Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Praha kraj
Poptávám výrobu informačního panelu s orientačním plánem areálu
Poptávám výrobu informačního panelu s orientačním plánem areálu o rozměrech 1 300 x 1 300 mm. Informační panel bude obsahovat orientační plánek a krátký text.
Rekonstrukce křížení TWYs AxBxDxG
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit realizaci kompletní rekonstrukce vozovky křižovatky TWYs AxBxDxG (zvané "Pentagon"), která zahrne nové SZZ, povrchové odvodnění a podzemní objekty.
Zajištění systému prodeje SMS jízdenek II.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing (dále též „Elektronická jízdenka“), což je způsob úhrady jízdného cestujícím, u něhož je okamžikem úhrady jízdného okamžik, kdy ...
Rámcové dohody na dodávky kitů a speciálních produktů
Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a sekvenování nové generace a dodávky speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA . Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním ...
Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků
Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spektrometru IRMS včetně elementárního analyzátoru v konfiguraci pro stanovení CHNSO, příslušného interface, spotřebního materiálu v rozsahu 1000 analýz, instalačního materiálu, včetně váhy a software. Přístroj bude využíván v ekofyziologii pro hodnocení vody dostupné pro dřeviny, typy metabolismu, ...
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...
Rámcová dohoda na dodávky antibakteriální látky pro systémové použití
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Dodávky osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a navazujícího poskytování servisních služeb osobních vozidel po dobu jejich provozu. Pořizovaná vozidla budou sloužit k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, která budou dodána jediným dodavatelem v dále ...
ÚVN - VoFN Praha  Přístroje pro gynekologické oddělení - nákup
Předmětem VZ je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1
Předmětem veřejné zakázky „ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1“ je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY s.r.o.
Regulace a vypořádání nemocnic
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce ...
Přeprava dřevěné bedny s bronzovou sochou do Švédska
Poptávám přepravu bronzové sochy z výstavy v Praze do Švédska, dřevěná bedna je o rozměrech 75cm/45cm/43cm, váha 50 kg.
Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb ZEBRA – Elektrické svazky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen vývoj a konstrukce sestav elektroinstalace elektrických svazků pro rám a kabinu s cílem vytvořit dlouhodobě využitelnou a pružně ...
Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb, které se nachází ve skladovacích areálech zadavatele.
Parašutistů,  Praha 6, č. akce 999051- III
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace včetně chodníku v ul. Parašutistů v Praze 6, v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu, chodníky z litého asfaltu a chodníkové přejezdy z betonové ...
17-202.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 600 tun sušeného odtučněného mléka (dále také jen „SOM“) a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost ...
Dodávka odvozních souprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Služba sběru a vyhodnocování bezpečnostních logů (SIEM as a Service)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zaznamenávání, sběru, detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v ICT prostředí MPSV a to konkrétně: 1. Sběru událostí (logů) ze všech součástí ICT prostředí MPSV. 2. Bezpečného uložení a archivace logů. 3. Implementace služby nad fixním počtem zařízení (fáze 1). 4. ...
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Rámcová dohoda na dodávky panelů  balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2020-2023
Jedná se o 5.899 sad balistických panelů TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2020 - 2023.
Výběr provozovatele systému NEN
Výběr provozovatele systému NEN - předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ.