Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Moravskoslezský kraj
SZM - Rekonstrukce Blücherova paláce - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavebních úprav Blücherova paláce. Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení potřebných průzkumů, poradenství ve věci projektové dokumentace (např. při výběru dodavatele na stavební práce, úpravy projektové dokumentace, úpravy soupisu stavebních prací, dodávek ...
Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka
Předmětem veřejné zakázky je stavba, která řeší sanaci a opravu porušené části stávajícího opevnění koryta vodního toku Ludgeřovický potok ve formě tzv. udržovacích prací.
Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1-Š3
Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače „D“ v úseku šachet Š1-Š3, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. Rekonstrukce spočívá v komplexním odbourání degradovaného vnitřního betonového ostění sběrače s následným vystrojením profilu sklolaminátovými troubami SKL DN2600, SN10000 a výplní meziprostoru betonem. Současně bude provedena sanace šachet Š2 a ...
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení zařízení potřebného k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na ...
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Dodávka elektrických dobíjecích stanic
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle §§ 131 a násl. ZZVZ na minimálně 7, maximálně až 17 dobíjecích stanic.
Průběžné dodávky endostaplerů
Předmětem je v každé části veřejné zakázky zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků – endostaplerů, které slouží k řezání a mechanickému sešití či zasvorkování operované tkáně v miniinvazivní i otevřené chirurgii, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. ...
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Poptávám přepravu zboží do Francie
Poptávám přepravu do Francie: Adresa: 55 Boulevard de Chateaudun, 450 17 Orléans, 9 palet 120x80x150 do výšky, celková váha 4 tuny. bezpečné zboží - papírové diáře.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem realizace veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra (dále také jen „IVC“) Třinec, Ostrava - Jih a Nošovice. Rozsah prováděných servisních ...
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2018, 2019), nepoužitých přístrojů - Přístroj RTG – mobilní – 2 ks, pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 Zadávací dokumentace
FN OSTRAVA - Výstavba budovy pro psychiatrickou péči – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy psychiatrického pavilonu ke stávajícímu objektu kliniky Tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Nová budova psychiatrického pavilonu bude plně využita provozem Psychiatrické kliniky v rámci Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v zadávací ...
Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve“ jsou pravidelné dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve pro Hemotalogicko-transfúzní oddělení SNO na dobu neurčitou vč. bezplatné zápůjčky, resp. výpůjčky 2 ks ...
Dodávka endoskopické techniky včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu
Ve všech částech veřejné zakázky je předmětem dodávka zdravotnických přístrojů. V částech č. 1.; 2., 4.; 5.; 6. a 9. část je dále předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 9. části je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu.
Poradenství v souvislosti s přípravou odborných podkladů pro budoucí prohlášení o shodě
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu ...
Zimní údržba a očista města Studénky
Předmětem zakázky je zajištění služeb pro město Studénka spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků, schodišť, autobusových a vlakových zastávek a dalších specifikovaných ploch města. Součástí poskytování služeb je i zajištění očisty města jako celku.
Ražba spojovacího překopu z ČSM na Darkov č. 5200
Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole. Předmětem plnění je zhotovení překopu č. 5200 v délce 1 175 m.
Ražba spojovacího překopu z Darkova na ČSM č. 4201
Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole. Předmětem plnění je zhotovení překopu č. 4201 v délce 1 230 m.
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
B.j. 22 PB – KoDuS Suchdol nad Odrou
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího nebytového objektu za účelem změny užívání, a to přestavbou na nájemní bytové jednotky pro účely sociálního bydlení. Změnou vznikne čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s nevyužitým půdním prostorem. Dům obsahuje ve dvou nadzemních podlažích celkem 8 bytových jednotek. Kromě bytů ...
Poptávám dodávku markýzy
Poptávám dodávku markýzy, kazetová, mechanická, balkonová markýza, odstíny šedé: 14 ks (délka 3m-výsuv 1,5m), 6 ks (délka 5,5m-výsuv 1,5m), včetně montáže.
Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového kampusu na Černé louce, a to zejména budov „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“, „Nové budovy fakulty umění“ a podzemního parkoviště pod budovou „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech ...
Matrace, antidekubitní podložky a noční stolky do zdravotnictví - dodávka
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka matrací, antidekubitních podložek a nočních stolků.
Nákup ICT vybavení – Pro-OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro jednotlivé fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v ...
Snížení energetické náročnosti haly Opava - Předměstí, etapa č. 1
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...