Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihomoravský kraj
Sada pro akustickou charakterizaci materiálů
Předmětem zakázky je dodávka sady pro akustickou charakterizaci materiálů, obsahující sadu akustických impedančních trubic, které slouží k měření akustických vlastností malých zkušebních vzorků, včetně kompozitních materiálů (například stropních obkladů) a nepravidelných materiálů (například pórovitých akustických obkladů). Podrobně je předmět ...
SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů Sochorova
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného střediska odpadů (SSO) v MČ Žabovřesky. Toto nové SSO má vzniknout jako náhrada za stávající (provizorní) středisko v souvislosti s novou zástavbou v ulici Sochorova.
Sečení trvalých travních porostů 2020-2021 - Blansko
Předmětem plnění veřejné zakázky je v letech 2020 a 2021 zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících provozu Blansko Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o ruční sečení, částečně strojové sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na ...
Modulární analyzátor pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu
Předmětem zakázky je dodávka modulárního analyzátoru pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu, který bude sloužit jako nezbytný nástroj pro sběr, analýzy a vyhodnocení dat v široké škále a napříč měřenými veličinami v technické diagnostice od celého spektra vibrací, akustickou oblast při současném monitorování otáček. Podrobně je předmět ...
SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno - Židenice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného střediska odpadů (SSO) v MČ Židenice. Stavba je důležitá z důvodu zlepšení situace nakládání s odpady v MČ Brno-Židenice. SSO bude napojeno na stávající komunikaci v ul. lazaretní a vodovodní a kanalizační přípojky budou napojeny na již stávající, které jsou umístěny na pozemku stavby.
Nájem serverů a souvisejícího HW a SW na 24 měsíců pro CyberSOC
Předmětem veřejné zakázky je dodávka služby - nájmu serverů a souvisejícího HW a SW na období 24 měsíců, v rámci projektu „Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC“. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Jednorázové pláště a oděvy
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky jednorázových plášťů a oděvů na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze ZD, specifikace
SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Zajištění stravovacích služeb pro Úrazovou nemocnici v Brně
Předmětem veřejné zakázky je komplexní výroba, dodávka a distribuce stravy pro zadavatele. Vybraný dodavatel se zaváže vyrábět a dodávat stravu včetně nápojů pro zaměstnance a pacienty zadavatele a distribuovat ji v areálu Úrazové nemocnice v Brně, a to za podmínek a způsobem stanoveným v obchodních podmínkách, které jsou přílohou zadávací ...
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v novostavbě dvoupodlažní víceúčelové sportovní haly na adrese Brno, Botanická 70, která se nachází na pozemcích parc. č. 254/1, 254/2, 254/3, 255 a 256, všechny v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Zbýšov – nový pavilon MKC – zhotovitel stavby
Předmětem je výstavba nového pavilon Městského kulturního centra (MKC) města Zbýšov. Nový pavilon MKC bude navazovat na stávající objekt MKC, obě budovy budou vzájemně propojeny nadzemním spojovacím krčkem. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení soustavy dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice nad Svratkou. Pozemkovou úpravou byly pro krajinné úpravy vyčleněny parcely, které jsou ve vlastnictví Obce Vranovice. Téměř většina ploch na vyčleněných pozemcích řešených ...
Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice
Veřejná zakázka zahrnuje novostavbu mateřské školy, která bude mít tvar jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy, včetně souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocení, zeleň a parkoviště.
Koupím byt 4+1 nebo 4kk
Koupím byt 4+1 nebo 4kk s terasou nebo menší zahradou.
Léčivé přípravky pro respirační systém - Ivacaftor
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Srážlivost, náhrady plasmy
Část 1: Antitrombin III 500 a 1000 UI - 5 055 863,04 Kč 3636 balení po 500 mg 324 balení po 1000 mg Část 2: Alteplasa - 9 463 144,16 Kč Alteplasa 1 mg/ml v balení 20 ml 1168 balení Alteplasa 1 mg/ml v balení 50 ml 444 balení Část 3: Koagulační faktor VII A 2 mg (100 KIU) - 14 410 294,62 Kč Eptacogum alfa 2mg (100KIU) 512 balení ...
Botulotoxin
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekcí s obsahem účinné látky Botulotoxin typu A po dobu 4 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části.
Poskytování služeb fyzické ostrahy v areálu TMB Terezy Novákové, Brno - Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy v areálu zadavatele (TMB) na adrese Terezy Novákové 64, Brno – Řečkovice. Zadavatel požaduje, aby ostraha byla prováděna denně (vč. dnů pracovního volna), a to 24 hod. denně, přičemž po tuto dobu budou ostrahu provádět souběžně vždy 2 pracovníci (tedy v kteroukoliv hodinu budou v místě ...
Bexaroten
Bexaroten – por cps mol 100 x 75mg 1120 balení
Dodávka popelářských vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu, a to konkrétně: 3 x popelářské vozidlo s lineární lisovací nástavbou 14–16 m3; pohon CNG 2 x popelářské vozidlo s lineární lisovací nástavbou 20-24 m3; pohon CNG 1 x popelářské vozidlo s rotační lisovací nástavbou 9-11 m3 kód CPV 34100000-8| Motorová ...
Levodopa
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapslí s obsahem účinné látky Levodopum 20 mg, Carbidopum 5 mg v 1 ml intestinálního gelu po dobu 4 let
Detektory k vysokorozlišovacímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou detektory k vysokorozlišovacímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu, tj. dodávka nejmodernější kombinace detektorů pro měření chemického složení a krystalografických parametrů pro stávající rastrovací elektronový mikroskop: SSD EDS detektor s rozlišením MnK-alfa 127 eV s velikostí snímače 100 mm2 a EBSD ...
Zabezpečení mailové komunikace formou sandboxingu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku a implementaci komplexního řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů, které zajistí především: 1. Komplexní ochranu e-mailové komunikace Zadavatele 2. Kontrolu souborů vkládaných manuálně či automaticky prostřednictvím portálového ...
Souvislá údržba části MK - ul. Hornická, Dubňany
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace a chodníku, které jsou značně poškozeny. Trasa komunikace je navržena, jako obousměrná komunikace šířky cca 6,00 m, s oboustranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do stávajících uličních dešťových vpustí. Vpusti jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Nejprve budou provedeny ...
Poptáváme přesné řezání betonu
Poptáváme přesné řezání betonu (otvorů v betonové násypce včetně čedičového vyložení) síla cca 300mm, v Zemianských Kostolanech v SK. Ideální je ověřené použití techniky HILTI nebo podobné profesionální techniky. Termín bude dohodnut po kontaktu s provádějící společností.