Opto-mechanical design services 2 - II

Opto-mechanical design services 2 - II

Předmětem veřejné zakázky je poskytování opto-mechanických konstrukčních služeb pro účely výstavby systému distribuce nosníků pro mezinárodní laserové výzkumné pracoviště ELI Beamlines. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Poptávám zakázkovou kovovýrobu

Poptávám zakázkovou kovovýrobu

Poptávám zakázkovou kovovýrobu, 3 mm železný plech, rozměr panelu 482,6 x 44mm, jedná se o interiér. Počet do 5 ks, zatím.

UTB – Bezkontaktní optický průtahoměr

UTB – Bezkontaktní optický průtahoměr

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezkontaktního optického průtahoměru pro zařízení Testometric M350-5CT, pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu: 1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Požární kontejnerový nosič

Požární kontejnerový nosič

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým nakládacím jeřábem, dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, zejména v technické specifikaci.

Poptávám vstřikovací čerpadlo na traktor Zetor 3011

Poptávám vstřikovací čerpadlo na traktor Zetor 3011

Poptávám vtřikovací čerpadlo na traktor Zetor 3011 výměnou.

Omezení zdravotních následků  v místech nelegální výroby narkotik

Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik

Předmětem veřejné zakázky je snížení sekundární kontaminace bezpečnostního personálu, prostor i nezúčastněné veřejnosti v místech nelegální výroby či pěstování biologicky aktivních látek. Je zaměřena na identifikaci a srovnání postupů zavedených v zahraničí, na jejich ověření a transformaci v souladu s mezinárodními postupy do podmínek PČR, ...

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace předmětné stavby dle zadávacích podmínek. Cílem stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice Havlíčkův Brod vyjma částí zrealizovaných v předchozích stavbách či stavbách připravovaných (rekonstrukce nástupišť).

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1, včetně dodávky souvisejících technologií v rámci projektu bezpečnosti měkkých cílů: Ochrana měkkých cílů – Maiselova/U Starého hřbitova/Široká/Břehová - dodávky a výstavby výsuvných patníků na vjezdech do dané lokality. Dopravně bezpečnostní ...

FIT-1702 Dodávka IT - servery, storage, centrální firewall

FIT-1702 Dodávka IT - servery, storage, centrální firewall

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 3a a 3b zadávací dokumentace, včetně zajištění dopravy do místa plnění a montáže. Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství pro montáž jednotlivých částí, propojení jednotlivých částí a zapojení do elektrické sítě v ČR.

150_Ve_ DSC - diferenční skenovací kalorimetr

150_Ve_ DSC - diferenční skenovací kalorimetr

DSC - diferenční skenovací kalorimetr – 1 ks + příslušenství Obecné požadavky: ? přístroj musí umožňovat připojení automatického podavače vzorků s min. 30 pozicemi pro vzorky s možností automatického propichování kelímků ? přístroj musí umožňovat měření s teplotně modulovanými technikami při různých frekvencích, ? diferenční skenovací ...

Poptávám plastové díly k botníku

Poptávám plastové díly k botníku

Poptávám náhradní plastové díly k botníku (uchycení výklopných dvířek).

Komplexní servis prádla pro KNTB, a.s.

Komplexní servis prádla pro KNTB, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla - systémové prádlo. Poskytovatel bude pro nemocnici provádět komplexní servis prádla, což je soubor služeb provedených poskytovatelem, jejichž výsledkem je čisté prádlo k použití ve ...

Poptávám kolagen pro koně

Poptávám kolagen pro koně

Poptávám kolagen pro koně. Děkuji Ing.Perla

Zajišťování provozu a poskytování servisu, provádění revizí v centru BIOCEV

Zajišťování provozu a poskytování servisu, provádění revizí v centru BIOCEV

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování servisu a pravidelném provádění revizí v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). V souladu s ustanovením § 35 zákona je veřejná zakázka rozdělena na čtrnáct níže ...

Správa WAN

Správa WAN

Předmětem této veřejné zakázky je servis sítě elektronických komunikací zahrnující servis pasivních i aktivních prvků sítě (vlákna, aktivní prvky), poskytování služeb elektronických komunikací, poskytování služeb výstavby a oprav sítě a dodávky TELCO materiálu po dobu pěti let od podpisu smlouvy pro společnost NET4GAS. Předmětem plnění jsou dále ...

Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - st

Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - st

Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňová rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta. Jedná se o rekonstrukci tří spádových stupňů, která spočívá v odstranění ...

Dodávka hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2018

Dodávka hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2018

Dodávka hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice do celkového množství 10000 prm. Přesné množství nelze určit neboť je závislé od klimatických podmínek, technických podmínek odběrných míst, požadavků odběratelů apod.

Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje

Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je technologický celek, jehož součástí je dodávka hardwarového a softwarového vybavení, odborná montáž, vývoj a instalace software, služby související se zavedením a zprovozněním systému, zajištění funkčnosti systému a zaškolení. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí licencí (příp. podlicencí, nebude-li ...

Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů

Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů

Předmětem plnění je dodávka nových systémů pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem ...

Dodávka tramvajových kolejnic

Dodávka tramvajových kolejnic

Účelem zadávacího řízení s názvem „Dodávka tramvajových kolejnic“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Typ 1: tramvajová kolejnice žlábková se stojinou Typ 2: tramvajová kolejnice žlábková bez stojiny. Následně budou po dobu účinnosti rámcové dohody realizovány dílčí ...

Zber, odvoz a  zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.

Poptáváme výrobu plastové transparentní nádoby pro sběr plastových víček

Poptáváme výrobu plastové transparentní nádoby pro sběr plastových víček

Poptáváme výrobu plastové transparentní nádoby pro sběr plastových víček v naší firmě ve Šlapanicích. Nádoba by měla být kulatá či oválná o průměru cca 60 cm a na výšku 100 cm. Prosím o zaslání ceníku a informací, které mohu předat svému nadřízenému. V příloze je fotografie, jak by zhruba nádoba mohla vypadat. Předem děkuji za informace a přeji ...

Hledáme pracovníky do výroby voskových modelů

Hledáme pracovníky do výroby voskových modelů

Hledáme zaměstnance. Rozšiřujeme výrobu, hledáme ženy i muže od 18-70 let, kteří chtějí posílit náš tým a stát se jeho součástí. Zde najdete informace o nabízených pracovních pozicích: - operátor/ka výroby voskových modelů - operátor dokončovacích prací

Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Předmětem veřejné zakázky je dodávka virtuálních svařovacích simulátorů vč. zaškolení obsluhy a dále vybavení pro svářecí dílny v 5 středních školách Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o svařovací zdroje a dále např. hydraulické lisy či plazmové zdroje. Dodávka je realizována v rámci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovaného z ...

(záznamy 26/50 z 1565)  strana 2 / 63