Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihomoravský kraj
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno - Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby veškerého vybavení sídliště na území Městské části Brno-Bohunice. Komplexní údržbou vybavení sídliště (mobiliáře) se rozumí pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby vybavení sídliště specifikovaného v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy, která je součástí této zadávací ...
Výpočetní cluster pro ELIXIR-CZ
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky zahrnující instalaci a zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 4250 bodů.
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Nákup 2 užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do příslušného místa dodání a v příslušném termínu dodání. Technické požadavky na plnění zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je ...
Dentální simulační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 kusů dentálních simulačních jednotek pro účely praktické výuky zubního lékařství. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností ...
MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky
Dodávka interiérového vybavení pro potřeby MŠ Hudcova
Stavební úpravy komunikace ve školním statku – I. etapa a II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace, vybudování oplocení, oprava vodovodu, vybudování nového chodníku pro pěší a nové vedení veřejného osvětlení na území bývalého školního statku v Cukrovarské ulici ve Vyškově.
Odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV v obci Zakřany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace na návsi obce Zakřany a převedení splaškových vod pomocí čerpací stanice a výtlaku do stávající splaškové kanalizace, intenzifikace nevyhovující ČOV.
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb a zhotovení programového díla dodavatelem pro rozvoj stávajícího informačního systému pro správu registračních procesů a poskytování servisních služeb a služeb podpory software v rámci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako zadavatele.
Olomučany – splašková kanalizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace OPŽP Financování předmětu plnění v podstatné části realizace stavby, vyjma části „Olomučany – Obnova vodovodu“, „Blansko – přeložka kan. Výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko – s využitím na MVE, ...
Poptávám opravu tyčového mixéru značky Braun
Poptávám opravu tyčového mixéru značky Braun v Brně
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby domova pro seniory na pozemku parc.č. 1402/1 v k.ú. a obci Bučovice, který je ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví města Bučovice a ve vlastnictví České republiky (nyní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) – blíže viz příloha č. 3 zadávací ...
ČOV a kanalizace Troskotovice
Předmětem zakázky je výstavba ČOV a kanalizace Troskotovice v zastavěném území městyse Troskotovice.
Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
OCT přístroj
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „OCT přístroj“, je dodávka 1 ks OCT přístroje včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro Oční kliniku, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
CO2 laser
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „CO2 laser“, je dodávka 1 ks CO2 laseru včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro Centrální operační sály – ORL, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu plnění je poskytování ...
Technické zhodnocení objektů zahradnického střediska a vrátnice na ulici Jihlavská, ÚH Města Brna
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kulturní památky - vrátnice a zahradnického střediska v areálu Ústředního hřbitova při ulici Jihlavské v Brně.
B.j. 11 PB – PČB Dubňany
Jedná se o novostavbu bytového domu, který obsahuje celkem 11 bytových jednotek a společné prostory. Součásti stavby je výstavba zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci. Stavba bude sloužit jako bytový dům pro bezbariérové užívání s pečovatelskými byty, určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci.
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně ...
Intervenční kardiologie
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele.
Anesteziologický přístroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka anesteziologického přístroje (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Průtokový cytometr
Předmětem veřejné zakázky je koupě laboratorního diagnostického přístroje – průtokového cytometru, a to včetně řídicí pracovní stanice, analytické pracovní stanice a příslušných software.
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.