jedná se o stavební úpravu stávající stykové křižovatky ulic Průmyslová, silnice II/322 a Kyjevská, silnice III/345026 v Pardubicích za účelem změny typu na jednopruhovou okružní křižovatku s částečně pojížděným středním ostrovem, vč. úpravy přilehlých chodníků, autobusových zálivů a zastávek MHD, odvodnění, trakčního vedení trolejbusové dráhy, ...

D0 Sečení ručně - km 81,500 - 28,913

D0 Sečení ručně - km 81,500 - 28,913

Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku.

SW upgrade simulačního SW MAGMA -  KA7 – FMMI - III

SW upgrade simulačního SW MAGMA - KA7 – FMMI - III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka akademické licence programu (dále také „software“ nebo „SW“). Software musí být kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem MAGMASOFT.

Strančice - Komunitní dům

Strančice - Komunitní dům

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Strančice – Komunitní dům“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o stavbu jednopodlažního bezbariérového komunitního bytového domu se třemi obytnými křídly uspořádanými do kříže s centrální ...

Splašková kanalizace a ČOV v obci Kounov

Splašková kanalizace a ČOV v obci Kounov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně veřejné čerpací stanice ČS 1 a biologicko-mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Kounov 650 EO. Stavba zahrnuje též odpad z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS 1, účelovou komunikaci k ČOV a vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV Kounov.

Vestavba čistých prostor

Vestavba čistých prostor

Vestavba čistých prostor pro potřeby výzkumu a vývoje dle normy ISO 14644, třídy čistoty 8/7

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici, tj. dodání nábytku (skříní, nízkých skříněk, pracovních a dílenských stolů), ICT/AV (notebooků, IP kamer vnitřních a vnějších, dataprojektorů a projekčních pláten, ozvučení, tiskáren), obráběcích a tvářecích strojů (sloupová vrtačka a CNC frézka) a dále zajištění ...

ZŠ Chabařovická 1125/4 – zateplení objektu a rekuperace

ZŠ Chabařovická 1125/4 – zateplení objektu a rekuperace

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na: • Projektu č. 1 s názvem Rekuperace ZŠ Chabařovická – realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, resp. na dílčí stavbě „Instalace rekuperačních jednotek“ („Stavba 1“) dle projektové ...

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy TMV, spočívající především v: • Zateplení obvodového pláště budovy – zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, provedení nového střešního pláště, výměna výplní otvorů • Instalace systému větrání s rekuperací tepla • Instalace FVE ...

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování  biologických vzorků

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování biologických vzorků

Dodávka 1 ks rychlého, automatizovaného stolního mikro CT skeneru pro skenování biologických vzorků s vysokým rozlišením.

Přístavba pavilonu E k základní škole Brušperk

Přístavba pavilonu E k základní škole Brušperk

Přístavba pavilonu E k základní škole Brušperk

MVN Zlatěšovice

MVN Zlatěšovice

Rekonstrukce MVN Stavba je členěna na 4 inženýrské stavební objekty: SO 01 – Úprava hráze SO 02 - Úpravy nádrže SO 03 – Funkční objekty SO 04 – Odpadní stoky

Dodávka fluorescenčního mikroskopu

Dodávka fluorescenčního mikroskopu

Funkční sestava vědeckého fluorescenčního mikroskopu s citlivou kamerou, výpočetní stanicí a softwarem umožňující automatické snímání mikroorganismů na filtrových výsečích na 1–8 sklíčkách. Zařízení bude využito pro kvantifikaci mikroorganismu? (bakterii?, pikosinic, prvoku? a na?levni?ku?) a bakteriálních genetických a funkčních skupin. ...

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích ...

Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 – 2019

Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 – 2019

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.

Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených

Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, jejímž předmětem je zajištění letenek pro pracovní/služební cesty zaměstnanců zadavatele za oficiální publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Kestřany a Lhota u Kestřan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...

Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků

Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků

Předmětem Rámcové dohody je dodávka nekovových brzdových špalíků

(záznamy 1/25 z 956)  strana 1 / 39