Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Praha kraj
16-kanálový High-speed&resolution PXI systém pro buzení a digitalizaci signálů v NDT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního 16-kanálového High-speed&resolution PXI systému pro buzení a digitalizaci signálů v NDT. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, ...
Programovatelný výkonový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka programovatelného výkonového zdroje v pojízdném racku. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, ...
RUK - ÚKUK - Platforma pro integrované knihovní služby Univerzity Karlovy
Předmětem zakázky Platforma pro integrované knihovní služby Univerzity Karlovy je poskytnutí licence nebo práva k používání služby a nasazení a provoz služby, která svými funkcionalitami zcela nahradí současné systémy pro správu knihovních a elektronických zdrojů ve formě hostované služby - SaaS - Software as a Service.
Transformovna 110/22 kV Praha - JIH, rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému ve stávající transformovně 110/22kV Praha-JIH. Stávající rozvodna 110 kV v transformovně 110/22 kV Praha-JIH je umístěná v objektu Budovy společných provozů, je vnitřního provedení. Původní rozvodna 110 kV je již 27 let v provozu a údržba je čím ...
Volný nábytek pro objekt CPP v areálu ČHMÚ v Praze Komořanech
Předmětem veřejné zakázky je dodat do nového objektu Centrálního předpovědního pracoviště (dále jen „CPP“) zboží (nebo jen „dodávka“) a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Nedílnou součástí dodávky je i zajištění souvisejících služeb, zejm. doprava na určené místo plnění, instalace, umístění, zapojení, likvidace ...
Zařízení pro mikrovlnný tlakový rozklad
Zařízení pro úpravu vzorků před analýzou pracující na principu mikrovlnného tlakového rozkladu za přítomnosti rozkladných činidel (kyselin).
Dodávka vyvážecích vleků za traktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových nepoužitých vyvážecích vleků za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
IDACIO 2020
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Rotomaty pro ÚzP pro Prahu 2
Předmětem plnění VZ je dodávka 4 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností, včetně dopravy rotomatů do místa plnění specifikovaného v ZD, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provedení výchozí revize a doložení ...
Nákup osobních ochranných prostředků - centralizované zadávání - ochranný oblek jednorázový
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření Rámcových kupních smluv (dále též „Smlouva“), na jejímž základě budou prováděné dodávky osobních ochranných prostředků pro jednotlivé zadavatele
Koupelny - Kolej Jarov III. F - Rekonstrukce koupelen a zateplení, výměna oken a dveří
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této ZD
Zateplení - Kolej Jarov III. F - Rekonstrukce koupelen a zateplení, výměna oken a dveří
snížení spotřeby energie stávajícího objektu občanské vybavenosti, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této ZD
Pronájem letounů L-39
Pronájem provozuschopných a letuschopných letounů L-39
Dodávka léků - YERVOY - L01XC11
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku YERVOY - L01XC11.
Mobilní rentgenový skener
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks mobilního rentgenového skeneru - speciálního kontrolně technického zařízení určeného pro provádění neinvazivních kontrol zavazadel cestujících a menších balíkových zásilek přepravovaných v rámci celé České republiky, skládajícího se z nosného vozidla a RTG nástavby/vestavby. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele elektřiny pro oprávněného zákazníka
Zadavatelem veřejné zakázky „Výběr dodavatele elektřiny pro oprávněného zákazníka, skupina EAGB“ je společnost zadavatelů v rámci skupiny Energie AG za účelem uzavření rámcové smlouvy na dodávky elektřiny pro období od 1.1.2021 do 31.12.2024.
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 6 (Technická specifikace a kalkulace cen) ZD a v Příloze č. 1a smlouvy, které bude realizovat vítězný účastník zadávacího řízení průběžně dle potřeb Zadavatele na základě dílčích objednávek.
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování kompletních úklidových služeb podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci, v budově zadavatele a přilehlých venkovních plochách. Kompletní úklidové služby zahrnují zejména následující činnosti: - běžný úklid; - generální úklid; - denní služba; - zimní údržba; - mimořádný úklid; - úklid dámské hygieny a ...
Systém pro Flash kapalinovou chromatografii a Fluorescenční detektor pro AKTA FPLC
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky Systému pro Flash kapalinovou chromatografii a Fluorescenčního detektoru pro AKTA FPLC dle technické specifikace.
Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu
Předmětem veřejné zakázky je dodání multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu pro pozorování a fotomanipulaci živých objektů s možností časového rozlišení během snímání. Systém bude vybaven unikátním bílým laserem schopným najednou produkovat až osm nezávislých vlnových délek v rozsahu spektra 470-670 nm. Bílý laser bude ...
Proužky diagnostické pro testování glykémie I
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky zdravotnického spotřebního materiálu ze skupiny diagnostických proužků pro testování glykémie.
Dynamický nákupní systém na IT v ÚHKT
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní a komunikační techniky, příslušenství a příslušného programového vybavení. Přehled předmětu plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je součástí zadávací dokumentace. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy konkrétně a podrobně vymezeny v ...
Pořízení dieselagregátu
Veřejná zakázka spočívá v dodávce dieselagregátu.
Opravy elektronických ochran rozvaděčů 22 kV v el. stanicích metra
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách elektronických ochran rozvaděčů 22kV, opravách komponentů komunikace ochran do lokálního řídicího systému MicroScada a řídících jednotek systému MicroScada v distribučních transformovnách a měnírnách metra. Bližší specifikace činností, jež je ...
Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická
Realizace kanalizačního sběrače, který bude odvádět splaškové odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod z Městské části Běchovice včetně přepojení a následného odstranění stávající ČOV Běchovice