Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Moravskoslezský kraj
Pasivní matrace do zdravotnictví -  dodávka
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka pasivních matrací v předpokládaném rozsahu, dle potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Poptáváme nákladní přepravu Euro palet z Ostravy do Nizozemska
Poptávám přepravu 32 Euro palet o celkové hmotnosti 4 tuny. Nakládání proběhne vysokozdvižným vozíkem, zítra tj.17.9.2019 ráno 8:00hod. Stejně tak, potřebuji stejné zboží odvézt i následující 3 týdny, vždy v pondělí. Jedná se o kovové konzole. Místo nakládky: Holvekova 99/30, Ostrava-Kunčičky, 718 00 Místo vykládky: Panalpina World transport ...
Přístroj pro jícnovou manometrii
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku, který je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a ...
B02B – Vitamin K a jiné hemostatika, parenterální, lokální
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků – vitamin K a jiná hemostatika, parenterální, lokální dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace
B01AD -  antiagregancia
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků – antiagregancia KROMĚ HEPARINU, PARENTERÁLNÍ, dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Rekonstrukce budovy pro seniorské bydlení v Karviné-Fryštátě
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci stávajícího objektu tak, aby byl přestavěn na podporované pečovatelské byty pro seniory.
Poptávám rekonstrukci střechy na bytovém domě
Poptávám: rekonstrukci střechy na bytovém domě o velikosti cca 300m2. Realizace rok 2020 Místo Krnov
Strojní výroba mechanických prvků tekutinových systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky je strojní výroba mechanických prvků tekutinových systémů dle výkresové dokumentace dodávka, a to z oceli a plexiskla. Blíže viz zadávací dokumentace.
Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování moderního přestupního terminálu ve městě Havířově spojujícího železniční dopravu, veřejnou linkovou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu a umožnit všem cestujícím komfortní, bezpečný a bezbariérový přestup. Předmětem veřejné zakázky bude ...
Rekonstrukce krematoria Ostrava
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení rekonstrukce Krematoria Ostrava, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, které splní požadavky zadavatele obsažené v soutěžních podmínkách.
Ultrazvukové systémy s příslušenstvím
Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným souborům zdravotnické technologie. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace.
Obecní dům Kobeřice, komerční prostory 1. PP
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav komerčních prostorů v 1. PP označených v projektové dokumentaci jako místnost č. 005 – komerční prostor, č. 006 – sklad a č. 006a – sklad. Předmětné prostory v 1. PP budou po stavebních úpravách: místnost č. 005 – restaurace, č. 005a – bar, č. 005b – sklad, č. 005c – kuchyň, č. 005d – chodba, ...
Dodávky medicinálních a technických plynů
Předmětem v 1. části zadávacího řízení je dodávka medicinálního plynu a ve 2. části zadávacího řízení jsou předmětem dodávky medicinálních a technických plynů (dále jen „zboží“). Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Rekonstrukce kouřovodů ABS 1, 2
Předmětem díla je provedení demontáže dočasného propojení z absorbéru ABS 2 na průduch č. 1 a instalace nových kouřovodů 14 A a 14 B vč. izolace a oplechování s řešením pro odvod mokrých spalin, tj. s ochranným protikorozním nátěrem a systémem odvodu kondenzátu. Podrobná technická specifikace a rozsah díla jsou uvedeny v zadávací dokumentaci část ...
Nákup chemických a protiplynových automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část – Chemické automobily – předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3 ks chemických automobilů určených pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. 2. část – ...
Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom – nové vyhlášení
Předmětem projektu je vybudování kanalizace (gravitační kanalizace a výtlak), vč. veřejných částí kanalizačních přípojek a ČOV v obci Velká Polom.
Dodávka medicínských svítidel včetně pozáručního servisu
1. část: Operační světlo pro chirurgii 2. část Medicínská světla Operační světla pro ORL sál 2 ks Operačních svítidel pro dva urologické sály Operační svítidla pro neurochirurgii Operační světlo pro hlavní gynekologický sál Zákrokové svítidlo dvouramenné stropní pro oddělení gynekologie Zákrokové svítidlo jednoramenné nástěnné pro ...
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají II
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Informační systém pro centrální sterilizaci a operační sály – pozáruční servis
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pozáruční servis softwaru – informačního systému MNO pro centrální sterilizaci a operační sály, který slouží pro automatizování procesů sterilizace na pracovištích příjmu materiálu, mytí, setování, vsázky, kontroly, výdeje materiálu a ředírny dezinfekce. Systém zajišťuje automatickou evidenci ...
Motorová nafta na období 2019-2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 860 000 litrů na období 2019 - 2020 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.
Zhotovitel Komunitního domu Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení
Předmětem zakázky je novostavba komunitního domu Řepiště a s ním souvisejících zpevněných ploch. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Zajištění licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions pro školy
Předmětem veřejné zakázky je poskytování užívacích práv (licencí) na 3 roky (2020-2022), s pravidelnou roční platbou, k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation a souvisejících služeb vykonávaných poskytovatelem pro objednatele v rámci prováděcí multilicenční smlouvy Microsoft Enrollment for Education Solutions. Podrobné vymezení ...
FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových souborů zdravotnické technologie („ZT“) s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným souborům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka pro 1. - 3. část je realizována v ...
Údržba zeleně rajonů v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rajonech A, B, C, D, E, G, H, I a J. Jedná se o pravidelné provádění údržby travnatých ploch. Zejména se jedná o jarní a podzimní vyhrabávání listí, běžné a ...
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů
Jedná se o rekonstrukci části objektu č.p. 411 na pozemku p.č. 630, a to objekty SO 02 – 04. Objekty budou po rekonstrukci sloužit částečně jako doplněk SO 01 sloužícího k bydlení seniorů. Objekt SO 02 - většinovou část pokrývá služebna Městské policie Ostrava, jejíž součástí jsou nejen kanceláře pro výkon služby a komunikaci s občany, ale ...