Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Praha kraj
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO
Kontejner hadicový k HFS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového hadicového kontejneru k čerpadlu HFS včetně zaškolení obsluhy a dopravy. Kontejner bude využíván pro dálkovou dopravu vody a umožní vytvořit hadicové vedení pro přepravu vody při velkém průtoku na vzdálenost nejméně 2 km. Kontejner bude vybaven ukládací a navíjecí jednotkou s dálkovým ...
Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže uvedených výstrojních součástí (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění. Výstrojní součásti: Pláštěnka MP, Vesta reflexní s nápisem, Rolák služební - dlouhý rukáv, Tričko černé - krátký rukáv s nápisem, ...
Pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv pro pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2023.
Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu
Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných ...
Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB
Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory ...
Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Oracle včetně zajištění podpory v délce 1 roku od dodání licence. Další požadavky zadavatele na licence: - Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené. - Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi. Bližší vymezení předmětu veřejné ...
Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Ford na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Ford, pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let.
Bronchoskopy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bronchoskopů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
FNKV – Dodávky krevních vaků pro Transfuzní oddělení
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka krevních vaků podle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci (dále také jen "zboží") pro Transfuzní oddělení zadavatele dle jeho aktuálních požadavků, a to pro účely odběrů plné krve a následnou výrobu erytrocytárních přípravků a plazmy pro klinické použití a frakcionaci. Veřejná ...
Dodávka 14 ks motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks motorových vozidel v kategoriích: 1. Limuzíny na alternativní /hybrydní/ pohon 2. Limuzíny 3. Minibusy 4. Osobní vozidla kombi 5. Užitková vozidla o hmotnosti 3,5 t 6. Užitková vozidla o hmotnosti 5 t pro pracoviště MZV v Praze. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci k této veřejné ...
Průtokový cytometr
Předmětem zakázky je dodávka průtokového cytometru do Laboratoře průtokové cytometrie ÚHKT, včetně příslušenství a dále poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji.
Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství (dále jen vozidlo), v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v příloze č. 1a a 1b, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2a a 2b zadávací dokumentace (dále ...
Dodávka manipulačního vozíku
Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Poptávám zhotovení snímatelných potahů na sedací soupravu
Poptávám zhotovení snímatelných potahů na sedací soupravu, ušití 2 sad snímatelných potahů na sedací soupravu - látku mám, sedací souprava je velká, tvar L, posuvné zádové opěrky, nastavitelné opěrky na ruce, roztahovací, s úložným prostorem. Také potřebuji ušít 2 větší polštáře ze stejné látky a k nim také 2 náhradní potahy (pokud zbyde dostatek ...
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění rozvoje stávající elektronické spisové služby zadavatele dle aktuálních požadavků na funkcionalitu dle potřeb MŽP a jeho rezortních organizací, zajištění servisní a uživatelské podpory nad rámec legislativních úprav a počínaje dnem 1. 12. 2022 zajištění legislativních úprav a podpory, a to na dobu ...
Zdravotní zabezpečení sportovních reprezentantů a vrcholných sportovních akcí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb zdravotního zabezpečení sportovních reprezentantů ČOV, tj. sportovní reprezentace České republiky, zahrnující reprezentační sportovce připravující se na vrcholné sportovní akce a najmenované skrze subjekty sdružené ve spolku Český olympijský výbor, a smlouvy o poskytování služeb ...
Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT
Předmětem plnění této smlouvy je zpracování vícestupňové projektové dokumentace, obsahující výkresovou projektovou část a soupis stavebních prací včetně výkazu výměr, která bude obsahovat návrh opatření na zlepšení energetické náročnosti budov MŠMT. Projektová dokumentace bude respektovat příslušná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní ...
Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optického měřicího přístroje pro snímání tvaru a povrchu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a v Příloze č. 2, Technická ...
FN Motol - Nová onkologie – řešení havárie zdroje chladu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě bude vyměněna chladící jednotka ve stávajícím objektu dle Přílohy zadávací dokumentace č. 3 Specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace včetně neoceněného soupisu prací a dodávek).
Dodávky radiofarmak pro pozitronovanou emisní tomografii pro NNH
Uzavření rámcové dohody na zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Uvedená radiofarmaka budou dodávána pro účely humánního vyšetření.
Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele a (ii) zajištění souvisejících služeb ...
Rámcová dohoda na dodávky léků – Náhrady plazmy a perfúzní roztoky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 36 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí a v tuzemsku
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na veletrzích nebo veletržních akcích v zahraničí a v tuzemsku v letech 2020 a 2021 - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele i dle návrhu stánku MZe), ...