Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2018

Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka bílé jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy s retroreflexní úpravou, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2018 včetně dopravy na jednotlivé závody SÚS JčK – České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Poptávám stromek višně

Poptávám stromek višně

Poptávám stromek višně, raději nějaká sladší odrůda a chtěl bych znát cenu. Předem děkuji za odpověď. B. Janeček

Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení

Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení

Predmetom zákazky s názvom Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky ...

Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory

Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění technických a programových prostředků pro ukládání a zpracování dat kritických informačních systémů zadavatele a poskytování podpory. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD

Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, projektové dokumentace, samostatného projektu interiérů, které budou sloužit jako podklad zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti. Součástí ...

Zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji

Zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje ve smyslu § 9 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., která zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce. Jedná se zejména o následující práce: vysprávky výtluků, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, dále odstraňování závad ve svislém ...

Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice

Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest . Blíže viz ZD.

MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře

MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka vybavení virtuální a paralelní laboratoře pro výuku informatiky za účelem modernizace a aktualizace vybavení pro potřeby výuky. Součástí předmětu Veřejné zakázky je i zprovoznění diskového pole, které bude součástí dodávky.

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Interiér Dílčí část 2: ICT

Externí dohled IT projektu

Externí dohled IT projektu

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služby odborného dohledu nad realizací projektu „Modernizace IT FN HK v návaznosti na eHealth“, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006163 (dále jen projekt) – rozsah rámce projektu je uveden v zadávací dokumentaci (příloha č. 5). Dodavatel služby bude zodpovědný zejména za odborný dohled nad realizací ...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane dopravy do ...

Dodávky ZP-IVD - Dodávky souprav pro stanovení parametrů koagulace

Dodávky ZP-IVD - Dodávky souprav pro stanovení parametrů koagulace

Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas, antitrombin, D Dimer, Anti-Xa) pro oddělení klinické hematologie po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je bezplatná zápůjčka nového ...

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaných restaurátorských záměrů uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace komplexních konzervační a restaurátorské zásahy na souboru 59 ks zemědělské techniky. Jednotlivá plnění v rámci rámcové ...

Zařízení sítě LAN a SAN

Zařízení sítě LAN a SAN

Předmětem plnění je dodávka specifikovaných zařízení datové sítě LAN a SAN, včetně poskytnutí servisní podpory na 60 měsíců a instalační práce v rozsahu maximálně 80 hodin.

Počítačový model reaktoru VVER 440 v kódu MELCOR

Počítačový model reaktoru VVER 440 v kódu MELCOR

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Zařízení pro zobrazení meteokanálu z přehledových letištních RL

Zařízení pro zobrazení meteokanálu z přehledových letištních RL

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů zařízení pro zobrazení meteokanálu z letištních přehledových radiolokátorů (typ RL-2000, výrobce ELDIS Pardubice s.r.o.) s příslušenstvím splňující technické parametry a kritéria uvedené ve „Specifikaci předmětu plnění“, která tvoří přílohu č. 1 požadovaných smluvních podmínek (dále jen „PSP“).

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače, návěsu s vlastním kontejnerovým nosičem a velkoobjemových kontejnerů (7 ks). Zakázka je rozdělená na dvě části.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování baterií a svozového vozidla s kontejnerovou nástavbou a kontejnerů.Zakázka je rozdělená na dvě části.

Pořízení růstových komor v rámci projektu EVA 4.0

Pořízení růstových komor v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění je pořízení 6 ks růstových komor, které budou sloužit pro provádění manipulačních pokusů (měření CO2, světlo, vlhkost vzduchu, ph půdy, spektrální složení světla). Komory budou sloužit pro simulaci růstu rostlin / života hmyzu. V těchto komorách bude primárně probíhat fyziologický výzkum v definovaných podmínkách prostředí, které ...

Modernizace komunikační infrastruktury – A

Modernizace komunikační infrastruktury – A

Účelem veřejné zakázky je pořízení vybraných ICT technologií (servery, licence a síťová infrastruktura) souvisejících s komplexním řešením informačního systému a modernizací stávající infrastruktury Ústavu hematologie a krevní transfuze (dále jen „ÚHKT“), jakožto součást plánovaného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU ...

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce ...

Vybudovanie zberného dvora v obci Kalná nad Hronom

Vybudovanie zberného dvora v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania zberného dvora v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci ...

Dodávka dentálních simulátorů včetně příslušenství

Dodávka dentálních simulátorů včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 21 ks dentálních simulátorů a setu horních a dolních čelistí pro tyto simulátory (42 sad)

Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť

Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť

Účelom stavby: je rekonštrukcia centrálnej časti lesoparku, ktorá je ohradená a predstavuje hlavné zázemie pre všetkých návštevníkov parku. Nachádza sa tu detské ihrisko 0 6 rokov , Lanovka, Trampolína, ktoré je potrebné rekonštruovať.

(záznamy 26/50 z 1782)  strana 2 / 72