Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z ...

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění, včetně zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na komunální odpad, umístěných v místě plnění.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v odstranění nebo využití odpadů vznikajících činností zadavatele. Jedná se zejména o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění je převzetí a přeprava odvodněných kalů a ostatních odpadů ...

Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v obci spojených so zberom, prepravou a s nakladaním s vyprodukovaným komunálnym odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam komunálnych odpadov podľa Katalógu odpadov (vyhláška 365/2015 Z. z.): 20 03 01 zmesový komunálny ...

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. ...

Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany

Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Předmětem plnění zakázky je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. Vzhledem k různým typům znečištění a různým kontaminovaným médiím je plánováno několik typů sanačního zásahů, které budou realizovány v průběhu a po demolici nekontaminovaných nadzemních částí objektů. S ohledem na ...

Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022

Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 – 2022. Nebezpečný odpad, komunální a separovaný odváží poskytovatel služeb. Frekvence vývozů bude upřesněna. Ostatní odpad je v režii zadavatele.

Zber, odvoz a  zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od fyzických osob ze svozu prováděného zadavatelem a jeho využití či odstranění. Předpokládaný objem odpadů je 4.700 tun ročně (tj. 14.100 tun za období plnění smlouvy). Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od právnických osob a podnikajících fyzických osob ...

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule

a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240 l a 1 100 l b)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze, dovoz prázdneho VKK ...

Sanace staré ekologické zátěže Dubenec

Sanace staré ekologické zátěže Dubenec

Předmětem plnění této veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v obci Dubenec tvořené kontaminací PCB v prostoru bývalé dešťové kanalizace pod areálem šachty č. 19 a v prostoru propustku u Drásovského potoka, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu 4 zadávací dokumentace.

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren, a to konkrétně na pozemku parcelní číslo č. 91/1 v katastrálním území Vratimov, včetně zpracování prováděcího projektu, monitoringu prací a sanované ...

Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP

Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP

Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvoch subsystémov JAVYS, a.s. : A) Subsystém JAVYS areál JE V1 Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom : - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných ...

Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou

Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou

Předmětem veřejné zakázky je rozdělen na dvě části: 1. ČÁST: SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU 2. ČÁST: SVOZ BIOODPADŮ PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ Předmětem 1. části veřejné zakázky je pravidelný sběr, svoz a využití odděleně sbíraných (vytříděných) složek komunálního odpadu: papír, plasty, sklo bílé a sklo barevné (odděleně sbírané) a kompozitní obaly - ...

Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů

Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy je poskytováno občanům k bezplatnému odkládání objemného odpadu, bioodpadu, dřevěného odpadu a stavebního odpadu a je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Svoz odpadu pro obec Sulice

Svoz odpadu pro obec Sulice

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Sulice v rozsahu blíže specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Poptáváme odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně

Poptáváme odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně

Poptáváme odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně. Jsme školní jídelna v Holešově (Zlínský kraj) s kapacitou cca 1000 jídel/den. Hledáme firmu, která nám bude odebírat biologicky rozložitelný odpad z naší kuchyně (200108).

Svoz a nakládání s odpadem města Choceň

Svoz a nakládání s odpadem města Choceň

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Choceň“ je komplexní zajištění služeb při svozu odpadu pro město Choceň v rozsahu stanoveném v Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce

Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov v obci Brzotín.

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu, starý rozebraný nábytek, dřevotříska a podobně.

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalého skladu pesticidů v Boršově u Kyjova. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění – nebezpečné odpady na bázi pesticidních látek, uložené do ocelových kontejnerů, a demolici betonového úložiště. Vlastní úložiště odpadů vyžaduje proto nápravná opatření, která zajistí redukci ...

(záznamy 1/25 z 1366)  strana 1 / 55