Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z areálu TS

Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z areálu TS

Výběr organizace, která bude zajišťovat odvoz a odstranění a využití směsného komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro zadavatele z překladiště a sběrného dvora.

Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi

Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi

Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Predmetom zákazky je zber, preprava do zariadenia na zhodnotenie a zhodnotenie BRO v k. ú. Prievidza, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Veľká Lehôtka a k. ú. Hradec zo zberných nádob s objemom minimálne 120 litrov, maximálne 140 litrov, hnedej farby. Dodanie nádob k rodinným domom je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku. V prípade ...

Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch

Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch

Předmětem veřejné zakázky je provádění venkovních úklidových služeb a pravidelného a mimořádného odvozu komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek, pro koleje a menzy a další objekty Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek.

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - výběr provozovatele systému

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - výběr provozovatele systému

Předmětem zakázky je poskytnutní služeb dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Smlouva na obě části bude uzavřena na dobu neurčitou, výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona stanovena jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu  na území města Čelákovice

Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s biologicky rozložitelným (nádoby jsou majetkem zadavatele) odpadem ve městě Čelákovice v rozsahu dle Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca

Predmetom je zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon") postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona. Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu z mesta Revúca ...

Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany

Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.

Likvidácia komunálneho odpadu na skládke

Likvidácia komunálneho odpadu na skládke

Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu) na území města Kosmonosy a místní části Horní Stakory, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, právními předpisy ČR, obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému ...

Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu

Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu

2.1Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec.

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu kat. č. 180102 a18003 a likvidácia odpadu kat. č. 160213 a 160214

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Předmětem projektu je zajištění likvidace komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou / vegetační / čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO v obci Růžová. Splňuje parametry nejlepší dostupné technologie. Součástí stavby je i zajištění výstavby oddílného kanalizačního řadu o ...

Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích

Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného (separovaného) odpadu v městysy Cerhenice a jejích místních částech Cerhýnky a Radimek v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. ...

Sběrný dvůr Třinec

Sběrný dvůr Třinec

Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci.

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci.

Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu

Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu

Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávani na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do ...

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci různých chemikálií i bez označení ze základní školy. S pozdravem Milan Armstark

Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021

Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Butoves na roky 2018 - 2021 v rozsahu blíže specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Úpravna vody Želivka –  likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk

Úpravna vody Želivka – likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání kalů z usazovací nádrže Rýzmburk, vznikajících z procesu úpravy vody na úpravně vody Želivka, jejich následné odvodnění, doprava a jejich využití způsoby stanovenými pro využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ...

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z ...

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění, včetně zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na komunální odpad, umístěných v místě plnění.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v odstranění nebo využití odpadů vznikajících činností zadavatele. Jedná se zejména o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění je převzetí a přeprava odvodněných kalů a ostatních odpadů ...

(záznamy 1/25 z 1388)  strana 1 / 56