Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Moravskoslezský kraj
Poptávám kari sítě
Poptávám kari sítě, rozměr 2/3m, oka 15/15cm, dráty 4mm.
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 30,89 tun / 25 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (pr. 32 mm, v. 62,5 mm, vzd. 50x250 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka dřevěných pražců 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných a výhybkových, včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Sklízecí mlátička
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku sklízecí mlátičky pro školní statek.
Úplatné nabytí práv k licenčním službám
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a dodávky spočívající ve změně e-mailového řešení, kdy budoucí řešení musí být ve formě cloudové e-mail služby provozované v EU a dále o licence na programové vybavení pro administrativu. Smlouva se uzavírá na dobu 4 let s možností automatického prodlužování – viz smlouva. Podrobná specifikace předmětu plnění ...
Modernizace audiovizuální techniky v objektech Slezské univerzity v Opavě
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální techniky do 38 místností ve 3 budovách Slezské univerzity v Opavě.
Dodávka 2 ks nových osobních vozidel kombi na pohon CNG
Dodávka dvou (2) kusů nových osobních vozidel kombi na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Nákup výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (sestava počítačová - kancelář média, sestava mobilní - notebook, příslušenství - dokovací stanice, sestava počítačová - grafika tower, příslušenství - monitor grafika, příslušenství - klávesnice, příslušenství - myš, příslušenství - podložka pod myš).
Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická
Realizace stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“ v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajících nástupních tramvajových ostrůvků v obou směrech, rozšíření křižovatky na ul. Výškovická (silnice II/4787), začlenění cyklistické stezky do přidruženého prostoru křižovatky ve směru ul. Volgogradská-Čujkovova, ...
Přístroje pro rehabilitační vodoléčbu
Předmět plnění VZ je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a jednoznačně vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické podobě volně dostupná na výše uvedeném profilu zadavatele (editovatelný soubor EXCEL).
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu. Lokalita: Lubno, Frýdlant nad Ostravicí Termín provedení: dohodou Max. cena: dohodou Materiál: zajištěn Množství, počet, rozměry: 48m2 dlažby Historik + 70m obrubník Krajový kámen Presbeton Další informace: výkop proveden, materiál na místě.
Spotřební materiál pro forenzní analýzu DNA pro akreditovaná zařízení na pracovišti OKTE
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro forenzní analýzu DNA
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů včetně záručního servisu a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 2 části: 1. část: C – rameno pro ...
Systém elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Systém elektrické požární signalizace“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb. Rozsah těchto ...
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky GE Medical Systems
Předmětem plnění je poskytování servisních služeb včetně. náhradních dílů přístrojů zdravotnické techniky GE Medical Systems. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dodávka a instalace vyšetřovacích přístrojů včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu
Speciální vozidla silniční údržby
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových nepoužitých nákladních automobilů pro výkon letní a zimní údržby komunikací.Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Silnice II/477 - stavební údržba mostů ev. č. 477-008..1 a 2 přes Lučinu v Ostravě
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprava stávajících mostů na silnici II/477. Na mostech proběhla v roce 2008 rekonstrukce mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, dilatační závěry, bezpečnostní zařízení…). Předmětem stavební údržby jsou sanační práce na podhledu nosné konstrukce (tj. otryskání podhledu a opatření sanační malty) ...
ŠJ Žižkova - gastrotechnologie
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku, instalaci a zprovoznění gastro technologie ve ŠJ Žižkova v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a zpracované projektové dokumentace – technické zprávy včetně soupisu gastro zařízení s výkazem výměr zhotovené společnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 zadávací dokumentace.
Xerografický papír
Dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek probíhat formou jednotlivých objednávek. Dodávky budou probíhat ...
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část
Jedná se o zateplení fasád stávající stavby, výměna dosud nevyměněných otvorových výplní a opravu a zateplení stávajících střech včetně pokládky nové hydroizolace. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních konstrukcí a bude provedena nová hromosvodová soustava včetně výchozí revize. Rekonstrukce bude ...
Provádění úklidových prací pro Krajskou pobočku v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na níže uvedených adresách uvedených v bodě 1.6 ZD. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města v roce 2020
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.