Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Plzeňský kraj
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení T „speciální technické“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické ...
Úspora energií na vytápění, osvětlení a chlazení v areálu provozovny ŘEZPOF spol. s r.o.
Předmětem výběrového řízení je dodávka opatření ke snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu v budově „kanceláří a skladové haly“ výměnou oken, zateplením, výměnou kotle, modernizací osvětlení a modernizací technologického chladicího systému.
FN Plzeň – Dodávka hybridní gamakamery SPECT/CT
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) hybridní gamakamery SPECT/CT dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně ekologické likvidace stávajícího vybavení, montáže a uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s ...
Léčivé přípravky pro krev a metabolismus 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k terapii krevních a metabolických chorob na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v jejích ústavních lékárnách. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 55 240 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného ...
Plavecký bazén Domažlice - interiér
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o., se sídlem Újezd 409/19, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 03174298, duben 2019, zak. číslo 02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC
Realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentací vymezeném objektu zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude financována s využitím dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1.
Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni
Realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentací vymezených objektech zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude financována s využitím dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a ...
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
3D optické měřící systémy
Část 1) 3D optický skenner pro měření menších a středně velkých objektů Část 2) Optické zařízení pro analýzu prostorových pohybů a deformací
TR Rokycany - obnova R110kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: TR Rokycany - obnova R110kV.
Poptáváme hutní materiál
Poptáváme hutní materiál, tabule plechu (malý - střední - velký formát) s označením: DP600 – 2ks, DP780 – 2ks, HDT580X – 2ks, HCT780X – 2ks.
Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dle dílčích objednávek jednotlivých zdravotnických zařízení Plzeňského kraje a výpůjčky a instalace plně automatických analyzátorů pro provádění biochemických a imunochemických vyšetření se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících ...
KoPÚ v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedanice, Nedaničky a Třebýcina, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ ...
FN Plzeň, stavební úpravy pro I. Interní kliniku, Kardiologické oddělení, Neurochirurgickou kliniku
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace níže uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech ...
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce týkající se Velké synagogy v Plzni a stavební práce týkající se Rabínského domu v Plzni. Více Zadávací dokumentace.
Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před Bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721, datum 2019, zak. číslo 09-02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací ...
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění: a) fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, b) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, c) přepravy cenin včetně doprovodu při převozu cenin, dále vše souhrnně označováno též jako „Služba“. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. ...
Produkty Oracle 2019 – část 2, 4, 5 a 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka licencí (část 2 a 6 VZ) a poskytování servisní podpory (všechny části 2,4,5 a 6 VZ) typu Software update licence & Support pro licence Oracle uvedené v zadávací dokumentaci, resp. dle jednotlivých částí VZ
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Více Zadávací dokumentace
Retenční nádrž Vinice
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, konkrétně výstavbu nové retenční nádrže Vinice včetně propojovacích stok, výstavbu nové odlehčovací komory a zkapacitnění stávající spojné šachty. Zároveň jsou v rámci stavby rušené úseky stávajících stok a vodovodu. Součástí výstavby jsou i doplňkové objekty vodohospodářské stavby, a to výstavba nové rozvodny a ...
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Léčivé přípravky 2019-IV
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň v celkovém předpokládaném rozsahu 131 700 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení realizovány po dobu ...
Kybernetická bezpečnost IS a KS Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřičských činností ...
Injekční stříkačky a jehly 2019
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky injekčních stříkaček a jehel ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.