Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Praha kraj
Vnitřní vybavení - PIAC 5 - PowerHUB - II
Předmětem veřejné zakázky „Vnitřní vybavení – PIAC 5 - PowerHUB“ je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inkubátor a akcelerátor PIAC 5 – PowerHUB v Praze 5. Jedná se především o stoly, židle, skříně, akustické boxy a vybavení recepce v rozsahu uvedené v ZD.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Teleskopické kryty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka teleskopických krytů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kabiny ke strojům
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kabin ke strojům pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Prodloužení podnikové multilicence tzv. Esri Enterprise License Agreement
Zajištění pokračování podnikové multilicence na užití software Esri pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR od 1.7.2019 do 31.5.2022. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce ...
Generální oprava automobilového žebříku – Magirus AZ 30
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na generální opravu automobilového žebříku Magirus AZ 30 podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Opatření pro SOKP 511 a I/12, Praha – Koloděje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v Praze Kolodějích (dle PD Cyklostezka na Prostřední cestě, A248) v prostoru ulice Na Prostřední cestě a dále vedoucí mezi poli až po vyústění na komunikace NN1162. Celý návrh sestává z dvou rozdílných částí: Východní část je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace v ...
Pořízení licencí produktu AEM Forms a zajištění podpory
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení licencí Adobe Experience Manager Forms, která je nástupnickou technologií produktu Adobe LiveCycle, a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025. Předmět plnění zahrnuje: a) Poskytnutí 6 licencí k softwarovému produktu AEM FORMS: OPT PER CORE (Product Number: 38052869), na období od 15. ...
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je provádění kontrolní a údržbové činnosti stavebních prvků a konstrukcí ve Strahovském automobilovém tunelu (SAT), automobilovém tunelu Mrázovka (ATM) a Zlíchovském automobilovém tunelu (ZAT), a to včetně všech částí stavebních objektů a specifikovaných provozních souborů, které souvisejí s provozem tunelů a jeho údržbou ...
Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12
Předmětem plnění je zastupování zadavatele v roli Správce stavby při výkonu veškerých jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Dopravník třísek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Most Zbraslav, I. etapa demolice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu.Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu, je je v pravostranném směrovém oblouku, podélně stoupá směrem k Strakonicím.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se ...
UK-FF - Pořízení ICT 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, diskového pole, přepínačů, profesionálního knižního scanneru, RFID čipů a RFID brán. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: Servery pro hlavní budovu FF-UK Část B: Profesionální scanner knih Část C: RFID etikety Část D: RFID brány Části B, C, D ...
Léčivý přípravek s účinnou látkou natalizumab
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou natalizumab, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. V příloze č. 6 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.
Infúzní antibiotika 2019
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.
Dodávky spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro imunochemická vyšetření uvedená v příloze č. 2 pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN).
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace datového centra
Nákup infrastrukturních komponent pro obnovu datového centra včetně odpovídajících služeb a podpory na 5 let s možností prodloužení o další 1 rok. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v následujících přílohách této zadávací dokumentace: příloha ...
Poptáváme elektroměrový rozvaděč
Poptáváme elektroměrový rozvaděč, 12 míst pro 3 fáz. elměry, přívod spodem nebo levým bokem dole, rozvaděč na omítku, přívod dva paralelní kabely 3x125+70 mm2, na svorky nebo šíny, jističe 1x35 A, 11x 25 A. Nahoře vývody přes svorkovnici, vývodky, vývodní kabely 4x10 a 1x 4x16 mm2 CYKY.
Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM - opakovaná
Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů. Položka č. ...
Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba zvýšené plochy s živičným povrchem mezi přechody pro chodce, které jsou před základní školou (ZŠ). Dále bude provedeno rozšíření chodníku před ZŠ z pražské mozaiky na úkor vozovky a doplnění krátkodobého stání, které bude určeno pro návštěvníky školy. Budou realizovány úpravy odvodňovacích ...
Mariánské hradby, Praha 1 a Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění opravy vozovky části přilehlých chodníků, včetně opravy odvodňovacího zařízení v ul. Mariánské hradby v úseku Chotkova – Jelení. Povrch vozovky je asfaltový, povrch chodníku je mozaika, povrch odvodňovacího žlabu tvoří žulová a mramorová velká dlažba.
P+R Běchovice - střed, Praha 21
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba dočasné manipulační plochy navržené dle standardů kvality provozování malých P+R z důvodu rozšíření plošné nabídky parkovišť pro kombinované cesty ve vazbě na železnici.Stavba se rozprostírá na katastrálním území Běchovic, v těsné blízkosti železniční stanice Praha - Běchovice střed a stávající ...
Dodávka léčivého přípravku oxid dusnatý
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky registrovaného inhalačního oxidu dusnatého (Nitrogenii oxidum - NO) 400 ppm mol/mol nebo mol 800 ppm mol/mol v 10 litrové tlakové lahvi. Blíže viz zadávací podmínky.
Pravidelné revize elektrických instalací
Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize elektrické instalace na zapínacích místech VO, elektrické instalace jednotlivých světelných míst a revize elektrické instalace osvětlení přechodů. Revizí bude prokázána funkčnost a schopnost bezpečného provozu elektrické instalace tohoto každého zařízení.
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra a tramvaje
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě 1 až 52 kV včetně do odběrných a předacích míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za ...