Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Praha kraj
DNS - Osobní střední automobily pro VP - 2020 - 2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních středních automobilů v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a řídících úkolů.
Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání
Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě ...
Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2
Předmětem veřejné zakázky je výstavba stoky A2, která gravitačně odvádí splaškové vody jak z Cholupic, tak z Cholupického vrchu včetně chatové osady, přepojuje lokalitu „Na Beránku“ a dále odvádí splaškové vody až do ulice Československého exilu, kde je zaústěna do stávající stoky DN 300. Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních ...
Tříkamerový DSNG vůz
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, dodávka technologických zařízení podle položkové specifikace, úprava interiéru vozu dle zadání, montáž technologického stolu, monitorové stěny, technologických stojanů a silových elektro rozvodů, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení ...
Nákup serverové infrastruktury aplikací IS VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 3 let (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávky HW vybavení serverové infrastruktury datových center a ...
Zpracování restaurátorského průzkumu a záměru repase vnitřních dveří Strakovy akademie
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských průzkumů a záměrů repase: vnitřních dveří 1.NP–3.NP a části 1.PP Strakovy akademie, spojovacích dveří v chodbách včetně vnitřních oken do atria, včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele a vstupních vrat Hrzánského paláce včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele.
Pořízení drtiče pro společnost Wood Ecology s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče dřevních odpadů a kolového nakladače.
FN Motol – Pazopanib II
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku Pazopanib, léková forma POR TBL FLM, balení 30x200 mg a 60x400mg, pro potřeby FN Motol, po dobu 48 měsíců.
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 x 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11x v kalendářním roce.
Vybavení lokomotiv METRANS, a.s. systémy ETCS
Komplexní dodávka, montáž a plně funkční implementace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS v softwarové verzi 3.6.0 (Level2) (dále jen „systém ETCS“) do stávajícího řídícího systému s využitím hardwarového i softwarového vybavení 27 ks hnacích vozidel - lokomotiv ve vlastnictví zadavatele.
Nemocniční informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace, provozní a aktualizační podpora Nemocničního informačního systému, zajišťujícího celoplošnou, nepřetržitou dostupnost vybraných a zabezpečených zdravotnických dat ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oprávněným zdravotnickým subjektům a pacientům, s připravenými technologickými vazbami ...
Poptávám zapůjčení polštářků nebo meditačních sedáků
Poptávám zapůjčení cca 200 ks polštářků nebo meditačních sedáků na dvoudení akci 3-4.10.2020 v Praze. Jedná se o většinou aktivity komunikační, které budou probíhat v krytém sále. Nabídněte prosím cenu a podmínky zapůjčení.
Modernizace dopravního značení, II. etapa Chlumecká, Praha 14
Předmětem plnění je realizace dopravního značení komunikace Chlumecká, v úseku od křižovatky s dálnicí D0 (Pražský okruh) až do ulice Poděbradské do místa rozpojení Poděbradské ulice a ulice Kolbenovy. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb. Součástí je úprava dopravního značení přilehlých ...
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních - opakování
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních včetně měsíčních paušálních poplatků za servis a současně i činností a služeb mimo paušální poplatek.
Úklid budovy školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidu a čištění budov zadavatele.
SÚKL VZ07/2020 - Zajištění technické podpory výrobce Red Hat
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat, blíže specifikovaných v čl. 3.4 zadávací dokumentace, které je zadavatel oprávněn užívat. Technickou podporou – maintenance výrobce se rozumí služba výrobce související s užíváním softwarových produktů Red Hat.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech Republic a.s. 2020-2021
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na osm samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části ...
Komplexní laboratorní pracoviště pro měření antén v blízkém poli
Předmětem veřejné zakázky je dodávka signálového a spektrálního analyzátoru a planárního anténního měřícího systému v blízké zóně. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, ...
I/7 Oprava mostu ev. č. 7-028
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy stávajícího mostu 7-028 přes sil. III/23717 a přes Bakovský potok. Součástí stavebních prací je : - Odtěžení stávajících přechodových oblastí mostu a realizace nových přechodových oblastí, včetně přechodových desek - Odstrojení mostu až na nosnou konstrukci - Lokální sanace NK, nová izolace ...
Zajištění nákladní dopravy Část 3: vozy pro odvoz kontejnerů
Preambule: Zadavatel tímto dává na vědomí, že uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Zajištění nákladní dopravy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona. Předmětem plnění 3. části veřejné zakázky je zajištění nákladní dopravy vozy užitečné hmotnosti 4 - 6 t s nástavbou pro odvoz ...
Poptávám slzičkový plech
Sháním slzičkový plech tloušky 0,5-0,6mm.
Automatizační platforma s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizační platformy s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností dle technické specifikace.
Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky, instalace a kalibrace zobrazovací AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dětské muzeum“, „Dějiny“, „Dějiny 20. století“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“ včetně provozních a předávacích zkoušek a v případě ...
FN Motol -  Anidulafungin
Předmětem plnění jsou dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Anidulafungin, v lékové formě - prášek pro koncentrát pro infuzní roztok INF PLV CSL (100 mg) - po dobu 48 měsíců.
Labview software development services
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje LabVIEW software. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.