Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Plzeňský kraj
Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu části Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni. Stavba navazuje v km 2,450 na stavbu "Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni" a je ukončena v km 5,9 šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnice I/20 do Karlových Varů.
B.j.7PB - PČB Staré Sedliště
Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby ...
Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace) pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Vzdělávání členů v KHK v PK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové ...
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu ZČU v Plzni, pojištění motorových vozidel ve vlastnictví ZČU v Plzni a krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců ZČU v Plzni do zahraničí.
Léčivé přípravky 2019-VI
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků vč. infúzních roztoků, určených pro využití na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 199 160 jednotek množství léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní ...
ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou sousedních stávajících budov ZČU na Chodském náměstí 1 a v ulici Klatovská 51, Plzeň zahrnující tři části A), B) a C), z nichž každá bude zpracována samostatně a společně budou vytvářet jeden celek.
Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro ZŠ Stod
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol (dále jen Standard konektivity) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí Základní školy ve Stodě. Více Zadávací dokumentace.
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3), ...
Antineoplastika a imunomodulátory 2019 - III
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k terapii závažných onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 43 168 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného ...
FIND - přístrojové vybavení 2
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu laboratorního vybavení pro vědecké, výzkumné a výukové účely.
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce, Přílohy č. 3 Technická ...
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - vybavení nábytkem
Cílem projektu je vybavení půdní vestavby(odborné učebny) + jedné kmenové učebny (III.NP) nábytkem. Požadavky interiérového vybavení vychází z platných norem a specifikací pro žákovský, pracovní a laboratorní nábytek. Laboratorní nábytek musí po kompletaci s nosnými prvky desky splňovat ČSN EN 14727:2006; C?SN EN 13150:2002; C?SN EN 14749:2006; ...
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - Konektivita + IT
Cílem projektu je zřízení konektivity a vybavení odborných učeben ICT zařízením – konkrétně žákovskými a učitelskými PC s monitory, žákovskými notebooky 2v1, dotykovými obrazovkami, multifunkčními zařízeními, 3D tiskárnou, jazykovou laboratoří, tabulemi, a dalším vybavením. V rámci hlavních aktivit dojde dále k pořízení IT řešení a digitálních ...
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - Senzory
Cílem projektu je vybavení půdní vestavby (odborné učebny) + jedné kmenové učebny (III.NP) senzory pro výuku žáků. Základní škola Blížejov nabídne po realizaci projektu zvýšenou kvalitu vzdělávání pro své žáky, a to prostřednictvím vybudování tří učeben pro odbornou výuku – odbornou jazykovou učebnu, multimediální učebnu přírodních věd a ...
Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek (včetně příslušenství k jejich instalaci - sloupky, patky apod.) a směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové smlouvy nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle ...
I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka
V současné době zajišťuje silnice I/27 silniční spojení ve směru Plzeň – Klatovy a tento úsek je jedním z nejzatíženějších úseků této komunikace. Účelem stavby je převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, která bezpečně převede vysokou dopravní zátěž a vyřeší problematiku průchodu silnice I/27 obcí Horní Lukavice jejím obchvatem ...
Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná
Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to ...
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
Bankovní úvěr na  přefinancování hypotéčního úvěru  obce Blížejov
Předmětem plnění veřejné zakázky je Bankovní úvěr na „přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov“ – tj. poskytnutí úvěru ve výši 28.000.000,- Kč ( slovy – dvacet osm miliónů korun českých ) Parametry úvěru - Dlouhodobý investiční - Výše úvěru – 28.000.000,- kč - Datum splatnosti - max. do 12/2026 - Úroková sazba – fixní ...