Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihomoravský kraj
Zabezpečení mailové komunikace formou sandboxingu - 2
Předmětem VZ je uzavření kupní smlouvy na dodávku a implementaci komplexního řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů, které zajistí především: 1. Komplexní ochranu e-mailové komunikace Zadavatele 2. Kontrolu souborů vkládaných manuálně či automaticky prostřednictvím portálového rozhraní ...
Studie využití artéských vod na území města Brna
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie využití artéských vod na území města Brna (dále jen „Studie“) spočívající ve 2 etapách. 1. etapa dle odst. 5.1 Technických podmínek bude spočívat v revizi stavu stávajících hydrogeologických vrtů a 2. etapa v posouzení možnosti vyhloubení hydrogeologických vrtů nových. Revize stavu stávajících vrtů a ...
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCT
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POC. Nákup reagencií dle potřeby jednotlivých provozů a zápůjčka analyzátoru
RIUP 2001 Technické řešení pro kvantitativní analýzu stopových množství analytů
Předmětem veřejné zakázky je dodání robustního technického řešení pro rutinní kvantitativní analýzu stopových množství analytů v komplexních matricích (např. v životním prostředí: půda, sediment, voda, partikuly, vzduch, v biotě: tkáně, krevní frakce, moč, v přírodních a industriálních materiálech, kosmetika, produkty denní péče apod.) umožňující ...
Psychiatrická péče - stoly
Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno dle objednávek zadavatele.
Specializované zdravotnické simulátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka specializovaných zdravotnických simulátorů pro simulační výuku laparoskopie, bronchoskopie, endoskopie horního a dolního GIT, artroskopických operací a angioinvazí. Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává celkem 5 kusů specializovaných simulátorů kompatibilních s online administračním a vzdělávacím ...
NMR spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je NMR spektrometr - přístroj pro měření spekter nukleární magnetické rezonance jader 1H, 13C, 19F, 31P, 11B, 15N.
Psychiatrická péče - sedací nábytek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná dodávka sedacího nábytku pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací (dále jen "Zařízení"). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 ZD).
Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek Stomatologických souprav pro klinickou výuku studentů pro pracoviště Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu Rámcové dohody v příloze A zadávací ...
Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice
Veřejná zakázka zahrnuje novostavbu mateřské školy, která bude mít tvar jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy, včetně souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocení, zeleň a parkoviště.
Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov
Předmětem veřejné zakázky, je zajištění modernizace stávajícího městského koupaliště (včetně nových venkovních bazénů s technologií), výstavba nového krytého plaveckého bazénu s wellness, revitalizace ulice Mezivodí, vč. parkovacích ploch, to vše do vlastnictví zadavatele a uvedení veškerých zařízení do provozu. Nedílnou součástí plnění dodavatele ...
Zhotovení stavby - Domov pro seniory Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je provedení aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby Domova pro seniory Hustopeče tak, aby odpovídala standardům, platným předpisům a normám roku 2020, a zhotovení novostavby Domova pro seniory v Hustopečích.
Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Předmětem zakázky je oprava krytu vozovky na třech stavbách.
Defibrilátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks AED (automatizovaných externích defibrilátorů) - trenažérů, 3 ks simulátorů defibrilátoru s monitorem, 3 ks AED s displejem, 2 ks defibrilátoru standardního a 3 ks defibrilátoru profesionálního s opcí na 1 ks profesionálního defibrilátoru. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny ...
II/408 X II/415 X III/4157 Hevlín, okružní křižovatka
Předmětem zakázky je zhotovení jednopruhové okružní křižovatky silnic II/408, II/415, III/4157 v intravilánu obce Hevlín. Součástí okružní křižovatky je také provedení chodníků a sjezdů, přeložky splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace, přeložky vodovodu, přeložky veřejného osvětlení, přeložky zemního kabelového vedení, přeložky měřiče ...
III/37424 Boskovice, Pilské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Jedná se o další etapu rekonstrukce silnice II/37424, v zastavěné části města Boskovice od křiž. se silnicí II/150 do staničení km 0,450. Bude provedena výměna celé konstrukce vozovky, pro odvodnění vozovky budou doplněny UV. V délce 60 m bude provedena přeložka plynu, stávající vedení Cetin bude uloženo do chráničky. Zřízeno bude dopravně ...
Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu.
Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance dle projektové dokumentace ...
Chladicí systémy
Předmětem této veřejné zakázky je propojení chladících kompresorů TRANE, instalace výměníku glykol/voda, doplnění akumulačních nádrží na vodu včetně čerpadel a zařízení MaR pro provoz. Jádrového vrtání, montáž rozvodného potrubí do určených prostor, spojování potrubního systémem přes spojky, osazením elektronickými regulačními ventily, měřiči ...
Poptávám vnitřní zateplení budovy
Poptávám vnitřní zateplení budovy - foukaná izolace.
Soubor multimediálních stanic - skupina I
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I vč. instalace, implementace HW struktury a integrace do stávajícího prostředí. Pracovní stanice budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci ...
MOÚ BRNO - vybudování serverovny 3
1) Předmětem veřejné zakázky je vybudování serverovny 3 v sídle zadavatele veřejné zakázky a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy o dílo) a přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace pro provádění stavby).
FZŠ - Technický automobil hm. k. M
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu hm. k. M (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Psychiatrická péče - sprchovací lehátka a toaletní křesla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků - sprchovacího lehátka a toaletních křesel pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.