Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Vysočina kraj
Provozní budova sportovního areálu Trnava
Předmětem plnění zakázky je výstavba nové provozní budovy sportoviště se sociálním a technickým zázemím v k. ú. Trnava, na pozemcích p.č. 6119, 6121, okres Třebíč, Kraj Vysočina. Budova je provozně rozdělena na sociální zázemí pro uživatele areálu (šatny, WC, sprchy pro domácí, hosté a rozhodčí), administrativní část, skladová část, prostor pro ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hybrálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Herálec na Moravě a části katastrálního území Kocanda, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Dodávka kompletního materiálu pro Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu Zadávací dokumentace.
Výběr provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií
Nadlimitní koncese na služby. Cílem zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je vybrat odborného správce a provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií ve městě Světlá nad Sázavou, sestávající zejména z kotelny Na Bradle, tj. její stavební části a zdrojů tepelné energie, rozvodů tepelné energie, domovních předávacích stanic a dalšího ...
Stavební úpravy objektu Bačice
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající budovy č.pop. 24 na pozemku p.č.st. 49 v obci Bačice. Jedná se o opravu střechy, úpravu vnitřní dispozice, nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace, nové podlahy a omítky.
Poptávám servis hoblovky
Hledám servis na hoblovku HZ 20-15-06, výrobce Fritz Heckert.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním ...
Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvkové organizace, v obci Havlíčkův Brod. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího stravovacího provozu (pavilonu J) včetně jeho vybavení v areálu Nemocnice Jihlava, rekonstrukci a přístavbu hlavní trafostanice rovněž v areálu Nemocnice Jihlava.
U Mincovny 6 a 8, Jihlava – rekonstrukce
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce dvojice vzájemně propojených stávajících domů, ve kterých byla umístěna v minulosti Okresní vojenská správa. Po rekonstrukci bude sloužit objekt k administrativním účelům pro potřeby Magistrátu města Jihlavy. U domu č. p. 82 (U Mincovny 6), který je památkově chráněný, byl provedený ...
Pavlov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Pavlov v délce cca 4303 m, z toho cca 3265 m kanalizačních stok, cca 210 m výtlaku, cca 828 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 463 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Servis zdravotnických prostředků pro intenzivní péči
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování odborné údržby, servisu, oprav a preventivních bezpečnostně technických prohlídek zdravotnických prostředků pro intenzivní péči, kterými disponuje zadavatel na svém pracovišti.
Nový pracovní stroj pro město Brtnice
Jedná se o dodávku nového traktorbagru o výkonu motoru min. 74 kW, výkon pístového čerpadla min 160l/min, pracovního tlaku čerpadla min 250 barů, maximální rychlost stroje min 40 km/hod,dle technických požadavků příloha č. 4
Interaktivní panely
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...
Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice
Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...
6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...
6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...
6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...
6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice
Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...
EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouúčelových obalových souborů (OS) typu B(U)F a S pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva z Jaderné elektrárny Dukovany, včetně manipulačních prostředků a příslušenství pro zavážení OS, jejich odbavení, transport a skladování ve Skladu vyhořelého paliva v JE Dukovany. Součástí dodávky je i ...
Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace veřejné zakázky nazvané „Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS“. Náhrada bude provedena na trasách pracovního napájení rozvoden blokové vlastní spotřeby (dále jen BVS), tj. v trasách 1(2,3,4)BT01-1(2,3,4)BA(BB) a 1(2,3,4)BT02-1(2,3,4)BC(BD)“ s cílem odstranit riziko ztrát na ...
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy
Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...