Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích ...

Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 – 2019

Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 – 2019

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.

Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených

Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, jejímž předmětem je zajištění letenek pro pracovní/služební cesty zaměstnanců zadavatele za oficiální publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních ...

Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků

Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků

Předmětem Rámcové dohody je dodávka nekovových brzdových špalíků

Hledám podnikatelský záměr vhodný k investování

Hledám podnikatelský záměr vhodný k investování

Hledám zajímavý podnikatelský záměr, které má realný základ nebo nápad vhodný k investování.

HVLP – Kortikosteroidy pro systémové použití (p.o./i.v./i.m.)

HVLP – Kortikosteroidy pro systémové použití (p.o./i.v./i.m.)

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem kortikosteroidů (p.o./i.v./i.m.) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

Rámcová dohoda na dodávky alkalických akumulátorů do železničních kolejových vozidel

Rámcová dohoda na dodávky alkalických akumulátorů do železničních kolejových vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávky nebo dodávky a výměny alkalických akumulátorů nebo článků blíže specifikovaných dle jednotlivých částí veřejné zakázky, pro období 36 měsíců od uzavření ...

Mostní prohlížecí lávka

Mostní prohlížecí lávka

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka speciálního vozidla s nástavbou určenou pro prohlížení mostních konstrukcí. Zadavatel zamýšlí zakoupit celkem 1 kus tohoto zařízení. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín ...

Analyzátory pro Fakultu tropického zemědělství

Analyzátory pro Fakultu tropického zemědělství

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka analyzátorů pro Fakultu tropického zemědělství.

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Dodávka a instalace interiérové vybavení vybraných prostor v objektu Hloubětínská 55

Systém podpory provozu A-319 AIRMAN - nákup

Systém podpory provozu A-319 AIRMAN - nákup

Nákup hardware, software a služeb pro systém podpory provozu a údržby letounů A-319 AIRBUS

Nákup magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci  detekčních látek

Nákup magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci detekčních látek

Veřejná zakázka spočívá v dodávce magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci sentinelových lymfatických a magnetických detekčních látek.

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také ...

Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření

Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření

Předmět zakázky je dodávku zařízení umožňující komplexní metody studia excitabilních tkání pomocí kombinovaných optických a elektrofyziologických technik.

Rámcová dohoda na dodávku plynových chromatografů

Rámcová dohoda na dodávku plynových chromatografů

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky plynových chromatografů v 5-ti vymezených částech.

Dodávka komplexního programového vybavení IS ZABAGED® 2014+

Dodávka komplexního programového vybavení IS ZABAGED® 2014+

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komplexního programového vybavení APV ZABAGED® 2014+ pro vedení a aktualizaci databáze ZABAGED® 2014+ včetně základních programových systémů (licencí software na dobu minimálně 5 let), pokud jsou nezbytné pro funkci APV ZABAGED 2014+. Předmětem dodávek nejsou technické prostředky (hardware) a ...

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024

Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024

Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Dodávka 2 ks užitkových vozidel a 1 ks speciálního užitkového vozidla - 2 části

Dodávka 2 ks užitkových vozidel a 1 ks speciálního užitkového vozidla - 2 části

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu 2 ks nových užitkových vozidel a nákupu 1 ks nového speciálního skříňového užitkového vozidla, dle technické specifikace vozidla v Příloze Smlouvy č. 1.

Pronájem a nákup motorových vozidel 2018

Pronájem a nákup motorových vozidel 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních motorových vozidel střední třídy. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen: a) v Příloze č. 1, d. (RV) - Služební vozidlo - referentský automobil – 7 ks – forma: operativní nájem vozidel, doba pronájmu 48 měsíců, roční nájezd 20 000 km/vozidlo; b) v Příloze č. 1 a. MV1, b. MV2, c. MV3 - ...

Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky knih pro zadavatele. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

RD na rozvoj DSČP

RD na rozvoj DSČP

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek hardware, software, technické podpory nebo dalších souvisejících služeb k zajištění provozu, rozvoje a obnovy síťové a komunikační infrastruktury zadavatele. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s pěti dodavateli na období 4 let.

Sestava dvou kapalinových chromatografů a hmotnostního spektrometru

Sestava dvou kapalinových chromatografů a hmotnostního spektrometru

Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou kapalinových chromatografů a hmot-nostního spektrometru s příslušenstvím dle níže uvedené specifikace (dále jen „Zařízení“). Plnění veřejné zakázky zahrnuje i dodávku kompletního příslušenství Zařízení potřebného pro naplnění účelu dodávky Zařízení, ovládací software a užívací práva k ...

(záznamy 1/25 z 280)  strana 1 / 12