Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - dodávka nádob

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - dodávka nádob

Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.

Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je: Zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad.

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko.

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Předmětem veřejné zakázky je zejména, nikoliv však výlučně: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu včetně odpadkových košů, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, mytí nádob, monitoring nádob, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu, evidence odpadového hospodářství.

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby a to na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (KČ. 20 03 01, KČ. 20 03 07, 170107, 200 308); 2. pristavenie kontajnera (VOK) na nebezpečný odpad jeho následný odvoz ako aj následné zneškodnenie/ zhodnotenie z mesta Stupava v súlade so Zákonom č. 223/2011 Zb. z. o odpadoch a jeho následných noviel a ďalších ...

Komunálne služby v meste Sereď

Komunálne služby v meste Sereď

Zber a odvoz komunálnych odpadov z domácností a prevádzok v meste Sereď.

Svoz TKO v obci Hlubočky

Svoz TKO v obci Hlubočky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. - sběr, svoz a využití separovaných odpadů, - sběr, svoz a odstranění velkoobjemových ...

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Svidník - uloženie komunálneho odpadu

Svidník - uloženie komunálneho odpadu

Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník v nasledovnom členení v predpokladanom množstve: zmesový komunálny odpad (kat. č. 20 03 01) - 1 300 t objemný odpad (kat. č. 20 03 07) - 620 t spolu - 1 920 t Pod likvidáciou ...

Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů

Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.

Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020

Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.

Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2018 - 2021

Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 4 let (2018 – 2021). Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102, 180103, 180104, 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180103. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí z několika ...

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž

Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z čištění kanalizace Součástí služby nakládání s výše uvedenými druhy odpadů je přistavení ...

Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely

Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely

Prevádzkovanie zberného dvora určeného na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby občanov s trvalým pobytom v meste Gbely. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Předmětem této zakázky je zejména: a) Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z (na) území města Slaný, stanovišť odpadových nádob, b) Svoz a zajištění využití separovaných odpadů z (na) území města Slaný, včetně úklidu odpadových nádob, c) Svoz a využití biologického odpadu z (na) území města Slaný, včetně úklidu stanovišť nádob, d) ...

Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu

Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.

Svoz odpadů pro město Chropyně

Svoz odpadů pro město Chropyně

Předmětem veřejné zakázky jsou následující činnosti: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, svoz směsného odpadu jen z odpadových nádob a z kontejnerů (zvonů), provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora, svoz tříděného odpadu - jedná se o svoz separovaného odpadu, a také zajištění pytlového sběru tříděného odpadu - svozu ...

Komplexní nakládání s odpady

Komplexní nakládání s odpady

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území měst a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: • sběr, svoz, přepravu ...

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obce zadavatele.

Východ región, nebezpečný odpad

Východ región, nebezpečný odpad

Zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů vzniklých kompletní demolicí areálu firmy EXATHERM vč. kontaminovaných zemin a kanalizace s odsazovací nádrží za areálem bývalé společnosti. Kontaminované materiály, kal a odpadní voda z nádrže budou odstraněny ve vhodném schváleném zařízení. ...

Poptáváme uložení odpadu

Poptáváme uložení odpadu

Poptávám uložení odpadu z vybouraného podhledu - materiál minerální vata + termatex.

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy" je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na sběrném dvoře a převzetí nebezpečných odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Veltrusy.

(záznamy 1/25 z 1339)  strana 1 / 54