Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Parkoviště P5 Centrál – stavební část

Parkoviště P5 Centrál – stavební část

V rámci stavby dojde k vybudování parkoviště s celkovou kapacitou 458 stání (z toho 10 vyhrazených pro ZTP a 5 pro elektromobily) včetně dešťové kanalizace a vsakování. Kolmá stání mají rozměr (2,5 x 5,0) m. Krajní kolmá stání mají rozměr (2,75 x 5,0) m. Vyhrazená kolmá stání ZTP mají rozměr (3,5 resp. 3,75 x 5) m. Dále je navržena šířková úprava ...

Zpracování studie pro akci Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka

Zpracování studie pro akci Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka

Každá stavební studie bude obsahovat dvě varianty řešení-varianta č. 1 - bude řešit a/technické zabezpečení podchodu dle STP zpracovaného spol. Minova Bohemia s.r.o., Ostrava-Radvanice ze 08/2017 (viz. příloha č. 4) s použitím výtahu, varianta č. 2 – řešení bezbariérového dle STP zpracovaného spol. Minova Bohemia s. r. o, Ostrava (viz. příloha č. ...

Dodávka pohonných hmot

Dodávka pohonných hmot

Poskytování dodávek pohonných hmot - motorové nafty pro vozidla a stroje zadavatele.

D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací

D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací

Předmětem veřejné zakázky je realizace mimoúrovňových křížení místních komunikací, které jsou navrženy z důvodu zachování průjezdnosti místních komunikací, ulice Nad Přehradou a ulice K Olešné. Tyto budou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“. Jedná se zejména o mostní objekty s nezbytným ...

Systémy pro kontrolu a sledování vitálních funkcí pacientů

Systémy pro kontrolu a sledování vitálních funkcí pacientů

Předmětem plnění je modernizace a doplnění komplexního systému sledování a zobrazování vitálních funkcí pacientů vše s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky a ...

Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část

Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část

Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou nových objektů a stavební úpravy související s dispozičními úpravami, modernizací stávajících objektů včetně požadovaných demoličních prací v areálu SOŠ PO a VOŠ, Pavlíkova 1679, dle dokumentace pro provedení stavby.

Nákup injekčních stříkaček a jehel

Nákup injekčních stříkaček a jehel

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček a zdravotnických jehel, které budou předmětem dodávky na základě kupní smlouvy a budou splňovat min. požadavky zadavatele. Viz zadávací dokumentace a její přílohy.

Dodávka strojního vybavení speciálních učeben

Dodávka strojního vybavení speciálních učeben

Předmětem zakázky je dodávka strojního vybavení pro potřeby výuky. Jedná se o: Část 1: - Soustruh na kov - Čerpadlo chladící kapaliny - Otočný hrot s kuličkovým ložiskem - Sada nožů na kovosoustruhy - Kombinovaná bruska - Kotoučová pila se spodní frézkou Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. Termín ...

Dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů včetně pozáručního servisu

Dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů včetně pozáručního servisu

Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů, • uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu dodaných přístrojů. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Anestetika lokální, parenterální

Anestetika lokální, parenterální

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky humánních léčivých přípravků - léčiv s různou účinnou látkou – lokální anestetika parenterální dle níže uvedené specifikace a aktuálních potřeb zadavatele. Dodávky budou probíhat po dobu 2 let od účinnosti smlouvy. Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ do 4 ...

Stavba Platformy nových technologií CPIT – TL3

Stavba Platformy nových technologií CPIT – TL3

Předmětem plnění je provedení stavby označené „Platforma nových technologií CPIT – TL3“. Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Východní jednopodlažní kubus je o rozměrech 11,5x21,3m s proměnlivou světlou výškou 3,7 a 4,3m. Západní kubus je třípodlažní o rozměrech 17,75x21,25m, kde 3. ...

Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě

Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky specializovaných laboratorních a měřících přístrojů určených pro výuku na Slezské univerzitě v Opavě a dodávka kompenzačních pomůcek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě samotné dodávky je také nezbytná instalace, ...

