Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihomoravský kraj
Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace specializovaného onkologického nemocničního informačního systému a provedení souvisejících dodávek a služeb za podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o dodávce a implementaci specializovaného onkologického nemocničního informačního ...
Propojovací vodovodní řad DN 250 Chrlice - Modřice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řadu DN 250 v délce 2.444,90 m mezi vodovodním řadem DN 400 v ulici Blümova a vodovodem DN 200 v Modřicích, u nákupního centra Olympia. Pro vytvoření nového tlakového pásma pak bude z nového řadu DN 250 před redukční šachtou vybudován vodovodní řad DN 150 délky 65,46 m z ulice Blümlova do ulice U ...
Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce opěrné zdi a opravy vozovky a chodníků v ulici Kopaniny. Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 244,0 m, z toho 210,0 m v profilu DN 300 a 34,0 m v profilu DN 400. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 13 ks a v celkové délce 98,5m. Vodovod ...
Brno, Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Brandlova a na Žerotínově náměstí. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 300 a v délce 106,2 m, vodovodní řad bude rekonstruován v celkové délce 174,1 m, z toho v profilu DN 100 114,0 m a v profilu DN 200 60,1 m. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 6 ks a v ...
Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řad DN 300 mm v délce 449,4 m mezi ulicí Čejkovická a vodovodním řadem DN 600 mm na ulici Vlkova. Současně s tím bude provedena rekonstrukce vodovodu v kolektoru Vinohrady, a to včetně armatur a přípojky pro nemovitost Mikulovská 9. Vodovod bude v kolektoru rekonstruován v profilu DN 300 a v délce ...
Stomatologické soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů stomatologických souprav včetně 8 kusů stomatologických ordinačních židlí.
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Antianemika 2019
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily
Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Zadavatel touto veřejnou zakázkou zadává dodávku stanic a jejich následnou montáž. Zadavatel v rámci jiné zakázky zajistí provedení potřebných stavebních úprav pro osazení stanic. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů vysoce výkonných dobíjecích ...
Systém pro optimalizaci přípravy provozu primárních zdrojů
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení existujícího SW – systému pro optimalizaci přípravy provozu (SOPP) vč. jeho implementace za cenu pořizovacích nákladů a jeho správu, udržování a aktualizaci v průběhu užívání za cenu provozních nákladů. Nástrojem pro optimalizaci přípravy provozu (SOPP) se rozumí systém pro optimalizaci přípravy provozu ...
Pasohlávky - Východ, technická a dopravní infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je výstavba technické a dopravní infrastruktury v Pasohlávkách-východ. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem (ICP/MS-HPLC) pro zadavatele.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Uherčice u Hustopečí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Dodávka mamografu se stereotaktickou jednotkou
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) a nepoužitého zdravotnického přístroje a zařízení včetně montáže, tj. instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu, instruktáže obsluhy a poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let, z toho nejméně 24 měsíců po uvedení do ...
R 1903 Výpočetní klastr
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního klastru, který obsahuje 14 identických výpočetních uzlů, jeden 10Gb a jeden 1Gb Ethernet switch. Výpočetní klastr bude sloužit k intenzivním výpočtům a zpracovaní objemných experimentálních dat, která budou získávána různými způsoby.
Dutasteridum a Tamsulosini hydrochloridum 2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
kompletní provedení úpravy koryta toku v intravilánu obce (zához z lomového kamene, kamenná rovnanina a dlažba z lomového kamene)
Poptávám zhotovení markýzy na zastínění lodžie
Ráda bych nechala zhotovit markýzu na zastínění lodžie v bytě. Šířka lodžie je 5,3 m. Prosím o nabídku jak mechanické, tak elektrické verze, abych se mohla rozhodnout. Jsem z Brna.
Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby "Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice" dle zadávacích podmínek.
Poptáváme hřbitovní lampu
Poptáváme hřbitovní lampu, máme zájem o lampau 4m nad zemí.
Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyprojektování a následná realizace stavebních prací, dodávek a služeb v rámci provedení přístavby přírodovědného pavilonu a rekonstrukce školní jídelny Základní školy Židlochovice (dále jen „stavba“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku ...
Servis Systém magnetický navigační stereotaktický NIOBE
Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na Systém magnetický navigační stereotaktický NIOBE II a Systém ODYSSEY (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – budova B1. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.