Dodávky obinadel, gázy, vaty a tampónů

Dodávky obinadel, gázy, vaty a tampónů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků - obinadel, gázy, vaty a tampónů dle aktuálních potřeb zadavatele, bližší specifikace v bodu 3.2 zadávací dokumentace. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy.Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 8 částí, v každé části je několik položek.

Dodávka tepla do kotelny Jesenická prostřednictvím instalace nového moderního zařízení

Dodávka tepla do kotelny Jesenická prostřednictvím instalace nového moderního zařízení

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli, a to z nově vybraným dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET), a to vše s cílem snížení nákladů na výrobu tepelné energie z kotelny Jesenická v Břidličné. Dodávky tepla budou realizovány na základě uzavřené Smlouvy ...

Nákup termokamer včetně příslušenství

Nákup termokamer včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 26 ks termokamer včetně příslušenství za účelem vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pomocným zařízením při pátracích a záchranných akcích při mimořádných událostech k vyhledávání ohnisek požárů, osob nebo předmětů v prostorech a stanovení orientační teploty předmětů, stěn a prvků konstrukce ...

SW pro simulace různých systémů, testy regulátorů automatizované neuronové sítě

SW pro simulace různých systémů, testy regulátorů automatizované neuronové sítě

Předmětem veřejné zakázky je dodávka analytického programu (dále také „software“ nebo „SW“). SW musí obsahovat: • prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. • široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum. ...

Upgrade SW pro analýzu dat - program Minitab z verze 17 na verzi 18

Upgrade SW pro analýzu dat - program Minitab z verze 17 na verzi 18

Předmětem veřejné zakázky je upgrade programu Minitab (dále také „software“ nebo „SW“) z verze 17 na verzi 18, v počtu 35 licencí.

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 03/18 zpracované v únoru 2018 společností PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 OSTRAVA, IČO: ...

Výzkum a vývoj výrobní aplikace, mobilní aplikace, a 2 prototypu chytrých hodinek

Výzkum a vývoj výrobní aplikace, mobilní aplikace, a 2 prototypu chytrých hodinek

Předmětem zakázky jsou celkem 3 dílčí plnění, tj. částí: - Vývoj nové uživatelské mobilní aplikace eHelper. - Výzkum a vývoj nové výrobní aplikace výrobního procesu systému eHelper se zapojením odborníků na vývoj výrobní aplikace z výzkumné organizace. - Výzkum a vývoj dvou prototypů chytrých hodinek s bezdrátovým přenosem signálu, které budou ...

SW pro výuku DM, TG, ALG, Matematické analýzy – KA6 - FEI

SW pro výuku DM, TG, ALG, Matematické analýzy – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří trvalých licencí matematického programu (dále také „software“ nebo „SW“).

Poptávám přepravu potravin do Chorvatska

Poptávám přepravu potravin do Chorvatska

Poptávám sběrnou chlazenou dopravu palet s potravinami do Chorvatska - Zábřeh neb Dubrovník. Dopravu potřebuji pro množství 1-2 palety.

Poptávám výrobu ocelové konstrukce

Poptávám výrobu ocelové konstrukce

Poptáváme realizaci patra z poloroštů, včetně nosné konstrukce a schodů. Polorošty požadujeme pozinkované. Nosnost podlahy 300 - 500 kg na metr čtvereční. Rozměr patra je 53 m x 15 m, výška patra nad podlahou 3,5 metru. Včetně zábradlí o délce 53 m a okopového plechu o délce 53 m. Schodiště bude dvojí, na každé straně jedno.

Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah

Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/457 v délce cca 6 630 m, a to v úseku od křižovatky na obec Sádek, přes Osoblahu, až po hranici s Polskou republikou. Stávající směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Stavba je rozdělena na úseky nacházející se v intravilánu a extravilánu. Extravilán v km 71,350 00 – 76,424 81 a km 77,766 ...

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Předmětem plnění této vz je demolice staveb, objektů č. p. 1307 – 1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310 – 1317 na ul. Fučíkova v Karviné – Nové Městě a odstranění přípojek inženýrských sítí. Jedná se o objekty, které jsou ve vlastnictví zadavatele. Pro potřeby při demolici staveb bude proveden zábor přístupových chodníků, zpevněných ...

(záznamy 1/25 z 92)  strana 1 / 4